Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2005-11-29

Sammanträde 2005-11-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset i Tyresö, Sammanträdesrummet Bollmora

Berit Assarsson, Ordförande
Ulrika Josephson, Sekreterare

Justeringens tid och plats: Läs mer... Fredagen den 2 december 2005, kommunstyrelsens kansli

157 Information om Södertörns Nyckeltal 2005

158 Kommunchefens rapport november 2005

159 Månadsuppföljning oktober 2005

160 Antagande av detaljplan för Västra Nytorpsvägen*

161 Ändring av taxa enligt miljöbalken för köldmedieärenden*

162 Framtida verksamhet inom AB Vårljus

163 Revidering av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda*

164 Policy för fakturerings- och kravverksamhet

165 Avskrivning av lån till Kommunförbundet Stockholms län

166 Motion om att införa 30-zon i Lindalen*

167 Försök med Medborgaridéer

Mötesinformation

 

§157 Information om Södertörns Nyckeltal 2004

Dnr 05/KS 150 049

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sedan flera år tillbaka har jämförande nyckeltal tagits fram för Södertörnskommunerna. Ekonomichef Dan Näsman informerar på sammanträdet om några av nyckeltalen som sammanställts för 2004.

§158 Kommunchefens rapport november 2005

05/KS 006 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§159 Månadsuppföljning oktober 2005

Dnr 05/Ks 054 042

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

_____

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över utfallet på en del väsentliga konton och nyckeltal. I bilaga redovisas sammanställning för oktober månad 2005.

§160 Antagande av detaljplan för Västra Nytorpsvägen

Dnr 04/KSM 0058 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till detaljplan för Västra Nytorpsvägen antas

Reservationer

Anders Bergérus (s-gruppen) och Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till respektive partis reservation i kommunstyrelsen 2005-04-26 § 79.

______

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen upprättade i april 2005 ett förslag till detaljplan för Västra Nytorpsvägen. Planområdet är beläget på Brevikshalvön och omfattar del av fastigheterna Trinntorp 1:1, Tyresö 1:815 m fl. Planen berör 47 enskilda fastigheter, del av Finborgs-, Nytorps- och Breviksvägen och ett strand- och vattenområde längs Kalvfjärden. Förslaget innebär att strandskyddet upphävs för del av tomtmark, dvs för landområde reserverat för småbåtshamn.

Planen syftar till att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. Planförslaget omfattar förbättring av vägar, utbyggnad av vatten- och avloppsledningar, planläggning av befintlig båtklubb, nya gång- och cykelvägar samt förbättrad tillgänglighet till vattnet. Större byggrätter föreslås, men i huvudsak ingen förtätning av området.

Planförslaget har varit utställt för granskning under 6 maj – 31 maj 2005. Eftersom planförslaget reviderats efter utställningen har kommunen skickat en underrättelse till berörda i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 28§. Under underrättelsetiden har ytterligare 9 synpunkter inkommit. Inkomna synpunkter på planförslaget redovisas tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer nedan. Kopior på samtliga originalyttranden finns tillgängliga inför beslut om antagande.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att förslag till detaljplan för Västra Nytorpsvägen antas.

Yrkanden

  1. Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att följande ändringar görs:

    - Riktvärdet för tomtstorlekar bör vara ca 2 000 kvm

    - Byggrätten regleras till att huvudbyggnad som uppförs i ett plan får uppta 200 kvm om man inte bygger uthus, och 160 kvm för huvudbyggnaden om man bygger uthus.

  2. Inger Gemicioglu (v) yrkar att följande ändringar görs:

    - Riktvärdet för tomtstorlekar i planen bör vara medianvärdet för Östra Tyresö, dvs 2 800 kvm

    - Byggrätten begränsas till 160 kvm bruttoarea för huvudbyggnad och 30 kvm bruttoarea för uthus.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på yrkande 1 och finner att

kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande 2 och finner att

kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Slutligen ställer ordföranden proposition på ordförandeförslaget och finner

att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslaget.


§161 Ändring av taxa enligt miljöbalken för köldmedieärenden

05/KS 148 051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ändringar i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt för uppdragsverksamhet godkänns enligt bilaga.

_____

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 13 november 2003 en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt för uppdragsverksamhet. Taxan förtydligades den 13 maj 2004.

Miljö- och bygglovsavdelningen föreslår en ändring av taxan för köldmedieärenden. Nya arbetsrutiner har lett till en mer effektiv handläggning vilket medför att avgifterna kan sänkas. De olika ärendetyperna har också förtydligats (se bilaga).

§162 Framtida verksamhet inom AB Vårljus

Dnr 05/Ks 152 106

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun beviljar ett aktieägartillskott till AB Vårljus baserat på kommunens ägarandel enligt alternativ 1 i AB Vårljus styrelses förslag.

_______

Ärendebeskrivning

Företaget AB Vårljus erbjuder tjänster inom vård och behandling, riktat till barn, ungdomar och deras familjer. Företaget driver bl a kris-och utredningsinstitutioner, behandlingshem, familjerådgivning och skolverksamheter. AB Vårljus ägs av kranskommunerna i Stockholms län. I styrelsen sitter politiker tillsammans med experter från socialtjänsten och näringslivet.

AB Vårljus styrelse har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 1 december med anledning av en betydande ekonomisk förlust under verksamhetsåret 2005. Styrelsen har utrett olika alternativ och förordar att bolagets verksamhet fortsätter, men koncentreras mot områden som bedöms som långsiktigt hållbara och där kommunerna utan AB Vårljus skulle sakna alternativ eller endast ha tillgång till mycket begränsade sådana. Detta alternativ kräver ett aktieägartillskott på 5 miljoner kronor. Andra alternativ är att lägga ner verksamheten eller fortsätta med oförändrad verksamhet.

Ett yttrande är under utarbetande av socialförvaltningen.

§163 Revidering av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

Dnr 05/KS 147 024

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda godkänns.

- Bestämmelserna träder i kraft 1 januari 2006

Reservation

Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet.

______

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har utarbetat ett förslag till omarbetning och förtydligande av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. Dokumentet innehåller bestämmelser kring ersättningsberättigade sammanträden, årsarvoden, traktaments- och resekostnader, ersättning vid förlorad arbetsinkomst m.m.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att revidering av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda godkänns och att bestämmelserna träder i kraft 1 januari 2006.

Yrkanden

Inger Gemicioglu (v) yrkar med instämmande av Susann Ronström (s-gruppen) att första meningen i § 9 ändras till ”Ersättning utgår för styrkta kostnader, som föranletts av uppdraget, för vård och tillsyn av barn, som vårdas i den förtroendevaldas familj och som ännu under kalenderåret inte hunnit fylla 13 år”.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposion på ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Därefter ställer ordföranden proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§164 Policy för fakturerings- och kravverksamhet

05/KS 145 003

Kommunstyrelsens beslut

- Bilagda förslag till policy för fakturerings- och kravverksamhet godkänns och ersätter tidigare policyn för extern fakturerings- och kravverksamhet

- Redovisningschefen bemyndigas att i fortsättningen besluta om nedskrivningar av fordringar.

______

Ärendebeskrivning

Ekonomikontoret har omarbetat kommunens policy för extern fakturerings- och kravverksamhet från 1998. Omarbetningen har skett för att kommunens olika handläggare av faktura- och kravärenden ska få bättre verktyg för en korrekt och enhetlig handläggning. Detta är av stor betydelse för att kommunen ska iaktta god inkassosed med utgångspunkt från gällande lagar och förordningar.

Ekonomikontoret föreslår att beslutet om nedskrivningar av fordringar, i fortsättningen kommer att göras av redovisningschefen, istället för av respektive nämnd. Nedskrivningar sker enligt tidigare regler för fysiska respektive juridiska personer. Kostnaderna som uppstår i samband med nedskrivningarna kommer i fortsättningen att belasta respektive budgetansvar.

§165 Avskrivning av lån till Kommunförbundet Stockholms län’

Dnr 05/KS 146 045

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommuns fordran om 140 192 kronor på Kommunförbundet Stockholms Län avskrivs

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har i bokslutet för år 2004 avskrivit ett räntefritt lån från medlemskommunerna. Lånet uppkom i samband med omstruktureringskostnader när kommunerna 1998 övertog huvudmannaskapet från landstinget för vård- och naturbruksgymnasierna. De medel som kvarstod efter omstruktureringen har förvaltats av KSL och bokförts som en räntefri långfristig skuld till kommunerna med återbetalning 2011-06-30. Tyresö kommuns andel av KSL:s skuld uppgår till 140 192 kronor.

KSLs styrelse beslutade i april 2005 att avskriva skulden med anledning av förra årets negativa resultat för KSL. Alternativet hade varit att begära extra utdebitering av medlemsavgifterna under budgetåren 2006-2008.

Efter diskussioner med förtroendevalda revisorerna begär nu KSLs styrelse att kommunerna avskriver sin fordran avseende detta lån. Ekonomichefen föreslår i bifogad skrivelse att kommunstyrelsen godkänner att kommunens fordran om 140 192 kronor skrivs av.

§166 Motion om att införa 30-zon i Lindalen

Dnr 05/KS 072 511

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Reservationer

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för motionens förslag.

Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet.

____

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson och Anders Bergérus har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen den 18 maj 2005 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa 30-zon i Lindalen. Motionärerna föreslår att:

- Tyresö kommun beslutar göra Lindalen till ett försöksområde med maxhastighet 30 km/tim.

- Hastighetsbegränsningen kompletteras med andra lämpliga åtgärder, som att se över de bredaste vägarna i Lindalen och de gångstråk som barnen använder när de ska till skolan, för att förstärka trafiksäkerheten

- Försöket noga utvärderas.

Yttrande på motionen har lämnats av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen (bilaga). Under hösten har blåa trafikskyltar satts upp i Lindalen med rekommenderad hastighet 30 km/tim. I området sker också trafikmätning med skylt som visar vilken hastighet bilisterna kör i.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att motionen anses besvarad.

Yrkanden

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar med instämmande av Inger Gemicioglu (v) bifall till motionens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§167 Försök med medborgaridéer

Dnr 05/KS 149 101

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun inför på försök möjlighet att lämna medborgaridéer enligt bilagda riktlinjer

- Försöket inleds 1 januari 2006 och utvärderas efter ett år.

_____

Ärendebeskrivning

Inom projektet Medborgarfokus har diskuterats olika förslag för att få kommuninvånarna mer intresserade av och delaktiga i den lokala demokratin. Ett av förslagen är Medborgaridéer, vilket presenteras i bilaga. Förslaget har sänts för yttrande till gruppledarna i kommunfullmäktige samt till kommunfullmäktiges ordförande. Förslaget har även presenterats för och diskuterats med Demokratiberedningen.

Ledningsgruppen för Medborgarfokus föreslår att kommunen under ett år prövar Medborgaridéer enligt bilagda förslag med tillhörande blankett.

§168 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting - cirkulär

2005:92 Överenskommelse om samverkansformer mellan medicintekniska företag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården

2005:94 Aktuellt om äldreomsorgen 2005

2005:95 Särskild lärarutbildning (SÄL) – lärare för undervisning i yrkesämnen – under åren 2005-2008

2005:96 Olika sätt att hantera tillgångar för pensionsförpliktelser för kommuner och landsting

2005:97 Budgetförutsättningar för åren 2006-2009

Övriga meddelanden

Glesbygdsverket

- Nyhetsbrev nr 3 2005

Brottsförebyggande rådet

- Inbjudan till konferens ”Trygghetsvandring – en förom för möten och samverkan”

Stockholms läns landsting

- Information om förändringar inom barn- och ungdomspsykiatrin

IOGT-NTOs juniorförbund

- Rapport ”Vad gör kommunerna? Om kommunernas stöd till barn som växer upp med missbrukande föräldrar”

Gröna bilister

- Handbok ”Utmaning 2010 - Hur kommuner kan minska bilismens miljöpåverkan”

Kontaktgruppen för Agenda 21 och folkhälsoarbetet

- Protokoll från sammanträde 2005-11-07

Folkbildningsförbundet

- Kommunerna och studieförbunden

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

- PBL-kommitténs slutbetänkande ”Får jag lov? – om planering och byggande” SOU 2005:77. Kommunen har fått betänkandet som remiss. Remisstiden går ut den 17 februari 2006.

Stockholms läns landsting

- Rapporten ”Så tycker kommunledningen om lokalt alkohol – och drogförebyggande arbete”

§169 Ansökan om serveringstillstånd för Atrax Service Team AB

Dnr 2005.A006-090

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Atrax Service Team AB (556580-6311), beviljas serveringstillstånd för alkoholdrycker på restaurang Tyresö Kök å Bar, Öringevägen 2. Tillståndet gäller spritdrycker, vin och starköl året runt till allmänheten med serveringstiderna 11.00-01.00.

Reservationer

Anders Bergérus (s-gruppen) och Inger Gemicioglu (v) reserverar sig motbesluten (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Atrax Service Team AB (556580-6311), ansöker om serveringstillstånd för alkoholdrycker på restaurang Tyresö Kök å Bar, Öringevägen 2. Ansökan gäller spritdrycker, vin och starköl året runt till allmänheten med serveringstiderna 11.00-01.00. Restaurangen är belägen i Vivobutiken, Öringeboden. Grunden för ansökan är ett arrendeavtal mellan nuvarande ägaren Öringe Deli AB och Atrax Service Team AB.

Alkoholhandläggaren föreslår att ansökan avslås med hänvisning till att bolaget inte uppfyller lämplighetskravet för att erhålla ett serverings-tillstånd för alkoholdrycker (se bifogade skrivelse).

Delegationsutskottet beslutade den 29 november att lämna över ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

§170 Val till planberedningen

Dnr 05/KS 033   102

Kommunstyrelsens beslut

-                    Ärendet tas upp som ett extra ärende

-                    Avsägelsen godkänns

-                    Till ledamot i planberedningen utses Anders Bergérus (s)

-                    Till ersättare i planberedningen utses Lennart Jönsson (s)

Ärendebeskrivning

Birgitta Lönegård (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens planberedning. Till ny ledamot föreslås nuvarande ersättaren Anders Bergérus (s). Till ny ersättare föreslås Lennart Jönsson (s).

§171 Val till tekniska utskottet

Dnr 05/KS 033   102

Kommunstyrelsens beslut

-                    Ärendet tas upp som ett extra ärende

-                    Avsägelsen godkänns

-                    Till ledamot i tekniska utskottet utses Mathias Tegnér (s)

Ärendebeskrivning

Lennart Jönsson (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i tekniska utskottet. Till ny ledamot föreslås Mathias Tegnér (s).