Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2007-11-27

Sammanträde 2007-11-27

Datum
Klockan
Plats

188 Kommunchefens rapport – november 2007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Rapporten delas ut vid sammanträdet.

189 Månadsuppföljning oktober 2007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

Ärendebeskrivning
För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för oktober månad 2007.

190 Detaljplan för bostdsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum (delar av Bollmora 2:582, 1:64, 2:581, 2:1) - beslut om utställning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum ställs ut

Ärendebeskrivning
För att ta ett helhetsgrepp på frågorna runt centrum tog Tyresö kommun under 2006 fram ett planprogram för utveckling och förnyelse av Tyresö centrum. Programmet innehåller förslag på nya lägen för bostäder och butiker, infrastruktursatsningar samt strategier för upprustning av de offentliga miljöerna runt centrum. Programmet antogs i mars 2007 och fungerar som planprogram för kommande detaljplaner.

Den 28 mars 2007 gav kommunstyrelsens planberedning Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum, som utgör etapp tre i programmet.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 24 september till och med den 15 oktober 2007. Samrådshandlingarna har funnits tillgängliga i kommunhuset, på kommunens bibliotek och på kommunens hemsida. Under samrådstiden har 12 synpunkter inkommit.

191 Detaljplan för Varvsvägen (område för bostadsbebyggelse, Tyresö strand) - beslut om antagnde

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Varvsvägen (område för bostadsbebyggelse, Tyresö strand) antas

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens planberedning gav den 23 februari 2005 miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med detaljplanen för varvsområdet, etapp 9 a. I planprogrammet anges att de kommunägda ”varvstomterna” planeras för någon form av tätare bostadsbebyggelse.

Detaljplanen syftar till att anpassa planområdet för ett permanentboende i främst fristående småhus.

Programsamråd har genomförts under november/december 2005. Ett informationsmöte hölls i kommunhuset den 8 november 2005. Förslag till samråd har genomförts under november/december 2006 samt tre kvartalsmöten. Den formella utställningen har varit under maj/juni 2007. Under utställningstiden inkom 13 synpunkter.

Ärendets beredning
Detaljplanen behandlades och återremitterades från kommunfullmäktige 2007-10-11. Stadsbyggnadskontoret har sedan kompletterat underlaget ytterliggare.

Inför kommunstyrelsens sammanträde den 27 november har en av plankartans bestämmelser reviderats under Utnyttjandegrad och fått följande lydelse:
e4 000 Största bruttoarea i kvm inom fastighet för garage/uthus ovan mark.

192 Detaljplan för omsorgsboende på Strandallén (tavlan 1 och 2) - beslut om antagande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för omsorgsboende på Standallén (tavlan 1 och 2) antas

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens planberedning gav den 19 oktober 2006 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan vid Strandallén 18 med enkelt planförfarande. Den 29 november 2006 ändrades uppdraget till att planarbetet skulle ske med normalt förfarande.

Anledningen till att det krävs en ny detaljplan är att omsorgsboende inte ryms inom gällande detaljplan. Gällande detaljplan anger bostadsändamål och en lite exploateringsgrad, för aktuell fastighet. Fastigheten används idag som upplag för massor vid byggnationer i Tyresö strand.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 20 december 2006 – 21 februari 2007. Under samrådstiden inkom 8 skrivelser. Efter samrådstidens utgång inkom 1 skrivelse. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 21 september – 14 oktober 2007. Under utställningen inkom 4 synpunkter. Efter utställningstiden inkom ytterliggare en synpunkt.

193 Fastighetsregleringsavtal över Trinntorp 1:351

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Bifogat fastighetsavtal godkänns

Ärendebeskrivning
I den fördjupade översiktsplanen över östra Tyresö är det föreslaget att en sammanhängande gång- och cykelväg bildas längs med Kalvfjärden från slottet till Brevikskola. I detaljplanen Måsvägen, etapp 6, som är under samråd är del av denna väg utlagd över det som idag är privat tomtmark. Stadsbyggnadskontoret har nu kommit överens med ägaren om fastighetsregleringen.

194 Förköp av fastigheter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun utövar förköpsrätten beträffande de i bilaga redovisade fastigheterna

Ärendebeskrivning
Den 24 september 2007 anmäldes försäljningen av de i bilaga redovisade fastigheterna till kommunen enligt förköpslagen. Kommunen har rätt att i ett flertal olika fall förköpa fastigheter som går i försäljning. De aktuella fastigheterna är mestadels gatu- och naturfastigheter samt några gamla brunnsfastigheter.

195 Upphandling av gruppboende för personer med funktionshinder

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner det principiella förfarandet att genom upphandling överlåta ansvaret för byggande, finansiering, ägande och drift av det planerade gruppboendet vid Gränsvägen till annan huvudman

- Kommunstyrelsen godkänner att fastigheten Bollmora 1:43 säljs samt bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att tillsammans med chefen för stadsbyggnadskontoret underteckna köpehandlingarna

- Kommunstyrelsen uppdrar åt socialnämnden att genomföra upphandlingen

Ärendebeskrivning
I Tyresö kommun finns för närvarande fem gruppboenden för personer med funktionshinder med tillsammans 23 lägenheter/rum. Samtliga gruppboenden ägs och drivs av kommunen. Dessutom finns 40 servicebostäder med (lägenheter i flerbostadshus) i sju grupper med fast kommunal personalgrupp.

Behovet av platser i gruppboenden ökar stadigt och nästa gruppboende planeras bli uppfört på Gränsvägen 16 i Lindalen.

Ett av kommunens grundläggande förhållningssätt är att i sina verksamheter erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna valfrihet. Valfriheten innefattar bl a olika huvudmannaskap och driftsformer.

Mot denna bakgrund finns det skäl att genom en upphandling åstadkomma en lösning som innebär att det planerade gruppboendet på Gränsvägen 16 kommer att drivas av annan huvudman än kommunen.

196 Yttrande över betänkadet Framtidens flygplatser

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun undertecknar yttrandet

Ärendebeskrivning
Kommunerna på Södertörn har formulerat ett gemensamt yttrande angående betänkandet Framtidens flygplatser. De viktigaste punkterna är:
· Arlanda och Skavsta pekas ut som två mycket viktiga målpunkter för regionen
· Södertörnskommunerna stödjer förslaget att peka ut Arlanda som nationellt strategisk flygplats
· Skavsta bör pekas ut som nationellt strategisk flygplats
· Skavsta var under 2006 landets tredje största flygplats i antalet årspassagerare
· Lågprisflyget på Skavsta kompletterar flygtrafiken vid Arlanda och Bromma

197 Förslag till regionalt utvecklingsprogram för Södertörn

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Utvecklingsprogrammet för Södertörn antas

Ärendebeskrivning
Kommunerna på Södertörn har gemensamt utarbetat ett utvecklingsprogram för regionen. Syftet med programmet är att identifiera gemensamma frågor där det finns ett mervärde för kommunerna att samverka. Utvecklingsprogrammet ska stärka området och visa upp Södertörn som en betydelsefull aktör. Programmet omfattar tre huvudsakliga områden; olikhet och mångfald, näringsliv och högskola samt infrastruktur.

198 Samverkansavtal om gemensam gymnasieregion för Stockholms län

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunförbundets förfrågan besvaras enligt bilaga

Ärendebeskrivning
Diskussionsunderlag för Samverkansavtal mellan Stockholms läns kommunala gymnasieskolor behandlades i samtliga kommuner under hösten 2006. Vissa justeringar diskuterades under våren 2007. I sammanträdet med förvaltningscheferna i Stockholms län den 5 september förordades att KSL skulle skicka ut bifogat samverkansavtal.

Avtalet är ett ytterligare steg i samverkan mellan de kommunala gymnasieskolorna inom Stockholms län. Avtal finns redan om gemensam intagningsorganisation, gemensamt system för kvalitetskriterier, gemensam gymnasiemässa mm.

I avtalet regleras samverkansavtal mellan kommunerna i Stockholms län med utgångspunkt i föreskrifterna i Skollagen 5 kap 5, 8 och 13 §§ om erbjudande av utbildning och mottagande av sökande.

199 Bildande av Tyresåns vattenvårdsförbund

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsen tillstyrker Tyresö kommuns deltagande i Tyresåns vattenvårdsförbund i enlighet med bifogade handlingar

Ärendebeskrivning
Tyresåsamarbetet bedrivs sedan 1993 mellan de kommuner som ingår i Tyresåns avrinningsområde. Under 2005-2006 diskuterades en formalisering av samarbetet genom att bilda ett vattenvårdsförbund. Stockholm vatten AB:s styrelse beslutade i april 2007 att fortsatt medverkan efter 2007 förutsätter att vattenvårdsförbund bildas och får officiell status.

Tyresåsamarbetet ombildas till vattenvårdsförbund och i övrigt bedrivs arbetet snarlikt som idag, men med stadgar och policys som styr verksamheten och en styrelse från kommunerna, Länsstyrelsen och Stockholm vatten AB som fattar beslut i enlighet med föreslagna stadgar.

200 Överenskommelse om en frivillig beredskapsstyrka

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Överenskommelsen om en frivillig beredskapsstyrka godkänns

- Säkerhets- och beredskapschefen Peter Holck ges i uppdrag att underteckna överenskommelsen samt utfärda de kompletterande bestämmelser som enligt överenskommelsen åligger kommunen

Ärendebeskrivning
Sedan 2001 har det funnits en frivillig beredskapsstyrka i kommunen enligt en överenskommelse med ett antal frivilliga försvarsorganisationer. Den senaste överenskommelsen från 2003-10-30 sades upp av kommunen 2007-06-30, men gäller året ut.

I bilaga lämnas förslag till en ny överenskommelse från och med 2008-01-01. Den gamla överenskommelsen har i stort anpassats till FRG-konceptet. Den väl inarbetade benämningen frivilliga beredskapsstyrkan, liksom kravet på genomförande av årlig utbildning/övning och frivilligförmånerna, har dock behållits från tidigare överenskommelse.

201 Utvärdering efter övning FINN

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Utvärderingen noteras

Ärendebeskrivning
Tyresö kommun genomförde i oktober krisövningen FINN. Övningen har nu utvärderats och resultaten presenteras i bilagor.

202 Hanvikens sportklubb, utveckling av Trollbäckens ishall genom namnbyte

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Förslaget om namnförsäljning godkänns

- Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer

Ärendebeskrivning
Som ett led i sitt sponsorarbete önskar Hanvikens sportklubb tillstånd att från och med 2008 sälja namnet på Trollbäckens ishall utifrån nedanstående villkor:

· Avtalet skrivs med aktuellt företag på minimum 5 år, med syfte att få långsiktighet i namnet
· Företaget ska bedriva en seriös och etiskt försvarbar verksamhet
· Kommunen får godkänna företaget innan avtalet skrivs
· Ingånget avtal ska kunna hävas om inte villkoren följs
· Namnet ska vara företagsnamnet plus + hallen

203 Ansökan om bergvärme på Tyresö bygdegård

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Bidrag på 97 500 kronor beviljas Bygdegårdsföreningen i gamla Tyresö för installation av bergvärme

Ärendebeskrivning
Bygdegårdsföreningen i Gamla Tyresö har i skrivelse 2007-10-10 begärt bidrag från Tyresö kommun för att installera bergvärme. Föreningen avser också att söka bidrag från Boverket. Ett villkor för att ansöka om detta bidrag från Boverket är att kommunen bidrar med minst 30% av kostnaden för installationen. 30% av den totala kostnaden är 97 500 kronor vilket alltså är den summa som kommunen behöver bidra med.

204 Motion om att Tyresö kommun omgående tar fram och antar en energiplan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslaget om att omgående starta arbetet med att ta fram en aktuell energiplan bifalles

- Övriga förslag anses besvarade

Ärendebeskrivning
Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om en energiplan i Tyresö kommun. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att:

- omgående starta arbetet med att ta fram en aktuell energiplan
- ta fram en tidplan för när energiförslaget kan presenteras
- lägga fram en tidpunkt när energiplanen kan antas i fullmäktige
- kommunfullmäktige får en delrapport om arbetet under hösten 2007

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (se bilagor).

Ordförandeutlåtande
Den energiplan som tidigare fastställts för Tyresö kommun är nu inaktuell. Som framgår av yttrande från tekniska kontoret kommer kontoret att arbeta fram en ny energiplan under 2008. I budgeten för nästa år finns pengar för en ny tjänst, som skall arbeta med miljö-, transport- och energifrågor.

Avsaknaden av en aktuell energiplan betyder inte att arbetet med kommunens energiförsörjning, minskad energianvändning m m avstannat. Tvärtom har vi under flera år satsat pengar på energisparande åtgärder och därmed minskat kommunens egen energianvändning. Detta beskrivs också kort i tekniska kontorets yttrande.

Det kan tilläggas att arbetet med energideklarationer av kommunens lokaler har påbörjats enligt den nya lagen från oktober 2006. I alla Tyresös skolor och förskolor har oljeanvändning bytts ut mot fjärrvärme och/eller bergvärme.
Jag föreslår att motionens första att-sats bifalls och att övriga anses besvarade.

205 Motion om att ompröva beslutet mot solceller på kommunala byggnader i Tyresö

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om att kommunen ska ompröva beslutet mot solceller på kommunala byggnader. En tidigare motion om solceller på kommunala byggnader avslogs 2005-09-15 i kommunfullmäktige.

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (se bilagor).

206 Motion om namnsättning av väg mellan Rapsvägen och Renlavsgången

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Ärendebeskrivning
Rune Jansson (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion om namnsättning av vägar mellan Rapsvägen och Renlavsgången. Motionärerna föreslår att kommunen namnsätter den aktuella sträckan och att gatunamnskyltar sätts upp.

Miljö- och byggnadsnämnden har yttrat sig över motionen (se bilagor).

207 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2007:49 Vissa frågor angående resor till och från daglig verksamhet enl. LSS

2007:50 Ändring av besvärsordning för AGS-KL och TFA-KL

2007:51 Budgetförutsättningar för åren 2008-2010

2007:52 Ändringar i Förmynderskapsförordningen (1995:379)

2007:53 Kommunal fastighetasvgift

2007:54 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.

2007:55 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2008

2007:56 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2008

2007:57 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL

2007:58 Hyreshöjning fr.om. 2008-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI

Övriga meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting
- Rapport från nätverk Södertörn

Sveriges Kommuner och Landsting
- Inbjudan, Hur kan jag som förtroendevald styra en kommun?

Sveriges Kommuner och Landsting
- Tiohundra – kommun och landsting i samma båt

Sveriges Kommuner och Landsting
- Aktuellt på äldreområdet 2007

Södertörnskommunerna
- Inbjudan till regional konferens om Södertörn

Södertörnskommunerna
- Stockholmsförhandlingen – trafiklösningar på Södertörn

Myndigheten för skolutveckling
- Omfördelning av statsbidrag för utbildning av vuxna 2006

Visit Stockholm
- Information, broschyr
Bilagor till protokoll
Närvaro ks 071127.pdf (79 kb)
Mötesinformation

 

§188 Kommunchefens rapport – november 2007

Dnr 07/KS 010 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Rapporten delas ut vid sammanträdet.


§189 Månadsuppföljning oktober 2007

Dnr 07/KS 076 042

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för oktober månad 2007.


§190 Detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum (delar av Bollmora 2:582, 1:64, 2:581, 2:1) - beslut om utställning

Dnr 07/KSM 0689 214

Kommunstyrelsens beslut

- Detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum ställs ut

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

För att ta ett helhetsgrepp på frågorna runt centrum tog Tyresö kommun under 2006 fram ett planprogram för utveckling och förnyelse av Tyresö centrum. Programmet innehåller förslag på nya lägen för bostäder och butiker, infrastruktursatsningar samt strategier för upprustning av de offentliga miljöerna runt centrum. Programmet antogs i mars 2007 och fungerar som planprogram för kommande detaljplaner.

Den 28 mars 2007 gav kommunstyrelsens planberedning Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för bostadsbebyggelse och stadspark i Tyresö centrum, som utgör etapp tre i programmet.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 24 september till och med den 15 oktober 2007. Samrådshandlingarna har funnits tillgängliga i kommunhuset, på kommunens bibliotek och på kommunens hemsida. Under samrådstiden har 12 synpunkter inkommit.


§191 Detaljplan för Varvsvägen (område för bostadsbebyggelse, Tyresö strand) - beslut om antagande

Dnr 05/KSM 0234 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Varvsvägen (område för bostadsbebyggelse, Tyresö strand) antas

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt hade yrkat avslag.

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav den 23 februari 2005 miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med detaljplanen för varvsområdet, etapp 9 a. I planprogrammet anges att de kommunägda ”varvstomterna” planeras för någon form av tätare bostadsbebyggelse.

Detaljplanen syftar till att anpassa planområdet för ett permanentboende i främst fristående småhus.

Programsamråd har genomförts under november/december 2005. Ett informationsmöte hölls i kommunhuset den 8 november 2005. Förslag till samråd har genomförts under november/december 2006 samt tre kvartalsmöten. Den formella utställningen har varit under maj/juni 2007. Under utställningstiden inkom 13 synpunkter.

Ärendets beredning

Detaljplanen behandlades och återremitterades från kommunfullmäktige 2007-10-11. Stadsbyggnadskontoret har sedan kompletterat underlaget ytterliggare.

Inför kommunstyrelsens sammanträde den 27 november har en av plankartans bestämmelser reviderats under Utnyttjandegrad och fått följande lydelse:

e4 000 Största bruttoarea i kvm inom fastighet för garage/uthus ovan mark.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Varvsvägen enligt bilaga.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att det bör skrivas in krav på tillgänglighet för alla d.v.s. hiss, i detaljplanen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslaget mot tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§192 Detaljplan för omsorgsboende på Strandallén (tavlan 1 och 2) - beslut om antagande

Dnr 07/KSM 0976 214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för omsorgsboende på Standallén (tavlan 1 och 2) antas

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav den 19 oktober 2006 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan vid Strandallén 18 med enkelt planförfarande. Den 29 november 2006 ändrades uppdraget till att planarbetet skulle ske med normalt förfarande.

Anledningen till att det krävs en ny detaljplan är att omsorgsboende inte ryms inom gällande detaljplan. Gällande detaljplan anger bostadsändamål och en lite exploateringsgrad, för aktuell fastighet. Fastigheten används idag som upplag för massor vid byggnationer i Tyresö strand.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 20 december 2006 – 21 februari 2007. Under samrådstiden inkom 8 skrivelser. Efter samrådstidens utgång inkom 1 skrivelse. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 21 september – 14 oktober 2007. Under utställningen inkom 4 synpunkter. Efter utställningstiden inkom ytterliggare en synpunkt.


§193 Fastighetsregleringsavtal över Trinntorp 1:354

Dnr 07/KSM 0777

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet återremitteras

______

Ärendebeskrivning

I den fördjupade översiktsplanen över östra Tyresö är det föreslaget att en sammanhängande gång- och cykelväg bildas längs med Kalvfjärden från slottet till Brevikskola. I detaljplanen Måsvägen, etapp 6, som är under samråd är del av denna väg utlagd över det som idag är privat tomtmark. Stadsbyggnadskontoret har nu kommit överens med ägaren om fastighetsregleringen.


§194 Förköp av fastigheter

Dnr 07/KSM 0699

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun utövar förköpsrätten beträffande de i bilaga redovisade fastigheterna

______

Ärendebeskrivning

Den 24 september 2007 anmäldes försäljningen av de i bilaga redovisade fastigheterna till kommunen enligt förköpslagen. Kommunen har rätt att i ett flertal olika fall förköpa fastigheter som går i försäljning. De aktuella fastigheterna är mestadels gatu- och naturfastigheter samt några gamla brunnsfastigheter.


§195 Upphandling av gruppboende för personer med funktionshinder

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner det principiella förfarandet att genom upphandling överlåta ansvaret för byggande, finansiering, ägande och drift av det planerade gruppboendet vid Gränsvägen till annan huvudman

- Kommunstyrelsen godkänner att fastigheten Bollmora 1:43 säljs samt bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att tillsammans med chefen för stadsbyggnadskontoret underteckna köpehandlingarna

- Kommunstyrelsen uppdrar åt socialnämnden att genomföra upphandlingen

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilaga)

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) om hon hade haft rösträtt i första hand hade stött Martin Nilssons första yrkande och i andra hand yrkat avslag. Marie Åkesdotter (mp) hade om hon hade haft rösträtt stött Martin Nilssons båda yrkanden.

______

Ärendebeskrivning

I Tyresö kommun finns för närvarande fem gruppboenden för personer med funktionshinder med tillsammans 23 lägenheter/rum. Samtliga gruppboenden ägs och drivs av kommunen. Dessutom finns 40 servicebostäder med (lägenheter i flerbostadshus) i sju grupper med fast kommunal personalgrupp.

Behovet av platser i gruppboenden ökar stadigt och nästa gruppboende planeras bli uppfört på Gränsvägen 16 i Lindalen.

Ett av kommunens grundläggande förhållningssätt är att i sina verksamheter erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna valfrihet. Valfriheten innefattar bl a olika huvudmannaskap och driftsformer.

Mot denna bakgrund finns det skäl att genom en upphandling åstadkomma en lösning som innebär att det planerade gruppboendet på Gränsvägen 16 kommer att drivas av annan huvudman än kommunen.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningen förslag.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar i första hand att socialnämnden behandlar frågan om uppförande och drift utifrån frågeställningen om hur verksamhetens kvalitet och brukarnas möjlighet att påverka kan bli så stor som möjligt för att sedan återkomma med förslag i frågan till kommunstyrelsen.

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar i andra hand att kommunstyrelsen uttalar att uppförandet av gruppbostaden bör ske i egen regi men att fråga om drift bör prövas utifrån verksamhetens kvalitet och brukarnas möjlighet att påverka.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslaget mot det första yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Ordföranden ställer förslaget mot det andra yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§196 Yttrande över betänkadet Framtidens flygplatser

Dnr 07/KSM 0796 014

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun undertecknar yttrandet

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Kommunerna på Södertörn har formulerat ett gemensamt yttrande angående betänkandet Framtidens flygplatser. De viktigaste punkterna är:

· Arlanda och Skavsta pekas ut som två mycket viktiga målpunkter för regionen

· Södertörnskommunerna stödjer förslaget att peka ut Arlanda som nationellt strategisk flygplats

· Skavsta bör pekas ut som nationellt strategisk flygplats

· Skavsta var under 2006 landets tredje största flygplats i antalet årspassagerare

· Lågprisflyget på Skavsta kompletterar flygtrafiken vid Arlanda och Bromma


§197 Förslag till regionalt utvecklingsprogram för Södertörn

Dnr 07/KS 163 106

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Utvecklingsprogrammet för Södertörn antas

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga)

_____

Ärendebeskrivning

Kommunerna på Södertörn har gemensamt utarbetat ett utvecklingsprogram för regionen. Syftet med programmet är att identifiera gemensamma frågor där det finns ett mervärde för kommunerna att samverka. Utvecklingsprogrammet ska stärka området och visa upp Södertörn som en betydelsefull aktör. Programmet omfattar tre huvudsakliga områden; olikhet och mångfald, näringsliv och högskola samt infrastruktur.

§198 Samverkansavtal om gemensam gymnasieregion för Stockholms län

Dnr 07/KS 204 612

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet utgår

_____

Ärendebeskrivning

Diskussionsunderlag för Samverkansavtal mellan Stockholms läns kommunala gymnasieskolor behandlades i samtliga kommuner under hösten 2006. Vissa justeringar diskuterades under våren 2007. I sammanträdet med förvaltningscheferna i Stockholms län den 5 september förordades att KSL skulle skicka ut bifogat samverkansavtal.

Avtalet är ett ytterligare steg i samverkan mellan de kommunala gymnasieskolorna inom Stockholms län. Avtal finns redan om gemensam intagningsorganisation, gemensamt system för kvalitetskriterier, gemensam gymnasiemässa mm.

I avtalet regleras samverkansavtal mellan kommunerna i Stockholms län med utgångspunkt i föreskrifterna i Skollagen 5 kap 5, 8 och 13 §§ om erbjudande av utbildning och mottagande av sökande.


§199 Bildande av Tyresåns vattenvårdsförbund

Dnr 07/KSM 0795

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsen tillstyrker Tyresö kommuns deltagande i Tyresåns vattenvårdsförbund

_____

Ärendebeskrivning

Tyresåsamarbetet bedrivs sedan 1993 mellan de kommuner som ingår i Tyresåns avrinningsområde. Under 2005-2006 diskuterades en formalisering av samarbetet genom att bilda ett vattenvårdsförbund. Stockholm vatten AB:s styrelse beslutade i april 2007 att fortsatt medverkan efter 2007 förutsätter att vattenvårdsförbund bildas och får officiell status.

Tyresåsamarbetet ombildas till vattenvårdsförbund och i övrigt bedrivs arbetet snarlikt som idag, men med stadgar och policys som styr verksamheten och en styrelse från kommunerna, Länsstyrelsen och Stockholm vatten AB som fattar beslut i enlighet med föreslagna stadgar.


§200 Överenskommelse om en frivillig beredskapsstyrka

Dnr 07/KS 202 161

Kommunstyrelsens beslut

- Överenskommelsen om en frivillig beredskapsstyrka godkänns

- Säkerhets- och beredskapschefen Peter Holck ges i uppdrag att underteckna överenskommelsen samt utfärda de kompletterande bestämmelser som enligt överenskommelsen åligger kommunen

_____

Ärendebeskrivning

Sedan 2001 har det funnits en frivillig beredskapsstyrka i kommunen enligt en överenskommelse med ett antal frivilliga försvarsorganisationer. Den senaste överenskommelsen från 2003-10-30 sades upp av kommunen 2007-06-30, men gäller året ut.

I bilaga lämnas förslag till en ny överenskommelse från och med 2008-01-01. Den gamla överenskommelsen har i stort anpassats till FRG-konceptet. Den väl inarbetade benämningen frivilliga beredskapsstyrkan, liksom kravet på genomförande av årlig utbildning/övning och frivilligförmånerna, har dock behållits från tidigare överenskommelse.


§201 Utvärdering efter övning FINN

Dnr 07/KS 205 161

Kommunstyrelsens beslut

- Utvärderingen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun genomförde i oktober krisövningen FINN. Övningen har nu utvärderats och resultaten presenteras i bilagor.


§202 Hanvikens sportklubb, utveckling av Trollbäckens ishall genom namnbyte

Dnr 07/KS 206 826

Kommunstyrelsens beslut

- Förslaget om namnförsäljning godkänns

- Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för föreningars möjligheter till försäljning av anläggningars namn som ett led i deras sponsorsverksamhet

Jäv

Kristjan Vaigur (s) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor)

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (s) om de hade haft rösträtt hade yrkat avslag

_____

Ärendebeskrivning

Som ett led i sitt sponsorarbete önskar Hanvikens sportklubb tillstånd att från och med 2008 sälja namnet på Trollbäckens ishall utifrån nedanstående villkor:

· Avtalet skrivs med aktuellt företag på minimum 5 år, med syfte att få långsiktighet i namnet

· Företaget ska bedriva en seriös och etiskt försvarbar verksamhet

· Kommunen får godkänna företaget innan avtalet skrivs

· Ingånget avtal ska kunna hävas om inte villkoren följs

· Namnet ska vara företagsnamnet plus + hallen


§203 Ansökan om bergvärme på Tyresö bygdegård

Dnr 07/KS 207 870

Kommunstyrelsens beslut

- Bidrag på 97 500 kronor beviljas Bygdegårdsföreningen i gamla Tyresö för installation av bergvärme

_____

Ärendebeskrivning

Bygdegårdsföreningen i Gamla Tyresö har i skrivelse 2007-10-10 begärt bidrag från Tyresö kommun för att installera bergvärme. Föreningen avser också att söka bidrag från Boverket. Ett villkor för att ansöka om detta bidrag från Boverket är att kommunen bidrar med minst 30% av kostnaden för installationen. 30% av den totala kostnaden är 97 500 kronor vilket alltså är den summa som kommunen behöver bidra med.


§204 Motion om att Tyresö kommun omgående tar fram och antar en energiplan

Dnr 07/KS 100 403

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslaget om att omgående starta arbetet med att ta fram en aktuell energiplan bifalles

- Övriga förslag anses besvarade

_____

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om en energiplan i Tyresö kommun. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att:

- omgående starta arbetet med att ta fram en aktuell energiplan

- ta fram en tidplan för när energiförslaget kan presenteras

- lägga fram en tidpunkt när energiplanen kan antas i fullmäktige

- kommunfullmäktige får en delrapport om arbetet under hösten 2007

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (se bilagor).

Ordförandeutlåtande

Den energiplan som tidigare fastställts för Tyresö kommun är nu inaktuell. Som framgår av yttrande från tekniska kontoret kommer kontoret att arbeta fram en ny energiplan under 2008. I budgeten för nästa år finns pengar för en ny tjänst, som skall arbeta med miljö-, transport- och energifrågor.

Avsaknaden av en aktuell energiplan betyder inte att arbetet med kommunens energiförsörjning, minskad energianvändning m m avstannat. Tvärtom har vi under flera år satsat pengar på energisparande åtgärder och därmed minskat kommunens egen energianvändning. Detta beskrivs också kort i tekniska kontorets yttrande.

Det kan tilläggas att arbetet med energideklarationer av kommunens lokaler har påbörjats enligt den nya lagen från oktober 2006. I alla Tyresös skolor och förskolor har oljeanvändning bytts ut mot fjärrvärme och/eller bergvärme.

Jag föreslår att motionens första att-sats bifalls och att övriga anses besvarade.


§205 Motion om att ompröva beslutet mot solceller på kommunala byggnader i Tyresö

Dnr 07/KS 097 379

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) om de hade haft rösträtt hade yrkat bifall.

_____

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp), Peter Bylund (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion om att kommunen ska ompröva beslutet mot solceller på kommunala byggnader. En tidigare motion om solceller på kommunala byggnader avslogs 2005-09-15 i kommunfullmäktige.

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen (se bilagor).

Ordförandeförslag

Motionen avslås.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att motionen bifalls.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslaget mot yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§206 Motion om namnsättning av väg mellan Rapsvägen och Renlavsgången

Dnr 07/KS 150 311

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservation

Marita Bertilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

_____

Ärendebeskrivning

Rune Jansson (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion om namnsättning av vägar mellan Rapsvägen och Renlavsgången. Motionärerna föreslår att kommunen namnsätter den aktuella sträckan och att gatunamnskyltar sätts upp.

Miljö- och byggnadsnämnden har yttrat sig över motionen (se bilagor).

Ordförandeförslag

Motionen avslås.

Yrkanden

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslaget mot yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§207 Meddelanden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2007:49 Vissa frågor angående resor till och från daglig verksamhet enl. LSS

2007:50 Ändring av besvärsordning för AGS-KL och TFA-KL

2007:51 Budgetförutsättningar för åren 2008-2010

2007:52 Ändringar i Förmynderskapsförordningen (1995:379)

2007:53 Kommunal fastighetasvgift

2007:54 Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.

2007:55 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2008

2007:56 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2008

2007:57 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL

2007:58 Hyreshöjning fr.om. 2008-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI

Övriga meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting

- Rapport från nätverk Södertörn

Sveriges Kommuner och Landsting

- Inbjudan, Hur kan jag som förtroendevald styra en kommun?

Sveriges Kommuner och Landsting

- Tiohundra – kommun och landsting i samma båt

Sveriges Kommuner och Landsting

- Aktuellt på äldreområdet 2007

Södertörnskommunerna

- Inbjudan till regional konferens om Södertörn

Södertörnskommunerna

- Stockholmsförhandlingen – trafiklösningar på Södertörn

Myndigheten för skolutveckling

- Omfördelning av statsbidrag för utbildning av vuxna 2006

Visit Stockholm