Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2008-03-25

Sammanträde 2008-03-25

Datum
Klockan
Plats

37 Kommunchefens rapport – mars 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

38 Månadsuppföljning februari 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

Ärendebeskrivning
För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för februari månad 2008.

39 Översiktsplan för Tyresö kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Översiktsplan för Tyresö kommun antas

Ärendebeskrivning
I översiktsplanen beskrivs kommunens långsiktiga strategier, där en avvägning görs mellan olika intressen. Översiktsplanen är kommunens långsiktiga planeringsdokument för markanvändningen under den närmsta 15-årsperioden. Planen aktualitetsprövas varje mandatperiod.

Beslut om planuppdrag togs den 15 september 2004 i planberedningen. Kommunstyrelsen gav den 28 september 2004 dåvarande miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett samrådsförslag för en reviderad översiktsplan.

Under februari 2005 pågick ett församråd där synpunkter på förslaget inhämtades. Församrådet innefattade informationsmaterial och frågeformulär på biblioteken samt en enkät till 800 slumpmässigt utvalda invånare i Trollbäcken och Lindalen. Hälften av enkäterna besvarades.

Översiktsplanen var ute för samråd under tiden 1 mars 2006 – 31 maj 2006. Under samrådstiden inkom 102 skriftliga yttranden. Förutom de skriftliga yttranden som inkom under samrådet så lämnade hundratals personer muntliga synpunkter eller ställde frågor under de tillfällen då samrådsutställningen var bemannad.

Översiktsplanen var utställd under perioden 2 juli – 30 september 2007.

40 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse godkänns

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisas kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2007.

41 Årsredovisning för Tyresö kommun 2007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning 2007 för Tyresö kommun godkänns

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisas årsredovisning för kommunen för år 2007.

Årsredovisningen innehåller följande delar:
- Förvaltningsberättelse
- Kommunens personal
- Kvalitetsarbetet och kvalitetsuppföljning
- Nämndernas verksamhetsberättelser
- Kommunala bolag
- Kommunens ekonomi

42 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2007 noteras

Ärendebeskrivning
Tyresö Bostäder redovisar i bilaga årsredovisningen för 2007.

43 Årsredovisning Södertörns Brandförsvarsförbund 2007

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2007 godkänns

- Förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet

Ärendebeskrivning
Södertörns Brandförsvarsförbund redovisar i bilaga årsredovisning för 2007. Revisorerna för förbundet har granskat verksamheten och föreslår att förbundsdirektionen och enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.

44 Reviderad investeringsbudget 2008

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en ny investeringsbudget för 2008 enligt bifogat förslag

Ärendebeskrivning
Förslaget till reviderad investeringsbudget innehåller projekt som inte genomfördes enligt plan 2007, vissa projekt som flyttas i tid och vissa projekt som beräknas få högre utgifter jämfört med den nuvarande budgeten. Sammantaget ökar nettoinvesteringarna 2008 med 51,2 mkr jämfört med nuvarande budget. Totalt uppgår budgeten för 2008 då netto till 266 mkr. I detta ingår 15 mkr som beslutades för Brevik skola i januari.

45 Framställningar från barn- och utbildningsnämnden om att skriva ner ekonomiskt underskott för resultatenheter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Underskott för Nyboda skola och särskolan skrivs ner i enlighet med barn- och utbildningsnämndens rekommendation

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att rekommendera kommunstyrelsen att dels skriva bort Nyboda skolas ackumulerade ekonomiska underskott från 2005 och 2006 på 1 135 000 kronor och dels skriva bort särskolans ekonomiska underskott från 2006 på 2 315 000 kronor.

Kommunchefens stab har, i den situation som nu uppstått, inget att erinra mot att underskotten för de båda resultatenheterna justeras på det sätt som barn- och utbildningsnämnden har rekommenderat men redovisar principiella synpunkter på brister i hur nuvarande regler för hantering av resultatenheternas ekonomi är utformade och tillämpas.

46 Ändring av bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till ny bolagsordning godkänns enligt bifogat förslag

Ärendebeskrivning
I samband med att Tyresö Näringslivs AB förvärvade Ture Åkerbloms Fastighets AB (TÅFAB) konstaterades att bolagsordningen för Tyresö Näringslivs AB behövde förtydligas. Med anledning av detta har styrelsen i Tyresö Näringslivs AB beslutat att föreslå årsstämman att bolagsordningen ändras i enlighet med bifogat förslag.

Tyresö Näringslivs AB har årsstämma den 26 mars 2008.

47 Förmedlingsregler för seniorbostäder

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen fastställer följande förmedlingsregler för seniorlägenhet.

Bostad erbjuds efter kötid enligt följande turordning:
1. Tyresöbor från 75 års ålder
2. Tyresöbor från 70 års ålder
3. Personer från 75 års ålder med anknytning till Tyresö
4. Personer från 70 års ålder med anknytning till Tyresö

Kötid räknas tidigast från 65 års ålder.

- Kommunstyrelsen fastställer följande förtursregler:
Förstur ges för Tyresöbor från 90 års ålder. Den som har längst kötid ges förtur i första hand.

- Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrleseutskottet att besluta om övriga förturer efter intyg från biståndshandläggare.

Ärendebeskrivning
Seniorbostäder med hyresrätt finns på Björkbacken och Kumla Allé. Seniorlägenhet förmedlas i första hand till personer som är 75 år eller äldre och efterfrågan är hög. Förvaltningen föreslår att förmedlingsreglerna förtydligas och att kötid får tillgodoräknas från 65 års ålder. Förvaltningen finner inga skäl att föreslå ändringar i de åldersgränser för förmedlingsreglerna som delegationsutskottet tidigare fastställt men föreslår att förtur regelmässigt ges till personer som fyllt 90 år eller är äldre. Förtur i undantagsfall vid synnerliga sociala eller medicinska skäl ska också kunna beviljas av kommunstyrelsens utskott.

48 Yttrande över betänkandet ”Bo för att leva”

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen antar yttrandet enligt bilaga

Ärendebeskrivning
Betänkandet ”Bo för att leva” från Äldreboendedelegationen är ett delbetänkande i fråga om äldres boende. Betänkandet är ett diskussionsunderlag. Förslagen tas upp i slutbetänkandet som kommer i december 2008.

Ärendet behandlas i socialnämnden 2008-03-19.

49 Utlåning av skolhälsovårdsjournaler

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Skolhälsovårdsjournalens original utlånas till friskolan när en elev övergår från kommunal skola till friskola

Ärendebeskrivning
När skolelever väljer att gå över till friskolor uppstår problem i hanteringen av skolhälsovårdens journaler. Med anledning av detta behövs riktlinjer som
tillåter utlåning av originaljournaler vid dessa tillfällen.

50 Medborgarpaneler

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun prövar en allmän medborgarpanel under ett år från 1 september 2008

- Kommunstyrelsen har ansvaret för vilka frågor som ska/får ställas till panelerna och delegerar beslutandet till presidiet

- Till styrgrupp utses: Berit Assarsson, Mats Fält, Martin Nilsson, Staffan Isling och projektledaren Birgitta Lundell, Mats Fält återrapporterar fortlöpande till demokratiberedningen

Ärendebeskrivning
För att uppnå ett engagemang och ett större ansvarstagande för den lokala samhällsutvecklingen hos medborgarna behöver kommuner och landsting utveckla system där medborgardialogen blir en del i styrningen av organisationen och ett underlag för beslut. Fokus måste ligga på syftet med att involvera medborgarna och hur resultatet ska användas. I ett system där kommunen/landstinget ser medborgarnas värderingar och synpunkter som en viktig del i beslutsprocessen blir dialogen i form av konsultationer med medborgarna centrala verktyg.

51 Godkännande av stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner stadgar och policyförklaring för Tyresåns vattenvårdsförbund enligt bilagor

Ärendebeskrivning
Tyresåsamarbetet bedrivs sedan 1993 mellan de kommuner som ingår i Tyresåns avrinningsområde. Under 2005-2006 diskuterades en formalisering av samarbetet genom att bilda ett vattenvårdsförbund. Stockholm vatten AB:s styrelse beslutade i april 2007 att fortsatt medverkan efter 2007 förutsatte att ett vattenvårdsförbund med officiell status bildades.

Under hösten 2007 ombildades Tyresåsamarbetet till Tyresåns vattenvårdsförbund. I övrigt bedrivs arbetet som tidigare, men med stadgar och policys som styr verksamheten och en styrelse med representanter från kommunerna, Länsstyrelsen och Stockholm vatten AB som fattar beslut i enlighet med föreslagna stadgar.

Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2007 att Tyresö kommun skulle delta i vattenvårdsförbundet. Konstituerande stämma kommer att hållas den 22 april 2008.

52 Brandskyddspolicy för Tyresö kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Brandskyddspolicy för Tyresö kommun antas

Ärendebeskrivning
Lagstiftningen ställer krav på att en arbetsplats har ett fullgott brandskydd. Brandskyddspolicyn anger övergripande mål för det gemensamma systematiska brandskyddsarbetet i Tyresö kommun.

53 Motion om ett tryggare Tyresö

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Ärendebeskrivning
Kristjan Vaigur (s) och Sara Albornoz (s) har lämnat in en motion om ett tryggare Tyresö. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun vidtar nedanstående åtgärder för ett tryggare Tyresö
· att Tyresö kommun tillskriver ansvariga instanser med krav på mer polisiär närvaro i Tyresö
· att öka tryggheten genom bevakning
· att Tyresö kommun genomför insatser för att stärka värderingar som tar avstånd från våld och vandalisering
· att de sociala insatserna gentemot ungdomar stärks och att mobila team förstärks
· att en kommunal störningsjour inrättas
· att aktiviteter riktade till skolungdomar i samband med skolstarten initieras
· att fritidsgårdsverksamheterna stärks i enlighet med det vi tidigare krävt i ännu ej behandlade motioner
· att lärartätheten förstärks för att tidigare kunna fånga upp problem i barns uppväxtmiljö och lärande och på så sätt bidra till att stärka tryggheten
· att det brottsförebyggande rådet väcks till liv igen
· att frivilliga krafter i arbetet för ett tryggare Tyresö får ett bra stöd
· att Tyresö kommun tar upp överläggningar med landstinget om att återuppstarta en BUP-mottagning i Tyresö
· att alla dessa ovan nämnda aktiviteter samlas i en plan för ett tryggare Tyresö som kan träda i kraft i början av 2008

Peter Holck, säkerhetschef har yttrat sig över motionen (se bilagor).

54 Motion om att öka intresset genom en hållbarhetsprofil på Tyresö gymnasium

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Ärendebeskrivning
Marie Åkesdotter (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion med förslag om att öka intresset genom en hållbarhetsprofil på Tyresö gymnasium. Motionärerna föreslår att en utredning om hållbarhetsprofil på Tyresö gymnasium initieras och att en delrapport presenteras innan månadsskiftet april/maj 2008.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har yttrat sig över motionen (se bilagor).

55 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär
2008:16 Komplettering av Cirkulär 07:26 om deltagande i kompetensutveckling/fortbildning för lärare, Lärarlyftet

2008:20 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

2008:21 Ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel

2008:22 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar

2008:23 Aktuellt om e-handel och e-fakturering; Fokus på praktiskt införande

Övriga meddelanden
Kommunförbundet Stockholms Län
- Skydd av dricksvattentäkter i Stockholms län – möjligheter och svårigheter

Östra Dyviksudds VA-förening
- Hemställan

Kerstin Wendel
- Brev angående Hanviken

Tekniska kontoret
- Brevsvar angående Hanviken

Malmömötet 2008
- Inbjudan

Skolverket
- Utbildningsinspektion i Tyresö kommu
Bilagor till protokoll
Närvaro ks 080325.pdf (80 kb)
Mötesinformation

 

§37 Kommunchefens rapport – mars 2008

Dnr 08/KS 032 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§38 Månadsuppföljning februari 2008

Dnr 08/KS 075 042

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för februari månad 2008.

§39 Översiktsplan för Tyresö kommun

Dnr 04/KSM 0797 212

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Översiktsplan för Tyresö kommun antas

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (se bilga).

Särskilda yttranden

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Mats Larsson (fp) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande och Inger Gemicioglu (v) hänvisar till tidigare lämnat yttrande från Vänsterpartiet.

______

Ärendebeskrivning

I översiktsplanen beskrivs kommunens långsiktiga strategier, där en avvägning görs mellan olika intressen. Översiktsplanen är kommunens långsiktiga planeringsdokument för markanvändningen under den närmsta 15-årsperioden. Planen aktualitetsprövas varje mandatperiod.

Beslut om planuppdrag togs den 15 september 2004 i planberedningen. Kommunstyrelsen gav den 28 september 2004 dåvarande miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett samrådsförslag för en reviderad översiktsplan.

Under februari 2005 pågick ett församråd där synpunkter på förslaget inhämtades. Församrådet innefattade informationsmaterial och frågeformulär på biblioteken samt en enkät till 800 slumpmässigt utvalda invånare i Trollbäcken och Lindalen. Hälften av enkäterna besvarades.

Översiktsplanen var ute för samråd under tiden 1 mars 2006 – 31 maj 2006. Under samrådstiden inkom 102 skriftliga yttranden. Förutom de skriftliga yttranden som inkom under samrådet så lämnade hundratals personer muntliga synpunkter eller ställde frågor under de tillfällen då samrådsutställningen var bemannad.

Översiktsplanen var utställd under perioden 2 juli – 30 september 2007.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta översiktsplanen enligt föreliggande förslag.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar på följande ändringar i översiktplanen:

Under Vision och strategiska utvecklingsområden (sid 4-5)

· (Ny) En utbyggd kollektivtrafik samt ytterligare ett körfält på Tyresövägen (från Tyresö skola) och på Gudöbroleden (från Alléplan) har tillsammans med ovanstående åtgärder inneburit att köerna reducerats, kollektivtrafikens framkomlighet ökat och trafikens klimatpåverkan minskat.

Under Kommunala verksamheter

· (ändring sid 18) Miljömål i Tyresö; Tyresö kommun ska arbeta för att nå de regionala miljömålen för Stockholms län genom olika åtgärder på lokal nivå. Åtgärderna bygger på kommunala mål från kommunens plan för hållbar utveckling, som genom återkommande revidering skärpts och kompletterats med kvantifierbara mål

· (ny sidan 20) Vad vill vi åstadkomma? Klimatpåverkan av trafiken ska minska. Strategier: Kollektivtrafiksatsningar samt insatser för ökat cyklande genomförs enligt ovan. Kommunen verkar aktivt för möjligheten att arbeta på hemmaplan och erbjuda service hemmavid.

· (Ändring sidan 23) Tillägg i nuvarande strategiruta: Kommunen ska så snart det är möjligt erbjuda de som sorterar en möjlighet att få sitt komposterbara avfall hämtat och hanterat.

Under kommundelsfördjupningar

· Att kommunstyrelsen tar fram ett underlag som redovisar möjligheten att skapa fler bostäder genom att bygga till fler våningar på redan befintliga hus.

· Att det tidigare markerade områdena för bostadsbebyggelse vid Stjärnvägen åter markeras för tätare bostadsbebyggelse.

· Att det tidigare markerade områdena för bostadsbebyggelse i Skälsätra åter markeras för tätare bostadsbebyggelse.

· Att området nordost om Granängsringen prövas som område för tätare bostadsbebyggelse alternativt kommunal verksamhet.

· Att området 4 i Bollmora som är planerat för kommunal verksamhet utgår för att möjliggöra fortsatt rekreation och lek på området.

· Att kommunen reviderar den fördjupade översiktsplanen och det som nämns i Översiktsplanen vad gäller markanvändning för Östra Tyresö med inriktning;

o Att den nuvarande tidplanen för detaljplanearbetet påskyndas genom att kommunen ökar resurserna för planarbetet.

o Att planerna ska rymma insatser för att förbättra den kommunala servicen. I detta bör inbegripas ett tillgängligt och tryggt boende för äldre som vill bo kvar och möjlighet till idrott och fritidsverksamhet för yngre.

o Att den nuvarande regleringen av styckningsrätt av tomter ersätts med en ny princip som tar större hänsyn till tomtens beskaffenhet och läge. Utgångspunkten bör vara att bevara områdets karaktär samtidigt som de som äger sin mark får ett tydligt inflytande över sin egen mark. Om områdets karaktär går att förena med en styckning under 3000 kvadratmeter bör detta medges.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§40 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2007

Dnr 08/KS081 012

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse godkänns

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2007.

§41 Årsredovisning för Tyresö kommun 2007

Dnr 08/KS 002 043

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning 2007 för Tyresö kommun godkänns

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilaga)

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas årsredovisning för kommunen för år 2007.

Årsredovisningen innehåller följande delar:

- Förvaltningsberättelse

- Kommunens personal

- Kvalitetsarbetet och kvalitetsuppföljning

- Nämndernas verksamhetsberättelser

- Kommunala bolag

- Kommunens ekonomi

§42 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2007

Dnr 08/KS 075 042

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö bostäder AB 2007 noteras

______

Ärendebeskrivning

Tyresö Bostäder redovisar i bilaga årsredovisningen för 2007.


§43 Årsredovisning Södertörns Brandförsvarsförbund 2007

Dnr 08/KS 051 043

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2007 godkänns

- Förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet

______

Ärendebeskrivning

Södertörns Brandförsvarsförbund redovisar i bilaga årsredovisning för 2007. Revisorerna för förbundet har granskat verksamheten och föreslår att förbundsdirektionen och enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.

§44 Reviderad investeringsbudget 2008

Dnr 07/KS 081 041

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en ny investeringsbudget för 2008 enligt bifogat förslag

- Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anslagna medel för ny huvudentré vid gymnasiet används för att studera andra alternativ till ny entré och en eventuell tillbyggnad av gymnasiet i anslutning till entrén

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet.

______

Ärendebeskrivning

Förslaget till reviderad investeringsbudget innehåller projekt som inte genomfördes enligt plan 2007, vissa projekt som flyttas i tid och vissa projekt som beräknas få högre utgifter jämfört med den nuvarande budgeten. Sammantaget ökar nettoinvesteringarna 2008 med 51,2 mkr jämfört med nuvarande budget. Totalt uppgår budgeten för 2008 då netto till 266 mkr. I detta ingår 15 mkr som beslutades för Brevik skola i januari.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en ny investeringsbudget för 2008 enligt bifogat förslag samt att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anslagna medel för ny huvudentré vid gymnasiet används för att studera andra alternativ till ny entré och en eventuell tillbyggnad av gymnasiet i anslutning till entrén

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att tre miljoner kronor avsätts för att anlägga en sjumanna konstgräsplan vid Brevik skola.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§45 Framställningar från barn- och utbildningsnämnden om att skriva ner ekonomiskt underskott för resultatenheter

Dnr 08/KS 053 042

Kommunstyrelsens beslut

- Underskott för Nyboda skola och särskolan skrivs ner i enlighet med barn- och utbildningsnämndens rekommendation

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

______

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att rekommendera kommunstyrelsen att dels skriva bort Nyboda skolas ackumulerade ekonomiska underskott från 2005 och 2006 på 1 135 000 kronor och dels skriva bort särskolans ekonomiska underskott från 2006 på 2 315 000 kronor.

Kommunchefens stab har, i den situation som nu uppstått, inget att erinra mot att underskotten för de båda resultatenheterna justeras på det sätt som barn- och utbildningsnämnden har rekommenderat men redovisar principiella synpunkter på brister i hur nuvarande regler för hantering av resultatenheternas ekonomi är utformade och tillämpas.

§46 Ändring av bolagsordning för Tyresö Näringslivs AB

Dnr 08/KS 077 107

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till ny bolagsordning godkänns enligt bifogat förslag

______

Ärendebeskrivning

I samband med att Tyresö Näringslivs AB förvärvade Ture Åkerbloms Fastighets AB (TÅFAB) konstaterades att bolagsordningen för Tyresö Näringslivs AB behövde förtydligas. Med anledning av detta har styrelsen i Tyresö Näringslivs AB beslutat att föreslå årsstämman att bolagsordningen ändras i enlighet med bifogat förslag.

Tyresö Näringslivs AB har årsstämma den 26 mars 2008.

§47 Förmedlingsregler för seniorbostäder

Dnr 08/KS 078 739

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen fastställer följande förmedlingsregler för seniorlägenhet.

Bostad erbjuds efter kötid enligt följande turordning:

  1. Tyresöbor från 75 års ålder

  2. Tyresöbor från 70 års ålder

  3. Personer från 75 års ålder med anknytning till Tyresö

  4. Personer från 70 års ålder med anknytning till Tyresö

Kötid räknas tidigast från 65 års ålder.

- Kommunstyrelsen fastställer följande förtursregler:

Förstur ges för Tyresöbor från 90 års ålder. Den som har längst kötid ges förtur i första hand.

- Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrleseutskottet att besluta om övriga förturer efter intyg från biståndshandläggare.

______

Ärendebeskrivning

Seniorbostäder med hyresrätt finns på Björkbacken och Kumla Allé. Seniorlägenhet förmedlas i första hand till personer som är 75 år eller äldre och efterfrågan är hög. Förvaltningen föreslår att förmedlingsreglerna förtydligas och att kötid får tillgodoräknas från 65 års ålder. Förvaltningen finner inga skäl att föreslå ändringar i de åldersgränser för förmedlingsreglerna som delegationsutskottet tidigare fastställt men föreslår att förtur regelmässigt ges till personer som fyllt 90 år eller är äldre. Förtur i undantagsfall vid synnerliga sociala eller medicinska skäl ska också kunna beviljas av kommunstyrelsens utskott.

§48 Yttrande över betänkandet ”Bo för att leva”

Dnr 08/KS 079 739

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen antar yttrandet enligt bilaga

______

Ärendebeskrivning

Betänkandet ”Bo för att leva” från Äldreboendedelegationen är ett delbetänkande i fråga om äldres boende. Betänkandet är ett diskussionsunderlag. Förslagen tas upp i slutbetänkandet som kommer i december 2008.

Ärendet behandlas i socialnämnden 2008-03-19.

§49 Utlåning av skolhälsovårdsjournaler

Dnr 08/KS 073 624

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Skolhälsovårdsjournalens original utlånas till friskolan när en elev övergår från kommunal skola till friskola

______

Ärendebeskrivning

När skolelever väljer att gå över till friskolor uppstår problem i hanteringen av skolhälsovårdens journaler. Med anledning av detta behövs riktlinjer som tillåter utlåning av originaljournaler vid dessa tillfällen.

§50 Medborgarpaneler

Dnr 08/KS 076 106

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun prövar en allmän medborgarpanel under ett år från 1 september 2008

- Kommunstyrelsen har ansvaret för vilka frågor som ska/får ställas till panelerna och delegerar beslutandet till presidiet

- Till styrgrupp utses: Berit Assarsson, Mats Fält, Martin Nilsson, Staffan Isling och projektledaren Birgitta Lundell, Mats Fält återrapporterar fortlöpande till demokratiberedningen

______

Ärendebeskrivning

För att uppnå ett engagemang och ett större ansvarstagande för den lokala samhällsutvecklingen hos medborgarna behöver kommuner och landsting utveckla system där medborgardialogen blir en del i styrningen av organisationen och ett underlag för beslut. Fokus måste ligga på syftet med att involvera medborgarna och hur resultatet ska användas. I ett system där kommunen/landstinget ser medborgarnas värderingar och synpunkter som en viktig del i beslutsprocessen blir dialogen i form av konsultationer med medborgarna centrala verktyg.

§51 Godkännande av stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Dnr 08/KS 055 107

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Stadgar och policyförklaring för Tyresåns vattenvårdsförbund godkänns enligt bilagor

______

Ärendebeskrivning

Tyresåsamarbetet bedrivs sedan 1993 mellan de kommuner som ingår i Tyresåns avrinningsområde. Under 2005-2006 diskuterades en formalisering av samarbetet genom att bilda ett vattenvårdsförbund. Stockholm vatten AB:s styrelse beslutade i april 2007 att fortsatt medverkan efter 2007 förutsatte att ett vattenvårdsförbund med officiell status bildades.

Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2007 att Tyresö kommun skulle delta i vattenvårdsförbundet. Konstituerande stämma kommer att hållas den 22 april 2008.

§52 Brandskyddspolicy för Tyresö kommun

Dnr 08/KS 044 003

Kommunstyrelsens beslut

- Brandskyddspolicy för Tyresö kommun antas

______

Ärendebeskrivning

Lagstiftningen ställer krav på att en arbetsplats har ett fullgott brandskydd. Brandskyddspolicyn anger övergripande mål för det gemensamma systematiska brandskyddsarbetet i Tyresö kommun.

§53 Motion om ett tryggare Tyresö

Dnr 07/KS 151 101

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur (s) och Sara Albornoz (s) har lämnat in en motion om ett tryggare Tyresö. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun vidtar nedanstående åtgärder för ett tryggare Tyresö

· att Tyresö kommun tillskriver ansvariga instanser med krav på mer polisiär närvaro i Tyresö

· att öka tryggheten genom bevakning

· att Tyresö kommun genomför insatser för att stärka värderingar som tar avstånd från våld och vandalisering

· att de sociala insatserna gentemot ungdomar stärks och att mobila team förstärks

· att en kommunal störningsjour inrättas

· att aktiviteter riktade till skolungdomar i samband med skolstarten initieras

· att fritidsgårdsverksamheterna stärks i enlighet med det vi tidigare krävt i ännu ej behandlade motioner

· att lärartätheten förstärks för att tidigare kunna fånga upp problem i barns uppväxtmiljö och lärande och på så sätt bidra till att stärka tryggheten

· att det brottsförebyggande rådet väcks till liv igen

· att frivilliga krafter i arbetet för ett tryggare Tyresö får ett bra stöd

· att Tyresö kommun tar upp överläggningar med landstinget om att återuppstarta en BUP-mottagning i Tyresö

· att alla dessa ovan nämnda aktiviteter samlas i en plan för ett tryggare Tyresö som kan träda i kraft i början av 2008

Peter Holck, säkerhetschef har yttrat sig över motionen (se bilagor).

Ordförandeförslag

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till beslutssatserna 1, 2, 3, 8, 10 och 11

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§54 Motion om att öka intresset genom en hållbarhetsprofil på Tyresö gymnasium

Dnr 07/KS 123 403

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande och Inger Gemicioglu (v) hänvisar till Vänsterpartiets reservation i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu om de hade haft rösträtt hade stött Martin Nilssons (s-gruppen) bifallsyrkande.

______

Ärendebeskrivning

Marie Åkesdotter (mp) och Lilian Nylinder (mp) har lämnat in en motion med förslag om att öka intresset genom en hållbarhetsprofil på Tyresö gymnasium. Motionärerna föreslår att en utredning om hållbarhetsprofil på Tyresö gymnasium initieras och att en delrapport presenteras innan månadsskiftet april/maj 2008.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har yttrat sig över motionen (se bilagor).

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§55 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och landsting – cirkulär

2008:16 Komplettering av Cirkulär 07:26 om deltagande i kompetensutveckling/fortbildning för lärare, Lärarlyftet

2008:20 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

2008:21 Ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel

2008:22 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar

2008:23 Aktuellt om e-handel och e-fakturering; Fokus på praktiskt införande

Övriga meddelanden

Kommunförbundet Stockholms Län

- Skydd av dricksvattentäkter i Stockholms län – möjligheter och svårigheter

Östra Dyviksudds VA-förening

- Hemställan

Kerstin Wendel

- Brev angående Hanviken

Tekniska kontoret

- Brevsvar angående Hanviken

Malmömötet 2008

- Inbjudan

Skolverket

- Utbildningsinspektion i Tyresö kommun