Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2005-03-29

Sammanträde 2005-03-29

Datum
Klockan
Plats

49 Arrendekontrakt för Uddby gård

50 Kommunchefens rapport – mars 2005

51 Månadsuppföljning februari 2005

52 Årsredovisning för Tyresö kommun 2004*

53 Årsredovisning för Tyresö Näringslivsbolag 2004*

54 Årsredovisning för Tyresö bostäder 2004*

55 Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2004*

56 Anslag för tillgänglighetsåtgärder (handikappanpassning) m.m. i kommunens fastigheter och verksamheter*

57 Beskrivningen av kommunens officiella investeringsbudget

58 Riktlinjer för sponsring till idrottsverksamhet och idrottsarrangemang

59 Exploateringsavtal för Alléplan*

60 Antagande av detaljplan för område vid Alléplan*

61 Exploateringsavtal för område vid Gränsvägen*

62 Antagande av detaljplan för område vid Gränsvägen, del av fastigheterna Kumla 3:9281, Kumla 3:1264*

63 Donationsbrev angående Näsby 51:2 i Skälsätra

64 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Svenska UMTS-nät AB angående teknikbod för mobiltelefoni vid Gudöviken

65 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Svenska UMTS-nät AB angående teknikbod för mobiltelefoni vid Dyviksudd

66 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Svenska UMTS-nät AB angående teknikbod för mobiltelefoni vid Skälsätra

67 Remissvar på Stockholms stads ansökan för ”miljömiljarden”

68 Motion om ishall och isbana på Trollbäckens IP*

69 Utnämnande av vigselförrättare

71 Anmälan av delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§49 Arrendekontrakt för Uddby gård

Dnr 05/KS 051 261

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar att med handelsbolaget Uddby Gård teckna följande avtal:

- Arrendekontrakt – Gårdsarrende enligt bilaga 1

Bilaga 1:4 till arrendekontraktet ändras så att område 16 på kartan utgår från arrendet. Ytor tillkommer inom området 22.

- Skötselavtal beträffande mark och byggnader på Uddby gård m m enligt bilaga 2

- Hyresavtal angående servering och hembygdsmuseum enligt bilaga 3

- Avtal angående Visningsgård enligt bilaga 4

- Kommunstyrelsen antar den inriktning som anges i bilaga 6 - investeringsplan och överlämnar ärendet till budgetberedningen för 2006-2008

- NAV-nämnden är fortsättningsvis ansvarig för Uddby gård dit kostnader förs över från kultur- och fritidsförvaltningen respektive fastighetsavdelningens budget samt tillförs medel enligt förslag till kommunfullmäktige nedan.

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och kommunchef Staffan Isling ges i uppdrag att underteckna avtalen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige godkänner att 115 tkr, 380 tkr och 410 tkr förs över från respektive kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens och finansförvaltningens budgetar till utvecklingsförvaltningens budget enligt bilaga 5.

_______

Ärendebeskrivning

Tyresö Kommun är ägare av Uddby Gård. Gården är belägen inom Alby Naturreserverat och är en unik tätortsnära hembygdsgård med levande lantbruk, öppna odlingslandskap kopplat till visning av gården som erbjuds allmänhet och skolor. Inom gångavstånd från gården bor ca 20 000 tyresöbor.

Gården arrenderas ut till andra generationen inom familjen Magnusson, Erik och Marianne Magnusson. För närvarande finns ett gällande arrendeavtal för fem år framåt. Skälet till att ärendet nu aktualiseras är att kunna möjliggöra ett successivt generationsskifte och överföring av arrende och avtal i en takt som gynnar verksamheten vid gården och som möjliggör att både bibehålla gårdens unika karaktär och möjligheter till utveckling av olika näringsgrenar inom naturreservatets ram.

I bilagor redovisas de olika avtalen, driftkostnadskalkyl för 2005-2007 och investeringsplan 2005-2009.

Fortsättningsvis föreslås att ansvaret för frågor rörande Uddby Gård läggs på NAV-nämnden. Förvaltare och representant för jordägaren är fortsättningsvis Utvecklingsförvaltningen med Peter Hellsten som ansvarig chef.


§50 Kommunchefens rapport 2005

Dnr 05/Ks 006 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.


§51 Månadsuppföljning februari 2005

Dnr 05/Ks 054 042

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

_______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över utfallet på en del väsentliga konton och nyckeltal. I bilaga redovisas sammanställning för februari månad 2005.


§52 Årsredovisning för Tyresö kommun 2004

Dnr 05/KS 054 042

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisningen för Tyresö kommun för år 2004 godkänns

- Redovisningen av måluppfyllelse godkänns.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Anders Bergérus (s-gruppen) hänvisar till partiets budgetförslag för 2004.

______

Ärendebeskrivning

Ekonomikontoret redovisar i bilaga årsredovisningen för kommunen för år 2004.

Årsredovisningen innehåller bl.a. följande delar:

- Förvaltningsberättelse

- Verksamhetsberättelse för respektive nämnd

- Kommunens personal

- Kommunala bolag

- Kommunens ekonomi

Revisionsberättelse är under utarbetande och behandlas av kommunfullmäktige.


§53 Årsredovisning för Tyresö Näringslivsbolag 2004

Dnr 05/KS 054 042

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning 2004 för Tyresö näringslivsaktiebolag noteras

______

Ärendebeskrivning

Tyresö Näringslivsaktiebolag redovisar i bilaga årsredovisning för 2004. Bolagsstämman behandlar årsredovisningen och bokslutet den 31 mars.


§54 Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2004

Dnr 05/KS 054 042

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning 2004 för Tyresö Bostäder AB noteras

______

Ärendebeskrivning

Tyresö Bostäder redovisar i bilaga årsredovisningen för 2004.


§55 Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2004

Dnr 05/KS 054 042

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning 2004 för Södertörns Brandförsvarsförbund noteras

- Förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet

______

Ärendebeskrivning

Södertörns Brandförsvarsförbund redovisar i bilaga årsredovisning för 2004. Revisorerna för förbundet har granskat verksamheten under år 2004 och föreslår att förbundsdirektionen och enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.


§56 Anslag för tillgänglighetsåtgärder (handikappanpassning) m.m. i kommunens fastigheter och verksamheter

04/KS 070 041

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Investeringsanslaget på 250 000 kr för tillgänglighetsåtgärder i kommunens fastigheter tas bort och medlen förs över till kommunkansliets budgetpost inom kommunlednings-förvaltningens driftanslag.

______

Ärendebeskrivning

I kommunens budget för 2005 finns medel avsatta för olika slags åtgärder för att förbättra funktionshindrades tillgång till kommunens fastigheter och verksamheter. Dels finns 250 000 kr upptagna i investeringsbudgeten för att vidta åtgärder i kommunens fastighetsbestånd och 250 000 kr för åtgärder i trafikmiljön, dels finns 200 000 kr beräknade för arbete med handikappåtgärder i kommunkansliets driftbudget.

De fysiska åtgärder som oftast aktualiseras i befintliga lokaler medför var för sig sällan utgifter som motiverar att de finansieras från investeringsanslag och aktiveras i kommunens balansräkning. Utnyttjandet av medlen försvåras därigenom. Posten i investeringsbudgeten föreslås därför omvandlas till driftanslag redan för 2005. Genom att samla de medel som står till buds för olika slags åtgärder med samma syfte, dvs. förbättrad tillgänglighet för personer med funktionshinder, på ett ställe blir det enklare att göra en samlad prioritering mellan olika åtgärder. Av detta skäl föreslås att anslaget förläggs till kommunkansliet. För att inte ytterligare belasta 2005 års driftbudget föreslås omvandling av investeringsmedel för ökad tillgänglighet i trafikmiljön få anstå till dess att 2006 års budgetar upprättas.


§57 Beskrivning av kommunens investeringsbudget

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

______

Ärendebeskrivning

Kommunens investeringsbudget redovisas årligen i det budgetdokument som ligger till grund för kommunfullmäktiges godkännande. Förutom att den redovisas i ett textavsnitt finns de olika investeringsposterna upptagna i en förteckning på objektnivå. Eftersom de investeringar som görs har stor betydelse för den långsiktiga utvecklingen av kommunens verksamheter, boendemiljöer och infrastruktur finns det starka demokratiska skäl för en öppen och, jämfört med driftbudgeten, förhållandevis detaljerad redovisning. Det har emellertid visat sig att det också finns nackdelar med att posterna i investeringsbudgeten redovisas på objektnivå i officiellt tillgängliga dokument. Eftersom investeringsprojekten i stor utsträckning genomförs genom entreprenadupphandlingar kan det vara olyckligt att anbudsgivarna i förväg kan ta del av kommunens preliminära utgiftsberäkningar för de olika investeringarna.

Ekonomikontoret föreslår i bilaga en ordning där den officiella investerings-budgeten redovisas på en mera sammanställd nivå och den politiska beredningen av investeringarna sker kring ett mera detaljerat internt arbetsmaterial. Kommunstyrelsen föreslås lämna förslag till kommun-fullmäktige att godkänna att investeringsbudgeten redovisas i sammanställd form enligt bilaga, samt lämna förslag om i vilken ordning den politiska beredningen av investeringsbudgeten ska ske.


§58 Riktlinjer för sponsring till idrottsverksamhet och idrottsarrangemang

Dnr 05/KS 052 003

Kommunstyrelsens beslut

- 100 000 kr per år avsätts för sponsring inom kommunledningsförvaltningens ram

- riktlinjer för sponsring till idrottsverksamhet och idrottsarrangemang antas enligt förslag.

- Kommunchefen ges i uppdrag att diskutera en gemensam hållning med kommunens bolag.

Reservation

Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog år 2000 en policy för sponsring i kommunal verksamhet samt sponsring i annan verksamhet. Tyresö kommun har tidigare beviljat medel för sponsring av idrottsutövare. Detta har skett efter diskussion mellan kommunen och berörda föreningar. Kommunchefen har erhållit delegation att fatta beslut för sponsring upp till 25 000 kr enligt riktlinjer. Hur detta ska ske framgår ej av kommunens allmänna policy för sponsring och kommunchefen föreslår därför att riktlinjer för sponsring till idrottsverksamhet och idrottsarrangemang antas enligt bilaga samt att 100 000 kr per år avsätts för sponsring inom kommunförvaltningens ram.

I samband med att riklinjerna för sponsring av idrottsverksamhet förs in i sponsringspolicydokumentet föreslås även att ett förtydligande görs i punkt 5 i avsnittet om sponsring av kommunal verksamhet samt punkt 3 i avsnittet om kommunens sponsring av annan verksamhet.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att 100 000 kr per år avsätts för sponsring inom kommunledningsförvaltningens ram och att riktlinjer för sponsring till idrottsverksamhet och idrottsarrangemang antas enligt förslag. Jag föreslår vidare att kommunchefen ges i uppdrag att diskutera en gemensam hållning med kommunens bolag.

Yrkande

Inger Gemicioglu (v) yrkar avslag till förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har avslagit avslagsyrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§59 Exploateringsavtal för Alléplan

Dnr 05/KSM 0252 251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat exploateringsavtal med Tyresö Bostäder AB godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Jan Larsson (fp-gruppen) inte deltar i beslutet.

________

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för Alléplan har varit formellt utställd under tiden 10 juni till 5 juli 2004 och föreslås nu antas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detaljplanen gör det möjligt att bygga på den befintliga butiksbyggnaden på Alléplan för att skapa ca 50 lägenheter. I samband med framtagandet av detaljplanen har markavdelningen förhandlat fram ett exploateringsavtal med Tyresö Bostäder.

I exploateringsavtalet (se bilaga) regleras bl a följande:

- Exploatören ska bygga ca 50 hyresrätter

- Kommunen har rätt, men ej skyldighet, att hyra sex lägenheter för handikappomsorgens behov.

- Lägenheterna ska i övrigt fördelas enligt gällande överenskommelse mellan kommunen och exploatören (kommunen fördelar 2/3 av lägenheterna).


§60 Antagande av detaljplan för område vid Alléplan (Kumla 3:392, 3:395 samt del av Kumla 3:753, 69:26, 69:44 och 3:1264)

Dnr 02/KSM 0067 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogad detaljplan för Alléplan (Kumla 3:392, 3:395 samt del av Kumla 3:753, 69:26, 69:44 och 3:1264) antas.

Reservation

Jan Larsson (fp-gruppen) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till folkpartiets reservationer i kommunstyrelsen 2004-05-25 § 78 och 2005-01-25 § 4 (bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Tyresö Bostäder har tagit fram ett förslag på hur man kan bygga på den befintliga butiksbyggnaden på Alléplan med två och en halv våning och på så sätt tillskapa cirka 50 nya hyreslägenheter i Trollbäcken. Nya lokaler för ett apotek och gatukök ingick också i förslaget. För att genomföra förslaget behövs en ny detaljplan för området. Plan- och teknikberedningen gav därför miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen år 2002 i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för området med normalt förfarande.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 10 juni till och med den 5 juli 2004. Under utställningstiden har 10 synpunkter inkommit. Efter samrådet inkom ytterligare 1 kompletterande synpunkt. Inkomna synpunkter redovisas tillsammans med miljö –och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i bifogat utställningsutlåtande. Efter utställningen har ett antal förändringar gjorts i planförslaget (se bifogat utställningsutlåtande). Inkomna synpunkter från programsamråd och samråd finns på kommunkansliet och planeringsavdelningen.

Ordförandeförslag

Jag förslår att bifogad detaljplan för Alléplan (Kumla 3:392, 3:395 samt del

av Kumla 3:753, 69:26, 69:44 och 3:1264) antas.

Yrkande

Jan Larsson (fp-gruppen) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har avslagit avslagsyrkandet.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer ordförandeförslaget röstar ja

- Den som stödjer avslagsyrkandet från Jan Larsson (fp-gruppen) röstar nej

Omröstningen utfaller med 11 ja-röster och 2 nej-röster (se bifogat röstningsprotokoll). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§61 Exploateirngsavtal för område vid Gränsvägen

Dnr 04/KSM 0017 251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat exploateringsavtal med Per Lagertun AB godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna avtalet.

______

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för Gränsvägen har varit formellt utställd under tiden 17 november till 10 december 2004 och föreslås nu antas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I samband med framtagandet av detaljplanen har markavdelningen förhandlat angående exploateringsavtal vid Gränsvägen. För att kunna uppföra bebyggelsen föreslås exploatören förvärva ett markområde av kommunen på ca 560 kvm mellan Gränsvägen och fastigheten Kumla 3:928 för 437 580 kr.

I exploateringsavtalet (se bilaga) regleras bl a följande:

- Exploatören ska bygga 8-12 bostadslägenheter i två våningar med en total byggnadsarea på 400 kvm samt uthus på maximalt 250 kvm,

- Exploatören förvärvar ett markområde på ca 560 kvm för en köpeskilling om 780kr/kvm, totalt 437 580 kr,

- Exploatören ansvarar för kostnaderna för fastighetsreglering och bildande av ledningsrätt för befintliga ledningar,

- Exploatören ska utföra och bekosta bulleråtgärder så att gällande riktvärden inte överskrids,

- Befintlig villa ska rivas innan ny bebyggelse uppförs,

- Exploatören ska erlägga planavgift enligt separat planavtal,

- Anslutningsavgift för vatten- och avlopp betalas enligt taxa.


§62 Antagande av detaljplan för område vid Gränsvägen, del av fastigheterna Kumla 3:981, Kumla 3:1264

Dnr 01/KSM 0432 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för område vid Gränsvägen, del av fastigheterna Kumla 3:928 och Kumla 3:1264 antas med följande tillägg i planbeskrivningen under rubriken Teknisk service:

”Uppvärmning av bostäderna med fossila bränslen bör undvikas och om så inte är möjligt bör ett uppvärmnings­system väljas som senare enkelt kan konverteras till användning av en miljövänligare energikälla”.

”För att motverka en ökad avrinning ska dagvattnet från byggnadernas tak omhändertas lokalt på fastigheten så att det kommer vegetationen tillgodo.”

_____

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har i maj 2004 upprättat ett förslag till detaljplan för ett område vid Gränsvägen för del av fastigheterna Kumla 3:928 och Kumla 3:1264 i Lindalen. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra mindre flerbostadshus i högst två våningar och på så sätt tillskapa högst 12 nya lägenheter. Planområdet är beläget i Lindalens villaområde, som ligger i den nordöstra delen av Tyresö kommun vid gränsen mot Nacka kommun. Planområdet begränsas i norr, väster och söder av Tyresövägen, Malmstigen respektive Gränsvägen.

Förslaget har varit utställt för granskning under tiden 17 november till och med 10 december 2004. Under samrådstiden har 5 skrivelser inkommit. Inkomna synpunkter redovisas i bilaga tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer. Synpunkterna från programsamråd och samråd finns tillgängliga på kommunkansliet och planavdelningen.


§63 Donationsbrev angående Näsby 51:2 i Skälsätra

Dnr 03/KSM 0078 244

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet återremitteras

_____

Ärendebeskrivning

Kommunen har tagit emot ett donationsbrev från Ulla Bertilsson, lagfaren ägare av fasigheten Näsby 51:2 i Skälsätra. Donationen avser den del av fasigheten Näsby 51:2 som enligt gällande detaljplan utgör gatumark, ca 4 224 kvm av totalt 16406 kvm. Förbehållet för denna donation är att resterande mark, som idag är naturmark, ska förbli i ägarens eller dennes arvingars ägo till dess en uppgörelse ”baserad på tidigare diskussioner kan genomföras”. Kommunen bedömer värdet av donationen till 4 200 kr.

Markavdelningen föreslår att kommunstyrelsen ej ta emot donationen och att hänskjuta ärendet till lantmäterimyndigheten för inlösen av hela fastigheten Näsby 51:2 (motiven till detta beskrivs i bilagda tjänsteskrivelse).

Ordförandeutlåtande

Av för mig okänd anledning har sedvanlig reglering av markfrågorna i gällande detaljplan för området inte genomförts. Således ligger både gatumark och allmän platsmark (naturmark) kvar i privat ägo. Det är i och för sig inte helt ovanligt att kommunen avvaktar med inlösen av allmän platsmark på ägarens begäran. När det gäller gatumark är det däremot mycket anmärkningsvärt att inlösen inte skett tidigare.

Ulla Bertilsson, lagfaren ägare av fastigheten Näsby 51:2, vill nu genom donation överföra gatumarken i kommunens ägo men behålla resterande allmän platsmark. Däri ingår mark som behövs för att få en ändamålsenlig tomt för en framtida förskola i området. Donationsbrevet kan inte tolkas på annat sätt än att Ulla Bertilsson nu önskar behålla även det markområdet. Därför tvingas kommunen avstå från donationen av del av Näsby 51:2, d v s gatumarken.

Under rådande omständigheter anser vi inom majoriteten att vi nu inte skall hänskjuta ärendet till lantmäterimyndigheten för inlösen av hela fastigheten 51:2. Kommunen har möjlighet att lösa in enbart området som är nödvändigt för förskoletomten med stöd av PBL, när detaljplanen vunnit laga kraft. Vi har också möjlighet lösa in gatumarken med stöd av PBL.

Jag föreslår därför att Kommunstyrelsen nu beslutar att ej ta emot donationen av del av Näsby 51:2.


§64 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Svenska UMTS-nät AB angående teknikbod för mobiltelefoni vid Gudöviken

Dnr 04/KSM 1101 261

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat arrendeavtal med Svenska UMTS-nät AB godkänns

- Miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna bifogat arrendeavtal.

Ersättaryttrande

Till protokollet förs att Marie Karlsson (mp), om hon hade haft rösträtt, hade yrkat avslag till förslaget.

______

Ärendebeskrivning

UMTS- den tredje generationens mobilsystem (3G) – håller på att byggas ut i hela landet. UMTS ska bli ett trådlöst Internet med högre överföringshasighet än GSM (Global System for Mobil communication) och NMT (nordisk mobiltelefonsystem). Post- och telestyrelsen har gett tre operatörer licenser att bygga ut UMTS.

Markavdelningen har förhandlat fram ett arrendeavtal med Svenska UMTS-nät AB (Sunab) för upplåtelse av mark för teknikbod vid Gudöviken. Teknikboden är 10 kvm stor och ska stå intill den mobiltelefonmast Vodafone ska bygga. Svenska UMTS-nät AB är Tele2s och Telias gemensamma bolag i Sverige för att bygga ut UMTS.

I avtalet regleras bl.a. följande:

- arrendetiden är ca fem år med ett års förlängning,

- arrendeavgiften är 10 000 kr/år,

- Sunab ska sätta upp antenner i närliggande mobiltelefonmast,

- Sunab ska visa att strålningen från antennerna inte överstiger vid varje tillfälle gällande gränsvärden.


§65 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Svenska UMTS-nät AB angående teknikbod för mobiltelfoni vid Dyviksudd

Dnr 05/KSM 0168 261

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat arrendeavtal med Svenska UMTS-nät AB godkänns

- Miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna bifogat arrendeavtal.

Ersättaryttrande

Till protokollet förs att Marie Karlsson (mp), om hon hade haft rösträtt, hade yrkat avslag till förslaget.

_____

Ärendebeskrivning

UMTS- den tredje generationens mobilsystem (3G) – håller på att byggas ut i hela landet. UMTS ska bli ett trådlöst Internet med högre överföringshasighet än GSM (Global System for Mobil communication) och NMT (nordisk mobiltelefonsystem). Post- och telestyrelsen har gett tre operatörer licenser att bygga ut UMTS.

Markavdelningen har förhandlat fram ett arrendeavtal med Svenska UMTS-nät AB (Sunab) för upplåtelse av mark för teknikbod vid Dyviksudd. Teknikboden är 10 kvm stor och ska stå intill den mobiltelefonmast Hi3G ska bygga. Svenska UMTS-nät AB är Tele2s och Telias gemensamma bolag i Sverige för att bygga ut UMTS.

I avtalet regleras bl.a. följande:

- arrendetiden är ca fem år med ett års förlängning,

- arrendeavgiften är 10 000 kr/år,

- Sunab ska sätta upp antenner i närliggande mobiltelefonmast,

- Sunab ska visa att strålningen från antennerna inte överstiger vid varje tillfälle gällande gränsvärden.


§66 Arrendeavtal mellan Tyresö kommun och Svenska UMTS-nät AB angående teknikbod för mobiltelefoni vid Skälsätra

03/KSM 0485 261

Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat arrendeavtal med Svenska UMTS-nät AB godkänns

- Miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna bifogat arrendeavtal.

Ersättaryttrande

Till protokollet förs att Marie Karlsson (mp), om hon hade haft rösträtt, hade yrkat avslag till förslaget.

______

Ärendebeskrivning

UMTS- den tredje generationens mobilsystem (3G) – håller på att byggas ut i hela landet. UMTS ska bli ett trådlöst Internet med högre överföringshasighet än GSM (Global System for Mobil communication) och NMT (nordisk mobiltelefonsystem). Post- och telestyrelsen har gett tre operatörer licenser att bygga ut UMTS.

Markavdelningen har förhandlat fram ett arrendeavtal med Svenska UMTS-nät AB (Sunab) för upplåtelse av mark för teknikbod vid Vidablicksvägen i Skälsätra. Teknikboden är 10 kvm stor och ska stå intill Hi3G:s befintliga mobiltelefonmast. Svenska UMTS-nät AB är Tele2s och Telias gemensamma bolag i Sverige för att bygga ut UMTS.

I avtalet regleras bl.a. följande:

- arrendetiden är ca fem år med ett års förlängning,

- arrendeavgiften är 10 000 kr/år,

- Sunab ska sätta upp antenner i närliggande mobiltelefonmast,

- Sunab ska visa att strålningen från antennerna inte överstiger vid varje tillfälle gällande gränsvärden.


§67 Remissvar på Stockholms stads ansökan för "miljömiljarden"

Dnr 05/KSM 0165 430

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun avger bifogat remissvar till Stockholms stad

- Tyresö kommun tillstyrker förslaget om genomförande av projektet i Åvaån

- Tyresö kommun avstyrker genomförande av projektet för Tyresö-Flaten.

- I tillägg till yttrandet vill Tyresö kommun framföra att det hade varit önskvärt och naturligt att Stockholms stad hade tillfrågat beredningsgruppen i Tyresåprojektet innan förslaget lagts, och att kommunen finner stadens hantering av ärendet märklig.

_______

Ärendebeskrivning

Stockholms stad har avsatt en miljard kronor för miljöinriktade insatser. Tanken med miljömiljarden, som de avsatta medlen kallas, är att pengarna ska användas för marksanering, vatteninriktade åtgärder m m. Sökande kan vara nämnd eller bolag inom Stockholms stad. Några av de sökta projekten berör grannkommunerna. Följande projekt har beröring med Tyresö kommun:

· Biotopvård i Åvaån. Syftet med projektet är att förbättra åns nedre delar för den havsvandrande öringen samt att skapa en skyddszon på 10 meter mot ängsmark. Sökta medel: 510.000 kr. Arbetet ska bedrivas i samarbete med länsstyrelsen och Stiftelsen Tyrestaskogen.

· Restaurering av sjön Tyresö-Flaten i Tyresö Kommun. Målsättningen är att behandla bottnarna i sjön med aluminiumklorid för att binda den internbelastande fosforn i bottnarna som är en av orsakerna till sjöns syrebrist från 4 meters djup ned till botten vid 25 meters djup. Kräftfisket uppges lida men av den minskade bottenarealen som finns att tillgå för djuren. Ett annat delmoment är att lägga ned en 800 meter lång plastslang med diameter 20 cm, och försöka leda syrerikare ytvatten från ovanliggande sjö, Långsjön via Gammelströmmen ned till Tyresö-Flatens bottenvatten.

I bifogade yttrande från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen bedöms projektet i Åvaån som intressant att fortsätta diskutera. Förvaltningen anser dock att projektet med restaurering av Tyresö-Flaten inte bör genomföras.


§68 Motion om ishall och isbana på Trollbäckens IP

Dnr 04/KS 150 826

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens första att-sats avslås

- Motionens andra att-sats bifalls

______

Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur och Ulf Lönnqvist har den 8 december 2004 för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ishall och isbana på Trollbäckens IP. Motionärerna föreslår att:

- båda de nya planerade isbanorna samordnat placeras på Trollbäckens IP

- den ena banan från början projekteras som en ishall.

Ordförandeutlåtande

Behovet av en tredje konstisbana i kommunen är mycket stort. Det finns även behov av att installera ett nytt köldaggregat på Trollbäckens idrottsplats. Kommunstyrelsen beslutade därför den 22 februari att föreslå fullmäktige att tillföra 5 miljoner kronor till investeringsbudgeten för finansiering av utgifter i samband med isbaneprojekt. Följande investeringar ska stå klara till säsongsstart 1 november 2005:

- Ombyggnad av isproduktionsanläggningen på den befintliga konstisbanan

på Trollbäckens idrottsplats

- Ombyggnad av isproduktionsanläggningen på Bollmoravallen samt ny konstisbana på Bollmoravallen kompletterad med konstgräs under sommarsäsongen.

Intensiva diskussioner har förts om var den tredje isbanan ska läggas. Vi har inom majoriteten bedömt att Bollmoravallen är den mest lämpliga placeringen både av praktiska skäl för ungdomarna och sporten och av driftekonomiska skäl för kommunen. Jag föreslår därför att motionens första att-sats avslås. Nästa år är tanken att en helt ny isbana ska ersätta den befintliga på Trollbäckens IP. Banan ska då projekteras som en ishall. Jag föreslår att motionens andra att-sats därmed bifalles.


§69 Utnämnande av vigselförrättare

Dnr 05/KS 053 102

Kommunstyrelsens beslut

- Mikael Gustafsson (v) föreslås förordnas som vigselförrättare och registerförrättare.

______

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun har idag tio borgerliga vigselförrättare utsedda av länsstyrelsen. De personer som utsetts till vigselförrättare efter 1994 då lagen om registrerat partnerskap infördes är även registerförrättare.

För att underlätta arrangerandet av vigslar föreslår kommunkansliet att Tyresö kommun lämnar förslag till länsstyrelsen att utse ytterligare en person till vigselförrättare och registerförrättare.


§70 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting - cirkulär

2005:3 Arbetsmarknadspolitiska insatser – Prova På Platser

2005:13 Överenskommelse om ändring i försäkringsvillkoren för AGS-LJ gällande fr o m 2005-01-01

Övriga meddelanden

SPF Tyresö Seniorer

Nya representanter i KPR

Länsstyrelsen i Stockholms län

Stockholm – Mälarregionen Sveriges tillväxtmotor – en långtidsutredning

Reumatikerföreningen i Haninge - Tyresö

Bevara föreningsgården i Tyresö centrum (bilaga)

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Överklagande i fråga om detaljplan för skola och förskola på Brevikshalvön

(Regeringen har beslutat att avslå överklagandet).

Södertörns brandförsvarsförbund

Protokoll från direktionens sammanträde 2005-02-11

Sveriges kommuner och landsting

En ökad tillväxtorientering av transportpolitiken

Inbjudan till konferens ”Styrning av kommun- och landstingsägda bolag”

Haninge och Nynäshamns kommuner

Skrivelse till regeringen avseende nedläggningen av försvarets verksamhet på Berga- Muskö.

Tyresö simsällskap

Renovering av Tyresö simhall (bilaga)

Tyresö kommun

Tyresögymnastikens projekt i den planerade hallen vid Tyresö skola (bilaga)

Överenskommelse om att inleda utvecklingssamverkan för Erstaviks området (bilaga)


§71 Anmälan av delegationsbeslut

dnr 05/KS 057 045

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan av delegationsbeslut noteras

_______

Ärendebeskrivning

Med stöd av kommunfullmäktiges bemyndigande 1995-10-12 § 94 har ekonomichef Dan Näsman beslutat konvertera och utöka kommunens lån enligt bilaga.