Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2009-12-15

Sammanträde 2009-12-15

Datum
Klockan
Plats

195 Kommunchefens rapport – november 2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

196 Månadsuppföljning oktober 2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

Ärendebeskrivning
För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för oktober 2009.

197 Verksamhets- och budgetplan för kommunstyrelsen 2010

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Föreslagna mål och åtaganden godkänns

- Driftbudgetramar 2010 delegeras enligt bilaga 1

- Investeringsprogram 2010 delegeras enligt bilaga 2

- Driftkostnader för finansförvaltningen 2010 delegeras enligt bilaga 3

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2009 om strategi- och budgetplan för 2010 och KELP 2010-2012. Med utgångspunkt i detta beslut har ett förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen tagits fram. Förslaget innehåller fördelning av ekonomiska ramar, mål och åtaganden samt delegering.

198 Genomförd internkontroll – kommunstyrelseförvaltningen 2009

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Den utförda granskningen godkänns

Ärendebeskrivning
Varje år beslutar kommunstyrelsen om en internkontrollplan med ett antal granskningsmoment. Resultatet av granskningen ska redovisas till kommunstyrelsen.

199 Förändring av arvode

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Arvodesreglementet förändras från och med den 1 januari 2010 enligt följande:

Socialnämndens vice ordförande, 0.1
Socialutskottets ordförande, 0.1
Socialutskottets vice ordförande, 0.05


Ärendebeskrivning
Ersättningsgrund för fortroendevalda i socialnämnden justeras enligt nedan:

Socialnämndens vice ordförande, 0.1
Socialutskottets ordförande, 0.1
Socialutskottets vice ordförande, 0.05

Nuvarande ersättningsmodell:

Socialnämndens vice ordförande samt ordförande i socialutskottet, 0.25. Föreslagen förändring gäller från och med den 1 januari 2010.

Ärendet behandlas i förhandlingsdelegationen 09-12-15.

200 Hemställan om frivillig anslutning till förvaltningsområde

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun ansluter sig ej till förvaltningsområde för finska språket

Ärendebeskrivning
Tyresö finska förening, finska församlingskretsen i Tyresö församling samt Pingstkyrkans finska församlingsgrupp har i en skrivelse till kommunen hemställt att Tyresö frivilligt skall ansluta sig till förvaltningsområde för det finska språket.

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk reglerar vilka kommuner som hör till förvaltningsområdet för finska språket. Tyresö hör inte till dessa kommuner och det torde bero på att behov saknas.

201 Tyresöpanelen – redovisning av frågeomgång fem

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-25 § 50 att pröva medborgarpaneler.

En femte frågeomgång har nu genomförts i Tyresöpanelen. Resultatet av denna redovisas i bilaga.

202 Motion angående en effektivare lokalanvändning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Med hänvisning till yttrande bedöms motionens syfte i väsentliga delar uppfyllt och motionen kan anses besvarad

Ärendebeskrivning
Lennart Jönsson (S) och Anita Mattsson (S) har lämnat in en motion om effektivare lokalanvändning i Tyresö kommun.

Ärendets beredning
Yttrande har utarbetats av tekniska kontoret.

Ordförandeutlåtande
Kommunens lokalanvändning är en viktig fråga. Vi har ett ansvar att vara effektiva med skattebetalarnas pengar samtidigt som vi har ett ansvar mot kommunens alla anställda att erbjuda vettiga lokaler att arbeta i. Lokalbehovet och användningen av lokaler ses löpande över och det finns alltid en strävan efter kostnadseffektivitet.

Just nu pågår ett utredningsarbete avseende långsiktiga lösningar kring lokalanvändningen. Utredningen ska vara klar och presenteras i februari 2010. Utöver det har den kontinuerliga kortsiktiga översynen lett till omflyttningar för att samla förvaltningsledningar i kommunhuset och samtidigt tillskapa nya arbetsplatser i våra utrymmen på C3L.

Vår ambition är att sänka kommunens lokalkostnader.

203 Information om planering inför andra vaccinationsomgången

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Det utskickade materialet kompletteras med en föredragning vid sammanträdet.

204 Information om åtgärder för att motverka arbetslöshet och ökade kostnader för försörjningsstöd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Information angående åtgärder lämnas vid sammanträdet.

205 Information om lämnade uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Uppdrag som tilldelats kommunstyrelseförvaltningen redovisas i bifogad sammanställning.

206 Information om Södertörnssamarbete

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning
Information angående pågående Södertörnssamarbete lämnas vid sammanträdet.

207 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2009:70 Hyreshöjning fr.o.m. 2010-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI

2009:71 Egenvård

2009:72 Individuell lön i praktiken – En studie om verksamhet och lönesättning i kommunal sektor

2009:73 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2010

Övriga meddelanden

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
- Protokoll 2009-11-25

Regionplanekontoret
- Unga röster i skärgården

Samordningsförbundet Östra Södertörn
- Avsiktsförklaring
Bilagor till protokoll
Närvaro KS 091215.pdf (78 kb)
Mötesinformation

 

§195 Kommunchefens rapport – november 2009

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisar kommunchefen frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§196 Månadsuppföljning oktober 2009

Kommunstyrelsens beslut

- Månadsuppföljningen noteras

______

Ärendebeskrivning

För att ge löpande information om det ekonomiska läget redovisas varje månad en sammanställning över resultatet och helårsprognos. I bilaga redovisas sammanställning för oktober 2009.


§197 Verksamhets- och budgetplan för kommunstyrelsen 2010

Kommunstyrelsens beslut

- Föreslagna mål och åtaganden godkänns

- Driftbudgetramar 2010 delegeras enligt bilaga 1

- Investeringsprogram 2010 delegeras enligt bilaga 2

- Driftkostnader för finansförvaltningen 2010 delegeras enligt bilaga 3

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Martin Nilsson (S-gruppen) ej deltar i beslutet. Till protokollet förs också att Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) om de hade haft rösträtt ej hade deltagit i beslutet.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 18 november 2009 om strategi- och budgetplan för 2010 och KELP 2010-2012. Med utgångspunkt i detta beslut har ett förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen tagits fram. Förslaget innehåller fördelning av ekonomiska ramar, mål och åtaganden samt delegering.


§198 Genomförd internkontroll – kommunstyrelseförvaltningen 2009

Kommunstyrelsens beslut

- Den utförda granskningen godkänns

______

Ärendebeskrivning

Varje år beslutar kommunstyrelsen om en internkontrollplan med ett antal granskningsmoment. Resultatet av granskningen ska redovisas till kommunstyrelsen.


§199 Förändring av arvode

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Arvodesreglementet förändras från och med den 1 januari 2010 enligt följande:

Socialnämndens vice ordförande, 0.1

Socialutskottets ordförande, 0.1

Socialutskottets vice ordförande, 0.05

______

Ärendebeskrivning

Ersättningsgrund för fortroendevalda i socialnämnden justeras enligt nedan:

Socialnämndens vice ordförande, 0.1

Socialutskottets ordförande, 0.1

Socialutskottets vice ordförande, 0.05

Nuvarande ersättningsmodell:

Socialnämndens vice ordförande samt ordförande i socialutskottet, 0.25. Föreslagen förändring gäller från och med den 1 januari 2010.

Ärendet behandlas i förhandlingsdelegationen 09-12-15.


§200 Hemställan om frivillig anslutning till förvaltningsområde

Kommunstyrelsens beslut

- Tyresö kommun ansluter sig ej till förvaltningsområde för finska språket

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Tyresö finska förening, finska församlingskretsen i Tyresö församling samt Pingstkyrkans finska församlingsgrupp har i en skrivelse till kommunen hemställt att Tyresö frivilligt skall ansluta sig till förvaltningsområde för det finska språket.

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk reglerar vilka kommuner som hör till förvaltningsområdet för finska språket. Tyresö hör inte till dessa kommuner och det torde bero på att behov saknas.


§201 Tyresöpanelen – redovisning av frågeomgång fem

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-25 § 50 att pröva medborgarpaneler.

En femte frågeomgång har nu genomförts i Tyresöpanelen. Resultatet av denna redovisas i bilaga.


§202 Motion angående en effektivare lokalanvändning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Med hänvisning till yttrande bedöms motionens syfte i väsentliga delar uppfyllt och motionen kan anses besvarad

Reservation

Martin Nilsson (S-gruppen) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

______

Ärendebeskrivning

Lennart Jönsson (S) och Anita Mattsson (S) har lämnat in en motion om effektivare lokalanvändning i Tyresö kommun.

Ärendets beredning

Yttrande har utarbetats av tekniska kontoret.

Ordförandeutlåtande

Kommunens lokalanvändning är en viktig fråga. Vi har ett ansvar att vara effektiva med skattebetalarnas pengar samtidigt som vi har ett ansvar mot kommunens alla anställda att erbjuda vettiga lokaler att arbeta i. Lokalbehovet och användningen av lokaler ses löpande över och det finns alltid en strävan efter kostnadseffektivitet.

Just nu pågår ett utredningsarbete avseende långsiktiga lösningar kring lokalanvändningen. Utredningen ska vara klar och presenteras i februari 2010. Utöver det har den kontinuerliga kortsiktiga översynen lett till omflyttningar för att samla förvaltningsledningar i kommunhuset och samtidigt tillskapa nya arbetsplatser i våra utrymmen på C3L.

Vår ambition är att sänka kommunens lokalkostnader.

Yrkande

Martin Nilsson (s-gruppen) yrkar bifall till motionens första att-sats.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.


§203 Information om planering inför andra vaccinationsomgången

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

______

Ärendebeskrivning

Det utskickade materialet kompletteras med en föredragning vid sammanträdet.


§204 Information om åtgärder för att motverka arbetslöshet och ökade kostnader för försörjningsstöd

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Information angående åtgärder lämnas vid sammanträdet.


§205 Information om lämnade uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Uppdrag som tilldelats kommunstyrelseförvaltningen redovisas i bifogad sammanställning.


§206 Information om Södertörnssamarbete

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Information angående pågående Södertörnssamarbete lämnas vid sammanträdet.


§207 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

______

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2009:70 Hyreshöjning fr.o.m. 2010-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI

2009:71 Egenvård

2009:72 Individuell lön i praktiken – En studie om verksamhet och lönesättning i kommunal sektor

2009:73 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2010

Övriga meddelanden

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

- Protokoll 2009-11-25

Regionplanekontoret

- Unga röster i skärgården

Samordningsförbundet Östra Södertörn

- Avsiktsförklaring

§208 Utredning om centrumskolan

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra en utredning kring centrumskolan som innehåller nedanstående

- Programförslag för ombyggnad och tillbyggnad samt ny gestaltning av Nyboda skola med tillhörande hus och utemiljöer med hänsyn till krav på sänkt energiförbrukning och minskad miljöpåverkan

- Övergångslösning för elever på Nyboda skola och Forellskolan samt gällande fritidsgården

- Konsekvensbeskrivning för ett upphörande av Forellskolan

______

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilagor).

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar ersättaryttranden (se bilagor).

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra en utredning kring centrumskolan.

§209 Framställan om namnbyte på Tyresö ishall i sponsringssyfte

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Framställan avslås i avvaktan på att riktlinjer för föreningars möjligheter till försäljning av anläggningars namn som ett led i deras sponsorverksamhet har fastställts

______

Ärendebeskrivning

Tyresö Hockeyklubb har skickat in en framställan om att Tyresö kommun ska ge föreningen tillstånd att byta namn på Tyresö ishall och sälja namnet mot att företag sponsrar föreningen.

Kommunen har sedan tidigare beslutat att ta fram riktlinjer för liknande ärenden och därför föreslås att framställan avslås i avvaktan på färdigställande av riktlinjer.