Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2006-06-13

Sammanträde 2006-06-13

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset i Tyresö, Sammanträdesrummet Bollmora

Berit Assarsson, Ordförande
Ulrika Josephson, Sekreterare

Justeringens tid och plat Läs mer...s: Onsdagen den 14 juni 2006, kommunstyrelsens kansli

74 Kommunchefens rapport juni 2006

75 Månadsuppföljning maj 2006

76 Upphandling av platser i särskilt boende för äldre*

77 Formulering av frågeställning vid kommunal folkomröstning om trängselskatt*

78 Ändring av förskole- och skolbarnomsorgstaxan*

80 Dispens för byggnation vid Uddby gård, Alby naturreservat

(Ärendet är under utarbetande och kan behandlas om det hinner bli färdigberett)
Mötesinformation

 

§74 Kommunchefens rapport juni 2006

Dnr 06/KS 006 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

____

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.


§75 Månadsuppföljning maj 2006

Dnr 06/KS 043 042

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen noteras

_____

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för maj månad 2006.


§76 Upphandling av platser i särskilt boende för äldre

Dnr 06/KS 062 735

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Det principiella förfaringssättet för upphandling av platser i särskilt boende för äldre godkänns

Reservationer

Anders Bergérus (s-gruppen) och Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till reservationer lämnade i kommunstyrelsen 2006-04-25 § 52 (se bilagor).

Ersättaryttrande

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter, om hon hade haft rösträtt, hade yrkat avslag till ordförandeförslaget (se bilaga).

_______

Ärendebeskrivning

Kommunchefen har sedan våren 2005 haft i uppdrag att utreda frågan om ett nytt äldreboende. Som förutsättning för uppdraget gällde bl a att boendet om möjligt ska byggas, ägas och drivas av en annan huvudman än kommunen och att kommunen endast ska förfoga över de platser som behövs för att tillgodose Tyresöbornas behov. Upplägget förutsätter att kommunen till den vårdgivare som vinner upphandlingen, eller till den som för vårdgivarens räkning uppför och tillhandahåller den byggnad som vården ska bedrivas i, säljer fastigheten Krusmyntan 1.

Lägesrapporter från arbetet med uppdraget har lämnats till Kommunstyrelsen den 25 oktober 2005 och den 21 mars 2006.

Socialnämnden behandlade ärendet den 2 maj 2006 (se bilaga). Eftersom den tilltänkta modellen för upphandlingen av platser i principiella hänseenden skiljer sig från vad som hittills tillämpats i kommunen behöver frågan behandlas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 25 april 2006 att föreslå kommunfullmäktige att det principiella förfaringssättet för upphandling av platser i särskilt boende för äldre godkänns. För egen del beslutade kommunstyrelsen att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av förfaringssättet och att avtal genom socialnämnden har tecknats med vårdgivare, bemyndigas kommunstyrelsens ordförande och chefen för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att i förening underteckna köpekontrakt och köpeavtal i samband med försäljning av fastigheten Krusmyntan 1.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet på sitt sammanträde den 2 maj och beslutade att återremittera ärendet (se bilaga).

Ordförandeutlåtande

Den borgerliga kommunledningen vill låta uppföra ett nytt särskilt äldreboende på den planlagda fastigheten vid Farmarstigen. Det skall vara färdigt till början av 2008. Vi har tänkt gå till väga på ett nytt sätt för att minska kommunens egna investeringar, som är mycket stora de närmaste åren även utan bygge av ett nytt äldreboende. Vi har också velat undvika att låsa oss i nya lokaler, som är större än vi har behov av för våra egna invånare när äldreboendet är klart. I början av 2008 bedöms behovet till ca 25 platser. En ny anläggning för särskilt äldreboende behöver, för att kunna drivas ekonomiskt och rationellt, innehålla ca 50 lägenheter. Därför har vi valt en modell där vi upphandlar 25 vårdplatser med option på ytterligare platser och där den som får uppdraget också skall åta sig att bygga äldreboendet på anvisad fastighet. Man kan säga att vi från Tyresö kommuns sida tar ett initiativ till ett privatägt särskilt äldreboende och samtidigt försäkrar oss om det antal platser vi behöver.

Detta förfaringssätt var uppe för beslut i kommunfullmäktige den 18 maj, men återremitterades på begäran av oppositionen, som önskade få ett antal frågor belysta samt att det kommunala pensionärsrådet skulle ges möjlighet att yttra sig.

Med olika typer av äldreboenden ökar valmöjligheterna för Tyresös äldre. Synen på hur vård och omsorg för äldre skall tillhandahållas har förändrats över tiden och kommer säkert att göra det även framgent. Kanske kommer nästa generation äldre att efterfråga äldreboende i varmare klimat i utlandet. Tendenser till en sådan utveckling kan redan skönjas. Med en mindre andel av kommunens egna resurser bundna i fasta kostnader (för t ex lokaler) ökar våra möjligheter att tillmötesgå olika önskemål från Tyresös äldre.

För en ökad valfrihet kommer det att krävas ett ersättningssystem som följer den enskildes val. Jag hoppas att ett sådant ersättningssystem skall vara infört inte bara i Tyresö utan i hela länet, kanske hela landet, om 10 år.

Alla beslut och åtgärder som innebär val mellan olika sätt att tillgodose framtida behov är förknippade med risker, eftersom framtida förhållanden aldrig kan förutsägas med hundraprocentig säkerhet. Den aktuella frågan om vilka risker som är förknippade med olika sätt att tillgodose behovet av fler platser i särskilt äldreboende kan belysas i två tidsperspektiv; dels ett näraliggande perspektiv som omfattar de första 10 åren efter ett nytt äldreboende färdigställts, dels perioden därefter.

Genom att upphandla platser från en extern huvudman i den takt som behövs, slipper kommunen de ekonomiska risker som är förknippade med att äga en större anläggning än vad de egna behoven motiverar. Kanske skulle överkapaciteten kunna säljas till annan vårdhuvudman, men säkert är det inte. Det finns alltså ett par påtagliga risker som kommunen slipper genom det föreslagna upphandlingsförfarandet.

Farhågor för kvalitetsbrister med en annan huvudman har framförts. Sådana finns med alla huvudmän, även kommunala. Vi ser dock detta som en närmast försumbar risk. Vi kommer självklart endast att skriva avtal med seriös och långsiktig vårdgivare med goda erfarenheter och gott renommé. Det finns också mycket strikta krav i Socialtjänstlagen m fl lagar och förordningar, som alla vårdgivare måste följa. Kommunens MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) har idag ansvar för alla tyresöbor i särskilt boende, vare sig personerna bor i kommunen eller på köpt plats i annan kommun. Det kommer inte att förändras.

Avtalet kan förlängas efter 10 år. Hur prisläget och efterfrågan då ser ut, går inte att förutse idag. Priset är beroende av det rådande kostnadsläget, främst löner, och av efterfrågan. Om den senare är större än utbudet kan priset per plats stiga. Jag kan inte se annat än att länets kommuner kommer att se till att det totalt sett finns tillräckligt med platser till rimliga kostnader för att täcka ett behov. Det ansvaret har vi idag för våra invånare och det kommer vi att ha även om 10 år.

Beträffande frågan om besittningsskyddet hänvisas till bilagda kommentarer.

Beträffande kommunala pensionärsrådet möjlighet att yttra sig över ärendet i sin helhet föreligger redan ett sådant yttrande. KPR fick i ett tidigt skede, den 30 mars, en utförlig information om den planerade upphandlingen och tillvägagångssättet. Representanter för pensionärsorganisationerna fick vid ett s k förstärkt beredningsmöte den 10 april ta del av kravspecifikationen. Synpunkter lämnades som har påverkat utformningen av upphandlingsunderlaget. Därefter har PRO och SPF i skrivelse till Kommunstyrelsen lämnat synpunkter. Jag anser därmed att kravet i denna del av återremissyrkandet redan är uppfyllt.

Sammanfattningsvis kan konstateras att den föreslagna modellen innebär att en del risker tillkommer medan andra försvinner. Risker med modellen kan vara av ekonomisk art men ett motsatt förfarande kan lika gärna komma att begränsa den servicenivå eller de valmöjligheter som framtidens äldre erbjuds. Vilka risker som väger tyngst går inte att svara på genom ekonomiska kalkyler utan blir närmast en fråga om skilda värderingar och framtidsbedömningar.

Jag kan i sammanhanget påminna om att Tyresö kommun (och vårt helägda bostadsbolag) f n äger lokaler med ca 200 platser för särskilt äldreboende. Den aktuella frågan nu är om kommunen eller annan huvudman skall äga ett 50-tal tillkommande platser. Skilda ägarformer kan betraktas som ett sätt att sprida, och därmed minska, de samlade riskerna!

Yrkande

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar med instämmande av Inger Gemicioglu (v) avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit avslagsyrkandet.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer ordförandeförslaget röstar ja

- Den som stödjer avslagsyrkandet röstar nej

Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§77 Formulering av frågeställning vid kommunal folkomröstning om trängselskatt

Dnr 06/KS 064 111

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

- Frågan som ska ställas vid den lokala folkomröstningen den 17 september om trängselskatt i Stockholms stad är denna:

”Trängselskatt för biltrafiken har prövats i Stockholms stad under tiden 3 januari till 31 juli, 2006. Anser du att trängselskatt ska införas permanent i Stockholm?”

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) inte deltar i beslutet och

hänvisar till partiets reservation lämnad i kommunstyrelsen 2006-04-25 § 53

(bilaga).

Ersättaryttrande

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp), om hon hade haft rösträtt, inte hade deltagit i beslutet.

______

Ärendebeskrivning

I Stockholms stad pågår ett försök med beskattning av fordonstrafiken för att minska biltrafiken innanför stadens s.k. tullar. Försöket omfattar tiden fr.o.m. den 3 januari t.o.m. den 31 juli 2006. Försöket baseras på en särskild lag, Lag (2004:629) om trängselskatt.

Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2006 § 25 att kommunen ska ge riksdag och regering sin mening till känna om det försök med trängselskatter som genomförs i Stockholm under perioden 3 januari – 31 juli 2006, det så kallade Stockholmsförsöket. Som ett led i beredningen av yttrandet beslutade kommunfullmäktige att det i samband med de allmänna valen den 17 september 2006 ska hållas en folk­omröstning, som stöd för yttrandet. Kommunfullmäktige beslutade även om bestämmelserna i folkomröstningen (se bilaga).

Ordförandeutlåtande

Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj att frågeställningen i den lokala folkomröstningen om trängselskatt i Stockholms stad skulle vara ”Trängselskatter för biltrafiken har prövats i Stockholm under tiden 3 januari till 31 juli, 2006. Anser du att trängselskatter på nytt ska införas i Stockholms stad?” Jag föreslår att en justering görs i frågeställningen så att det blir samma lydelse som i övriga kommuner i Stockholms län som kommer att hålla lokala folkomröstningar. Den nya lydelsen förslås bli ”Trängselskatt för biltrafiken har prövats i Stockholms stad under tiden 3 januari till 31 juli, 2006. Anser du att trängselskatt ska införas permanent i Stockholm?” I övrigt gäller de bestämmelser som kommunfullmäktige beslutade om den 18 maj.


§78 Ändring av förskole- och skolbarnomsorgstaxa

Dnr 06/KS 101 051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ändrad taxa för förskoleverksamhet fastställs från och med 1 juli 2006, som innebär att föräldraavgiften halveras för de barn som har en förskoleplacering omfattande 15 timmar per vecka.

- Intäktsbortfallet finansieras genom minskning av årets budgeterade resultat.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (s-gruppen) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).

_____

Ärendebeskrivning

Enligt skollagen har barn vars föräldrar är arbetslösa, eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen, rätt till förskoleverksamhet om minst 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

En stor del av de synpunkter som kommer till barn- och utbildningsförvaltningen handlar om kritik kring den begränsning av närvarotid som gäller vid föräldraledighet och arbetslöshet, och mot nuvarande avgiftsnivå. Idag gäller samma avgift oavsett om barnet vistas på förskolan hel- eller deltid.

För att tillmötesgå en del av de önskemål som framförts föreslår barn- och utbildningsförvaltningen en halvering av föräldraavgiften för den grupp som idag vistas 15 timmar per vecka i förskolan. Kostnaden i form av minskade intäkter som beräknas uppgå till 250 000 kronor för hösten ryms dock ej inom ram. Finansieringen föreslås behandlas i samband med års-redovisningen.

§79 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2006:18 Ansvar för utbildning och särskilda stödinsatser i skola och barnomsorg vid placeringar i annan kommun m.m.

2006:23 Vårpropositionen 2006

2006:28 Ny lag om lägenhetsregister

Övriga meddelanden

Sveriges kommuner och landsting

- Ekonomirapporten – om kommunernas och landstingens ekonomi maj 2006

Ungdomsstyrelsen

- Inbjudan att ansöka om att bli årets ungdomskommun

AB Storstockholms lokaltrafik

- Årsberättelse 2005

Riksföreningen Våra gårdar

- Drift- och upprustningsbidrag till allmänna samlingslokaler

Regeringskansliet

- Regeringskansliets årsbok 2005


§80 Tillståndsprövning för byggnation i enlighet med föreskrifterna för Alby naturreservat

Dnr 06/KS 102 265

Kommunstyrelsens beslut

- Utvecklingsförvaltningen beviljas tillstånd för arbeten vid Uddby gård i enlighet med § 11 i naturreservatets föreskrifter beslutade av kommunfullmäktige 2002-03-14 § 22.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Jenny Magnusson (c) anmäler jäv och inte deltar i handläggning eller beslut i ärendet.

______

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen planerar för fortsatta byggnations- och underhållsarbeten vid Uddby gård inom Alby naturreservat. Arbetet bedrivs i enlighet med den plan för gården som fastställts av kommunen (kommunfullmäktige 2005-05-19 § 43). I år är det meningen att gården ska få en ny maskinhall som bättre fungerar för sina syften och harmonierar med den gamla gårdsmiljön.

I Alby naturreservats föreskrifter förklaras i paragraf 11 att det krävs kommunstyrelsens medgivande till förändringar och nybyggnationer vid direkt anslutning till byggnader eller bebyggelsegrupper i reservatet.