Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2022-10-25

Sammanträde 2022-10-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Skattesats 2023

Diarienummer 2022/KS 0277

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Utdebiteringen för 2023 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.

Beskrivning av ärendet
Skattesatsen förslås för 2023 vara den samma som för 2022, nämligen 19,50
kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor i beskattningsbar
inkomst).

Enlig kommunallagen ska kommunstyrelsen innan utgången av oktober månad
upprätta förslag till budget för kommande år. Om det finns särskilda skäl, kan
budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall måste kommunstyrelsen
innan utgången av oktober månad föreslå skattesatsen som ska gälla för
kommande år.

I förarbetena till lagen nämns att ett särskilt skäl kan vara att budgetarbetet
komplicerats till följs av en ändring i majoritetsförhållandena i fullmäktige.

Kommunallagen är också tydligt med att under valår ska budgeten fastställas av
det nyvalda fullmäktige.

Efter valet i Tyresö den 11 september har majoritetsförhållandena i fullmäktige
ändrats. Det har påverkat processen att ta fram ett förslag till kommunplan och
budget för 2023. Detta bedöms vara särskilda skäl. För att ge processen den tid
som behövs kommer kommunstyrelsen fatta beslut om kommunplan på det
sammanträde som är planerat till 8 november. Kommunplanen kommer
därefter behandlas av kommunfullmäktige enligt plan den 24 november.

För att uppfylla kommunallagens krav, att kommunstyrelsen måste föreslå en
skattesats innan utgången av oktober månad, kommer denna att beslutas vid ett
extra kommunstyrelsesammanträde den 25 oktober.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte
har genomförts. En prövning av barnets bästa kommer att ingå i beslutet om
kommunplan som följer på beslutet om skattesats.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Skattesats 2023.docx

§168 Skattesats 2023

Diarienummer 2022/KS 0277

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Utdebiteringen för 2023 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.

Beskrivning av ärendet
Skattesatsen förslås för 2023 vara den samma som för 2022, nämligen 19,50 kronor per skattekrona (en skattekrona motsvarar 100 kronor i beskattningsbar inkomst).

Enlig kommunallagen ska kommunstyrelsen innan utgången av oktober månad upprätta förslag till budget för kommande år. Om det finns särskilda skäl, kan budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall måste kommunstyrelsen innan utgången av oktober månad föreslå skattesatsen som ska gälla för kommande år.

I förarbetena till lagen nämns att ett särskilt skäl kan vara att budgetarbetet komplicerats till följs av en ändring i majoritetsförhållandena i fullmäktige.
Kommunallagen är också tydligt med att under valår ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige.

Efter valet i Tyresö den 11 september har majoritetsförhållandena i fullmäktige ändrats. Det har påverkat processen att ta fram ett förslag till kommunplan och budget för 2023. Detta bedöms vara särskilda skäl. För att ge processen den tid som behövs kommer kommunstyrelsen fatta beslut om kommunplan på det sammanträde som är planerat till 8 november. Kommunplanen kommer därefter behandlas av kommunfullmäktige enligt plan den 24 november.

För att uppfylla kommunallagens krav, att kommunstyrelsen måste föreslå en skattesats innan utgången av oktober månad, kommer denna att beslutas vid ett extra kommunstyrelsesammanträde den 25 oktober.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts. En prövning av barnets bästa kommer att ingå i beslutet om kommunplan som följer på beslutet om skattesats.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utdebiteringen för 2023 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.

Yrkanden
Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C), Joakim Grimborg (KD) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att en enig kommunstyrelse bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Skattesats 2023.pdf