Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2009-04-28

Sammanträde 2009-04-28

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro KS 090428.pdf (79 kb)
Mötesinformation

 

§64 Kommunchefens rapport – april 2009

Dnr 09/KS 022 012

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.


§65 Månadsuppföljning mars 2009 inklusive årsprognos

Dnr 09/KS 064 042

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för mars månad 2009.

§66 Detaljplan för Sjöbacken – beslut om antagande

Dnr 07/KSM 1020

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Sjöbacken antas

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav 2006-11-06 § 26 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan vid Sjöbacken, etapp 9b och 10 i Tyresö Strand med normalt planförfarande.

Planen syftar till att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning ska bli möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning samt att en byggrätt för sammanbyggda hus införs i planen.

Planen var ute på samråd under tiden 16 januari till och med 27 februari 2008. Under samrådstiden inkom 32 synpunkter.

Planen var utställd för granskning under tiden 17 februari 2009 till och med 17 mars 2009. Under utställningstiden inkom 18 synpunkter.

§67 Fördelning av gatukostnader för Sjöbacken – beslut om antagande

Dnr 08/KSM 0238

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fördelning av gatukostnader för Sjöbacken antas

______

Ärendebeskrivning

I samband med upprättande av ny detaljplan för område vid Sjöbacken har stadsbyggnadskontoret utrett frågan om gatukostnader. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt plan- och bygglagens 6 kap 31 §, vari det anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området.

Fördelningsförslaget ansluter helt till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.

Förslaget var ute på samråd under tiden 16 januari – 27 februari 2008. Under samrådstiden inkom 6 synpunkter.

Förslaget var utställt för granskning under tiden 17 februari till och med 17 mars 2009. Under utställningstiden inkom 2 synpunkter.

§68 Fastighetsreglering avseende fastigheterna Strand 1:2 och 1:390 i Tyresö kommun

Dnr 09/KSM 0174

Kommunstyrelsens beslut

- att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering där 1188 kvm av fastigheten Strand 1:390 förs över till kommunens fastighet Strand 1:2 mot en ersättning på 1 307 000 kronor

- att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson att underteckna erforderlig handling

______

Ärendebeskrivning

Del av fastigheten Strand 1:390, som ägs av Fastighetsbolag Maria Sofia AB, ingår i detaljplaneförslaget för Trädgårdsstaden etapp III. Inför planläggningen är det lämpligt att överföra denna del till kommunen, varför ett förslag till överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats.

§69 Trygghetsboende vid Björkbacken – planering

Dnr 08/KS 034 735

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen godkänner planeringen av trygghetsboendet enligt förslag och fastställer att förmedlingsreglerna för seniorbostad även ska tillämpas för trygghetsboende och att kötiden för seniorbostad får tillgodoräknas

Reservation

Martin Nilsson (s-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2008-03-27 § 26 att ”Tyresö bostäder AB får i uppdrag att uppföra ett s k trygghetsboende för äldre i anslutning till Björkbackens äldrecentrum i huvudsak enligt socialförvaltningens förslag till innehåll i fastigheten och med stadsbyggnadskontoret som samordnare av projektet.” Av ordförandeutlåtandet framgår att stadsbyggnadskontoret ska samverka med socialförvaltningen och socialnämnden i planeringen. I föreliggande förslag redogör socialförvaltningen för planeringen hittills av innehållet i trygghetsboendet och föreslår köregler.

Ärendets beredning

Ärendet behandlas i socialnämnden 2009-04-22.

Ordförandeförslag

Planeringen godkänns enligt förslag.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar att planeringen utöver det som framgår av socialförvaltningens underlag utgår från de förslag som framförts i motionen ”inrätta ett friskvårdscentrum i det nya trygghetsboendet” av Susann Ronström.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§70 Storköksutredning

Dnr 08/KSM 0788

Kommunstyrelsens beslut

- Utredningens alternativ 3, tillagningskök i Björkbacken i nytt läge inklusive produktion av matlådor, antas enligt förslag

- Nuvarande kök omvandlas till boende

______

Ärendebeskrivning

I Tyresö kommun blir antalet hemtjänsttagare ständigt fler. I anslutning till Björkbackens äldreboende vid Tyresö centrum pågår planering av ett nytt trygghetsboende som väntas stå klart 2011. Nuvarande köks- och ekonomilokaler är idag på ca 200 kvm.

För att kommunens måltidsproduktion ska kunna täcka det ökande antalet portioner och kunna förse enheterna med mat för samtliga vårdtagare och boende, har kommunen utrett olika alternativ för utökad produktion och ev. leverans av mat. I Tyresö finns sedan 1977 ett centralkök där huvudkomponent till skolluncher tillagas. Centralköket administreras av tekniska kontoret medan mottagningsköken administreras av respektive skolas rektor. Det finns ett flertal alternativa lösningar på måltidsproduktionen till äldre. I föreliggande utredning fokuseras på produktion av matlådor till äldre.

Ärendet beredning

Ärendet togs upp som informationsärende i socialnämnden 2009-03-18.

§71 Samverkan inom överförmyndarverksamheten på Södertörn

09/KS 048 106

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget om en gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten

- Kommunstyrelsen tillstyrker att det fortsatta utredningsarbetet bedrivs enligt de riktlinjer som beskrivs i bilaga

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseordförandena i sju av de åtta Södertörnskommunerna har gett kommundirektörerna i uppdrag att utreda om och i så fall hur samverkan i överförmyndarverksamheten kan organiseras. I utredningsrapporten

rekommenderas att en gemensam organisation bildas. Utredarna bedömer att det ökar effektiviteten, rättsäkerheten och kvaliteten. De förordar att kommunerna skapar en gemensam nämnd eftersom denna samverkansform troligen leder till störst vinster med samarbetet. För Tyresös del bedöms att det finns vinster att göra med att samordna överförmyndarverksamheterna i enlighet med utredarnas förslag.

§72 Ny taxekategori inom barnomsorgen

Dnr 09/KS 089 051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Att kommunfullmäktige godkänner tillägg i tillämpningsföreskrifterna för förskoletaxa enligt förslag från barn- och utbildningsnämnden

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Martin Nilsson (s-gruppen) inte deltar i beslutet samt att Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) om de hade haft rösträtt inte hade deltagit i beslutet.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2009 införde Tyresö kommun rätten till kommunalt vårdnadsbidrag för barn mellan ett och tre år. Vårdnadshavare kan söka helt vårdnadsbidrag, om barnet inte utnyttjar någon plats i förskoleverksamhet, eller halvt vårdnadsbidrag, om barnet går maximalt 20 timmar per vecka i förskoleverksamhet. Vårdnadshavare som beviljats halvt vårdnadsbidrag får 1500 kronor per månad i bidrag.

Familjer som beviljats halvt vårdnadsbidrag får utnyttja barnomsorg 20 timmar per vecka och betalar halv barnomsorgsavgift. Ersättning och nyttjanderegler är desamma som för barn till föräldralediga och arbetslösa. För att barn- och utbildningsförvaltningen ska kunna debitera halv avgift på ett korrekt sätt, behöver tillämpningsföreskrifterna kompletteras. Den nya lydelsen förslås bli:

För barn till föräldralediga, arbetslösa och barn i familjer som beviljats halvt vårdnadsbidrag, med högst 20 timmars omsorgstid per vecka.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i barn- och utbildningsnämnden 2009-03-25.

§73 KomAn-projektet

Dnr 09/KS 090 106

Kommunstyrelsens beslut

- Att kommunstyrelsen tillstyrker kommunens deltagande i genomförandeprojektet KomAn – vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning

______

Ärendebeskrivning

KomAn är ett treårigt projekt som syftar till att finna vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. Deltagande parter är Tyresö, Värmdö, Haninge och Nynäshamns kommuner samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i nämnda kommuner. Målgruppen är personer som har neuropsykiatriska och andra psykiska funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder.

KomAn-projektet söker 40 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden (ESF) för att utveckla insatser till stöd för arbete och sysselsättning för målgruppen. Tyresös andel i ansökan är 10 miljoner kronor. ESF-medlen planeras finansiera fem nya tjänster för insatserna och en tjänst för lokal projektsamordning.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2009-03-12 och i socialnämnden 2009-02-25.

§74 Policy för sponsring

Dnr 09/KS 091 003

Kommunstyrelsens beslut

- Policy för sponsring antas

- Kommunens delegationsordning ändras så att kommunchefen får rätt att besluta om sponsringsmedel inom den ram som avsätts för detta per år. Nuvarande begränsning där endast beslut under 25 000 kronor får fattas av kommunchefen tas bort.

Ersättaryttranden

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Syftet med kommunens sponsring är att exponera Tyresö kommun i positiva sammanhang där varumärket stärks. Målet ska vara att sprida kunskap om Tyresö kommun och stärka den föreningsaktivitet som finns i kommunen. En policy har tagits fram för att tydliggöra hur kommunens sponsring ska hanteras.

§75 Tyresöpanelen – redovisning av frågeomgång 2

Dnr 09/KS 063 101

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-25 § 50 att pröva medborgarpaneler.

En andra frågeomgång har nu genomförts i Tyresöpanelen. Resultatet av denna redovisas i bilaga.

§76 Bankgaranti för köp av elektrisk energi på den nordiska kraftbörsen – anmälan av delegationsbeslut

Dnr 09/KS 092 002

Kommunstyrelsens beslut

- Delegationsbeslutet noteras

______

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut angående köp av elektrisk energi på den nordiska kraftbörsen har fattats av tekniske chefen Åke Skoglund och ekonomichefen Dan Näsman.

§77 Motion om arkivtjänst i Tyresö kommun

Dnr 06/KS 143 004

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kulturenheten och kansli- och personalkontoret ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för vilket arkivmaterial, inkluderat ljud och bild, från föreningarna om Tyresös lokalhistoria som bör prioriteras att tas emot. Eventuellt mottagande av material och lämplig förvaring av materialet avgörs vid förfrågningar i samråd mellan kansli- och personalkontoret och kulturenheten utifrån riktlinjerna.

- Investering i arkivskåp som uppfyller krav enligt Riksarkivets föreskrifter för att förvara det befintliga arkivmaterialet på kulturenheten behandlas i budgetprocessen för 2010.

- Kansli- och personalkontoret ges i uppdrag att inventera omfattningen av bildmaterial om kommunens utveckling som finns på förvaltningarna, och därefter lämna förslag på hur systematisering, dokumentering och arkivering av materialet skulle kunna ske.

- Med hänvisning till yttrandet och förslagen ovan föreslås att motionen anses besvarad.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

I motionen ”Arkivtjänst i Tyresö kommun” tar motionären upp frågor kring det bildmaterial om kommunens utveckling som finns på kommunens förvaltningar, samt behovet av ett föreningsarkiv i kommunen.

Motionären föreslår:

- att Kommunfullmäktige beslutar att det unika bildmaterialet ska gås igenom,

- att ett bildarkiv byggs upp,

- att detta påbörjas den 1 januari 2007 och att erforderliga medel anvisas,

- att kommunen erbjuder föreningslivet arkiveringsmöjligheter och

- att personella resurser också för detta anvisas.

Ärendets beredning

Ärendet behandlades i kultur- och fritidsnämnden 2006-11-06. Nytt yttrande har tagits fram av kansli och personalkontoret.

Ordförandeutlåtande

Jag vill framhålla att vi inom den borgerliga alliansen har samma uppfattning som motionären Ulf Lönnqvist när det gäller vikten av att ta vara på det rika bildmaterial som finns inom kommunen och att även ta ansvar för arkivering av relevant material från föreningslivet. Ett aktuellt exempel är att det om två år är 100 år sedan föregångaren till Trollbäckens Egnahemsförening bildades. I denna förenings material finns mycket intressant och värdefull historik över vår kommun. Vi ser det som ett kommunalt ansvar att värna om bildmaterial och dokument som på olika sätt speglar vår hembygds historia.

När motionen skrev hade kommunen både bristande personella resurser med arkivkunskap och brist på lämpliga arkiveringsutrymmen. Idag har vi bättre personella resurser men fortfarande brist på utrymmen. Jag ser förslaget till beslut som en bra början att nu ta tag i dessa frågor men vill framhålla att det är en början. Nästa steg måste bli att skapa lämpliga arkiveringsutrymmen och rutiner för framtiden.

§78 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2009:18 Sotningsindex 2009

2009:19 Jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas

2009:20 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar

2009:21 Arbetsdomstolens dom 2009 nr 22 angående avskedande av kommunanställd som under arbetstid druckit alkohol i bilen och därefter dömts för grovt rattfylleri

2009:23 Vårpropositionen 2009

2009:24 Kommunal fastighetsavgift, ny prognos för 2009

Övriga meddelanden

Sveriges Kommuner och Landsting

- Strandskyddet och utvecklingen av landsbyggden (Prop. 2008/09:119) – nio konferenser om den nya lagen

Sveriges Kommuner och Landsting

- Inbjudan till kartläggning av samverkan med civilsamhället

Sveriges Kommuner och Landsting

- Årsredovisning 2008

SOS alarm

- Årsredovisning 2008

Kommuninvest

- Årsredovisning 2008

Samhall

- Års- och hållbarhetsredovisning

Vägverket produktion

- Årsrapport 08

Stockholm Business Alliance

- Årsberättelse 2008

Södertörns brandfösvarsförbund

- Sammanträdesprotokoll 2009-03-20

Kommuninvest

- Dialog

Barnombudsmannen

- Kom närmare – Om att överbrygga avståndet mellan barn och vuxna