Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2005-06-14

Sammanträde 2005-06-14

Datum
Klockan
Plats

109 Kommunchefens rapport juni 2005

110 Månadsuppföljning maj 2005

111 Information om upprustning och fortsatt verksamhet vid Tyresö simhall

112 Förvärv av fastighet Strand 1:361, Strandallén 69

113 Ansökan från Team Smart om medel för drogförebyggande arbete

114 Revidering av regler för gallring av digitala handlingar

115 Motion om solceller på kommunhuset*

116 Rapport angående Agenda 21 och folkhälsoarbetet

118 Anmälan om attestanter miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

119 Anmälan av delegationsbeslut om förordnande som tf kommunchef sommaren 2005

Mötesinformation

 

§109 Kommunchefens rapport juni 2005

Dnr 05/KS 006 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Kommunchefen redovisar muntligt frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt informerar om pågående uppdrag.


§110 Månadsuppföljning maj 2005

Dnr 05/KS 054 042

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över utfallet på en del väsentliga konton och nyckeltal.


§111 Information om upprustning och fortsatt verksamhet vid Tyresö simhall

Dnr 05/KS 092 822

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Simhallsanläggningen, byggd 1974/75, har allvarliga funktionsproblem när det gäller ventilation/klimat och takkonstruktionen. Vidare är ytskikt slitna samt vissa utrymmen/funktioner och reningsanläggningen omoderna. Kultur- och fritidsnämnden har mot den bakgrunden i uppdrag att planera insatser för en renovering av simhallen.

Renoveringen skall syfta till att skapa en badmiljö som tillfredställer breda gruppers behov av badrekreation, simundervisning, motions- och tävlingssimning samt kompletterande möjligheter till torrmotion, kroppsvård och förtäring.

I bilaga beskrivs nuläget. Ett fullständigt beslutsmaterial om den framtida verksamheten vid simhallen beräknas kunna presenteras till hösten 2005.


§112 Förvärv av fastighet Strand 1:361, Strandallén 69

Dnr 03/KSM 0968 252

Kommunstyrelsens beslut

- Köpekontrakt avseende fastigheten Strand 1:361 godkänns i

huvudsaklig överensstämmelse med bifogat förslag

- Köpeskillingen på 4,9 miljoner kronor och övriga

omkostnader och ersättningar belastar markavdelningens konto för markförvärv

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

_____

Ärendebeskrivning

Planberedningen gav i slutet av 2003 miljö- och stadsbyggnads-förvaltningen i uppdrag att påbörja planläggningen av Strandängarna (A-området) i Tyresö Strand. I uppdraget ingår att förvärva flera privatägda fastigheter i området, i första hand genom frivilliga uppgörelser.

Förhandlingar har under lång tid förts med ägaren till Strand 1:361. Fastigheten är permanentbebodd och bebyggd med ett välhållet 1,5-planshus med källare samt förråd och gäststuga. Fastighetens areal är 3380 kvm. Förhandlingarna har resulterat i ett förslag till uppgörelse som redovisas i bifogat köpekontrakt. Huvuddragen i uppgörelsen är klara och markavdelningen bedömer att det är angeläget att kommunstyrelsen fattar beslut i frågan innan sommaren.


§113 Ansökan från Team Smart om medel för drogförebyggande arbete

Dnr 05/KS 085 053

Kommunstyrelsens beslut

Team Smart beviljas verksamhetsbidrag med totalt 175 000 kr för att:

- bedriva drogförebyggande verksamhet i 6-9 skolan

- utveckla samarbetet med Tyresö kommuns 6-9 skolor

- utveckla metoder för att nå ut med sitt budskap till ungdomar i yngre tonåren

- utvärdera sin verksamhet kopplat till fastställda mål.

Ersättaryttrande

Marie Karlsson (mp) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

______

Ärendebeskrivning

Föreningen Team Smart har ansökt om bidrag på 250 000 kr för drogförebyggande arbete. Kommunchefen har i februari 2005 beviljat ett förskott till föreningen med 80 000 kr i avvaktan på kommunstyrelsens behandling av föreningens bidragsansökan. Kommunkansliet gavs samtidigt i uppdrag att göra en sammanställning av föreningens nuvarande verksamhet vid skolorna inom kommunen, och ta fram förslag på hur en fördjupad samverkan mellan kommunen och föreningen skulle kunna se ut.

I bilaga redovisar kommunkansliet resultatet av uppdraget samt föreslår att:

Team Smart beviljas verksamhetsbidrag med totalt 175 000 kr för att:

- bedriva drogförebyggande verksamhet i 6-9 skolan

- utveckla samarbetet med Tyresö kommuns 6-9 skolor

- utveckla metoder för att nå ut med sitt budskap till ungdomar i yngre tonåren

- utvärdera sin verksamhet kopplat till fastställda mål.

I och med detta förslag intensifieras samarbetet mellan föreningen och kommunen. Kommunkansliet kommer därigenom kontinuerligt att följa verksamheten.

§114 Revidering av regler för gallring av digitala handlingar

Dnr 05/KS 086 004

Kommunstyrelsens beslut

- Revidering av dokumentet ”Gallring av digitala handlingar” antas

- I egenskap av kommunens arkivmyndighet rekommenderar kommunstyrelsen samtliga nämnder och myndigheter i Tyresö kommun, samt Tyresö Bostäder AB och Tyresö Näringslivs AB, att anta bifogade revidering av regler för gallring av digitala handlingar.

______

Ärendebeskrivning

Hanteringen av kommunens allmänna handlingar styrs av bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och arkivlagen. Utöver dessa lagar finns kommunens arkivreglemente och dokumenthanteringsplaner för varje myndighet. Lagarna gäller alla allmänna handlingar oavsett medium. Det innebär att det utöver gallringsregler för kommunens pappershantering även måste finnas motsvarande regler för gallring av digitala handlingar.

Kommunstyrelsen antog i december 2002 regler för gallring av digitala handlingar. Kommunkansliet föreslår i bilaga att ett tillägg görs på sidan 3 i reglerna för att kommunen ska kunna hantera sk SPAM (”skräppost”) i e-postsystemet.

Kommunkansliet föreslår även att kommunstyrelsen i egenskap av kommunens arkivmyndighet rekommenderar övriga nämnder, myndigheter och kommunala bolag att anta bifogade revidering av gallringsregler för digitala handlingar.


§115 Motion om solceller på kommunhuset

Dnr 04/Ks 149 379

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Protokollsanteckning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kommer vid lämpligt tillfälle att redovisa det arbete för energibesparande åtgärder som bedrivs i kommunen.

Ersättaryttrande

Marie Karlsson (mp) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Reservation

Mikael Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna yrkandet.

______

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp) och Björn E Stenström (mp) har den 18 november 2004 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om solceller på kommunhuset. Motionärerna föreslår att kommunen ansöker om skattereduktion för miljöinvesteringar i offentliga byggnader och investerar i solceller på taket av kommunhuset och/eller andra kommunala byggnader.

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen den 26 april för förtydligande av kalkylerna.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig över förslaget (se bilaga) och anser att kostnaden i dagsläget är för hög, men att det ska bli intressant att följa utvecklingen av solcellstekniken.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att motionen anses behandlad.

Yrkande

Mikael Gustafsson (v) yrkar att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen utreder var det är lämpligt att investera i ett försök med solceller på någon eller några kommunala byggnader. Därmed anses motionen besvarad.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Mikael Gustafsson och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§116 Rapport angående Agenda 21 och folkhälsoarbetet

Dnr 05/KS 087 080

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Särskilt yttrande

Mikael Gustafsson (v) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Karlsson (mp) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslöt den 28 oktober 2003 att Agenda 21-ärenden och folkhälsoärenden fortsättningsvis ska behandlas av kommunstyrelsen. Tre kontaktpolitiker utsågs (två från majoriteten och en från oppositionen) för regelbunden kontakt med Agenda 21-samordnaren alternativt folkhälsoplaneraren för beredning av ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen. Gruppen har därefter utökats till att omfatta företrädare från samtliga partier i fullmäktige.

Kontaktgruppen lämnar i bilaga sin verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen när det gäller Agenda 21 och folkhälsoarbetet. Gruppen informerar även om planerade aktiviteter och lyfter fram ett antal frågor för övervägande i kommunens kommande verksamhetsplanerings- och budgetarbete.


§117 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting - cirkulär

2005:44 Nyckeltal inom individ- och familjeomsorg

2005:45 Värdesäkring av utgående ersättning till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL

2005:46 FAS 05 – Överenskommelse om förnyelse – arbetsmiljö- samverkan i kommuner, landsting och regioner

2005:47 Friåret – ändringar i förordning

2005:51 Överenskommelse om ändrade bestämmelser i BEA 01

Övriga meddelanden

Svealands kustvattenvårdsförbund

Rapport ”Vi samlar krafterna för bättre kustvatten”

Utbildnings- och kulturdepartementet

Uppdrag och inbjudan till myndigheter och andra att medverka i Mångkulturåret 2006

Socialstyrelsen

Rapport ”Lägesbeskrivning från tio kommuner, tre månader efter tsunamin”

Socialnämnden

Redovisning av förvaltningens internkontrollplan 2004

Boverket

Boverket informerar om satsning på radoninformation i höst (information nr 1)

Pensionärernas riksorganisation i Stockholms län

Inbjudan att delta i seminarium den 7 oktober om äldrefrågor (boendefrågor och mathållning för äldre).

Huddinge kommun

Beslut om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen i Södertörns Brandförsvarsförbund


§118 Anmälan om attestanter miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Dnr 05/KSM 0089 002

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

_______

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen anmäler att revidering har skett av attestanter år 2005 för drift- och investeringsbudgeten. Attestanternas namnteckningar finns på ekonomikontoret och miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.


§119 Anmälan av delegationsbeslut om förordnande som tf kommunchef sommaren 2005

Dnr 05/KS 093 002

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

______

Ärendebeskrivning