Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-02-24

Sammanträde 2014-02-24

Datum
Klockan
12:30
Plats
Sammanträdesrummet Bollmora, kommunhuset

1 Ansökan om engångsanslag till Tyresö FF

Dnr 2014/KS 0091 84

Kommunstyrelsens förslag till beslut
-

Beskrivning av ärendet
Tyresö Fotboll AB och Tyresö FF har i ett brev till kommunen inkommit med en ansökan om engångsanslag.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade förfrågan den 10 februari 2014 och beslutade rekommendera kommunstyrelsen att avvisa hemställan.

Inför kommunstyrelsens sammanträde den 18 februari inkom kompletterande handlingar i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för att inhämta ytterligare information, samt att hålla ett extra sammanträde den 24 februari för att ta beslut i frågan.

Bilagor
Brev från TFF och TFAB om kostnader för åtgärder på Tyresövallen.pdf
Protokollsutdrag KFN 140210 hemställan från Tyresö Fotboll AB och Tyresö FF.pdf
Brev till kommunstyrelsen Tyresö FF.pdf
Sponsorsbroschyr 2014.pdf
Kompletterande frågor till Tyresö FF.pdf
Svar från Tyresö FF på frågor från kultur- och fritidsnämndens ordförande.pdf
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (114 kb)

§43 Ansökan om engångsanslag till Tyresö FF

Dnr 2014/KS 0091 84

Kommunstyrelsens beslut
1. Mötet ajourneras från klockan 13.35 till 13.45.

2. Ansökan om engångsanslag från Tyresö Fotboll AB och Tyresö FF avslås.

3. Ärendet justeras omedelbart.

Röstförklaring
Alliansen lämnar in en gemensam skriftlig röstförklaring (bilaga).
Socialdemokraterna lämnar in en skriftlig röstförklaring (bilaga).

Särskilt yttrande
Miljöpartiet lämnar in ett särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Ulrica Riis-Pedersen (C) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Fotboll AB och Tyresö FF har i ett brev till kommunen inkommit med en ansökan om engångsanslag.

Kultur- och fritidsnämnden behandlade förfrågan den 10 februari 2014 och beslutade rekommendera kommunstyrelsen att avvisa hemställan.

Inför kommunstyrelsens sammanträde den 18 februari inkom kompletterande handlingar i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för att inhämta ytterligare information, samt att hålla ett extra sammanträde den 24 februari för att ta beslut i frågan.

På mötet den 24 februari föredras ärendet av Thomas Dennerby, fritidschef Tyresö kommun, och representanter från Grant Thornton.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) yrkar att mötet ajourneras.

Ordförandeförslag
Jag föreslår att ansökan avslås.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Kristjan Vaigurs (S) yrkande om ajournering och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Mötet ajourneras från klockan 13.35 till 13.45.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Bilagor
Brev från TFF och TFAB om kostnader för åtgärder på Tyresövallen.pdf
Protokollsutdrag KFN 140210 hemställan från Tyresö Fotboll AB och Tyresö FF.pdf
Brev till kommunstyrelsen Tyresö FF.pdf
Sponsorsbroschyr 2014.pdf
Kompletterande frågor till Tyresö FF.pdf
Svar från Tyresö FF på frågor från kultur- och fritidsnämndens ordförande.pdf
Underlag.pdf
Ekonomisk rapport.pdf