Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2006-02-21

Sammanträde 2006-02-21

Datum
Klockan
18.30
Plats
Kommunhuset i Tyresö, Sammanträdesrummet Bollmora

Berit Assarsson, ordförande
Ulrika Josephson, sekreterare

Justeringens tid och plats: Läs mer...Fredagen den 24 februari 2006, kommunstyrelsens kansli

19 Kommunchefens rapport februari 2006

21 Yttrande över utredningen ”Får jag lov – om planering och byggande”

22 Granskning av administrationens ändamålsenlighet och effektivitet

23 Information om renovering av Tyresö skola

24 Redovisning av samverkan mellan miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och Tyresö bostäder

25 Beslutsattestanter vid kommunledningsförvaltningen 2006

Mötesinformation

 

§19 Kommunchefens rapport februari 2006

Dnr 06/Ks006 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.


§20 Bokslutskommuniké 2005

Dnr 06/Ks 013 042

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Ekonomikontoret redovisar i bilaga bokslutskommuniké för 2005. Resultatet för Tyresö kommun 2005 uppgår till 18,2 Mkr vilket är 13,2 Mkr högre än budgeterat.


§21 Yttrande över utredningen "Får jag lov - om planering och byggande"

Dnr 05/KSM 1305 100

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun antar bifogat yttrande över utredningen ”Får jag lov?- om planering och byggande”

Reservation

Mikael Gustafsson (v) reserverar sig skriftligt (bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (bilaga)

Ärendebeskrivning

Regeringen har gett plan- och bygglagskommittén i uppdrag att göra en översyn av plan- och bygg­lagstiftningen. Av regeringens uppdrag framgår att kommittén ska ha tre över­gripande mål för sitt arbete. Dessa är att:

· stärka plan- och bygglagstiftningens roll som ett instrument för hållbar utveckling
· utveckla plan- och bygglagstiftningen så att den mot bakgrund av de senaste årens samhällsförändringar, får en utformning som skapar bättre förutsättningar för en god miljö, byggande av bostäder, etablering av handel och övrigt
näringsliv liksom för annat samhällsbyggande samt
· utveckla plan- och bygglagstiftningen så att den bättre tillgodoser kraven på en ef­fektiv beslutsprocess samtidigt som kraven på rättssäkerhet och medborgerligt inflytande kan säkerställas och utvecklas.

Kommittén anser att lagstiftningens grundläggande syften och struktur inte behöver förändras. Kommittén lämnar däremot ett flertal förslag till förändringar för att bland annat förenkla och effektivisera tillämpningen. Kommitténs betänkande finns sammanfattat i bilaga. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande (se bilaga). Remissvaren ska ha lämnats till miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet senast den 21 februari.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen bifaller remissvaret (bilaga).

Yrkanden

Mikael Gustafsson (v) yrkar bifall till det egna förslaget till innehåll i remissvaret enligt reservationen (bilaga).

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen bifallit Mikael Gustafssons (v) förslag beträffande ”Regionala frågor” första stycket.

I övrigt avslås yrkandet.

Slutligen ställer ordföranden proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt förslaget.


§22 Granskning av administrationens ändamålsenlighet och effektivitet

Dnr 06/KS 003 007

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Komrev har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag granskat effektiviteten och ändamålsenligheten i kommunens administration. Med administration avses ekonomiadministration, personaladministration och IT-administration. De revisionsfrågor som har belysts är dels om administrationen är effektiv och ändamålsenlig, dels om den på ett bra sätt bidrar till utvecklingen av den kommunala kärnverksamheten.

Resultatet av granskningen framgår av bifogad rapport. Revisorerna har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen för kännedom. Revisorerna är även intresserade av att föra en dialog med kommunstyrelsen och nämnderna framöver kring granskningsresultatet.

Ledningsgruppen kommer att analysera rapporten och återkomma till kommunstyrelsen under våren med kommentarer och förslag på åtgärder.


§23 Information om renovering av Tyresö skola

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

På kommunstyrelsens sammanträde lämnas en rapport om sanering och renovering av Tyresö skola med anledning av skadegörelse.


§24 Redovisning av samverkan mellan miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och Tyresö bostäder

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

______

Ärendebeskrivning

I samband med översyn av fastighetsförvaltningen som redovisades till kommunstyrelsen i maj 2005 gavs miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samordna uppdrag kring fastighetsförvaltning med Tyresö Bostäder. I bilaga redovisas hur förvaltningen och Tyresö bostäder planerar att samverka.


§25 Beslutsattestanter vid kommunledningsförvaltningen 2006

Dnr 06/Ks 032 002

Kommunstyrelsens beslut

- Beslutsattestanter vid kommunledningsförvaltningen för drift- och investeringsbudget 2006 godkänns enligt bilaga.

______

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens attest- och utanordningsreglemente ska respektive nämnd inför varje år utse attestanter med ersättare för olika ansvarsområden. Kommunstyrelsen föreslås godkänna beslutsattestanter enligt bilaga för kommunledningsförvaltningen.


§26 Meddelanden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2005:106 E-fakturering; Sveafakturans användning i kombination med e-handel och skanning.

2005:107 Ny aktiebolagslag

2005:118 Utvecklings- och trygghetsanställningar

2006:5 Utbildningsvikariat

2006:7 Särskilt anställningsstöd för Plusjobb

2006:8 Arbetsdomstolens dom 2005 nr 117 om fråga om fältarkeologer kommit att bli tillsvidareanställda

2006:10 Ekonomiska effekter av det nya pensionsavtalet – kommuner

2006:11 Överenskommelse rörande RiB 05

2006:13 Tillgodoräknande av anställningstid enligt vissa bestämmelser i LAS för lärare utan i skollagen föreskriven utbildning

2006:14 Underlag till ändrad delegationsordning för den kommunala livsmedelskontrollen med anledning av ny livsmedelslagstiftning

Övriga meddelanden

Sveriges kommuner och landsting
- Inbjudan till konferens ”Miljöbedömningar av planer och program enl. PBL – sex heldagsseminarier under mars/april 2006
- Inspirationsskrift om samspel med civilsamhället
- Inbjudan till konferens ”Öka kommunernas inflytande i arbetsmarknadspolitiken”
- Verksamhetsplan och budget 2006
- Inbjudan till konferens ”Ska vi ha färre kommuner i Sverige?”
- Inbjudan till konferens ”Hur ska staten styra kommunerna?”

Mälardalsrådet
- Sammanträde med Mälardalsrådets kulturutskott

Integrationsverket
- Framställan om tillfällig överenskommelse för år 2006 om introduktionsinsatser för personer som har fått uppehållstillstånd

Länsstyrelsen Stockholms län
- Länsstyrelsens yttrande över vägutredningen Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet.

Kommunförbundet Stockholms län
- Alla kommuner stöder Förbifart Stockholm (bilaga)

Tyresö kommun, ledningsgruppen
- Verksamhetsplanering för 2006 (bilaga)

Vårljus AB
- Protokoll från extra bolagsstämma 2006-02-01 samt avtal (bilaga)

Jordbruksverket
- Lägesrapport aviär influensa 2006-02-16 (bilaga)


§27 Ansökan om serveringstillstånd på Pizzeria Ringen

Kommunstyrelsens beslut

- Dirmik Restaurang, 761115-1213, beviljas serveringstillstånd året runt till allmänheten på Pizzeria Ringen, Granängsringen 2. Tillståndet omfattar spritdrycker, vin och starköl med serveringstiderna 11.00-22.00.

Reservationer

Mikael Gustafsson (v) och Anders Bergérus (s) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det gemensamma yrkandet. (bilaga från (s)).

Ärendebeskrivning

Dirmik Restaurang, 761115-1213, ansöker om serveringstillstånd året runt till allmänheten på Pizzeria Ringen, Granängsringen 2. Ansökan omfattar spritdrycker, vin och starköl med serveringstiderna 11.00-22.00. Ansökan gäller ett ägarskifte.

Alkoholhandläggaren föreslår att Dirmik Restaurang, 761115-1213, ansökan om serveringstillstånd för alkoholdrycker på Pizzeria Ringen avslås (Se bifogad tjänstskrivelse).

Ordförandeförslag

Jag föreslår att Dirmik Restaurang, 761115-1213, beviljas serveringstillstånd året runt till allmänheten på Pizzeria Ringen, Granängsringen 2. Tillståndet omfattar spritdrycker, vin och starköl med serveringstiderna 11.00-22.00.

Yrkande

Anders Bergérus (s) och Mikael Gustafsson (v) yrkar avslag till ansökan om serveringstillstånd.

Beslutsgång