Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2020-02-19

Sammanträde 2020-02-19

Datum
Klockan
14:15
Plats
Kommunhuset

1 Översyn av arrendekontrakt Uddby gård

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en översyn av det befintliga
arrendekontraktet avseende Uddby gård i Tyresö kommun samt vid behov vidta de
erforderliga åtgärder som krävs inom angivna lagstadgade tider såsom att initiera
eventuella villkorsändringar, genomföra förhandling etc.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är ägare av Uddby gård i Alby naturreservat. Kommunstyrelsen
beslutade den 8 december 2015 § 197 att teckna arrendekontrakt med David
Neveling. Arrendekontraktet är ett gårdsarrende och arrendetiden löper under
perioden fr.o.m 14 mars 2016 t.o.m. 13 mars 2021.

Enligt arrendekontraktet ska uppsägning eller begäran om villkorsändring vara
skriftlig och ska ske senast ett år före arrendetidens utgång. Om arrendet inte sägs
upp eller begäran om villkorsändring initieras av någon av parterna förlängs
detsamma ytterligare fem år på oförändrade villkor. För det fall Tyresö kommun
önskar göra någon förändring avseende arrendekontraktet måste detta skriftligen
meddelas och delges arrendatorn senast den 13 mars 2020.

Kommunledningsutskottet planerar ta upp ärendet som ett extra ärende vid sitt
sammanträde den 19 februari.

§24 Översyn av arrendekontrakt Uddby gård

Dnr 2020/KS 0060 012

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en översyn av det befintliga arrendekontraktet avseende Uddby gård i Tyresö kommun samt vid behov vidta de erforderliga åtgärder som krävs inom angivna lagstadgade tider såsom att initiera eventuella villkorsändringar, genomföra förhandling etc.
2. Vid kommunens begäran om villkorsändring ges kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderat arrendekontrakt som ska godkännas av kommunstyrelsen innan undertecknande sker.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är ägare av Uddby gård i Alby naturreservat. Kommunstyrelsen beslutade den 8 december 2015 § 197 att teckna arrendekontrakt med David Neveling. Arrendekontraktet är ett gårdsarrende och arrendetiden löper under perioden fr.o.m 14 mars 2016 t.o.m. 13 mars 2021.

Enligt arrendekontraktet ska uppsägning eller begäran om villkorsändring vara skriftlig och ska ske senast ett år före arrendetidens utgång. Om arrendet inte sägs upp eller begäran om villkorsändring initieras av någon av parterna förlängs detsamma ytterligare fem år på oförändrade villkor. För det fall Tyresö kommun önskar göra någon förändring avseende arrendekontraktet måste detta skriftligen meddelas och delges arrendatorn senast den 13 mars 2020.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet vid sitt sammanträde den 19 februari och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en översyn av det befintliga arrendekontraktet avseende Uddby gård i Tyresö kommun samt vid behov vidta de erforderliga åtgärder som krävs inom angivna lagstadgade tider såsom att initiera eventuella villkorsändringar, genomföra förhandling etc.

2. Vid kommunens begäran om villkorsändring ges kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderat arrendekontrakt som ska godkännas av kommunstyrelsen innan undertecknande sker.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att:

1. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en översyn av det befintliga arrendekontraktet avseende Uddby gård i Tyresö kommun samt vid behov vidta de erforderliga åtgärder som krävs inom angivna lagstadgade tider såsom att initiera eventuella villkorsändringar, genomföra förhandling etc.
2. Vid kommunens begäran om villkorsändring ges kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderat arrendekontrakt som ska godkännas av kommunstyrelsen innan undertecknande sker.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2020-02-19 § 11.pdf
Tjänsteskrivelse Översyn av arrendekontrakt Uddby gård.pdf