Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2023-08-31

Sammanträde 2023-08-31

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2023/KS 0126 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2023/KS 0127 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet.

3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2023/KS 0128 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2023/KS 0003 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Avsägelserna från Dragan Boban (S), Ulla Hoffmann (V), Tina Rosén (V) och Pedro Nygren (V) godkänns.
2. Avsägelserna från Dragan Boban (S), Tina Rosén (V) och Pedro Nygren (V) gällande uppdrag i kommunfullmäktige överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Dragan Boban (S) avsäger sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i barn-och utbildningsnämnden.

Ulla Hoffmann (V) avsäger sig uppdraget som ersättare i barn-och utbildningsnämnden.

Tina Rosén (V) avsäger sig uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges valberedning och valnämnden.

Pedro Nygren (V) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

5 Avtal med Trollbäckens Tennisklubb samt arrendeavtal med och borgen till Tyresö Sportcenter AB

Diarienummer 2023/KS 0217

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Kommunen tecknar borgen, såsom för egen skuld, för Tyresö Sportcenter AB, för 12 mnkr, under förutsättning att anläggningen utgör pant till kommunen för den händelse att Tyresö Sportcenter AB inte fullgör sina åtaganden mot långivaren. För detta ska Trollbäckens TK till kommunen utge en borgensavgift som årligen beslutas av fullmäktige, för närvarande 0,4 procent på aktuell upplåning.
2. Borgensbeslutet ersätter alla tidigare borgensbeslut för Trollbäckens Tennisklubb samt Tyresö sportcenter AB.
3. Som villkor för att borgensåtagandet får utnyttjas gäller att Tyresö Sportcenter undertecknar föreslagen justering av arrendeavtalet, samt att Trollbäckens tennisklubb och Tyresö sportcenter undertecknar förslaget till nytt samarbetsavtal med kommunen.
4. Förslag till samarbetsavtal mellan Tyresö kommun, Trollbäckens tennisklubb samt Tyresö Sportcenter AB godkänns
5. Förslag till justeringar i arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö Sportcenter AB godkänns.
6. Kommunstyrelsen ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna samarbetsavtalet och justeringen av arrendeavtalet.

Beskrivning av ärendet
Trollbäckens tennisklubb (TTK) äger dotterbolaget Tyresö Sportcenter AB som driver en racketsporthall på mark som arrenderats av kommunen. Tennisklubben har 2014 fått kommunal borgen för ett lån på 4 mnkr med löptid fram till 2024. Om borgen ska beviljas efter 2024 behövs nytt beslut i kommunfullmäktige.

Under 2021 genomförde TTK genom Tyresö Sportcenter AB en utbyggnad av rackethallen som finansierades genom ett medlemslån med hög ränta. Under 2022 har tennisklubben inkommit med en förfrågan om kommunen kan tillåta arrendeavtalet pantsätts så att klubben kan ersätta medlemslånet med upplåning i bank vilket skulle innebära betydande besparing för klubben. Klubben har också redovisat betydande underhålls- och investeringsbehov som man önskar finansiera med upplåning. Utifrån denna förfrågan har diskussioner förts mellan företrädare för tennisklubben och kommunen om tennisklubbens finansiering.

Den lösning man kommit fram till, och som förespråkas av kommunstyrelseförvaltningen, är att den ursprungliga borgen till Trollbäckens Tennisklubb på 4 mnkr avvecklas, och ersätts av en ny borgen på 12 mnkr som ges till Trollbäckens Sportcenter AB. Förutsättningen för att kommunen ger detta stöd är att arrendeavtalet justeras på två punkter, samt att samarbetsavtalet mellan kommunen och klubben skrivs om i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Kommunen tecknar borgen, såsom för egen skuld, för Tyresö Sportcenter AB, för 12 mnkr, under förutsättning att anläggningen utgör pant till kommunen för den händelse att Tyresö Sportcenter AB inte fullgör sina åtaganden mot långivaren. För detta ska Trollbäckens TK till kommunen utge en borgensavgift som årligen beslutas av fullmäktige, för närvarande 0,4 procent på aktuell upplåning.
2. Borgensbeslutet ersätter alla tidigare borgensbeslut för Trollbäckens Tennisklubb samt Tyresö sportcenter AB.
3. Som villkor för att borgensåtagandet får utnyttjas gäller att Tyresö Sportcenter undertecknar föreslagen justering av arrendeavtalet, samt att Trollbäckens tennisklubb och Tyresö sportcenter undertecknar förslaget till nytt samarbetsavtal med kommunen.
4. Förslag till samarbetsavtal mellan Tyresö kommun, Trollbäckens tennisklubb samt Tyresö Sportcenter AB godkänns
5. Förslag till justeringar i arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö Sportcenter AB godkänns.
6. Kommunstyrelsen ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna samarbetsavtalet och justeringen av arrendeavtalet.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-08-15 § 103.pdf
Tjänsteskrivelse Avtal med Trollbäckens Tennisklubb samt arrendeavtal med och borgen till Tyresö Sportcenter AB.pdf
Bilaga 1 Förslag Samarbetsavtal.pdf
Bilaga 2 Arrendeavtal -justeringsförslag.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-06-28 § 45.pdf

6 Valdistriktsindelning inför val till Europaparlamentet 2024

Diarienummer 2023/VN 0002 004

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Tidigare valdistrikt 28, Bollmoraberg, delas i två valdistrikt enligt förslag i bilaga 1.
2. I övrigt delas valdistrikten in enligt förslag i bilaga 2, "Valdistrikt i Tyresö 2024".
3. Förslaget till beslut beräknas medföra en kostnad på cirka 27 000 kronor vilken föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17.

Beskrivning av ärendet
Inför valet till Europaparlamentet 2024 har en översyn gjorts av valdistriktens storlek. Utgångspunkten har varit valmyndighetens statistik från april 2023 och en uppskattning av befolkningsförändringar fram till valet 2024. Utifrån genomgången föreslås att tidigare distrikt 28, Bollmoraberg, delas upp i två valdistrikt. Detta då distriktet redan vid de allmänna valen 2022 tangerade den övre gränsen för valdistrikts storlek och det kommer att vara en betydande inflyttning i distriktet under de kommande åren. I övrigt föreslås inga förändringar av valdistrikten utan förslaget är att de övriga valdistrikten förblir desamma som vid de allmänna valen 2022.

Ärendet har beretts av valnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Tidigare valdistrikt 28, Bollmoraberg, delas i två valdistrikt enligt förslag i bilaga 1.
2. I övrigt delas valdistrikten in enligt förslag i bilaga 2, "Valdistrikt i Tyresö 2024".
3. Förslaget till beslut beräknas medföra en kostnad på cirka 27 000 kronor vilken föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-08-15 § 107.pdf
Valnämnden protokollsutdrag 2023-06-12 § 1.pdf
Tjänsteskrivelse Valdistriktsindelning inför val till Europaparlamentet 2024.pdf
Bilaga 1 Förslag till delning av distrikt 28.pdf
Bilaga 2 Valdistrikt i Tyresö 2024.pdf

7 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige

Diarienummer 2023/KS 0213

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2024 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår att sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar för 2024 fastställs enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas i och med antagande av kommunplanen samt sammanträdesdatum som föreslås i detta ärende.

Datum för kommunledningsutskottets och kommunstyrelsens sammanträden samt för strategidagar har beslutats i kommunledningsutskottet respektive kommunstyrelsen. Inom ramen för detta ärende behandlas datum för kommunfullmäktiges sammanträde.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2024 fastställs.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-06-28 § 46.pdf
Sammanträdesplan 2024 förslag till kommunstyrelsen 2023-08-15.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunledningsutskott - rättat.pdf

8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Diarienummer 2023/KS 0043 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre-och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads-och socialnämnden redovisar gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS per den 31 mars 2023.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-04-25 § 48.pdf
Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf
Ej verkställda beslut LSS äldre- och omsorgsnämnden 2023 mars.pdf
Ej verkställda beslut SoL äldre- och omsorgsnämnden 2023 mars.pdf
Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut mars 2023.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-04-24 § 36.pdf

§49 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2023/KS 0126 001

Beskrivning av ärendet
En ny fråga har lämnats in till sammanträdet.
Jörgen Nilsson (SD) ställer en fråga till äldre- och omsorgsnämndens ordförande Susann Ronström (S) om biståndsbeslut SÄBO för papperslösa.

Susann Ronström (S) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga från Jörgen Nilsson (SD) till äldre-och omsorgsnämndens ordförande om biståndsbeslut SÄBO för papperslösa.pdf

§50 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2023/KS 0127 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet.

§51 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2023/KS 0128 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya motioner har lämnats in till sammanträdet.

§52 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2023/KS 0003 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avsägelserna från Dragan Boban (S), Ulla Hoffmann (V), Tina Rosén (V) och Pedro Nygren (V) godkänns.
2. Avsägelserna från Dragan Boban (S), Tina Rosén (V) och Pedro Nygren (V) gällande uppdrag i kommunfullmäktige överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
3. Rickard Ljung (S) väljs till ny ersättare i barn-och utbildningsnämnden.
4. Anna Svensson (V) väljs till ny ersättare i barn-och utbildningsnämnden.
5. Felix Elfström (V) väljs nämndeman vid Nacka Tingsrätt från och med 1 januari 2024 till och med 31 december 2027.

Beskrivning av ärendet
Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Dragan Boban (S) avsäger sig uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i barn-och utbildningsnämnden.

Ulla Hoffmann (V) avsäger sig uppdraget som ersättare i barn-och utbildningsnämnden.

Tina Rosén (V) avsäger sig uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige,
kommunfullmäktiges valberedning och valnämnden.

Pedro Nygren (V) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet

Rick ard Ljung (S), ny ersättare i barn -och utbildningsnämnden efter Dragan
Boban (S).

Anna Svensson (V), ny ersättare i barn-och utbildningsnämnden efter Ulla
Hoffmann (V).

Felix Elfström (V), nämndeman vid Nacka tingsrätt perioden 1 januari 2024 - 31
december 2027.

§53 Avtal med Trollbäckens Tennisklubb samt arrendeavtal med och borgen till

Diarienummer 2023/KS 0217

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunen tecknar borgen, såsom för egen skuld, för Tyresö Sportcenter AB, för 12 mnkr, under förutsättning att anläggningen utgör pant till kommunen för den händelse att Tyresö Sportcenter AB inte fullgör sina åtaganden mot långivaren. För detta ska Trollbäckens TK till kommunen utge en borgensavgift som årligen beslutas av fullmäktige, för närvarande 0,4 procent på aktuell upplåning.
2. Borgensbeslutet ersätter alla tidigare borgensbeslut för Trollbäckens Tennisklubb samt Tyresö sportcenter AB.
3. Som villkor för att borgensåtagandet får utnyttjas gäller att Tyresö Sportcenter undertecknar föreslagen justering av arrendeavtalet, samt att Trollbäckens tennisklubb och Tyresö sportcenter undertecknar förslaget till nytt samarbetsavtal med kommunen.
4. Förslag till samarbetsavtal mellan Tyresö kommun, Trollbäckens tennisklubb samt Tyresö Sportcenter AB godkänns
5. Förslag till justeringar i arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö Sportcenter AB godkänns.
6. Kommunstyrelsen ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna samarbetsavtalet och justeringen av arrendeavtalet.

Beskrivning av ärendet
Trollbäckens tennisklubb (TTK) äger dotterbolaget Tyresö Sportcenter AB som driver en racketsporthall på mark som arrenderats av kommunen.

Tennisklubben har 2014 fått kommunal borgen för ett lån på 4 mnkr med löptid fram till 2024. Om borgen ska beviljas efter 2024 behövs nytt beslut i
kommunfullmäktige.

Under 2021 genomförde TTK genom Tyresö Sportcenter AB en utbyggnad av
rackethallen som finansierades genom ett medlemslån med hög ränta. Under
2022 har tennisklubben inkommit med en förfrågan om kommunen kan tillåta
arrendeavtalet pantsätts så att klubben kan ersätta medlemslånet med
upplåning i bank vilket skulle innebära betydande besparing för klubben.

Klubben har också redovisat betydande underhålls- och investeringsbehov som man önskar finansiera med upplåning. Utifrån denna förfrågan har diskussioner förts mellan företrädare för tennisklubben och kommunen om tennisklubbens finansiering.

Den lösning man kommit fram till, och som förespråkas av kommunstyrelseförvaltningen, är att den ursprungliga borgen till Trollbäckens
Tennisklubb på 4 mnkr avvecklas, och ersätts av en ny borgen på 12 mnkr som
ges till Trollbäckens Sportcenter AB. Förutsättningen för att kommunen ger
detta stöd är att arrendeavtalet justeras på två punkter, samt att samarbetsavtalet mellan kommunen och klubben skrivs om i enlighet med
tjänsteskrivelsens förslag.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Kommunen tecknar borgen, såsom för egen skuld, för Tyresö Sportcenter AB, för 12 mnkr, under förutsättning att anläggningen utgör pant till kommunen för den händelse att Tyresö Sportcenter AB inte fullgör sina åtaganden mot långivaren. För detta ska Trollbäckens TK till kommunen utge en borgensavgift som årligen beslutas av fullmäktige, för närvarande 0,4 procent på aktuell upplåning.
2. Borgensbeslutet ersätter alla tidigare borgensbeslut för Trollbäckens Tennisklubb samt Tyresö sportcenter AB.
3. Som villkor för att borgensåtagandet får utnyttjas gäller att Tyresö Sportcenter undertecknar föreslagen justering av arrendeavtalet, samt att Trollbäckens tennisklubb och Tyresö sportcenter undertecknar förslaget till nytt samarbetsavtal med kommunen.
4. Förslag till samarbetsavtal mellan Tyresö kommun, Trollbäckens tennisklubb samt Tyresö Sportcenter AB godkänns
5. Förslag till justeringar i arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Tyresö Sportcenter AB godkänns.
6. Kommunstyrelsen ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna samarbetsavtalet och justeringen av arrendeavtalet.

Yttranden
Niklas Wennergren (S), Heinz Sjögren (L), Anki Svensson (M), Per Carlberg
(SD), Anita Mattsson (S), Inger Gemiciouglu (V), Hanne Sofia Carlsson (C) yttrar sig.

Yrkanden
Heinz Sjögren (L) yrkar att ärendet återremitteras för att inför signering av
samarbetsavtalet och justeringen av arrendeavtalet renskriva arrendeavtalet för
eliminera oklarheter och undvika eventuella missförstånd.

Niklas Wennergren (S), Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD), Anita Mattsson
(S), Inger Gemicioglu (V) och Hanne Sofia Carlsson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD), Anita Mattsson (S) och Inger
Gemicioglu (V) yrkar avslag till Heinz Sjögrens (L) återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill återremittera ärendet i
enlighet med Heinz Sjögrens (L) yrkande, därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige avslår detsamma. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Särskilda yttranden
Heinz Sjögren (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-08 - 15 § 103.pdf
Tjänsteskrivelse Avtal med Trollbäckens Tennisklubb samt arrendeavtal med
och borgen till Tyresö Sportcenter AB.pdf
Bilaga 1 Förslag Samarbetsavtal.pdf
Bilaga 2 Arrendeavtal - justeringsförslag.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-06 - 28 § 45.pdf

§54 Valdistriktsindelning inför val till Europaparlamentet 2024

Diarienummer 2023/VN 0002 004

Kommunfullmäktiges beslut
1. Tidigare valdistrikt 28, Bollmoraberg, delas i två valdistrikt enligt förslag i bilaga 1.
2. I övrigt delas valdistrikten in enligt förslag i bilaga 2, ”Valdistrikt i Tyresö 2024”.
3. Förslaget till beslut beräknas medföra en kostnad på cirka 27 000 kronor vilken föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17.

Beskrivning av ärendet
Inför valet till Europaparlamentet 2024 har en översyn gjorts av valdistriktens
storlek. Utgångspunkten har varit valmyndighetens statistik från april 2023 och en uppskattning av befolkningsförändringar fram till valet 2024. Utifrån
genomgången föreslås att tidigare distrikt 28, Bollmoraberg, delas upp i två
valdistrikt. Detta då distriktet redan vid de allmänna valen 2022 tangerade den
övre gränsen för valdistrikts storlek och det kommer att vara en betydande
inflyttning i distriktet under de kommande åren. I övrigt föreslås inga
förändringar av valdistrikten utan förslaget är att de övriga valdistrikten förblir
desamma som vid de allmänna valen 2022.

Ärendet har beretts av valnämnden och kommunstyrelsen som föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att:
1. Tidigare valdistrikt 28, Bollmoraberg, delas i två valdistrikt enligt förslag i bilaga 1.
2. I övrigt delas valdistrikten in enligt förslag i bilaga 2, ”Valdistrikt i Tyresö 2024”.
3. Förslaget till beslut beräknas medföra en kostnad på cirka 27 000 kronor vilken föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17.

Yttranden
Mari Schaub-Iggström (S) yttrar sig.

Yrkanden
Mari Schaub-Iggström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-08 - 15 § 107.pdf
Valnämnden protokollsutdrag 2023-06 - 12 § 1.pdf
Tjänsteskrivelse Valdistriktsindelning inför val till Europaparlamentet
2024.pdf
Bilaga 1 Förslag till delning av distrikt 28.pdf
Bilaga 2 Valdistrikt i Tyresö 2024.pdf

§55 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige

Diarienummer 2023/KS 0213

Kommunfullmäktiges beslut
- Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2024 fastställs
enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet föreslår att sammanträdesdatum för kommunledningsutskott,
kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt strategidagar för 2024 fastställs
enligt förslag i tjänsteskrivelsen. Årshjulet för kommunens styrprocess beslutas
i och med antagande av kommunplanen samt sammanträdesdatum som
föreslås i detta ärende.

Datum för kommunledningsutskottets och kommunstyrelsens sammanträden
samt för strategidagar har beslutats i kommunledningsutskottet respektive
kommunstyrelsen. Inom ramen för detta ärende behandlas datum för
kommunfullmäktiges sammanträde.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att datum för kommunfullmäktiges
sammanträden under 2024 fastställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023 - 06 - 28 § 46.pdf
Sammanträdesplan 2024 förslag till kommunstyrelsen 2023 - 08 - 15.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige,
kommunstyrelse och kommunledningsutskott - rättat.pdf

§56 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 §

Diarienummer 2023/KS 0043 51

Kommunfullmäktiges beslut
- Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre-och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads-och socialnämnden
redovisar gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om
beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet
innefattas.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad
information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till
kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. Vid detta sammanträde
redovisas ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS per den 31
mars 2023.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2023-04 - 25 § 48.pdf
Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf
Ej verkställda beslut LSS äldre- och omsorgsnämnden 2023 mars.pdf
Ej verkställda beslut SoL äldre- och omsorgsnämnden 2023 mars.pdf
Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut mars 2023.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-04 - 24 § 36.pdf