Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2024-04-25

Sammanträde 2024-04-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasiums aula, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor 2024

Diarienummer 2024/KS 0038 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer 2024

Diarienummer 2024/KS 0039 001

Beskrivning av ärendet

Interpellationer från tidigare sammanträden

Tre interpellationer lämnades in och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2024. Två av dessa har dragits tillbaka av interpellanterna: en interpellation från Joakim Grimborg (KD) om Tyresö bågskyttars träningsfaciliteter och en interpellation från Per Carlberg (SD) om kommunens egna vägar och dess vinterunderhåll.

Ulf Perbo (KD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om kostnader för vatten och avlopp, se bilaga.

Bilagor
Interpellation från Ulf Perbo (KD) till Anita Mattsson (S) om VA-kostnader.pdf

3 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2024/KS 0028 001

Beskrivning av ärendet

Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya avsägelser eller fyllnadsval har lämnats in till sammanträdet.

4 Anmälan av nya motioner 2024

Diarienummer 2024/KS 0040 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motion om Rundmars gård remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Kristdemokraterna Ulf Perbo och Joakim Grimborg och har lämnat in en motion om Rundmars gård, se bilaga.

5 Återkallande av uppdrag

Diarienummer 2024/KS 0156

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Uppdragen för samtliga förtroendevalda i stadsbyggnadsutskottet, hållbarhetsutskottet och kommunledningsutskottet återkallas.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen kap. 4 § 10 punkt 1 får fullmäktige återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige. Den bestämmelsen kommer tillämpas analogt, för utskotten.

Kommunstyrelsen beslutade 2024-04-17 § 56 att återta beslutanderätten för utskotten från den 1 maj 2024, vilket kommunstyrelsen kan besluta att göra generellt eller i ett specifikt ärende enligt gällande delegationsordning, punkt 1.2.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdragen för samtliga förtroendevalda i stadsbyggnadsutskottet, hållbarhetsutskottet och kommunledningsutskottet återkallas.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-04-17 § 56.pdf

6 Nominering till Tyresö Bostäder AB:s styrelse

Diarienummer 2024/KS 0152 001

Beskrivning av ärendet

I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 40 kan fullmäktige förrätta val utan föregående beredning.

Ärendet är under utarbetande.

7 Årsredovisning för Tyresö kommun 2023

Diarienummer 2024/KS 0100

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2023 godkänns.
2. Bilaga 6 Uppföljning av politiska uppdrag 2023 noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2023. Syftet med årsredovisningen är att ge en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året.

Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och hur väl målen för verksamheterna har uppfyllts.
Årsredovisningen är under granskning av kommunens revisorer. Planen är att granskningen ska ha genomförts innan kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen. När revisionsrapporten föreligger kommer årsredovisningen kompletteras med ett sådant avsnitt.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2023 godkänns.
2. Bilaga 6 Uppföljning av politiska uppdrag 2023 noteras.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-04-10 § 40.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2024-03-27 § 8.pdf
Tjänsteskrivelse Tyresö kommuns årsredovisning 2023.pdf
Årsredovisning 2023 för Tyresö kommun.pdf
Bilaga 6. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf
Granskning_årsredovisning_2023_Tyresö.pdf
Revisorernas redogörelse 2023.pdf
Revisionsberättelse 2023.pdf
Rapport Granskning av god ekonomisk hushållning 2023 Tyresö.pdf
Det sakkunniga biträdets yttrande.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 18.pdf
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse ÄOO 2023 (1).pdf
Verksamhetsberättelse ÄON 2023.pdf
Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2023.pdf
Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag 2023.pdf
Byggnadsnämndens protokoll 2024-02-21 § 3, verksamhetsberättelse 2023.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 14.pdf
Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2023.pdf
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse kultur och fritidsnämnden 2023.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-21 § 17.docx
§ 17 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse BUN 2023.pdf
§ 17 Verksamhetsberättelse 2023 BUN.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-22 § 13.pdf
§ 13 Verksamhetsberättelse 2023 GVN.pdf
§ 13 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse GVN 2023.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-02-27 § 17.pdf
Särskilt yttrande (M) §17 Arbetsmarknads- och socialnämnden 2024-02-27.pdf
Verksamhetsberättelse 2023 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023.pdf
Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 28.pdf
Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf
Bilagor
7 § 13 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse GVN 2023.pdf (128 kb) 7 § 13 Verksamhetsberättelse 2023 GVN.pdf (918 kb) 7 § 17 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse BUN 2023.pdf (139 kb) 7 § 17 Verksamhetsberättelse 2023 BUN.pdf (856 kb) 7 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-02-27 § 17.pdf (95 kb) 7 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-21 § 17.pdf (123 kb) 7 Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag 2023.pdf (255 kb) 7 Bilaga 6. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf (256 kb) 7 Byggnadsnämndens protokoll 2024-02-21 § 3, verksamhetsberättelse 2023.pdf (597 kb) 7 Det sakkunniga biträdets yttrande.pdf (615 kb) 7 Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen.pdf (1 126 kb) 7 Granskning_årsredovisning_2023_Tyresö.pdf (2 674 kb) 7 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-22 § 13.pdf (94 kb) 7 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2024-03-27 § 8.pdf (100 kb) 7 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 28.pdf (97 kb) 7 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-04-10 § 40.pdf (104 kb) 7 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 14.pdf (94 kb) 7 Rapport Granskning av god ekonomisk hushållning 2023 Tyresö.pdf (1 147 kb) 7 Revisionsberättelse 2023.pdf (495 kb) 7 Revisorernas redogörelse 2023.pdf (3 205 kb) 7 Särskilt yttrande (M) §17 Arbetsmarknads- och socialnämnden 2024-02-27.pdf (302 kb) 7 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023.pdf (142 kb) 7 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf (71 kb) 7 Tjänsteskrivelse Tyresö kommuns årsredovisning 2023.pdf (76 kb) 7 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse kultur och fritidsnämnden 2023.pdf (102 kb) 7 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse ÄOO 2023 (1).pdf (78 kb) 7 Verksamhetsberättelse 2023 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (572 kb) 7 Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2023.pdf (207 kb) 7 Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf (921 kb) 7 Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2023.pdf (2 643 kb) 7 Verksamhetsberättelse ÄON 2023.pdf (898 kb) 7 Årsredovisning 2023 för Tyresö kommun.pdf (3 865 kb) 7 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 18.pdf (98 kb)

8 Revisionsberättelse för 2023 och prövning av ansvarsfrihet

Diarienummer 2024/KS 0154 016

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Styrelsen och nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i kommunstyrelse och nämnder. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Revisorerna har lämnat en revisionsberättelse till kommunfullmäktige och
tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelse
och övriga nämnder samt enskilda ledamöter i dessa.

Bilagor
Granskning_årsredovisning_2023_Tyresö.pdf
Revisionsberättelse 2023.pdf
Revisorernas redogörelse 2023.pdf
Det sakkunniga biträdets yttrande.pdf
Rapport Granskning av god ekonomisk hushållning 2023 Tyresö.pdf

9 Årsredovisning Tyresö Bostäder AB 2023

Diarienummer 2024/KS 0106

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisningen för Tyresö Bostäder 2023 noteras.
2. Koncernredovisningen för Tyresö Bostäder 2023 noteras.
3. Tyresö kommuns ägarrepresentant för Tyresö Bostäder AB ges i uppdrag att vid Tyresö Bostäders ordinarie bolagsstämma i maj 2024 att fatta beslut om:
4. att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
och för koncernen,
5. att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
6. att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun är ensam ägare till Tyresö Bostäder AB (TyBo) och kommunfullmäktige har utsett en person som ska representera ägaren vid bolagsstämmor. Nästa ordinarie bolagsstämma för TyBo genomförs i maj 2024. Då kommer TyBos årsredovisning att hanteras tillsammans med beslut om styrelseledamöterna och VD ska beviljas ansvarsfrihet.
Vid bolagsstämman representeras ägaren av den av kommunfullmäktige utsedda ägarrepresentanten - Anita Mattsson. För att ägarrepresentanten ska veta vad ägaren tycker i de frågor som behandlas på bolagsstämma måste ägaren inför bolagsstämman ge anvisningar till ägarrepresentanten.

Revisorernas bedömning

Både de auktoriserade revisorerna och lekmannarevisorerna har granskat TyBos verksamhet för 2023. Nedan sammanfattas deras granskningar:
De auktoriserade revisorerna tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmannarevisorerna bedömer att bolagets interna kontroll behöver utvecklas. Bolaget har från en ekonomisk synvinkel bedrivits på ett tillfredställande sätt.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisningen för Tyresö Bostäder 2023 noteras.
2. Koncernredovisningen för Tyresö Bostäder 2023 noteras.
3. Tyresö kommuns ägarrepresentant för Tyresö Bostäder AB ges i uppdrag att vid Tyresö Bostäders ordinarie bolagsstämma i maj 2024 att fatta beslut om:
4. att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
och för koncernen,
5. att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
6. att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-04-10 § 41.pdf
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Tyresö Bostäder AB 2023.pdf
Revisionsberättelse Tyresö bostäder AB KPMG.pdf
Tyresö bostäder AB årsredovisning 2023.pdf
Protokoll Tyresö bostäder 2024-03-22.pdf
Lekmannarevisorns granskningsrapport 2023 för Tyresö bostäder AB.pdf

10 Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2023

Diarienummer 2024/KS 0102

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2023 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Beskrivning av ärendet

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2023. Direktionen för förbundet beslutade 2024-02-07 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2023 redovisas i bilagor.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2023 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-04-10 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse - årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2023.pdf
Protokoll från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion 2024-02-07.pdf
Ärende 4, Årsredovisning 2023.pdf
Ärende 4, Årsredovisning 2023, tjänsteskrivelse.pdf
Ärende 4, Årsredovisning 2023, bilaga protokoll internkontroll.pdf
Det sakkunniga biträdets yttrande till SMOFH_T3 signerat.pdf

11 Taxa för bygglov, plan och geografisk information för år 2025

Diarienummer KSM 2024-100

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering sker inför 2025.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 januari 2025.

Beskrivning av ärendet

För taxa för bygglov, plan och geografisk information ligger ansvaret för
besluten enligt följande. Byggnadsnämnden (ansvarsområde tabell A 1-14 och A 17-21) och kommunstyrelsen (ansvarsområde tabell A 15-16, tabell B och tabell C). Tabell D är tillämplig för båda nämnderna.

Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2025. I översynen har
tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer setts över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås att även fortsatt indexregleras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) årligen. Kostnadsberäkningarna uppdateras därför inför 2025 när index blivit känt hösten 2024, vilket beskrivs i taxan. Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet och kommunstyrelsen respektive byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen.

Ärendet har beretts av byggnadsnämnden, stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering sker inför 2025.
2. Taxa börjar gälla från och med 1 januari 2025.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-04-10 § 46.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2024-03-19 § 12.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2024-03-27 § 6.pdf
Tjänsteskrivelse, Taxa för bygglov, plan och geografisk information - gäller från 2025-01-01.pdf
Taxa för bygglov plan och geografisk information, gäller från 1 januari 2025 - Inte indexreglerad.pdf
Tjänsteskrivelse taxa för bygglov, plan och geografisk info_fr 2025-01-01 - till byggnadsnämnden.pdf

§23 Anmälan och besvarande av frågor 2024

Diarienummer 2024/KS 0038 001

 

Beskrivning av ärendet

Inga nya frågor har lämnats in till sammanträdet.

§24 Anmälan och besvarande av interpellationer 2024

Diarienummer 2024/KS 0039 001

 

Beskrivning av ärendet

Interpellationer från tidigare sammanträden

Tre interpellationer lämnades in och bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2024. Två av dessa har dragits tillbaka: en interpellation från Joakim Grimborg (KD) om Tyresö bågskyttars träningsfaciliteter och en interpellation från Per Carlberg (SD) om kommunens egna vägar och dess vinterunderhåll. 

Ulf Perbo (KD) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) om kostnader för vatten och avlopp, se bilaga. 

Anita Mattsson (S) besvarar interpellationen muntligt. Ulf Perbo (KD) och Martin Nilsson (S) deltar i debatten.

Bilagor

Interpellation från Ulf Perbo (KD) till Anita Mattsson (S) om VA-kostnader.pdf

§25 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2024/KS 0028 001

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Avsägelse från Börje Eriksson (S) godkänns.
 2. Anna Pasini Frängsmyr (S) väljs till ny ledamot i valnämnden.
 3. Sanna Stjernenfall (S) väljs till ny ersättare i valnämnden.

 

Beskrivning av ärendet

Avsägelser som har lämnats in till sammanträdet

Börje Eriksson (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i valnämnden.

Förslag på fyllnadsval som har lämnats in till sammanträdet

Anna Pasini Frängsmyr (S) som är ersättare i valnämnden föreslås nu bli ny ledamot efter Börje Eriksson (S).

Sanna Stjernenfall (S), ny ersättare i valnämnden efter Anna Pasini Frängsmyr (S).

§26 Anmälan av nya motioner 2024

Diarienummer 2024/KS 0040 001

Kommunfullmäktiges beslut

 • Motion om Rundmars gård remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

 

Beskrivning av ärendet

Kristdemokraterna Ulf Perbo och Joakim Grimborg och har lämnat in en motion om Rundmars gård, se bilaga. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Motion (KD) Rundmars gård.pdf

§27 Återkallande av uppdrag och delegerad beslutanderätt

Diarienummer 2024/KS 0156

Kommunfullmäktiges beslut

 • Uppdragen för samtliga förtroendevalda i stadsbyggnadsutskottet, hållbarhetsutskottet och kommunledningsutskottet återkallas.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen kap. 4 § 10 punkt 1 får fullmäktige återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige. Den bestämmelsen kommer tillämpas analogt, för utskotten.

Kommunstyrelsen beslutade 2024-04-17 § 56 att återta beslutanderätten för utskotten från den 1 maj 2024, vilket kommunstyrelsen kan besluta att göra generellt eller i ett specifikt ärende enligt gällande delegationsordning, punkt 1.2.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdragen för samtliga förtroendevalda i stadsbyggnadsutskottet, hållbarhetsutskottet och kommunledningsutskottet återkallas.

Ordförandeförslag

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Yttranden

Christoffer Holmström (S) yttrar sig.

Yrkanden

Christoffer Holmström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-04-17 § 56.pdf

§28 Årsredovisning för Tyresö kommun 2023

Diarienummer 2024/KS 0100

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2023 godkänns.
 2. Bilaga 6 Uppföljning av politiska uppdrag 2023 noteras. 

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2023. Syftet med årsredovisningen är att ge en bild av hur kommunens ekonomi och verksamhet har utvecklats under året.

Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. I årsredovisningen redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten och hur väl målen för verksamheterna har uppfyllts.

Årsredovisningen är under granskning av kommunens revisorer. Planen är att granskningen ska ha genomförts innan kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen. När revisionsrapporten föreligger kommer årsredovisningen kompletteras med ett sådant avsnitt. 

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

 1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2023 godkänns.
 2. Bilaga 6 Uppföljning av politiska uppdrag 2023 noteras. 

Yttranden

Anita Mattsson (S), Raymond Moubé (C), Marie Åkesdotter (MP), Hanne Sofia Carlsson (C), Heinz Sjögren (L), Klara Watmani (S), Christoffer Holmström (S), Ajda Asgari (MP), Agneta Hansson (L), Mikael Ordenius (MP), Susann Ronström (S), Katarina Helling (S) och Inger Gemicioglu (V) yttrar sig.

Yrkanden

Anita Mattsson (S), Raymond Moubé (C), Marie Åkesdotter (MP), Heinz Sjögren (L), Klara Watmani (S), Ajda Asgari (MP), Agneta Hansson (L), Susann Ronström (S), Katarina Helling (S) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-04-10 § 40.pdf

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2024-03-27 § 8.pdf

Tjänsteskrivelse Tyresö kommuns årsredovisning 2023.pdf

Årsredovisning 2023 för Tyresö kommun.pdf

Bilaga 6. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf

Granskning_årsredovisning_2023_Tyresö.pdf

Revisorernas redogörelse 2023.pdf

Revisionsberättelse 2023.pdf

Rapport Granskning av god ekonomisk hushållning 2023 Tyresö.pdf

Det sakkunniga biträdets yttrande.pdf

Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 18.pdf

Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse ÄOO 2023 (1).pdf

Verksamhetsberättelse ÄON 2023.pdf

Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2023.pdf

Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag 2023.pdf

Byggnadsnämndens protokoll 2024-02-21 § 3, verksamhetsberättelse 2023.pdf

Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 14.pdf

Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2023.pdf

Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse kultur och fritidsnämnden 2023.pdf

Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-21 § 17.docx
17 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse BUN 2023.pdf
17 Verksamhetsberättelse 2023 BUN.pdf

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-22 § 13.pdf
13 Verksamhetsberättelse 2023 GVN.pdf
13 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse GVN 2023.pdf

Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-02-27 § 17.pdf

Särskilt yttrande (M) §17 Arbetsmarknads- och socialnämnden 2024-02-27.pdf

Verksamhetsberättelse 2023 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023.pdf

Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 28.pdf

Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf

Bilagor
§ 28 § 13 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse GVN 2023.pdf (128 kb) § 28 § 13 Verksamhetsberättelse 2023 GVN.pdf (918 kb) § 28 § 17 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse BUN 2023.pdf (139 kb) § 28 § 17 Verksamhetsberättelse 2023 BUN.pdf (856 kb) § 28 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-02-27 § 17.pdf (95 kb) § 28 arsredovisning-2023-final_tillganglig.pdf (4 676 kb) § 28 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-21 § 17.pdf (123 kb) § 28 Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag 2023.pdf (255 kb) § 28 Bilaga 6. Uppföljning politiska uppdrag 2023.pdf (256 kb) § 28 Byggnadsnämndens protokoll 2024-02-21 § 3, verksamhetsberättelse 2023.pdf (597 kb) § 28 Det sakkunniga biträdets yttrande.pdf (615 kb) § 28 Genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen.pdf (1 126 kb) § 28 Granskning_årsredovisning_2023_Tyresö.pdf (2 674 kb) § 28 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2024-02-22 § 13.pdf (94 kb) § 28 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2024-04-25 § 28.docx.pdf (117 kb) § 28 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2024-03-27 § 8.pdf (100 kb) § 28 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-03-05 § 28.pdf (97 kb) § 28 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-04-10 § 40.pdf (104 kb) § 28 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 14.pdf (94 kb) § 28 Rapport Granskning av god ekonomisk hushållning 2023 Tyresö.pdf (1 147 kb) § 28 Revisionsberättelse 2023.pdf (495 kb) § 28 Revisorernas redogörelse 2023.pdf (3 205 kb) § 28 Särskilt yttrande (M) §17 Arbetsmarknads- och socialnämnden 2024-02-27.pdf (302 kb) § 28 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023.pdf (142 kb) § 28 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf (71 kb) § 28 Tjänsteskrivelse Tyresö kommuns årsredovisning 2023.pdf (76 kb) § 28 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse kultur och fritidsnämnden 2023.pdf (102 kb) § 28 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse ÄOO 2023 (1).pdf (78 kb) § 28 Verksamhetsberättelse 2023 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (572 kb) § 28 Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2023.pdf (207 kb) § 28 Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.pdf (921 kb) § 28 Verksamhetsberättelse kultur- och fritidsnämnden 2023.pdf (2 643 kb) § 28 Verksamhetsberättelse ÄON 2023.pdf (898 kb) § 28 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-02-19 § 18.pdf (98 kb)

§29 Revisionsberättelse för 2023 och prövning av ansvarsfrihet

Diarienummer 2024/KS 0154 016

Kommunfullmäktiges beslut

 • Styrelsen och nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Jäv

I de delar som rör den egna styrelsen eller nämnden deltar inte ledamot i beslutet om ansvarsfrihet.

 

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i kommunstyrelse och nämnder. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Revisorerna har lämnat en revisionsberättelse till kommunfullmäktige och 
tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelse 
och övriga nämnder samt enskilda ledamöter i dessa.

På kommunfullmäktiges sammanträde representeras revisorerna av Tommy Karlsson (M) och Ingela Carlsson (S) som redogör för de bedömningar och granskningar som revisorerna gjort.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Granskning_årsredovisning_2023_Tyresö.pdf

Revisionsberättelse 2023.pdf

Revisorernas redogörelse 2023.pdf

Det sakkunniga biträdets yttrande.pdf

Rapport Granskning av god ekonomisk hushållning 2023 Tyresö.pdf

§30 Årsredovisning Tyresö Bostäder AB 2023

Diarienummer 2024/KS 0106

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Årsredovisningen för Tyresö Bostäder 2023 noteras.
 2. Koncernredovisningen för Tyresö Bostäder 2023 noteras.
 3. Tyresö kommuns ägarrepresentant för Tyresö Bostäder AB ges i uppdrag att vid Tyresö Bostäders ordinarie bolagsstämma i maj 2024 att fatta beslut om:
 4. att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
  och för koncernen,
 5. att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
 6. att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. 

Jäv

Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Tyresö Bostäder AB deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

 

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun är ensam ägare till Tyresö Bostäder AB (TyBo) och kommunfullmäktige har utsett en person som ska representera ägaren vid bolagsstämmor. Nästa ordinarie bolagsstämma för TyBo genomförs i maj 2024. Då kommer TyBos årsredovisning att hanteras tillsammans med beslut om styrelseledamöterna och VD ska beviljas ansvarsfrihet. 

Vid bolagsstämman representeras ägaren av den av kommunfullmäktige utsedda ägarrepresentanten – Anita Mattsson. För att ägarrepresentanten ska veta vad ägaren tycker i de frågor som behandlas på bolagsstämma måste ägaren inför bolagsstämman ge anvisningar till ägarrepresentanten.

Revisorernas bedömning

Både de auktoriserade revisorerna och lekmannarevisorerna har granskat TyBos verksamhet för 2023. Nedan sammanfattas deras granskningar:

De auktoriserade revisorerna tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lekmannarevisorerna bedömer att bolagets interna kontroll behöver utvecklas. Bolaget har från en ekonomisk synvinkel bedrivits på ett tillfredställande sätt.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Årsredovisningen för Tyresö Bostäder 2023 noteras.
 2. Koncernredovisningen för Tyresö Bostäder 2023 noteras.
 3. Tyresö kommuns ägarrepresentant för Tyresö Bostäder AB ges i uppdrag att vid Tyresö Bostäders ordinarie bolagsstämma i maj 2024 att fatta beslut om:
 4. att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
  och för koncernen,
 5. att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
 6. att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-04-10 § 41.pdf

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Tyresö Bostäder AB 2023.pdf

Revisionsberättelse Tyresö bostäder AB  KPMG.pdf

Tyresö bostäder AB årsredovisning 2023.pdf

Protokoll Tyresö bostäder 2024-03-22.pdf

Lekmannarevisorns granskningsrapport 2023 för Tyresö bostäder AB.pdf

§31 Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2023

Diarienummer 2024/KS 0102

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2023 noteras.
 2. Ledamöterna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Jäv

Ledamöter i kommunfullmäktige med uppdrag i Södertörns miljö-och hälskoskyddsförbund deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

 

Beskrivning av ärendet

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2023. Direktionen för förbundet beslutade 2024-02-07 att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Årsredovisningen med revisionsberättelse och granskning av årsbokslut för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2023 redovisas i bilagor.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2023 noteras.
 2. Ledamöterna i Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-04-10 § 42.pdf

Tjänsteskrivelse - årsredovisning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2023.pdf

Protokoll från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion 2024-02-07.pdf

Ärende 4, Årsredovisning 2023.pdf

Ärende 4, Årsredovisning 2023, tjänsteskrivelse.pdf

Ärende 4, Årsredovisning 2023, bilaga protokoll internkontroll.pdf

Det sakkunniga biträdets yttrande till SMOFH_T3 signerat.pdf

§32 Taxa för bygglov, plan och geografisk information för år 2025

Diarienummer KSM 2024-100

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering sker inför 2025.
 2. Taxa börjar gälla från och med 1 januari 2025.

 

Beskrivning av ärendet

För taxa för bygglov, plan och geografisk information ligger ansvaret för 
besluten enligt följande. Byggnadsnämnden (ansvarsområde tabell A 1-14 och A 17-21) och kommunstyrelsen (ansvarsområde tabell A 15-16, tabell B och tabell C). Tabell D är tillämplig för båda nämnderna.

Genom en årlig översyn förtydligas taxan inför år 2025. I översynen har 
tidsuppskattningar för hantering av ärenden och andra kostnadsfaktorer setts över. Timpriset som ligger till grund för många kostnadsuträkningar föreslås att även fortsatt indexregleras enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) årligen. Kostnadsberäkningarna uppdateras därför inför 2025 när index blivit känt hösten 2024, vilket beskrivs i taxan. Kommunstyrelsen ansvarar för att indexjusteringen verkställs inför årsskiftet och kommunstyrelsen respektive byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen. 

Ärendet har beretts av byggnadsnämnden, stadsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

 1. Taxa för bygglov, plan och geografisk information antas, indexreglering sker inför 2025.
 2. Taxa börjar gälla från och med 1 januari 2025.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-04-10 § 46.pdf

Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2024-03-19 § 12.pdf

Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2024-03-27 § 6.pdf

Tjänsteskrivelse, Taxa för bygglov, plan och geografisk information - gäller från 2025-01-01.pdf

Taxa för bygglov plan och geografisk information, gäller från 1 januari 2025 - Inte indexreglerad.pdf

Tjänsteskrivelse taxa för bygglov, plan och geografisk info_fr 2025-01-01 - till byggnadsnämnden.pdf

§33 Nominering till Tyresö Bostäder AB:s styrelse

Diarienummer 2024/KS 0152 001

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Följande nomineras till ledamöter i Tyresö Bostäder AB:s styrelse:
  1. Mats Fält (M)
  2. Mathias Tegnér (S)
  3. Chris Helin (M)
  4. Ulf Perbo (KD)
  5. Mari Schaub-Iggström (S)
  6. Elisabet Bauersfeld (C)
  7. Robert Forsberg (M)
  8. Rozgar Watmani (S)
  9. Jörgen Nilsson (SD)
 2. Följande nomineras till ersättare i Tyresö Bostäder AB:s styrelse: 
  1. Mats Öhlin(M)
  2. Inger Wolf Sandahl (V)
 3. Mats Fält (M) nomineras till ordförande. 
 4. Mathias Tegnér (S) nomineras till vice ordförande. 
 5. Besluten enligt punkterna 1-4 gäller från och med ordinarie årsstämma 2024 till slutet av nästa ordinarie årsstämma. 
 6. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2023-11-23 § 79.

 

Beskrivning av ärendet

I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning § 40 kan fullmäktige förrätta val utan föregående beredning.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det.