Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2007-10-30

Sammanträde 2007-10-30

Datum
Klockan
Plats

170 Kommunchefens rapport - oktober 2007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

171 Månadsuppföljning september 2007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

Ärendebeskrivning
För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för september månad 2007

172 Detaljplan för Vitsippevägen – beslut om antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för område vid Vitsippevägen antas

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens planberedning gav den 23 februari 2005 dåvarande miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med detaljplanen för Vitsippevägen.

Planens syfte är att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning ska bli möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning. För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt en ombyggnad och komplettering av vägnätet i området.

Planen har varit ute för samråd under tiden 4 december 2006 – 1 februari 2007. Under samrådstiden inkom 31 skrivelser och fem kvartersmöten genomfördes med fastighetsägarna inom området och Gamla Tyresö Centrums Andelsägarförening. Planen var utställd under perioden juni – juli 2007. Under utställningstiden inkom 11 skrivelser. Efter utställningstiden inkom ytterliggare 7 skrivelser.

173 Anmälan av stadsbyggnadschefens vidaredelegationer

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadschef Peter Hellsten har vidaredelegerat beslutanderätt enligt bilaga till exploateringsingenjörerna Anders Lind, Camilla Klarin och Martin Larsson.

174 Anmälan av förköpsavstående tredje kvartalet 2007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Delegationsbesluten noteras

Ärendebeskrivning
Beslut att inte utöva förköpsrätten vid försäljning av fastigheter enligt bilaga har enligt kommunstyrelsens delegationsordning 2006-12-19 tagits av stadsbyggnadschef Peter Hellsten.

Varje ärende har prövats enskilt med hänsyn till bland annat var fastigheten är belägen, om den är bebyggd och om den skulle kunna fylla ett behov för kommunen i enlighet med villkoren enligt förköpslagen. I tveksamma fall sker alltid en avstämning med kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelseberedningen, som avgör om frågan ska behandlas av kommunstyrelsen.

175 Reviderad taxa för avfallsavgifter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderad taxa för avfall fastställs

- Taxan träder i kraft den 1 januari 2008.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde den 14 oktober 2004, § 68, en reviderad taxa för avfallstjänster.

Avfallskostnaderna har ökat kraftigt på senare år till följd av nya entreprenader samt införande av deponi- och förbränningsskatter. Avgiftsnivåerna i nuvaran­de avfallstaxa har därför blivit otillräckliga för att täcka upp­komna kostnader.
Kostnaderna för renhållningen har sedan taxan fastställdes 2004 ökat och påverkats av följande faktorer;

entreprenadavtalens årliga fastställda indexuppräkning av kostnaderna. Avstämning av index sker 1 gång per 12 månaders period (okt.-okt.) Indexregleringen omfattar 100 % av ersättningarna och träder i kraft 1 januari efter avstämningsperioden. Sedan gällande taxan beslutades har indexregleringen för renhållningen varit, 2004 = 3.14%, 2005 =4,03% 2006 = 2,77%. Totalt 9,94 %

För slamhanteringen har gällande index varit 2004 =3,65%, 2005 = 5,39% samt 2006 = 4,23% Totalt 13,3%

Nästa indexuppräkning ska enligt avtal ske 1 januari 2008 och index mellan oktober 2006 och september 2007 uppgår till knappt 6 %.
Gällande entreprenadpriser ska därför, oavsett om ny renhållningstaxa fastställs, räknas upp med cirka 6 % från och med 1 januari 2008.

Staten införde en förbränningsskatt från och med 1 juli 2006 för avfall som förbränns. Fortum Värmes anläggning, Högdalenverket, är kom­munens avtalspart för destruktion av hushållsavfall. Förbränningsskatten varierar beroende på hur stor el-produktion för­bränningsanläggningen har per månad. Fortum beräknar att förbrän­ningsskatten blir ca 150 kr/ton.
Tyresö kommun levererar ca 9 200 ton avfall för förbränning årligen. Förbränningsskatt för Tyresös hushållsavfall uppgår till 1 380 000 kr/år.

Kommunen har efter upphandling, tecknat ett nytt 10-årigt avtal med Fortum Värme AB som garanterar kommunen, att till Högdalenverket få leverera sitt hushållsavfall för destruktion/förbränning.
Nytt avtalspris inklusive deponiskatt och förbränningskatt är från och med 1 oktober 2006, 623 kr/ton (5 731 600 kr/år). När nuvarande taxa fastställdes 2004 var motsvarande kostnad 498 kr/ton (4 581 600 kr/år) Total kostnadsökning 25,1%.

Kommunen har efter upphandling, tecknat nya 5-åriga entreprenadavtal med SITA Sverige AB för insamling och transport av hushålls­avfall, drift och skötsel av Kretsloppcentralen samt borttransport och destruk­tion av avfall mottaget på kretsloppcentralen, samt insamling av slam och latrin. Avtal är även tecknat på 5 år med CIJA tank AB för insam­ling och destruktion av hushållens farliga avfall. Dessa nya avtal har marginellt påverkat kostnadsbilden för insamling av hushållsavfall och slam jämfört med tidigare entreprenadavtal. Däremot har framför­allt kraftigt ökade mängder grovavfall mottagits vid kretsloppcentralen. (År 2004 - 6 897 ton år 2006 - 7 944 ton) Dessa ökade mängder och påföl­jande kostnader för destruktion av olika utsorterade avfallsslag, har på­verkat renhållningsverksamhetens ekonomiska balans negativt.

Ökad service vid Kretsloppcentralen med söndagsöppet under april och maj har också medfört ökade kostnader.

Utveckling och införande av nytt system för hämtning av hushållsavfall från i första hand enbostadshus. Detta system kommer att innebära att kunden kommer att kunna använda sig av ett system med behovshämt­ning av hushållsavfallet. Abonnenten avgör själv när han vill ha sitt kärl tömt samt betalar bara för de antal gånger som kärlet tömts. Detta hämt­system gynnar därför de hushåll ekonomiskt som källsorterar och åter­vin­ner delar av sitt avfall

Kostnader för införande av nytt insamlingssystem med s.k. underjords­behållare.
Dessa placeras i första hand vid gruppbebyggelse som av arbetsmiljö­verket bedömts vara olämpliga av trafiksäkerhetsskäl för individuell hämtning vid varje enskild fastighet.

· Ökade kostnader från och med 05-01-01 för destruktion av insamlat slam, cirka 11 500 m³/år, som lämnas till Stockholm stads VA-verk. Kostnaden har ökat från 35 kr/m³ (2005) till 50 kr/m³ (2008).
Kostnadsökning cirka 172 500 kr/år

· Nya kostnader till Svensk Glasåtervinning för mottagning/destruktion av privatimporterat glas. Privatimporterat glas omfattas inte av det svenska producentansvaret. Kostnad enligt avtalsförslag uppgår till 70 000 kr/år.

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till ny renhållningstaxa enligt bilaga 1. I förslaget görs föränd­ringar av avgifternas nivå för att bättre kunna till­godose behoven för kostnadstäckning.

Den föreslagna taxan inne­håller nivåhöjningar främst för att kompensera för merkostnader som uppstått på grund av den införda förbränningsskatten. Denna skatteeffekt, ex.vis för ett normalabonnemang för hushållsavfall i kärl, uppgår till cirka 16 %. I taxan införs även nya avgifter för kommande införande av s.k. behovs­hämtning och tömningsregistrering av avfallshämtning samt abonne­mangs­­avgifter för hämtning av trädgårdsavfall.

Taxan har även kompletteras med inledande Allmänna bestämmelser

Taxan har, utöver uppräkning med anledning av ovanstående kostnadsökning­ar, inte ändrats vad gäller huvudsakliga fördelningsprinciper eller tidigare beslutade utgående kompost­rabatter.

Ordförandeutlåtande
Föreliggande förslag till ny avfallstaxa innebär en avgiftsjustering för att uppnå kostnadstäckning för renhållningsverksamheten. Taxan har varit oförändrad sedan år 2004. På grund av ökade kostnader och främst genom införda skatter har avgifterna emellertid inte fullt ut täckt de samlade kostnaderna under senare år. Detta har inneburit att avfallsbudgeten för 2006 och även för 2007 blivit underfinan­sierad.

Med hänvisning till vad som sagts ovan föreslår jag att kommunstyrelsen före­slår kommunfullmäktige besluta anta ny renhållningstaxa med nya avfallsav­gif­ter enligt bifogade förslag från Tekniska kontoret.

176 Renhållningsordning - beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tekniska kontoret får i uppdrag att ställa ut förslag till renhållningsordning för granskning.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde den 14 mars 2002, § 25, en renhållnings­ordning med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun. Ett förslag till reviderad renhållningsordning har utarbetats av tekniska kontoret med anledning av ändringar i gällande författningar samt att förändringar i gällande renhållningsordning erfordras som följd av att vissa nya avfallstjänster införs.

Ordförandeutlåtande
Föreliggande förslag till ny renhållningsordning har tagits fram för att anpassa avfallsföreskrifterna till gällande lagstiftning, för att reglera vissa nya avfalls­tjänster samt att nya avfallsentreprenader antagits under 2006.

Med hänvisning till vad som sagts ovan föreslår jag att kommunstyrelsen be­slutar att uppdra åt tekniska kontoret att ställa ut förslag till ny renhållnings­ordning för granskning.

177 Säkerhetspolicy för Tyresö kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Säkerhetspolicyn antas

Ärendebeskrivning
Säkerhetspolicyn anger inriktningen för det gemensamma säkerhetsarbetet. Säkerhetsarbetet syftar till att upprätthålla en hög säkerhetsnivå i kommunen och att förebygga olyckor samt skador på människor, miljö och egendom. Säkerhetsarbetet ska bidra till en god ekonomisk hushållning.

178 Strategi och budgetplan 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

fastställa utdebiteringen för 2008 till oförändrade 19,63 per skattekrona

fastställa kommungemensamma mål i avsnitt 6

fastställa mål (vänsterkolumnen) som föreslås för nämndernas verksamheter i avsnitt 7

fastställa driftbudget för 2008 enligt bilagorna 1 och 2

fastställa investeringsbudget för 2008 enligt bilaga 3

fastställa resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för 2008 enligt bilagorna 4 och 5

godkänna att nämnder och styrelser under budgetåret får besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen

godkänna förslaget till KELP för perioden 2008-2010

bemyndiga kommunchefen att besluta om sådan omfördelning av anslagsmedel som kan föranledas av den lokala löneöversynen inom kommunals område

Ärendebeskrivning
För tredje året arbetar Tyresö kommun med en gemensam planeringsmodell för verksamhetsutveckling. Årets arbete med ”Strategi- och budgetplan 2007-2010” inleddes under våren med framtagning av omvärlds- och invärldsanalys som låg till grund för beslutet kring planeringsförutsättningar som antogs av kommunstyrelsen i april månad.

Den gemensamma grunden för alla styrelser och nämnders arbete är en gemensam vision, tre utvecklingsområden, fyra grundläggande förhållningssätt och kommungemensamma mål inom tre sektorer.

För de olika anslagen i driftbudgeten finns redogörelser som i huvudsak är disponerade på ett enhetligt sätt under följande rubriker:

· Syfte
· Omvärldsanalys
· Strategier
· Mål
· Budget
· Organisation, personal och ekonomi
· Uppföljning och utvärdering

Ordförandeutlåtande
Förutsättningarna inför arbetet med budgeten för 2008 har varit gynnsammare än vi tidigare varit vana vid. Den ökade sysselsättningen i riket och ökat invånarantal ger högre skatteintäkter. Det gör det möjligt att fortsätta utveckla den kommunala verksamheten och samtidigt göra en rad satsningar för att förbättra kvalitet och service.

Alliansens budgetförslag visar ett resultat på 30 miljoner kronor, vilket är miniminivån för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. Socialtjänsten kommer att behöva köpa platser extern för äldreomsorgen nästa år under tiden som ombyggnad av två avdelningar på Björkbackens äldreboende pågår. Från majoritetens sida föreslår vi att kostnaden för köp av platser läggs utanför Socialnämndens budgetram, då den är tillfällig och svår att beräkna. Om den positiva ekonomiska utvecklingen fortsätter som de senaste åren, bör vi klara att hantera denna kostnad utan att det påverkar det budgeterade resultatet negativt.

Budgetförslaget innehåller en ökad satsning inom utbildningssektorn utöver uppräkning för löner och elevantal. De ökade resurserna riktas till större delen till undervisningen i grundskolan.

Vi fortsätter med Tyresös modell för vårdnadsbidrag fram till 1 juli, då vi avser att införa alliansregeringens förslag till vårdnadsbidrag. Vi har inte avsatt några resurser för denna reform i budgeten. Det är omöjligt att i förväg beräkna vilka effekterna på budgeten kan bli. Det finns både en kostnads- och en intäktssida. Vi kommer att noga följa utvecklingen under året.

Investeringsbehoven är fortsatt stora. Merparten av investeringarna ligger under det första året av långtidsbudgetens treårsperiod. Vi räknar med att behöva öka kommunens låneskuld under 2008. Åren därefter bör behovet av nya lån vara mindre eller obefintligt. Vi räknar också med att få stora exploateringsintäkter framöver, då lånen kan amorteras ner. Det är dock i dagsläget svårt att säga exakt vilket år och med vilka belopp. Det är bl a föremål för förhandlingar.

Tunga poster i investeringsbudgeten är renovering av skollokaler inkl nya ventilationsanläggningar. Alliansen satsar stort på nya idrottsanläggningar och förbättringar på de äldre anläggningarna, vilket vi ser som angeläget för att kunna tillgodose efterfrågan från det ökande antalet barn och ungdomar. Utbyggnad av vägar och vatten och avlopp är andra tunga poster i investeringsbudgeten. Men här finns, som nämnts ovan, en stor intäktssida som ligger några år fram i tiden. Kommunen kommer dock att få bära en icke obetydlig del av väginvesteringarna i Östra Tyresö, varefter denna del av kommunen får nya detaljplaner.

I alliansens politiska förord till budgetförslaget för 2008 ges några kommentarer till innehållet i budgeten med beskrivning av några av alla de satsningar som återfinns i förslaget. Jag hänvisar till det och yrkar härmed bifall till alliansens förslag till strategi- och budgetplan för 2008.

179 Kvalitetshöjande åtgärder inom skolområdet 2007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att de ifrågavarande anslagen i 2007 års driftbudget justeras så att kostnaderna för planerade åtgärder ryms inom anslagen

Ärendebeskrivning
Kommunens politiska ledning har lämnat i uppdrag till kommunchefen att beskriva hur kvalitetshöjande åtgärder kan genomföras inom skolans och förskolans område som kan betalas under år 2007.

Ett förslag har arbetats fram som innebär att kommunens samlade förskole- och skolverksamhet tilldelas 15 miljoner kronor för åtgärder som förbättrar den inre och yttre miljön. Av dessa medel ska 10 miljoner tilldelas förskolan och grundskolan och 5 miljoner kronor tilldelas Tyresö gymnasium.

180 Konvertering och utökning av kommunens lån

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Delegationsbeslutet noteras

Ärendebeskrivning
Kommunens lån har konverterats och utökats enligt vad som anges i bilaga.

181 Förändrad taxa och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslaget till förändrad taxa och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen antas enligt följande

- Insatsnivå 1: 90 % av avgiftsutrymmet, högst 772 kr/månad (knyts till prisbasbeloppet)

- Insatsnivå 2: 90 % av avgiftsutrymmet, högst 1175 kr/månad (knyts till prisbasbeloppet)

- Insatsnivå 3: 90 % av avgiftsutrymmet, högst 1640 kr/månad (knyts till prisbasbeloppet)

- Avgiften för trygghetslarm fastställs till 200 kronor per månad, även för den som har hemtjänst i övrigt, dock högst 90 % av avgiftsutrymmet

- Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2008

- Övergångsbestämmelser, enligt förslaget i tjänsteskrivelsen gäller under 2008

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har fått i uppdrag att ge förslag till att öka intäkterna via taxan inom äldre- och handikappomsorgen inom den givna ramen för maxtaxan. Nuvarande taxa har varit gällande sedan den 1 januari 2004. Grunderna i den nuvarande taxan med inkomst- och nivårelatering föreslås kvarstå medan nivåerna regleras och vissa avgifter förändras. De förändringar som anges föreslås gälla från och med den 1 januari 2008.

Ändringsförslagen beräknas öka kommunens intäkter med cirka 1 mnkr per år.

182 Arkivreglemente för Tyresö kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Arkivreglementet antas

Ärendebeskrivning
Tyresö kommuns arkivreglemente fastställdes av kommunstyrelsen 1992-05-14, det har sedan reviderats vid ett tillfälle, 1996-02-15.

Reglementet bygger på gällande lagar och förordningar; i första hand arkivlagen (1990:782) §§ 3-6 samt tryckfrihetslagen och sekretesslagen.

Reglementet har nu reviderats. I huvudsak innebär revideringen att texten gjorts mer beskrivande och tydligare. Detta är viktigt då många berörs av innehållet och ska kunna ta del av det på ett enkelt sätt.

183 Integrationsplan för Tyresö kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Integrationsplanen antas

Ärendebeskrivning
Integrationsplanens syfte är att fungera som en vägvisare för kommunens invånare beträffande kommunens arbete med integration. Integrationsplanen ska tydliggöra och höja kunskapen om betydelsen av mångfald och integration i politiska församlingar, organisationer och föreningar i Tyresö kommun.

Ärendets beredning
Arbetet inleddes med seminarier 2006. En arbetsgrupp har sedan arbetat vidare med att ta fram förslag på nya åtaganden och utveckling. Under arbetets gång har kontinuerlig samverkan skett med de fackliga representanterna. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2007-09-20 att godkänna integrationsplanen (§ 56).

184 Motion om jämn bemanning inom äldreomsorgen och hemtjänsten

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om jämn bemanning inom äldreomsorgen/hemtjänsten. Motionärerna föreslår att:

- Socialförvaltningen/äldreomsorgen i Tyresö kommun ges i uppdrag att informera sig om hur 3/3-modellen tillämpas inom Dalens hemtjänst

- Socialförvaltningen/äldreomsorgen utreder möjligheten att på försök införa 3/3-modellen på någon enhet, där personalen så önskar. Målsättningen är att uppnå jämnare bemanning, med bättre omsorg och högre trygghet för de äldre samt lägre sjukfrånvaro för personalen.


Socialnämnden och personalkontoret har yttrat sig över motionen (se bilagor).

185 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2007:44 Budgetpropositionen för år 2008

2007:45 Budgetförutsättningar för åren 2008-2010

2007:46 Arbetsdomstolens dom 2007 nr. 40 om avslutande av anställning vid behov av sjukersättning

2007:47 Budgetförutsättningar för åren 2008-2010

2007:48 Upphandling av avfallstjänster

Diverse meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting
Inbjudan & Program, Hur kan den lokala demokratin förnyas?
Sveriges Kommuner och Landsting
Behöver den lokala och regionala demokratin förnyas?
Sveriges Kommuner och Landsting
Brytpunkt demokratins förnyelse
Sveriges Kommuner och Landsting
Måste innovationer vara av metall? Att tänka om och skapa nytt i kommuner, landsting och regioner

Kommunstyrelsens ordförande
Uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att undersöka om och i så fallvar i Tyresö kommun det finns riskområden för ras, skred och erosion på grund av klimatförändringar

Statens offentliga utredningar
SOU 2007:72 Kommunal kompetens i utveckling

Statens offentliga utredningar
SOU 2007:62 Utjämning av kommunernas LSS-kostnader – översyn och förslag

Statens offentliga utredningar
Äldreboendedelegationen, Seniorbostäder/motsvarande – några exempel

Stiftelsen Tyresta skogen
Ny entré till Tyresta nationalpark via Alby fritidsgård

Mälardalsrådet
Utblick 3/2007

Solving International Bohlin & Strömberg
Översyn av fastighetsverksamheten i Tyresö kommun, rapport september 2007

Svenska simförbundet
Ökade krav på simkunnighet i årskurs 5 från 1 september

Folkbildningsförbundet
Rekommendation angående fördelning av stöd till SISU Idrottsutbildarna

Öhrlings Pricewaterhousecoopers
Utbildning, Intern styrning och kontroll i kommuner i ett koncernperspektiv

Companion
Företagarsamverkan
Bilagor till protokoll
Närvaro ks 071030.pdf (83 kb)
Mötesinformation

 

§170 Kommunchefens rapport – oktober 2007

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§171 Månadsuppföljning september 2007

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för september månad 2007.

§172 Detaljplan för Vitsippevägen – beslut om antagande

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för område vid Vitsippevägen antas

Jäv

Anna Steele Karlström (fp) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav den 23 februari 2005 dåvarande miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med detaljplanen för Vitsippevägen.

Planens syfte är att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning ska bli möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning. För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt en ombyggnad och komplettering av vägnätet i området.

Planen har varit ute för samråd under tiden 4 december 2006 – 1 februari 2007. Under samrådstiden inkom 31 skrivelser och fem kvartersmöten genomfördes med fastighetsägarna inom området och Gamla Tyresö Centrums Andelsägarförening. Planen var utställd under perioden juni – juli 2007. Under utställningstiden inkom 11 skrivelser. Efter utställningstiden inkom ytterliggare 7 skrivelser.

§173 Anmälan av stadsbyggnadschefens vidaredelegationer

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan noteras

______

Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadschef Peter Hellsten har vidaredelegerat beslutanderätt enligt bilaga till exploateringsingenjörerna Anders Lind, Camilla Klarin och Martin Larsson.

§174 Anmälan av förköpsavstående tredje kvartalet 2007

Kommunstyrelsens beslut

- Delegationsbesluten noteras

______

Ärendebeskrivning

Beslut att inte utöva förköpsrätten vid försäljning av fastigheter enligt bilaga har enligt kommunstyrelsens delegationsordning 2006-12-19 tagits av stadsbyggnadschef Peter Hellsten.

Varje ärende har prövats enskilt med hänsyn till bland annat var fastigheten är belägen, om den är bebyggd och om den skulle kunna fylla ett behov för kommunen i enlighet med villkoren enligt förköpslagen. I tveksamma fall sker alltid en avstämning med kommunstyrelsens ordförande eller kommunstyrelseberedningen, som avgör om frågan ska behandlas av kommunstyrelsen.

§175 Reviderad taxa för avfallsavgifter

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reviderad taxa för avfall fastställs

- Taxan träder i kraft den 1 januari 2008.

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde den 14 oktober 2004, § 68, en reviderad taxa för avfallstjänster.

Avfallskostnaderna har ökat kraftigt på senare år till följd av nya entreprenader samt införande av deponi- och förbränningsskatter. Avgiftsnivåerna i nuvaran­de avfallstaxa har därför blivit otillräckliga för att täcka upp­komna kostnader.

Kostnaderna för renhållningen har sedan taxan fastställdes 2004 ökat och påverkats av följande faktorer;

 • entreprenadavtalens årliga fastställda indexuppräkning av kostnaderna. Avstämning av index sker 1 gång per 12 månaders period (okt.-okt.) Indexregleringen omfattar 100 % av ersättningarna och träder i kraft 1 januari efter avstämningsperioden. Sedan gällande taxan beslutades har indexregleringen för renhållningen varit, 2004 = 3.14%, 2005 =4,03% 2006 = 2,77%. Totalt 9,94 %

För slamhanteringen har gällande index varit 2004 =3,65%, 2005 = 5,39% samt 2006 = 4,23% Totalt 13,3%

Nästa indexuppräkning ska enligt avtal ske 1 januari 2008 och index mellan oktober 2006 och september 2007 uppgår till knappt 6 %.

Gällande entreprenadpriser ska därför, oavsett om ny renhållningstaxa fastställs, räknas upp med cirka 6 % från och med 1 januari 2008.

 • Staten införde en förbränningsskatt från och med 1 juli 2006 för avfall som förbränns. Fortum Värmes anläggning, Högdalenverket, är kom­munens avtalspart för destruktion av hushållsavfall. Förbränningsskatten varierar beroende på hur stor el-produktion för­bränningsanläggningen har per månad. Fortum beräknar att förbrän­ningsskatten blir ca 150 kr/ton.

Tyresö kommun levererar ca 9 200 ton avfall för förbränning årligen. Förbränningsskatt för Tyresös hushållsavfall uppgår till 1 380 000 kr/år.

 • Kommunen har efter upphandling, tecknat ett nytt 10-årigt avtal med Fortum Värme AB som garanterar kommunen, att till Högdalenverket få leverera sitt hushållsavfall för destruktion/förbränning.

Nytt avtalspris inklusive deponiskatt och förbränningskatt är från och med 1 oktober 2006, 623 kr/ton (5 731 600 kr/år). När nuvarande taxa fastställdes 2004 var motsvarande kostnad 498 kr/ton (4 581 600 kr/år) Total kostnadsökning 25,1%.

 • Kommunen har efter upphandling, tecknat nya 5-åriga entreprenadavtal med SITA Sverige AB för insamling och transport av hushålls­avfall, drift och skötsel av Kretsloppcentralen samt borttransport och destruk­tion av avfall mottaget på kretsloppcentralen, samt insamling av slam och latrin. Avtal är även tecknat på 5 år med CIJA tank AB för insam­ling och destruktion av hushållens farliga avfall. Dessa nya avtal har marginellt påverkat kostnadsbilden för insamling av hushållsavfall och slam jämfört med tidigare entreprenadavtal. Däremot har framför­allt kraftigt ökade mängder grovavfall mottagits vid kretsloppcentralen. (År 2004 - 6 897 ton år 2006 - 7 944 ton) Dessa ökade mängder och påföl­jande kostnader för destruktion av olika utsorterade avfallsslag, har på­verkat renhållningsverksamhetens ekonomiska balans negativt.

Ökad service vid Kretsloppcentralen med söndagsöppet under april och maj har också medfört ökade kostnader.

 • Utveckling och införande av nytt system för hämtning av hushållsavfall från i första hand enbostadshus. Detta system kommer att innebära att kunden kommer att kunna använda sig av ett system med behovshämt­ning av hushållsavfallet. Abonnenten avgör själv när han vill ha sitt kärl tömt samt betalar bara för de antal gånger som kärlet tömts. Detta hämt­system gynnar därför de hushåll ekonomiskt som källsorterar och åter­vin­ner delar av sitt avfall

 • Kostnader för införande av nytt insamlingssystem med s.k. underjords­behållare.

Dessa placeras i första hand vid gruppbebyggelse som av arbetsmiljö­verket bedömts vara olämpliga av trafiksäkerhetsskäl för individuell hämtning vid varje enskild fastighet.

 • Ökade kostnader från och med 05-01-01 för destruktion av insamlat slam, cirka 11 500 m³/år, som lämnas till Stockholm stads VA-verk. Kostnaden har ökat från 35 kr/m³ (2005) till 50 kr/m³ (2008). Kostnadsökning cirka 172 500 kr/år.

 • Nya kostnader till Svensk Glasåtervinning för mottagning/destruktion av privatimporterat glas. Privatimporterat glas omfattas inte av det svenska producentansvaret. Kostnad enligt avtalsförslag uppgår till 70 000 kr/år.

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till ny renhållningstaxa enligt bilaga 1. I förslaget görs föränd­ringar av avgifternas nivå för att bättre kunna till­godose behoven för kostnadstäckning.

Den föreslagna taxan inne­håller nivåhöjningar främst för att kompensera för merkostnader som uppstått på grund av den införda förbränningsskatten. Denna skatteeffekt, ex.vis för ett normalabonnemang för hushållsavfall i kärl, uppgår till cirka 16 %. I taxan införs även nya avgifter för kommande införande av s.k. behovs­hämtning och tömningsregistrering av avfallshämtning samt abonne­mangs­­avgifter för hämtning av trädgårdsavfall.

Taxan har även kompletteras med inledande Allmänna bestämmelser

Taxan har, utöver uppräkning med anledning av ovanstående kostnadsökning­ar, inte ändrats vad gäller huvudsakliga fördelningsprinciper eller tidigare beslutade utgående kompost­rabatter.

Ordförandeutlåtande

Föreliggande förslag till ny avfallstaxa innebär en avgiftsjustering för att uppnå kostnadstäckning för renhållningsverksamheten. Taxan har varit oförändrad sedan år 2004. På grund av ökade kostnader och främst genom införda skatter har avgifterna emellertid inte fullt ut täckt de samlade kostnaderna under senare år. Detta har inneburit att avfallsbudgeten för 2006 och även för 2007 blivit underfinan­sierad.

Med hänvisning till vad som sagts ovan föreslår jag att kommunstyrelsen före­slår kommunfullmäktige besluta anta ny renhållningstaxa med nya avfallsav­gif­ter enligt bifogade förslag från Tekniska kontoret.

§176 Renhållningsordning - beslut om utställning

Kommunstyrelsens beslut

- Tekniska kontoret får i uppdrag att ställa ut förslag till renhållningsordning för granskning.

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställde den 14 mars 2002, § 25, en renhållnings­ordning med föreskrifter för avfallshanteringen i Tyresö kommun. Ett förslag till reviderad renhållningsordning har utarbetats av tekniska kontoret med anledning av ändringar i gällande författningar samt att förändringar i gällande renhållningsordning erfordras som följd av att vissa nya avfallstjänster införs.

Ordförandeutlåtande

Föreliggande förslag till ny renhållningsordning har tagits fram för att anpassa avfallsföreskrifterna till gällande lagstiftning, för att reglera vissa nya avfalls­tjänster samt att nya avfallsentreprenader antagits under 2006.

Med hänvisning till vad som sagts ovan föreslår jag att kommunstyrelsen be­slutar att uppdra åt tekniska kontoret att ställa ut förslag till ny renhållnings­ordning för granskning.

§177 Säkerhetspolicy för Tyresö kommun

Kommunstyrelsens beslut

- Säkerhetspolicyn antas

______

Ärendebeskrivning

Säkerhetspolicyn anger inriktningen för det gemensamma säkerhetsarbetet. Säkerhetsarbetet syftar till att upprätthålla en hög säkerhetsnivå i kommunen och att förebygga olyckor samt skador på människor, miljö och egendom. Säkerhetsarbetet ska bidra till en god ekonomisk hushållning.

§178 Strategi och budgetplan 2008

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

 1. fastställa utdebiteringen för 2008 till oförändrade 19,63 per skattekrona

 1. fastställa kommungemensamma mål i avsnitt 6

 1. fastställa mål (vänsterkolumnen) som föreslås för nämndernas verksamheter i avsnitt 7

 1. fastställa driftbudget för 2008 enligt bilagorna 1 och 2

 1. fastställa investeringsbudget för 2008 enligt bilaga 3

 1. fastställa resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för 2008 enligt bilagorna 4 och 5

 1. godkänna att nämnder och styrelser under budgetåret får besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen

 1. godkänna förslaget till KELP för perioden 2008-2010

 1. bemyndiga kommunchefen att besluta om sådan omfördelning av anslagsmedel som kan föranledas av den lokala löneöversynen inom kommunals område

______

Ärendebeskrivning

För tredje året arbetar Tyresö kommun med en gemensam planeringsmodell för verksamhetsutveckling. Årets arbete med ”Strategi- och budgetplan 2007-2010” inleddes under våren med framtagning av omvärlds- och invärldsanalys som låg till grund för beslutet kring planeringsförutsättningar som antogs av kommunstyrelsen i april månad.

Den gemensamma grunden för alla styrelser och nämnders arbete är en gemensam vision, tre utvecklingsområden, fyra grundläggande förhållningssätt och kommungemensamma mål inom tre sektorer.

För de olika anslagen i driftbudgeten finns redogörelser som i huvudsak är disponerade på ett enhetligt sätt under följande rubriker:

· Syfte

· Omvärldsanalys

· Strategier

· Mål

· Budget

· Organisation, personal och ekonomi

· Uppföljning och utvärdering

Ordförandeutlåtande

Förutsättningarna inför arbetet med budgeten för 2008 har varit gynnsammare än vi tidigare varit vana vid. Den ökade sysselsättningen i riket och ökat invånarantal ger högre skatteintäkter. Det gör det möjligt att fortsätta utveckla den kommunala verksamheten och samtidigt göra en rad satsningar för att förbättra kvalitet och service.

Alliansens budgetförslag visar ett resultat på 30 miljoner kronor, vilket är miniminivån för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. Socialtjänsten kommer att behöva köpa platser extern för äldreomsorgen nästa år under tiden som ombyggnad av två avdelningar på Björkbackens äldreboende pågår. Från majoritetens sida föreslår vi att kostnaden för köp av platser läggs utanför Socialnämndens budgetram, då den är tillfällig och svår att beräkna. Om den positiva ekonomiska utvecklingen fortsätter som de senaste åren, bör vi klara att hantera denna kostnad utan att det påverkar det budgeterade resultatet negativt.

Budgetförslaget innehåller en ökad satsning inom utbildningssektorn utöver uppräkning för löner och elevantal. De ökade resurserna riktas till större delen till undervisningen i grundskolan.

Vi fortsätter med Tyresös modell för vårdnadsbidrag fram till 1 juli, då vi avser att införa alliansregeringens förslag till vårdnadsbidrag. Vi har inte avsatt några resurser för denna reform i budgeten. Det är omöjligt att i förväg beräkna vilka effekterna på budgeten kan bli. Det finns både en kostnads- och en intäktssida. Vi kommer att noga följa utvecklingen under året.

Investeringsbehoven är fortsatt stora. Merparten av investeringarna ligger under det första året av långtidsbudgetens treårsperiod. Vi räknar med att behöva öka kommunens låneskuld under 2008. Åren därefter bör behovet av nya lån vara mindre eller obefintligt. Vi räknar också med att få stora exploateringsintäkter framöver, då lånen kan amorteras ner. Det är dock i dagsläget svårt att säga exakt vilket år och med vilka belopp. Det är bl a föremål för förhandlingar.

Tunga poster i investeringsbudgeten är renovering av skollokaler inkl nya ventilationsanläggningar. Alliansen satsar stort på nya idrottsanläggningar och förbättringar på de äldre anläggningarna, vilket vi ser som angeläget för att kunna tillgodose efterfrågan från det ökande antalet barn och ungdomar. Utbyggnad av vägar och vatten och avlopp är andra tunga poster i investeringsbudgeten. Men här finns, som nämnts ovan, en stor intäktssida som ligger några år fram i tiden. Kommunen kommer dock att få bära en icke obetydlig del av väginvesteringarna i Östra Tyresö, varefter denna del av kommunen får nya detaljplaner.

I alliansens politiska förord till budgetförslaget för 2008 ges några kommentarer till innehållet i budgeten med beskrivning av några av alla de satsningar som återfinns i förslaget. Jag hänvisar till det och yrkar härmed bifall till alliansens förslag till strategi- och budgetplan för 2008.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag i sin helhet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer majoritetens budgetförslag mot socialdemokraternas budgetförslag, och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med majoritetens budgetförslag.

§179 Kvalitetshöjande åtgärder inom skolområdet 2007

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att de ifrågavarande anslagen i 2007 års driftbudget justeras med de belopp som anges i bilaga

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp), om de hade haft rösträtt, hade bifallit yrkandet från Martin Nilsson (s-gruppen).

______

Ärendebeskrivning

Kommunens politiska ledning har lämnat i uppdrag till kommunchefen att beskriva hur kvalitetshöjande åtgärder kan genomföras inom skolans och förskolans område som kan betalas under år 2007.

Ett förslag har arbetats fram som innebär att kommunens samlade förskole- och skolverksamhet tilldelas 15 miljoner kronor för åtgärder som förbättrar den inre och yttre miljön. Av dessa medel ska 10 miljoner tilldelas förskolan och grundskolan och 5 miljoner kronor tilldelas Tyresö gymnasium.

Ordförandeförslag

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att de ifrågavarande anslagen i 2007 års driftbudget justeras med de belopp som anges i bilaga.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att 15 miljoner kronor reserveras och förs över till 2008 års budget för att användas till de önskemål om förbättringar av skolmiljöerna som respektive skolledning, efter att ha samrått med personal, föräldrar och elever, önskar genomföra.

Anna Steele Karlström yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen

har avslagit yrkandet från Martin Nilsson (s-gruppen). Kommunstyrelsen

har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§180 Konvertering och utökning av kommunens lån

Kommunstyrelsens beslut

- Delegationsbeslutet noteras

______

Ärendebeskrivning

Kommunens lån har konverterats och utökats enligt vad som anges i bilaga.

§181 Förändrad taxa och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Förslaget till förändrad taxa och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen antas enligt följande:

1. Den andel av avgiftsutrymmet som tas ut, samt högsta avgift i respektive insatsnivå, fastställs till följande

- Insatsnivå 1: 90 % av avgiftsutrymmet, högst 772 kr/månad (knyts till prisbasbeloppet)

- Insatsnivå 2: 90 % av avgiftsutrymmet, högst 1175 kr/månad (knyts till prisbasbeloppet)

- Insatsnivå 3: 90 % av avgiftsutrymmet, högst 1640 kr/månad (knyts till prisbasbeloppet)

2. Avgiften för trygghetslarm fastställs till 200 kronor per månad, även för den som har hemtjänst i övrigt, dock högst 90 % av avgiftsutrymmet

3. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2008

4. Övergångsbestämmelse att vid oförändrade förhållanden i övrigt ska höjningen per person maximeras till 300 kronor per månad. Övergångsbestämmelsen gäller under år 2008 för personer som debiteras avgift för december 2007.

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp), om de hade haft rösträtt, hade yrkat avslag.

______

Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen har fått i uppdrag att ge förslag till att öka intäkterna via taxan inom äldre- och handikappomsorgen inom den givna ramen för maxtaxan. Nuvarande taxa har varit gällande sedan den 1 januari 2004. Grunderna i den nuvarande taxan med inkomst- och nivårelatering föreslås kvarstå medan nivåerna regleras och vissa avgifter förändras. De förändringar som anges föreslås gälla från och med den 1 januari 2008.

Ändringsförslagen beräknas öka kommunens intäkter med cirka 1 mnkr per år.

Ordförandeförslag

Kommunstyrelsen beslutar enligt vad som framgår i bilaga.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar avslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslaget mot yrkandet och finner att kommunstyrelsen

har avslagit yrkandet från Martin Nilsson (s-gruppen). Kommunstyrelsen

har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§182 Arkivreglemente för Tyresö kommun

Kommunstyrelsens beslut

- Arkivreglementet antas

______

Ärendebeskrivning

Tyresö kommuns arkivreglemente fastställdes av kommunstyrelsen 1992-05-14, det har sedan reviderats vid ett tillfälle, 1996-02-15.

Reglementet bygger på gällande lagar och förordningar; i första hand arkivlagen (1990:782) §§ 3-6 samt tryckfrihetslagen och sekretesslagen.

Reglementet har nu reviderats. I huvudsak innebär revideringen att texten gjorts mer beskrivande och tydligare. Detta är viktigt då många berörs av innehållet och ska kunna ta del av det på ett enkelt sätt.

§183 Integrationsplan för Tyresö kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Integrationsplanen antas

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat att förslaget skulle remitteras till invandrarföreningar.

______

Ärendebeskrivning

Integrationsplanens syfte är att fungera som en vägvisare för kommunens invånare beträffande kommunens arbete med integration. Integrationsplanen ska tydliggöra och höja kunskapen om betydelsen av mångfald och integration i politiska församlingar, organisationer och föreningar i Tyresö kommun.

Ärendets beredning

Arbetet inleddes med seminarier 2006. En arbetsgrupp har sedan arbetat vidare med att ta fram förslag på nya åtaganden och utveckling. Under arbetets gång har kontinuerlig samverkan skett med de fackliga representanterna. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2007-09-20 att godkänna integrationsplanen (§ 56).

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall.

§184 Motion om jämn bemanning inom äldreomsorgen och hemtjänsten

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade bifallit Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

______

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om jämn bemanning inom äldreomsorgen/hemtjänsten. Motionärerna föreslår att:

- Socialförvaltningen/äldreomsorgen i Tyresö kommun ges i uppdrag att informera sig om hur 3/3-modellen tillämpas inom Dalens hemtjänst

- Socialförvaltningen/äldreomsorgen utreder möjligheten att på försök införa 3/3-modellen på någon enhet, där personalen så önskar. Målsättningen är att uppnå jämnare bemanning, med bättre omsorg och högre trygghet för de äldre samt lägre sjukfrånvaro för personalen.

Socialnämnden och personalkontoret har yttrat sig över motionen (se bilagor).

Ordförandeförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att motionen ska bifallas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslaget mot yrkandet och finner att kommunstyrelsen

har avslagit yrkandet från Martin Nilsson (s-gruppen). Kommunstyrelsen

har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§185 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2007:44 Budgetpropositionen för år 2008

2007:45 Budgetförutsättningar för åren 2008-2010

2007:46 Arbetsdomstolens dom 2007 nr. 40 om avslutande av anställning vid behov av sjukersättning

2007:47 Budgetförutsättningar för åren 2008-2010

2007:48 Upphandling av avfallstjänster

Diverse meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting

Inbjudan & Program, Hur kan den lokala demokratin förnyas?

Sveriges Kommuner och Landsting

Behöver den lokala och regionala demokratin förnyas?

Sveriges Kommuner och Landsting

Brytpunkt demokratins förnyelse

Sveriges Kommuner och Landsting

Måste innovationer vara av metall? Att tänka om och skapa nytt i kommuner, landsting och regioner

Kommunstyrelsens ordförande

Uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att undersöka om och i så fallvar i Tyresö kommun det finns riskområden för ras, skred och erosion på grund av klimatförändringar

Statens offentliga utredningar

SOU 2007:72 Kommunal kompetens i utveckling

Statens offentliga utredningar

SOU 2007:62 Utjämning av kommunernas LSS-kostnader – översyn och förslag

Statens offentliga utredningar

Äldreboendedelegationen, Seniorbostäder/motsvarande – några exempel

Stiftelsen Tyresta skogen

Ny entré till Tyresta nationalpark via Alby fritidsgård

Mälardalsrådet

Utblick 3/2007

Solving International Bohlin & Strömberg

Översyn av fastighetsverksamheten i Tyresö kommun, rapport september 2007

Svenska simförbundet

Ökade krav på simkunnighet i årskurs 5 från 1 september

Folkbildningsförbundet

Rekommendation angående fördelning av stöd till SISU Idrottsutbildarna

Öhrlings Pricewaterhousecoopers

Utbildning, Intern styrning och kontroll i kommuner i ett koncernperspektiv

Companion

Företagarsamverkan