Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2004-11-30

Sammanträde 2004-11-30

Datum
Klockan
Plats

§157 Månadsuppföljning oktober 2004

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

_______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över utfallet på en del väsentliga konton och nyckeltal. I bilaga redovisas sammanställning för oktober månad 2004.


§158 Kommunchefens rapport november

- Informationen noteras

_______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.


§159 Antagande av informationspolicy

Kommunstyrelsens beslut

- Informationspolicy för Tyresö kommun antas

_______

Ärendebeskrivning

Informationsenheten har utarbetat ett förslag till informationspolicy för kommunen. I policyn anges riktlinjer och ansvarsfördelning för informationsarbetet. Syftet med policyn är att skapa effektivitet och helhetssyn i kommunens informationsinsatser. I policyn behandlas ansvar och arbetsfördelning, intern information, extern information, grafisk profil, massmediarelationer och information vid allvarliga händelser.

Informationspolicyn ska kompletteras två gånger årligen med en informationsplan för januari-juni samt juli-december. Informationsplanerna kommer att delges kommunstyrelsen.


§160 Antagande av plan- och byggtaxa

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslaget till plan- och byggtaxa antas

- De delar av verksamheten som enligt lag får avgiftsfinansieras ska ha full kostnadstäckning genom avgifter.

- Grundbeloppet (G) är 36 kronor när taxan träder i kraft.

_______

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till plan- och byggtaxa. Den nu gällande taxan har inte ändrats sedan 1995 i de delar som berörs i förslaget till ny taxa. Däremot har en separat taxa för kart- och mätverksamheten antagits.

Förslaget bygger på kommunförbundets modell till taxa. I stora drag är den uppbyggd efter samma principer som den tidigare taxan. Enligt taxan ska avgift betalas för ärenden om

- lov och förhandsbesked

- bygg- och rivningsanmälan

- upprättande av områdesbestämmelser, detaljplaner och fastighetsplaner

- förvaring av brandfarliga och explosiva varor

- funktionskontroll av ventilationssystem

- tids- eller kostnadskrävande skriftliga upplysningar, åtgärder eller uppdrag.

Kommunfullmäktige beslutar om hur stor del av verksamheten som ska finansieras med skattemedel respektive avgifter. Miljö- och byggnadsnämnden får därefter besluta om ändring av grundbeloppet under förutsättning att kommunfullmäktige beslutat om önskad kostnadstäckningsgrad, dvs hur nämndens kostnader ska fördelas mellan avgifter och skattemedel. Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Vissa av miljö- och byggnadsnämndens uppgifter ska ej räknas in i avgiftsunderlaget. Hit hör t.ex. tillsyn och allmän rådgivning.


§161 Utställning av detaljplan för mobiltelefonmast Häxvägen

Kommunstyrelsens beslut

- Förslag till detaljplan för mobiltelefonmast vid Häxvägen (Näsby 4:1469) ställs ut.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Karlsson (mp), om hon hade haft rösträtt i kommunstyrelsen, hade yrkat avslag.

______

Ärendebeskrivning

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) – tredje generationens mobilsystem (3G) – är på väg att byggas ut i hela Sverige. UMTS ska bli ett trådlöst kommunikationssystem med högre överföringshastighet än GSM (Global System for Mobil Communication) och NMT (nordiskt mobiltelefonsystem). På regeringens uppdrag har Post- och telestyrelsen gett fyra företag/operatörer tillstånd att bygga ut det rikstäckande UMTS-nätet i Sverige.

UMTS använder högre frekvenser än dagens GSM-nät och antennerna kommer att sitta tätare. Det blir därför nödvändigt att i många områden uppföra nya basstationer (t.ex. i master). För att Tyresö kommun ska kunna bevilja permanent bygglov för en ny mast krävs, i vissa fall, en detaljplan för maständamål. Plan- och teknikberedningen gav därför planeringsavdelningen i uppdrag i januari 2002 att utarbeta förslag till detaljplaner för områden där det är nödvändigt.

Planens syfte är att möjliggöra uppförande av en mobiltelefonmast med tillhörande teknikbodar inom fastigheten Näsby 4:1469. Den nya masten kan eventuellt ersätta den mast som idag finns vid Kumla skola. Planområdet är beläget på en höjd strax söder om Häxvägen inom fastigheten Näsby 4:1469 i Trollbäcken. Marken ägs av Tyresö kommun.

Förslaget har varit utställt för programsamråd under tiden 24 mars till och med 19 april. Under samrådstiden inkom 72 skrivelser, och efter samrådstidens utgång ytterligare 10 skrivelser. Förslaget har därefter varit utställt på samråd under tiden 20 oktober till och med 10 november 2004. Under utställningstiden har 11 skrivelser inkommit. Inkomna synpunkter redovisas i bilaga tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer.


§162 Utställningsyttrande över översiktsplan för Haninge kommun

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat yttrande översänds som Tyresö kommuns utställningsyttrande över översiktsplan för Haninge kommun.

_______

Ärendebeskrivning

Haninge kommun har utarbetat ett förslag till ny översiktsplan som ställs ut under tiden 8/9-12/11 2004. Utställningen föregicks av ett programsamråd sommaren 2001 och samråd under hösten 2003. Översiktsplanen ger riktlinjer för hur den fysiska miljön i kommunen bör utvecklas de närmaste 20 åren. Översiktsplanen visar också hur riksintressena tillgodoses samt hur gällande miljökvalitetsnormer iakttas.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande.


§163 Yttrande över överklagad detaljplan för skola och förskola på Brevikshalsvön

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat yttrande antas som Tyresö kommuns yttrande på överklagande av detaljplan för skola och förskola på Brevikshalvön.

_______

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen avslog i maj 2004 ett överklagande av detaljplanen för skola och förskola på Brevikshalvön (antagen av kommunfullmäktige den 11 mars 2004). Detaljplanen har därefter överklagats till regeringen.

Tyresö kommun har getts tillfälle att senast den 6 december yttra sig över vad som tas upp i överklagandet. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett yttrande.


§164 Yttrande över aktualitetsprövning av RUFS (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen)

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat yttrande från Södertörnskommunerna antas som Tyresö kommuns yttrande över ”Aktualitetsprövning av RUFS”

- Berit Assarsson och Anders Bergérus ges i uppdrag att utforma kompletterande yttrande från Tyresö kommun.

_______

Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige ska under mandatperioden ta ställning till om den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2001) fortfarande är aktuell. Som ett led i detta arbete har rapporten ”Aktualitetsprövning av RUFS” tagits fram. Regionplane- och trafiknämnden i Stockholms län har skickat ut rapporten på remiss till bl a länets kommuner. Remisstiden går ut den 31 december.

Samrådet gäller främst huvudstrategierna och de bärande idéerna i RUFS 2001. De frågor som ställs till remissinstanserna är:

- Fungerar RUFS som ett relevant underlag för er planering och verksamhet?

- Har det skett förändringar i omvärlden som är så omfattande att förutsättningarna för RUFS 2001 inte längre gäller?

- Saknas något i underlaget som bedöms vara av betydelse för aktualitetsprövningen av RUFS 2001?

- Hur ser ni på en kommande planeringsprocess?


§165 Ändring av attestreglemente

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till attestreglemente godkänns

_______

Ärendebeskrivning

Kommunens nuvarande attest- och utanordningsreglemente från 1996 är i vissa delar otidsenligt genom att det innehåller hänvisningar till rutiner förknippade med ett tidigare ekonomisystem. Det är inte anpassat till den elektroniska fakturahantering som numera tillämpas för merparten av kommunens fakturor. Ekonomikontoret har därför upprättat ett förslag till moderniserat och förtydligat attestreglemente.


§166 Intern kontroll avseende kommunstyrelsens förvaltningar

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

- Ekonomikontoret ges i uppdrag att slutföra pågående åtgärder redovisade i bifogat dokument.

_______

Ärendebeskrivning

Varje nämnd ska årligen genomföra intern kontroll enligt kommunens redovisningsreglemente. Till årets granskning har ekonomikontoret istället valt att analysera och åtgärda de fel och brister som framkommit då kommunens revisorer granskat ett antal områden under det senaste året. I bilagda skrivelse redogörs för revisorernas påpekanden samt ekonomikontorets vidtagna åtgärder för att komma till rätta med de brister som framkommit i granskningen.


§167 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2004 och helårsprognos

Kommunstyrelsens beslut

- Revisionsrapporten noteras

_______

Ärendebeskrivning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev granskat kommunens delårsrapport per den 31 augusti och helårsprognosen. Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om delårsrapporten visar ett för perioden rättvisande resultat. En väsentlig frågeställning i granskningen är om erforderliga periodiseringar har skett. Komrev bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av periodens resultat och den ekonomiska ställningen per den 31 augusti 2004. Komrev anser även att delårsrapporten uppfyller kraven utifrån den kommunala redovisningslagen och att upplysningar lämnats om händelser av väsentlig betydelse. När det gäller helårsprognosen menar Komrev att relationen mellan delårsresultat och upprättad årsprognos inte fullt ut är rimlig.


§168 Granskning av attestrutiner och förtoendekänsliga poster

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningsrapporten noteras

- Ekonomikontoret ges i uppdrag att återrapportera till revisorerna efter vidtagna åtgärder

_______

Ärendebeskrivning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev granskat vissa väsentliga rutiner inom samtliga nämnder med fokus på förtroendekänsliga poster. Granskningen syftar till att bedöma om den interna kontrollen är tillfredställande inom följande områden/rutiner:

- kontroll av att erforderliga beslut och underlag finns avseende attestanter och firmatecknare

- rutin för leverantörsfakturor och utanordningar

- rutiner för kontokort och betalkort

- rutin för hantering av mobiltelefoner

Granskningen omfattar samtliga nämnder och har skett via kartläggning, bedömning och test av rutinernas kontrollaktiviteter. Revisorerna lämnar utifrån granskningen ett antal rekommendationer på förbättringar.

Revisorerna har översänt rapporten för kännedom och önskar att återrapportering sker efter hand som åtgärder vidtagits. Revisorerna anser även att kommunen bör överväga om kontrollsystemet avseende mobiltelefoni är ändamålsenligt eller om det kan lösas på enklare sätt.


§169 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter

Kommunstyrelsens beslut

- Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen antas

Särskilt yttrande

Anders Bergérus (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

______

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsens verksamheter. Delegationsordningen innehåller allmänna regler samt delegationer för:

- Allmänna ärenden

- Ekonomi

- Plan- och markärenden

- Upphandling

- Trafik

- Personalärenden

- Ärenden enligt alkohollagen.

I delegationsordningen är några delegationer markerade med en asterisk. Dessa delegationer kommer att arbetas in i nämndernas delegationsordningar och reglementen av respektive nämnd.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Yrkanden

1. Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att delegationen C 11 “Beslut att inte utöva kommunal förköpsrätt” delegeras till kommunstyrelsens ordförande.

2. Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att delegationer ändras enligt följande:

F 12 första strecksatsen delegat “kommunchef” ändras till “personalutskottet”

F 15 första strecksatsen delegat “kommunstyrelsens ordförande” ändras till “personalutskottet”

andra strecksatsen delegat “kommunchef” ändras till “personalutskottet”

F 17 första strecksatsen delegat “kommunstyrelsens ordförande” ändras till “personalutskottet”

andra strecksatsen delegat “kommunchef” ändras till “personalutskottet”.

3. Om yrkande nr. 2 avslås yrkar Anders Bergérus (s-gruppen) att personalutskottets uppgifter förs över till kommunstyrelsen och att personalutskottet avskaffas.

Ajounering

På begäran av Berit Assarsson (m) ajuoneras sammanträdet kl. 20:25. Sammanträdet återupptas kl. 20:45.

Beslutsgång

1. Ordföranden ställer proposition på yrkande nr 1 och finner att kommunstyrelsen har avslagit ändringsyrkandet

2. Ordföranden ställer proposition på yrkande nr 2 och finner att kommunstyrelsen har avslagit ändringsyrkandet.

3. Ordföranden ställer proposition på yrkande nr 3 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen därmed har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§170 Reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande antas

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2004 att inrätta en nämnd för arbetsmarknad och vuxnas lärande. Nämnden kommer att inleda sitt arbete den 1 januari 2005. Med anledning av detta har kommunkansliet utarbetat ett förslag till reglemente för den nya nämnden.


§171 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för kommunstyrelsen antas

______

Ärendebeskrivning

Med anledning av inrättande av nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande samt revidering av kommunstyrelsens delegationsordning föreslår kommunkansliet att kommunstyrelsens reglemente revideras i paragraferna 2.1, 6 och 8 (se bilaga).


§172 Utnämnande av chef för förvaltningen för arbetsmarknad och vuxnas lärande

Kommunstyrelsens beslut

- Peter Hellsten utses till chef för förvaltningen för arbetsmarknad och vuxnas lärande. Tjänsten tillträds efter överenskommelse. Anställningen som chef för förvaltningen för arbetsmarknad och vuxnas lärande gäller i fyra år fr.o.m. tillträdesdagen.

- För anställningen tillämpas bestämmelser i gällande kollektivavtal, reglementen m.m. – jämte om avtal inte anger detta – vad kommunchefen beslutar om anställningsvillkor.

_______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober att från och med den 1 januari 2005 inrätta en nämnd och förvaltning för arbetsmarknad och vuxnas lärande. Beslutet innebär att verksamheterna vid utvecklings-kontoret läggs över till den nya nämnden. Kommunchefen föreslår att chefen vid nuvarande utvecklingskontoret, Peter Hellsten, utses till förvaltningschef för förvaltningen för arbetsmarknad och vuxnas lärande under förutsättning att överenskommelse träffas beträffande anställningsvillkor.

Förslaget har förhandlats med de fackliga organisationerna.


§173 Säkerhets- och beredskapsplan "Grundsyn"

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Säkerhets- och beredskapsplanen Grundsyn antas.

______

Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2003 trädde lagen om extraordinära händelser i fredtid hos kommuner och landsting i kraft, och den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor i kraft. De nya lagarna innebär för kommunens del ett utökat ansvar och nya uppgifter för krisberedskap och förebyggande av olyckor inom ramen för samhällets krishanteringssystem. Med anledning av de nya bestämmelserna är det nödvändigt med en revidering av kommunens beredskapsplan.

Kommunledningsförvaltningens stab har arbetat fram ett förslag till ”Säkerhets- och beredskapsplan Grundsyn 2005”. Planen träder i kraft den 1 januari 2005 och ersätter den tidigare ”beredskapsplanen Grundsyn 2000”. Den nya planen har utökats till att omfatta hela skalan internt skydd, skydd mot olyckor, krisberedskap samt höjd beredskap och krig.


§174 Säkerhets- och beredskapsplan "Plan för hantering av extraordinära händelser"

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Säkerhets- och beredskapsplanen ”Plan för hantering av extraordinära händelser” antas.

______

Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2003 trädde lagen om extraordinära händelser i fredtid hos kommuner och landsting i kraft. Lagen innebär bl.a. att kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta en ”plan för hantering av extraordinära händelser”. Efter genomförd risk- och sårbarhetsanalys, samordnad med motsvarande analys för skydd mot olyckor, är det nu dags att anta denna plan. Med anledning av de nya bestämmelserna är det nödvändigt med en revidering av kommunens beredskapsplan.

Kommunledningsförvaltningens stab har arbetat fram ett förslag till Säkerhets- och beredskapsplanen ”Plan för hantering av extraordinära händelser 2005”. Planen träder i kraft den 1 januari 2005.


§175 Yttrande över handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat yttrande antas som Tyresö kommuns yttrande över handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet

______

Ärendebeskrivning

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska ett kommunalförbund ha ett handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet. Innan handlingsprogrammet antas av den beslutande församlingen i Södertörns brandförsvarsförbund, direktionen, ska samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Södertörns brandförsvarsförbund har därför inbjudit bl a Tyresö kommun att lämna synpunkter på handlings-programmet.

Kommunledningsförvaltningens stab har upprättat ett förslag till yttrande.


§176 Yttrande angående kommunens beredskap att hantera ett förvaltningsområde för finska språket i Stockholms- och Mälardalsregionen

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat yttrande antas som Tyresö kommuns yttrande över kommunens beredskap att hantera ett förvaltningsområde för finska språket i Stockholms- och Mälardalsregionen

_______

Ärendebeskrivning

Regeringen har gett ”utredningen om finska språket i Stockholms- och Mälardalsregionen” i uppdrag att analysera om det finns förutsättningar att utvidga lagstiftningen om rätt att använda finska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar till att gälla även i ett område inom Stockholms- och Mälardalsregionen. Utredningen vill ha kommunens synpunkter beträffande beredskapen att hantera ett förvaltningsområde och ställer ett antal frågor. I bifogat förslag till yttrande från staben vid kommunledningsförvaltningen besvaras frågorna.


§177 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_______

Ärendebeskrivning

Svenska kommunförbundets cirkulär

2004:86 Principer för ersättning för brandskyddskontroll

2004:87 Kommentarer till entreprenadavtal för rengöring och/eller brandskyddskontroll

2004:88 Sammanställningar av enkäter om äldreomsorgens styrning och äldreomsorg till nationella minoriteter och personer med utländsk bakgrund

2004:89 Kommunernas och landstingens ekonomiska läge – november 2004

Övriga meddelanden

Haninge kommun, Nynäshamns kommun

Bibehåll Muskö-Berga som marinens huvudbas

Revisorerna

Angående felaktig uppgift i granskningsrapport avseende ansvarsutövande 2003

Mälardalsrådet, Länsstyrelser m.fl.

Inbjudan till konferens ”Fördel Stockholm – Mälarregionen” (sista anmälningsdag 10 dec.)

Svenska kommunförbundet

Inbjudan till seminarium ”Miljöbedömning av planer och program ersätter miljökonsekvensbeskrivning?” (sista anmälningsdag 2 dec.).

Lotteriinspektionen

Tillstånd till restaurangkasinospel på restaurang Masten Tyresö (bilaga).

Tidningen Brottsoffer

Artikel ”I Tyresö fungerar ungdomstjänsten” (bilaga)

§178 Kommunstyrelsens valärende - budget- och bokslutsberedningen

Kommunstyrelsens beslut

- Avsägelsen godkänns

- Marita Bertilsson (s) väljs till ny ledamot i budget- och bokslutsberedningen

- Lennart Jönsson (s) väljs till ny ersättare i budget- och bokslutsberedningen.

________

Ärendebeskrivning

Ann Sandin-Lindgren (s) har avsagt sig sitt uppdrag i kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning. Till ny ordinarie ledamot föreslås nuvarande ersättaren Marita Bertilsson (s). Till ny ersättare föreslås Lennart Jönsson (s).


§179 Utställning av förslag till detaljplan för förskolan Kattfoten (Kattfoten 2 och 3 och del av Kumla 3:1264 Skälsätravägen 40 och 42)

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Förslag till detaljplan för Förskolan Kattfoten (Kattfoten 2 och 3 och del av Kumla 3:1264) i Skälsätra ställs ut.

_______

Ärendebeskrivning

I kommunen råder idag brist på mark som är planlagd för förskoleändamål. Det är angeläget att ha en markberedskap och planlägga mark, för att vid behov snabbt kunna bygga ny förskolelokaler. Kommunstyrelsens planberedning gav därför i april 2003 miljö- och stadsbyggnads-förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för förskolan Kattfoten. Planområdet är beläget på Skälsätravägen 40 och 42 i Skälsätra och består av fastigheterna Kattfoten 2 och 3. Fastigheterna är planlagda för bostadsändamål och det är därför nödvändigt att en detaljplaneändring görs för att kunna bygga en förskola.