Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2005-01-25

Sammanträde 2005-01-25

Datum
Klockan
Plats

Ärenden med förslag till beslut

Sammanträdet inleds med information om kommunens insats Läs mer...er med anledning av naturkatastrofen i Asien.

1 Driftbudget för kommunstyrelsen 2005

2 Månadsuppföljning november 2004

3 Kommunchefens rapport januari 2005

4 Byggnation av lägenheter vid Alléplan*

5 Förvärv av fastighet Strand 1:113, Strandallén 10

6 Förvärv av fastighet Strand 1:364, Videvägen 61

7 Försäljning av mark till Curres corner, del av fastigheten Bollmora 1:94

8 Antagande av detaljplan för mobiltelefonmast Häxvägen*

9 Utställning av detaljplan Sparvvägen

10 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Vodafone Sverige AB angående basstation för mobiltelefoni vid Gudöviken

11 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Hi3G angående teknikbod för mobiltelefoni vid Gudöviken

12 Motion om plan för äldres boende*

14 Förfrågan från Business Arena Stockholm angående aktieköp samt godkännande av nya medlemmar

15 Anmälan av delegationsbeslut – konvertering av lån

16 Avskrivning av fordringar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde (tekniska utskottet)

17 Anmälan av attestanter år 2005 miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

19 Anmälan av vidaredelegationer vid miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Mötesinformation

 

§1 Driftbudget för kommunstyrelsen 2005

Dnr 05/KS 010 041

Kommunstyrelsens beslut

- Driftbudget 2005 delegeras enligt bilaga 1

- Investeringsbudget 2005 delegeras enligt bilaga 2

- Driftbudget för finansförvaltningen 2005 delegeras enligt bilaga 3

- Samtliga inriktnings- och resultatmål i bilagda dokument godkänns

Särskilt yttrande

Anders Bergérus (s-gruppen) hänvisar till socialdemokraternas

budgetförslag 2005 för kommunstyrelsen (bilaga).

Inger Gemicioglu (v) hänvisar till vänsterpartiets budgetförslag 2005 för

kommunstyrelsen (bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Karlsson (mp) hänvisar till miljöpartiets budgetförslag 2005 för

kommunstyrelsen.

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2004 om drift- och investeringsbudget för 2005 och KELP 2005-2007. I bifogade dokument redovisas mer detaljerat än vad som framgår i kommunens samlade budgetdokument hur kostnaderna för de verksamheter som kommunstyrelsen ansvarar för beräknas bli fördelade på olika ändamål.


§2 Månadsuppföljning november 2004

Dnr 04/Ks047 042

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över utfallet på en del väsentliga konton och nyckeltal. I bilaga redovisas sammanställning för november månad 2004.


§3 Kommunchefens rapport januari 2005

Dnr 02/Ks 006 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.


§4 Byggande av lägenheter vid Alléplan

Dnr 05/Ks 011 107

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Genomförande av projektet med byggande av lägenheter vid Alléplan godkänns.

Reservation

Jan Larsson (fp-gruppen) reserverar sig skriftligt mot beslutet.

______

Ärendebeskrivning

Tyresö Bostäders styrelse inledde hösten 2001 diskussioner om att bygga bostäder ovanpå affärsbyggnaden på Alléplan för att möta en stor efterfrågan på bostäder i kommunen, och för att utveckla området. Ett tillbyggnadsförslag har tagits fram i enlighet med befintlig bebyggelse och i överensstämmelse beträffande fasadmaterial och färgsättning, vilket kommer att stärka den nuvarande 50-talskaraktären av Alléplan.

Enligt ägardirektiven ska Tyresö bostäder tillhandahålla bostäder med hög kvalitet i Tyresö kommun. Styrelsen förordar i bifogade skrivelse att projektet ska genomföras. Det ligger i linje med styrelsens mål att satsa på bostäder i centrala lägen med god kvalitet samt låga drift- och underhållskostnader. I bifogade kalkyler redovisas ekonomisk prognos för bolaget inklusive och exklusive Alléplanprojektet.

Tyresö bostäder ska enligt ägardirektiven inte – annat än på uppdrag av ägaren – göra nyförvärv eller nybyggnation i syfte att expandera rörelsen. Styrelsen överlåter därför till kommunfullmäktige att besluta om projektets genomförande.

Ordförandeutlåtande

Som framgår av ärendebeskrivningen har vi inom Tyresö Bostäder AB och inom kommunen diskuterat möjligheten att bygga bostäder med hyresrätt ovanpå Vivo i Trollbäckens Centrum sedan hösten 2001. Det finns en stor efterfrågan på lägenheter i denna del av kommunen. Det är naturligtvis inte okomplicerat att bygga i detta läge. Det har handlat om att få fram ett bra projekt med bostäder som passar ihop med den övriga bebyggelsen, om att lösa parkeringsbehovet för de tillkommande bostäderna mm och inte minst om att få fram ett projekt som är ekonomiskt försvarbart.

Länsstyrelsen har godkänt statligt investeringsbidrag till de planerade bostäderna. Projektet finns med i landshövdingens redovisning av sitt uppdrag från regeringen att förhandla med kommunerna om ökat bostadsbyggande. Ett starkt önskemål från kommunen var att Vägverket skulle anlägga en ny cirkulationsplats i ett läge strax söder om den nuvarande korsningen väg 260-Alléplan samtidigt med bostadsbygget. Detta projekt fanns också med i länsplanen för väginvesteringar, dock under förutsättning att Vägverket fick anslag motsvarande 100 procent av vad man begärt för vårt län. Det fick man emellertid inte.

En enig styrelse i Tyresö Bostäder AB förordar nu att projektet genomförs och begär kommunfullmäktiges godkännande. Jag kan konstatera att det finns både fördelar och nackdelar med projektet. Fördelarna är ett tillskott av efterfrågade hyreslägenheter i ett attraktivt läge väl anpassade för platsen, att miljön kring Trollbäckens Centrum får ett rejält lyft, vilket gagnar detta kommundelscentrums möjligheter att överleva och utvecklas, och möjligheter att få ett apotek till Trollbäcken. Parkeringsfrågan för de tillkommande bostäderna anser jag kan lösas på ett tillfredsställande sätt genom att bolaget förvärvar en intilliggande fastighet för ändamålet. Projektet har förbättrats genom att hisskraven nu tillfullo är uppfyllda.

En svaghet i projektet är ekonomin. Projektet i sig är trots investeringsbidrag inte ekonomiskt lönsamt den närmaste 10-årsperioden med de antaganden som gjorts. Om man ser hela fastigheten inkl Vivo som ett objekt ger det dock ett mindre överskott under perioden. Kommunens avkastningskrav på bolaget fördröjs ett år till 2010 jämfört med om projektet inte genomförs. Bolagets resultat beräknas bli positiva varje år både med och utan projektet, men givetvis krymper marginalerna med projektet.

Osäkerheterna i kalkylen gäller som alltid ränteutvecklingen. En viss höjning av räntan ingår i antagandena. Kalkylen får anses försiktig då nivån på antagna hyreshöjningar är låg under hela perioden och den årliga driftkostnadsökningen kanske tilltagen i överkant. I de ekonomiska långtidsprognoserna för hela bolaget inkluderas både utdelning på aktiekapitalet till ägaren och borgensavgift till kommunen.

En annan nackdel är givetvis att Vägverket inte har resurser att anlägga den nya rondellen, vilket skulle ge ett bättre trafikflöde och ge möjligheter ordna ytterligare p-platser på ett bra sätt. Denna nackdel är dock inte så stor att den utgör ett direkt hinder för bostadsprojektets genomförande. Det finns möjligheter att temporärt tillskapa ytterligare p-platser i alternativt läge fram till dess att rondellen kan anläggas. Denna fråga får hanteras i särskild ordning och inte blandas ihop med det aktuella bostadsprojektet.

Om man endast ser till ekonomin för detta enskilda projekt borde det inte genomföras. Påverkan på bolagets totala ekonomi är dock liten. Om man också väger in andra faktorer enligt ovan kan ett genomförande försvaras. Det handlar ändå, det skall erkännas, om en inte helt lätt avvägning mellan för- och nackdelar. Efter långa diskussioner inom majoriteten och med andra partier föreslår jag att kommunfullmäktige godkänner genomförande av projektet.

Yrkande

Jan Larsson (fp-gruppen) yrkar att projektet gällande byggande av lägenheter vid Alléplan omedelbart avbryts.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Jan Larsson (fp-gruppen) och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande röstningsordning fastställs:

Den som stödjer ordförandeförslaget röstar ja

Den som stöjder yrkandet från Jan Larsson röstar nej

Omröstningen utfaller med 11 ja-röster och 2 nej-röster (se bifogat röstningsprotokoll). Kommunstyrelsen har därmed avslagit yrkandet.

§5 Förvärv av fastighet Strand 1:113, Strandallén 10

Dnr 01/KSM 0057 252

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat köpekontrakt avseende fastigheten Strand 1:113 godkänns,

- Köpeskillingen på totalt 2 500 000 kr belastar konto 4032, projekt 4905,

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

______

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen (markavdelningen) har förhandlat med ägaren till fastigheten Strand 1:113 på Strandallén 10 om förvärv av fastigheten. Fastigheten är inte planlagd. Den är belägen på östra sidan av Strandallén (se bifogad karta). Fastigheten är 4438 kvm och bebyggd med ett mindre fritidshus.

När detaljplanearbetet för Södra Strandallén påbörjades ingick den aktuella fastigheten i detaljplaneområdet. Under planarbetet togs den dock ut ur planområdet tillsammans med ytterligare två fastigheter. Anledningen till detta var att de skulle utgöra en del av en eventuell framtida skoltomt.

Markavdelningen föreslår att fastigheten förvärvas av Tyresö kommun för en köpeskilling på 2 500 000 kr.


§6 Förvärv av fastighet Strand 1:364, Videvägen 61

Dnr 03/KSM 0232 252

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat köpekontrakt avseende fastigheten Strand 1:364 godkänns,

- Köpeskillingen på totalt 2 150 000 kr belastar konto 4032, projekt 4905,

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

_______

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen (markavdelningen) har förhandlat med ägaren till fastigheten Strand 1:364 på Videvägen 61 i Tyresö Strand om förvärv av fastigheten.

Fastigheten är 2862 kvm och bebyggd med en större villa med en boyta på 166 kvm. Enligt gällande detaljplan för område vid Videvägen får fastigheten användas för bostäder, handel, kontor och småindustri som ej stör omgivningen.

Fastigheten är med sitt strategiska läge vid infarten till Tyresö Strand ett alternativ för lokaliering av infartsparkering. Det finns två alternativ för fastighetens framtida användning. Om byggnaden bevaras kan den hyras ut som bostad alternativt till någon verksamhet. Ca 40 parkeringsplatser samt cykelparkering skulle då kunna anläggas runt huset på de plana ytorna. Det andra alternativet är att riva byggnaden och anlägga ytterligare ca 25 parkeringsplatser. Om en parkering anläggs på hela fastigheten kan kommunen ansöka om pengar för anläggandet av parkeringen hos SL.

Markavdelningen föreslår att fastigheten förvärvas av Tyresö kommun för en köpeskilling på 2 150 000 kr.


§7 Försäljning av mark till Curres Corner, del av fastigheten Bollmora 1:94

Dnr 02/KSM 0547 253

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat köpekontrakt avseende del av fastigheten Bollmora 1:94 godkänns,

- Köpeskillingen på totalt 1 470 000 kr bokförs på konto 3821, projekt 4903,

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

______

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen (markavdelningen) har förhandlat med Curres Corner i Tyresö Handelsbolag om en försäljning av del av fastigheten Bollmora 1:94 belägen vid korsningen Bollmoravägen – Granängsvägen. Det är endast aktuellt med försäljning av markområdet eftersom kommunen inte äger byggnaden. Markområdet omfattar detaljplaneområdet för ”Restaurang vid Granängsvägen” och är ca 1 050 kvm. En ny fastighet för restaurangen är ännu inte bildad. Kommunen kommer att ansöka om och köparen bekostar de fastighetsbildningsåtgärder som erfordras.

De förhandlingar som markavdelningen har fört med Curres Corner har resulterat i en köpeskilling på 1 470 000 kr för markområdet. I köpeskillingen ingår anslutningsavgift för vatten och avlopp. Kommunen ansöker om och köparen bekostar fastighetsbildningskostnad för avstyckning.


§8 Antagande av detaljplan för mobiltelefonmast Häxvägen

Dnr 04/KSM 0208 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till detaljplan för mobiltelefonmast vid Häxvägen (del av fastigheten Näsby 4:1469) antas.

Ersättaryttrande

Till protokollet förs att Marie Karlsson (mp), om hon hade haft rösträtt, hade yrkat avslag med hänvisning till försiktighetsprincipen.

______

Ärendebeskrivning

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) – tredje generationens mobilsystem (3G) – är på väg att byggas ut i hela Sverige. UMTS ska bli ett trådlöst kommunikationssystem med högre överföringshastighet än GSM (Global System for Mobil Communication) och NMT (nordiskt mobiltelefonsystem). På regeringens uppdrag har Post- och telestyrelsen gett fyra företag/operatörer tillstånd att bygga ut det rikstäckande UMTS-nätet i Sverige.

UMTS använder högre frekvenser än dagens GSM-nät och antennerna kommer att sitta tätare. Det blir därför nödvändigt att i många områden uppföra nya basstationer (t.ex. i master). För att Tyresö kommun ska kunna bevilja permanent bygglov för en ny mast krävs, i vissa fall, en detaljplan för maständamål. Plan- och teknikberedningen gav därför planeringsavdelningen i uppdrag i januari 2002 att utarbeta förslag till detaljplaner för områden där det är nödvändigt.

Planens syfte är att möjliggöra uppförande av en mobiltelefonmast med tillhörande teknikbodar inom fastigheten Näsby 4:1469. Den nya masten kan eventuellt ersätta den mast som idag finns vid Kumla skola. Planområdet är beläget på en höjd strax söder om Häxvägen inom fastigheten Näsby 4:1469 i Trollbäcken. Marken ägs av Tyresö kommun.

Förslaget har varit utställt för programsamråd under tiden 24 mars till och med 19 april. Under samrådstiden inkom 72 skrivelser, och efter samrådstidens utgång ytterligare 10 skrivelser. Förslaget har därefter varit utställt på samråd under tiden 20 oktober till och med 10 november 2004. Under utställningstiden har 11 skrivelser inkommit. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 13 december 2004 till och med 10 januari 2005. Under utställningstiden inkom 7 synpunkter. Inkomna synpunkter redovisas i bilaga tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer.


§9 Utställning av detaljplan för Sparvvägen

Dnr 03/KSM 0183 214

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat förslag till detaljplan för Sparvvägen, område för villabebyggelse ställs ut för granskning.

- Tyresö kommun ansöker om upphävande av strandskyddsförordnande för kvartersmark inom detaljplaneområde för Sparvvägen, område för villabebyggelse, enlig bilaga.

Reservationer

Anders Bergérus (s-gruppen) och Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot

beslutet (se bilagor).

Jäv

Jan Larsson (fp) och Mats Larsson (fp) anmäler jäv och deltar ej i

handläggning och beslut av ärendet.

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav våren 2003 miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för området vid Sparvvägen.

Detaljplanen är den första bostadsetappen i Östra Tyresö och planen syftar till att förbereda området för permanent boende med hänsyn till skärgårdsmiljön. Planförslaget omfattar förbättringar av vägar, utbyggnad av vatten- och avloppsledningar, planläggning av befintlig båtklubb, ett nytt gångstråk och förbättrad tillgänglighet till vattnet. Större byggrätter föreslås, men i huvudsak föreslås ingen förtätning av området.

Planområdet är beläget i Nytorp på Brevikshalvön intill Kalvfjärden och omfattar del av Finborgsvägen och Sparvvägen. Området gränsar i nordväst till ängarna där kommunfullmäktige har antagit en detaljplan för förskola och skola. I sydost gränsar ett naturområde med båtklubbar och tillhörande bryggor, i nord bostadsfastigheter och i sydväst Kalvfjärden.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 24 november till och med den 22 december 2003. Under samrådstiden har 28 skrivelser inkommit. Efter samrådstiden inkom ytterligare 3 skrivelser. Inkomna synpunkter redovisas i bilagda samrådsredogörelse tillsammans med miljö- och stadsbyggnads-förvaltningens kommentarer.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att bifogat förslag till detaljplan för Sparvvägen, område för

villabebyggelse ställs ut för granskning samt att Tyresö kommun ansöker

om upphävande av strandskyddsförordnande för kvartersmark inom

detaljplaneområde för Sparvvägen, område för villabebyggelse, enlig bilaga.

Ändringsyrkanden

1. Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar med instämmande av Inger Gemicioglu (v) att området söder om fastigheterna Trinntorp 1:162-168 och Brevik 1:99 läggs ut som naturmark och öppet vattenområde. Området blir därigenom allmän platsmark och allmänt vattenområde (alternativ B i inriktningsbeslut från kommunstyrelsen den 25 maj 2004 § 96).

2. Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att tomtstorleken begränsas till ca 2000 kvm (omräknas till möjliga antal fastigheter i planbestämmelserna).

3. Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att byggrätten ändras så att det blir möjlighet att uppföra huvudbyggnad och uthus/garage i samma byggnad om maximalt 200 kvm.

4. Inger Gemicioglu (v) yrkar att byggrätten begränsas till 160 kvm bruttoarea för huvudbyggnad och 30 kvm bruttoarea för uthus.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på var och ett av yrkandena 1, 2, 3 och 4 och finner att kommunstyrelsen har avslagit ändringsyrkandena.

Därefter ställs proposition på ordförandeförslagen och ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslagen.

§10 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Vodafone Sverige AB angående basstation för mobiltelefoni vid Gudöviken

Dnr 04/KSM 1055 261

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat arrendeavtal med Vodafone Sverige AB godkänns

- Miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna bifogat arrendeavtal.

Ersättaryttrande

Till protokollet förs att Marie Karlsson (mp), om hon hade haft rösträtt, hade yrkat avslag med hänvisning till försiktighetsprincipen.

______

Ärendebeskrivning

UMTS- den tredje generationens mobilsystem (3G) – håller på att byggas ut i hela landet. UMTS ska bli ett trådlöst Internet med högre överföringshasighet än GSM (Global System for Mobil communication) och NMT (nordisk mobiltelefonsystem). Post- och telestyrelsen har gett fyra operatörer licenser att bygga ut UMTS.

Markavdelningen har förhandlat fram ett arrendeavtal med Vodafone för upplåtelse av mark för en mobiltelefonmast och en teknikbod vid Gudöviken (se bilaga).

I avtalet regleras bl.a. följande:

- arrendetiden är ca fem år med ett års förlängning

- arrendeavgiften är 25.000 kr/år

- masten ska rymma fyra mobiltelefonoperatörer

- Vodafone ska visa att strålningen från basstationen inte överstiger gällande och kommande gränsvärden

- Vodafone åtar sig att riva sin befintliga mast i Gudöviken när den nya byggs.


§11 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Hi3G angående teknikbod för mobiltelefoni vid Gudöviken

Dnr 04/KSM 1067 261

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat arrendeavtal med Hi3G Access AB godkänns

- Miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna bifogat arrendeavtal.

Ersättaryttrande

Till protokollet förs att Marie Karlsson (mp), om hon hade haft rösträtt, hade yrkat avslag med hänvisning till försiktighetsprincipen.

______

Ärendebeskrivning

UMTS- den tredje generationens mobilsystem (3G) – håller på att byggas ut i hela landet. UMTS ska bli ett trådlöst Internet med högre överföringshasighet än GSM (Global System for Mobil communication) och NMT (nordisk mobiltelefonsystem). Post- och telestyrelsen har gett fyra operatörer licenser att bygga ut UMTS.

Markavdelningen har förhandlat fram ett arrendeavtal med Hi3G för upplåtelse av mark för en teknikbod vid Gudöviken (se bilaga).

I avtalet regleras bl.a. följande:

- arrendetiden är ca fem år med ett års förlängning

- arrendeavgiften är 10 000 kr/år

- Hi3G ska sätta upp antenner i närliggande mobiltelefonmast

- Hi3G ska visa att strålningen från basstationen inte överstiger gällande och kommande gränsvärden.


§12 Motion om plan för äldres boende

Dnr 02/Ks 143 735

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservationer

Anders Bergérus (s-gruppen) och Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot

beslutet med hänvisning till partiernas yrkande.

_____

Ärendebeskrivning

Anders Linder och Birgitta Nådell har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige om en plan för äldres boende. I motionen föreslås att ”kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med berörda förvaltningar, landstinget och Tyresö Bostäder med uppgift att arbeta fram en plan för de äldres boende i enlighet med motionens anda”. Kommunfullmäktige beslöt den 14 april § 29 att återremittera ärendet. Motivet för yrkandet var att ”det rått missuppfattningar om vad motionen avser och att den därför inte behandlats på rätt sätt”.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i ett yttrande att kommunfullmäktige uttalar att i Äldreomsorgsplanen och i Översiktsplanen ska det finnas planer för äldres boende på kort respektive lång sikt. Vidare föreslås att motionen avslås.

Ordförandeutlåtande

Jag instämmer i motionärernas resonemang om att allt fler äldre människor kan komma att bo kvar i sina hem längre än idag, vilket ställer krav på kommunens planering av service och tillgängliga bostäder. Det är värdefullt om äldre människor kan få utökad service och bo kvar i sina hem så länge som möjligt. Det är betydelsefullt för såväl individen som för samhället. Jag anser dock inte att det finns behov av att tillsätta en arbetsgrupp av det slag som motionärerna föreslår med uppdrag att arbeta fram en plan för äldres boende . Det finns idag flera samverkansorgan där dessa frågor diskuteras, vilket redogörs för i kommunledningens yttrande. Tyresö Bostäders nya ledning har fått besked om kommunens önskan att bolaget uppmärksammar dessa frågor. Bolaget kan medverka till exempelvis byte av lägenhet utan hiss till lägenhet med hiss, med diverse smärre insatser i lägenheterna för att underlätta boendet för äldre hyresgäster m m. Avsikten är att ta kontakt med alla hyresvärdar och bostadsrättsföreningar i kommunen om dessa frågor. Inom socialförvaltningen pågår diskussioner om att erbjuda viss service i hemmen för att möjliggöra längre kvarboende och även minska riskerna för fallskador. Frågan om äldres boende kommer även att inkluderas i det pågående arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och äldreomsorgsplan. Från majoritetens sida ställer vi oss alltså bakom andemeningen i motionärernas förslag. Dock är det att-satsen med yrkandet som vi har att ta ställning till. Där föreslås att en arbetsgrupp tillsätts, vilket vi inte ser behov av. Därför föreslår jag att motionen avslås.

Yrkande

Anders Bergérus (s-gruppen) och Inger Gemicioglu (v) yrkar bifall till motionens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet från Anders Bergérus och Inger Gemicioglu. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§13 Informationsplan

Dnr 05/Ks 007 003

Kommunstyrelsens beslut

- Informationsplan 1 januari – 30 juni 2005 noteras.

_____

Ärendebeskrivning

Enligt informationspolicyn som antogs hösten 2004 redovisar informations-enheten i bifogad informationsplan hur de kan bidra till kommunens övergripande mål. Planen kommer att kompletteras med en enhetsplan för planperioden 2006-2008 med en beskrivning av hur enheten kan utvecklas för att bättre tillgodose det kommunikationsbehov som finns i Tyresö kommun.


§14 Förfrågan från Business Arena Stockholm angående aktieköp samt godkännande av nya medlemmar

Dnr 04/Ks 147 107

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun önskar ej utöva sin förköpsrätt med anledning av Botkyrka kommuns försäljning av aktier

- Tyresö kommun har ingen erinran mot att Strängnäs, Trosa och Gnesta kommuner ingår som nya aktieägare.

______

Ärendebeskrivning

Business Arena Stockholm (BAS) önskar i en skrivelse ägarnas ställningstagande till:

- att förköpa fyra aktier från Botkyrka kommun

- att Strängnäs, Trosa och Gnesta kommuner ingår som nya aktieägare.

Botkyrka kommun har anmält att kommunen efter nuvarande avtalsperiod (löper ut 31 december 2004) önskar minska sitt aktieinnehav i BAS från sju aktier till tre aktier. Om inte någon av aktieägarna i BAS önskar utöka sitt aktieinnehav kan Botkyrka kommun sälja sina aktier till annan under förutsättning att övriga aktieägare godkänner det.

Kommunerna Strängnäs, Trosa och Gnesta har till BAS anmält intresse av att förvärva aktier i bolaget. Strängnäs önskar köpa två aktier och Trosa och Gnesta kommuner vardera en aktie. En utvidgning av aktieägarkretsen kräver enligt aktieägaravtalet att samtliga ägare godkänner nytillkomna ägare.


§15 Anmälan av delegationsbeslut - konvertering av lån

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan av delegationsbeslut att konvertera kommunens lån enligt bilaga noteras

_______

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Dan Näsman har beslutat att konvertera kommunens lån enligt bilaga.


§16 Avskrivning av fordringar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde (tekniska utskottet)

Dnr 05/KSM 0070 000

Kommunstyrelsens beslut

- Fordringar på totalt 90 821 kr skrivs av

______

Ärendebeskrivning

Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen att skriva av fordringar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde (tekniska utskottet) på totalt 90 821 kronor. Fordringarna hänför sig huvudsakligen till år 2003 och tidigare. Fordringarna gäller bl.a. vatten- och avlopp, flyttning och skrotning av fordon och hyra mark och bostad.

Kriterierna för avskrivning har varit:

- Enligt kronofogdemyndigheten kan ej utmätning av lön eller andra

tillgångar göras.

- Konkurs

- Kontroll med kronofogdemyndighetens utsökningsregister

- Preskription


§17 Anmälan av attestanter år 2005 miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Dnr 05/KSM0089 002

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan av attestanter år 2005 för drift- och investeringsbudgeten inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

______

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen anmäler i bilaga attestanter år 2005 för drift- och investeringsbudgeten. Originalprov på namnteckningar förvaras på ekonomikontoret.


§18 Meddelanden

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Svenska kommunförbundets cirkulär

2004:90 Ungdomsbarometern 2004/2005

2004:91 Hyreshöjning fr o m 2005-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI

2004:92 Förändringar i lag om byggfelsförsäkring m.m.

2004:93 Information angående studieförbund

2004:94 Friåret

2004:95 Ny allmänna bestämmelser för byggnads- och anläggnings- och installationsentreprenader AB 04

2004:96 Arbetsdomstolens dom 2004 nr 82 om avsked av vårdbiträde som tillfogat en vårdtagare skador

2004:97 Definitivt taxeringsutfall för taxeringsåret 2004

2004:100 Handledning i ”Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro”

2004:101 Budgetförutsättningar för åren 2005-2007

2004:105 Ortnamnsrådets rekommendation om användningen av memorialnamn

2004:106 Basbelopp för år 2005

2004:107 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser

2004:108 Principöverenskommelse om Huvudöverenskommelse (PHÖ) inom Vårdförbundet

2004:109 Traktamentsbelopp 2005

Övriga meddelanden

Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillstånd till allmän kameraövervakning

Ungdomsstyrelsen

Inbjudan att delta i ungdomsenkäten

Tyresö kommun, kommunstyrelsens ordförande

Svar på brev till FROM ang. bostadsförmedlingen

Statistiska centralbyrån

Insamling av uppgifter om insatser inom äldre- och handikappomsorgen

KSL

Nytt huvudavtal om arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar år 2005

kommunala ungdomsprogrammet KUP

Inbjudan till VAS-rådets (vatten- och avloppssamverkan) konstituerande

möte den 9 februari 2005

Stockholms läns landsting, Samhällsmedicin

Om rapporten Barns skador i Stockholms län – Barnskadeatlas

Integrationsverket

Prognosbrev över behovet av kommunala introduktionsplatser

Sveriges pensionärsförbund

Plats på servicehus – utan biståndsbeslut

Statskontoret

Inbjudan till konferens ”En sammanhållen e-förvaltning – från ord till

handling”

Svenska kommunförbundet

Skriften ”Påverkan – med vilken verkan? Inflytande och representativitet i svenska kommuner”

Den nya hot- och riskbilden kräver initiativ av räddningsverket

Möjlighet till samordning av vindkraft med telekommunikation exempelvis med 3G.

Lagstiftning om ”God ekonomisk hushållning”

PM med anledning av katastrofen i Asien december 2004

Socialdepartementet

Förordnande av ordförande, vice ordförande samt ledamöter i Försäkringskassans försäkringsdelegationer för åren 2005 och 2006

Mälardalsrådet

Protokoll från Mälardalsrådets kulturutskott 2004-13-03

Brev från Carina Schedvin

För kännedom till kommunstyrelsen ”Bästa ledamöter i miljö- och byggnadsnämnden”

Socialstyrelsen

Meddelande ”Socialtjänstens långsiktiga stöd och hjälp till dem som drabbats av katastrofen i Sydostasien”


§19 Anmälan av vidaredelegationer vid miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Dnr 05/KSM0076 002

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan av miljö- och stadsbyggnadschefens vidaredelegationer noteras

______

Ärendebeskrivning

I kommunstyrelsens delegationsordning (2004-11-30) anges att förvaltningschef får uppdra åt annan anställd inom verksamhetsområdet att besluta i hans ställe. Förvaltningschefen ska anmäla till kommunstyrelsen till vem han vidaredelegerat beslutanderätten. Miljö- och stadsbyggnadschefen har vidaredelegerat beslutanderätt enligt bilaga.


§20 Uppförande av teknikbod för mobiltelefoni i anslutning till befintligt radiotorn

Dnr 05/KSM 0095 265

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Tillstånd medges för Hi3G Access att uppföra teknikbod i anslutning till radiotorn på fastighet Tyresö 1:544

Ersättaryttrande

Till protokollet förs att Marie Karlsson (mp), om hon hade haft rösträtt, hade yrkat avslag med hänvisning till försiktighetsprincipen.

______

Ärendebeskrivning

Mobiloperatörsföretaget Hi3G Access AB har hos miljö- och byggnadsnämnden ansökt om att få uppföra en teknikbod om 6 kvm i nära anslutning till befintligt radiotorn med tre tillhörande teknikbodar. Radiomasten är belägen i den östra delen av Alby naturreservat, på en höjd ett hundratal meter norr om Prästgårdsvägen. Den befintliga anläggningen för mobiltelefoni anlades flera år för naturreservatets tillkomst.

Enligt föreskrifterna för naturreservatet som antogs av kommunfullmäktige den 14 februari 2002 har kommunstyrelsen möjlighet att bevilja tillstånd för att uppföra byggnad eller anläggning i anslutning till befintlig bebyggelse eller anläggning.

Planeringsavdelningen bedömer att ingreppet i naturreservatet blir minimalt och att allmänhetens tillgänglighet till naturreservatet inte försvåras.


§21 Revidering av verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Dnr 05/KSM 0094 340

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Den allmänna vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde inom Tyresö kommun fastställes i enlighet med bilagda karta.

______

Ärendebeskrivning

Enligt VA-lagen ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år. Tekniska avdelningen föreslår att den allmänna vatten- och avloppsanläggningens verksamhets-område inom Tyresö kommun fastställs i enlighet med bilagda karta. Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet vid Vikvägen, del av Strandvägen, Strandstigen och del av Strandallén i Tyresö kommun.


§22 Anmälan av beslutsattestanter 2005 för kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Beslutsattestanter för drift- och investeringsbudget 2005 anmäls enligt bilaga.

Ärendebeskrivning