Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2007-11-15

Sammanträde 2007-11-15

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro ks 071115.pdf (74 kb)
Mötesinformation

 

§186 Förslag om planerade ändringar i budget och strategiplan för 2008

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i det av kommunstyrelsen tidigare beslutade förslaget till Strategi- och budgetplan för 2008 samt KELP för perioden 2008-2010:

  1. Utdebiteringen för 2008 fastställs till 19,48 kronor per skattekrona
  2. Anslaget till äldreomsorg ökas med en miljon kronor
  3. Anslaget till fritidsgårdar ökas med en miljon kronor
  4. Redovisade anslagstekniska justeringar inom Socialnämndens område godkänns
  5. Text- och siffermässiga konsekvensändringar i Strategi- och budgetplan för 2008 samt KELP för perioden 2008-2010 enligt punkterna 1-4 godkänns

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig till förmån för eget budgetförslag.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) hänvisar till eget budgetförslag.

______

Ärendebeskrivning

Efter att beredningen av Tyresö kommuns strategi- och budgetplan för 2008 hade avslutats redovisades från Sveriges Kommuner och Landsting en ny prognos över utvecklingen av skatteunderlaget för perioden 2008-2010. Enligt den nya prognosen kan kommunens skatteintäkter (inkl de poster som är hänförliga till mellankommunal utjämning, regleringsavgift m m) beräknas öka med respektive 15,7, 17,0 och 18,0 miljoner kronor för åren 2008, 2009 och 2010.

Med anledning av ovanstående föreslås ett antal ändringar i det av kommunstyrelsen tidigare beslutade förslaget till Strategi- och budgetplan för 2008 samt KELP för perioden 2008-2010. Ändringarna redovisas i bilaga.

Ordförandeförslag

Förändringarna i kommunstyrelsens förslag till strategi- och budgetplan för 2008 antas.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar oförändrad skatt och bifall till eget budgetförslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen

har avslagit yrkandet från Martin Nilsson (s-gruppen). Kommunstyrelsen

har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§187 Framställan om tillstånd för Tyresö näringslivs AB att låna 10 miljoner kronor

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen ger Tyresö näringslivs AB tillstånd att låna upp till 10 miljoner kronor att användas för att delfinansiera ett eventuellt köp av TÅFAB

- Kommunstyrelsen bemyndigar ekonomichef Dan Näsman att verkställa utlåningen, komma överens om villkor och underteckna lånehandling

- Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Jäv

Fredrik Sawestål (m) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

___

Ärendebeskrivning

Kommunen via Tyresö näringslivs AB förhandlar om att förvärva TÅFAB ägare till det så kallade ”Brädgårdsområdet”. Om förhandlingarna skulle leda till en överenskommelse behöver Tyresö näringslivs AB låna upp till 10 miljoner kronor. För att kunna uppta lån behöver Tyresö näringslivs AB inhämta tillstånd av kommunstyrelsen.