Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2020-08-25

Sammanträde 2020-08-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport augusti 2020

Dnr 2020/KS 0067 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt
lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av
förvaltningsövergripande karaktär samt information om påg ående uppdrag.

2 Månadsrapportering till kommunstyrelsen

Dnr 2020/KS 0159 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt
uppföljning av mål, investeringar och ekonomi (handlingar under utarbetande).

3 Exploateringsavtal för Vallmon 8-11

Dnr KSM 2018-702-251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och exploatören Borohus AB sam
fastighetsägarna Lars Blomkvist och Tyresö Berg & Byggteknik Holding AB
godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att
underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets
genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för
detaljplanen Vallmon 8-11. Exploatören ska uppföra 10 bostadsrättslägenheter,
vilka grupperas som par- respektive kedjehus. Kommunen ska förvärva del av
fastigheterna Vallmon 9-10 som enligt detaljplanen utgör allmän plats. Exploatören
ska erlägga ett exploateringsbidrag på 1 053 869 kronor för iordningställande av
allmänna anläggningar och markförvärv.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet samt ge
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i uppdrag att underteckna
avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-06-17 §14.pdf
Tjänsteskrivelse Vallmon exploateringsavtal antagande.docx.pdf
Vallmon_Exploateringsavtal.pdf
Bilaga 1_Utkast detaljplan.pdf
Bilaga 2_Ansökan och Överrenskommelse om fastighetsreglering.pdf
Bilaga 3_Fastighetsrapport.pdf
Bilaga 4_Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 5_Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 6_Kommunens energiriktlinjer.pdf
Bilaga 7_Huvudtiplan_Vallmon.pdf
Bilaga 8_Avtalsservitut.pdf

4 Antagande av detaljplan för Vallmon 8-11

Dnr 2015/SBF 0103

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Vallmon 8-11 antas.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om antagande av detaljplan för Vallmon 8 -11, Långsjövägen
51 och 53 i Skälsätra. Utöver befintlig bebyggelse innefattar förslaget tio lägenheter
i parhus och kedjehus. Bostäderna har en gemensam infartsgata samt ytor för lek,
umgänge, sophantering och gästparkering. Förslaget bedöms bidra till en varierad
bostadsstruktur för kommundelen Trollbäcken samt möjliggör breddning av
Långsjövägen för framtida gångbana.

Ärendet har beretts i stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-06-17 §15.pdf
Tjänsteskrivelse Vallmon antagande.docx.pdf
Planbeskrivning_Antagande_Vallmon_8-11_20200604.pdf
Vallmon 8-11_Plankarta_Antagande.pdf
Granskningsutlåtande_Vallmon 8-11.pdf

5 Avtal om ändring av exploateringsavtal Granitvägen

Dnr KSM2018-1519-251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avtal om ändring av exploateringsavtal med Filadelfiaförsamlingen avseende
exploatering vid Granitvägen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att
underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets
genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Tyresö beslutade den 24 januari 2019 att godkänna
exploateringsavtal mellan kommunen och Filadelfiaförsamlingen i Stockholm
avseende bostäder och lokaler vid Granitvägen. Till grund för avtalet låg ny
detaljplan för Granitvägen. Filadelfiaförsamlingen äger fastigheten Bollmora 1:85
och ska enligt exploateringsavtalet förvärva delar av den kommunägda fastigheten
Bollmora 1:94. För ett av områdena benämnt E1 i exploateringsavtalet avtalades
om att Filadelfiaförsamlingen har option på att frånträda förvärvet. Köpeskillingen
för området baserades i exploateringsavtalet på ett byggrättsvärde för
bostadsrätter om 5000 kr/kvm ljus BTA och en värdegrundande area om 1752 kvm
ljus BTA, vilket gav en preliminär köpeskilling om totalt
åttamiljonersjuhundrasextiotusen (8 760 000) kronor.

Efter att exploateringsavtalet tecknades har Filadelfiaförsaml ingen framfört
önskemål om att istället uppföra hyresrätter inom område E1 och samtidigt förlänga
optionen att frånträda förvärvet till den 31 december 2020. Ett förslag till avtal om
ändring av exploateringsavtalet har tagits fram. Optionstiden har tidigare förlängts
genom delegationsbeslut vid två tillfällen varför avtalet benämns ”avtal nr 3 om
ändring av exploateringsavtal”. Avtalet innebär att optionen förlängs året ut och att
köpeskillingen ändras utifrån det byggrättsvärde för hyresrätter som
överenskommits i exploateringsavtalet.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtalet och ge kommunstyrelsens
ordförande och kommundirektören i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella
erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-06-17 §17.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Avtal om ändring av exploateringsavtal.pdf

6 Återrapportering av uppdrag om skyfallsutredning för Tyresö kommun

Dnr KSM2019-1063-210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Återrapporteringen av uppdraget noteras.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys utifrån
resultaten i skyfallsutredningen samt ta fram en strukturplan för området kring
Bollmora inklusive Lindalen som har avrinning mot Tyresö centrum. Arbetet
finansieras inom tidigare anslaget utrymme i budgeten för miljö- och klimatarbete.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2019-09-10 § 149 kommundirektören i uppdrag att ta fram
en skyfallsutredning som finansieras inom anslagen budget för miljö- och
klimatarbete. Uppdraget har letts av samhällsbyggnadskontoret som uppdragit åt
DHI Sverige AB att genomföra en skyfallskartering över de bebyggda delarna av
Tyresö kommun. Tre olika regnscenarion, ett nutida och ett framtida 100 -årsregn
samt det regn som föll över Köpenhamn 2 juli 2011, har simulerats. Simuleringarna
resulterar i GIS-skikt och kartbilder av översvämningarnas maximala utbredning,
djup och flöden.

Utifrån översvämningsresultaten framgår att ett antal områden inom kommunen
kommer att ha stora översvämningsproblem vid ett skyfall.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför som nästa steg att en
konsekvensanalys av hur översvämningar riskerar att påverka bebyggelse,
infrastruktur och samhällsviktig verksamhet genomförs, samt att en strukturplan för
området kring Bollmora inklusive Lindalen (se bilaga 2) som har avrinning mot
Tyresö centrum tas fram.

I kommunstyrelsens beslut 2019-09-10 § 149 angavs att arbetet med
skyfallsutredningen skulle finansieras inom anslagen budget för miljö- och
klimatarbete 2019 (uppskattad kostnad 500-1000 kkr). Förvaltningens förslag till
beslut om konsekvensanalys och strukturplan föreslås finansieras inom det redan
anslagna utrymmet i budgeten för miljö- och klimatarbete.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar
återrapporteringen av uppdraget samt ger kommundirektören i uppdrag att ta fram
en strukturplan för området kring Bollmora inklusive Lindalen som har avrinning
mot Tyresö centrum. Arbetet finansieras inom tidigare anslaget utrymme i budgeten
för miljö- och klimatarbete.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet 2020-06-17 §24.pdf

7 Svar angående förslag om masstestning av personal i förskola och skola

Dnr 2020/KS 0185 014

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Ärendet anses besvarat.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni att överlämna ärendet Masstestning av
personal i förskola och skola till förvaltningen för beredning. Ärendet avser ett
förslag från Anki Svensson (M) om att kommunen ska låta testa all personal inom
förskola och skola för Covid-19 och därmed minska risken för smittspridning i
samband med höstterminens start.

Förvaltningen har utrett frågan och redovisar svar i bifogad tjänsteskrivelse med
förslag till kommunstyrelsen om att ärendet ska anses besvarat.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
anser ärendet besvarat.

Bilagor
Kommunledningsutskottet 2020-08-12 § 51.pdf
Tjänsteskrivelse masstestning av personal i förskola och skola.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 112.pdf

8 Dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2020/KS 0205 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Sam Norryd, jurist, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens
verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 31 augusti 2020 och ersätter nuvarande
uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare Jonny Knutas.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs
att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att
organisationen följer dataskyddsförordningen. Ko mmunen har en anställd jurist,
Sam Norryd, som föreslås bli dataskyddsombud.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
utser Sam Norryd, jurist, till dataskyddsombud för kommunstyrelsens
verksamhetsområden, samt beslutar att uppdraget ska gäller från och med den 31
augusti 2020 och ersätta nuvarande uppdrag som dataskyddsombud,
informationssäkerhetssamordnare Jonny Knutas.

Bilagor
Kommunledningsutskottet 2020-08-12 § 54.pdf
Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

9 Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2021

Dnr 2020/KS 0183 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2021 fastställs enligt
kommunkansliets förslag.
2. Strategidagar 2021 för presidier och kommunledning hålls 11 mars, 15 april, 29
april och 18 november.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
3. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2021 fastställs enligt
kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och
sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.
Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och
kommunfullmäktige samt strategidagar för år 2021 föreslås fastställas enligt bifogat
förslag.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
fastställer datum för kommunstyrelsens sammanträden samt strategidagar under
2021 enligt kommunkansliets förslag samt föreslår kommunfullmäktige att fastställa
datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2021 enligt
kommunkansliets förslag.

Bilagor
Kommunledningsutskottet 2020-08-12 § 53.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum samt strategidagar 2021.pdf

10 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2020/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas
av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott,
som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte
att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte
att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2020-08-12, se https://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/protokoll?date=2020-08-12
Hållbarhetsutskottet 2020-06-17, se https://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskott/protokoll?date=2020-06-17
Stadsbyggnadsutskottet 2020-06-17, se https://insynsverige.se/tyreso-
stadsbyggnadsutskottet/protokoll?date=2020-06-17

11 Kommunstyrelsens meddelanden augusti 2020

Dnr 2019/KS 0370 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns
med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär nummer 20:29, 20:30, 20:31, se
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/allacirkular.16226.html

Övriga meddelanden
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 2 2020, se
https://www.samordningsforbundetostrasodertorn .se/Homepage/Download-
File/f/1255408/h/f065beb056f6892ba4288bcf7d9de381/Sfb+%C3%96S+Ny
hetsbrev+nr+4+2020

Bilagor
Södertörns miljö- och hälösoskyddsförbund protokoll direktionen 2020 -06-16.pdf

§114 Kommundirektörens rapport augusti 2020

Dnr 2020/KS 0067 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport augusti 2020.pdf

§115 Månadsrapportering till kommunstyrelsen

Dnr 2020/KS 0159 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Juli rapport Tyresö kommun inkl mål 20200821.pdf

§116 Exploateringsavtal för Vallmon 8-11

Dnr KSM 2018-702-251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal mellan Tyresö kommun och exploatören Bor ohus AB sam fastighetsägarna Lars Blomkvist och Tyresö Berg & Byggteknik Holding AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för
detaljplanen Vallmon 8-11. Exploatören ska uppföra 10 bostadsrättslägenheter, vilka grupperas som par- respektive kedjehus. Kommunen ska förvärva del av
fastigheterna Vallmon 9-10 som enligt detaljplanen utgör allmän plats. Exploatören ska erlägga ett exploateringsbidrag på 1 053 869 kronor för iordningställande av allmänna anläggningar och markförvärv.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtalet samt ge kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal för Vallmon 8-11 samt ger kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Vallmon Exploateringsavtal.pdf
Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering.pdf
Avtalsservitut.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-06-17 §14.pdf
Tjänsteskrivelse Vallmon exploateringsavtal antagande.docx.pdf
Bilaga 1_Utkast detaljplan.pdf
Bilaga 3_Fastighetsrapport.pdf
Bilaga 4_Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 5_Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 6_Kommunens energiriktlinjer.pdf
Bilaga 7_Huvudtiplan_Vallmon.pdf

§117 Antagande av detaljplan för Vallmon 8-11

Dnr 2015/SBF 0103

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Vallmon 8-11 antas.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om antagande av detaljplan för Vallmon 8 -11, Långsjövägen 51 och 53 i Skälsätra. Utöver befintlig bebyggelse innefattar förslaget tio lägenheter i parhus och kedjehus. Bostäderna har en gemensam
infartsgata samt ytor för lek, umgänge, sophantering och gästparkering. Förslaget bedöms bidra till en varierad bostadsstruktur för kommundelen
Trollbäcken samt möjliggör breddning av Långsjövägen för framtida gångbana.

Ärendet har beretts i stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för Vallmon 8-11.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-06-17 §15.pdf
Tjänsteskrivelse Vallmon antagande.docx.pdf
Planbeskrivning_Antagande_Vallmon_8-11_20200604.pdf
Vallmon 8-11_Plankarta_Antagande.pdf
Granskningsutlåtande_Vallmon 8-11.pdf

§118 Avtal om ändring av exploateringsavtal Granitvägen

Dnr KSM2018-1519-251

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avtal om ändring av exploateringsavtal med Filadelfiaförsamlingen avseende exploatering vid Granitvägen godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Tyresö beslutade den 24 januari 2019 att godkänna exploateringsavtal mellan kommunen och Filadelfiaförsamlingen i Stockholm avseende bostäder och lokaler vid Granitvägen. Till grund för avtalet låg ny detaljplan för Granitvägen. Filadelfiaförsamlingen äger fastigheten Bollmora 1:85 och ska enligt exploateringsavtalet förvärva delar av den kommunägda fastigheten Bollmora 1:94. För ett av områdena benämnt E1 i exploateringsavtalet avtalades om att Filadelfiaförsamlingen har option på att frånträda förvärvet. Köpeskillingen för området baserades i exploateringsavtalet på ett byggrättsvärde för bostadsrätter om 5000 kr/kvm ljus BTA och en
värdegrundande area om 1752 kvm ljus BTA, vilket gav en preliminär köpeskilling om totalt åttamiljonersjuhundrasextiotusen (8 760 000) kronor.

Efter att exploateringsavtalet tecknades har Filadelfiaförsamlingen framfört önskemål om att istället uppföra hyresrätter inom område E1 och samtidigt förlänga optionen att frånträda förvärvet till den 31 december 2020. Ett förslag till avtal om ändring av exploateringsavtalet har tagits fram. Optionstiden har
tidigare förlängts genom delegationsbeslut vid två tillfällen varför avtalet benämns ”avtal nr 3 om ändring av exploateringsavtal”. Avtalet innebär att optionen förlängs året ut och att köpeskillingen ändras utifrån det
byggrättsvärde för hyresrätter som överenskommits i exploateringsavtalet.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtalet och ge kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtal om ändring av exploateringsavtal med
Filadelfiaförsamlingen avseende exploatering vid Granitvägen samt att ge kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2020-06-17 §17.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Avtal om ändring av exploateringsavtal.pdf

§119 Återrapportering av uppdrag om skyfallsutredning för Tyresö kommun

Dnr KSM2019-1063-210

Kommunstyrelsens beslut
1. Återrapporteringen av uppdraget noteras.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys utifrån resultaten i skyfallsutredningen samt ta fram en strukturplan för området kring Bollmora inklusive Lindalen som har avrinning mot Tyresö centrum. Arbetet finansieras inom tidigare anslaget utrymme i budgeten för miljö- och klimatarbete.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav 2019-09-10 § 149 kommundirektören i uppdrag att ta fram en skyfallsutredning som finansieras inom anslagen budget för miljö- och klimatarbete. Uppdraget har letts av samhällsbyggnadskontoret som uppdragit åt DHI Sverige AB att genomföra en skyfallskartering över de bebyggda delarna av Tyresö kommun. Tre olika regnscenarion, ett nutida och ett framtida 100 -årsregn samt det regn som föll över Köpenhamn 2 juli 2011, har simulerats. Simuleringarna resulterar i GIS-skikt och kartbilder av översvämningarnas
maximala utbredning, djup och flöden.

Utifrån översvämningsresultaten framgår att ett antal områden inom kommunen kommer att ha stora översvämningsproblem vid ett skyfall. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför som nästa steg att en konsekvensanalys av hur översvämningar riskerar att påverka bebyggelse,
infrastruktur och samhällsviktig verksamhet genomförs, samt att en strukturplan
för området kring Bollmora inklusive Lindalen (se bilaga 2) som har avrinning mot Tyresö centrum tas fram.

I kommunstyrelsens beslut 2019-09-10 § 149 angavs att arbetet med
skyfallsutredningen skulle finansieras inom anslagen budget för miljö- och
klimatarbete 2019 (uppskattad kostnad 500-1000 kkr). Förvaltningens förslag till
beslut om konsekvensanalys och strukturplan föreslås finansieras inom det redan anslagna utrymmet i budgeten för miljö- och klimatarbete.

Hållbarhetsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar återrapporteringen av uppdraget samt ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en strukturplan för området kring Bollmora inklusive Lindalen som har avrinning mot Tyresö centrum. Arbetet finansieras inom tidigare anslaget utrymme i budgeten för miljö- och klimatarbete.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen noterar återrapporteringen av uppdraget samt ger kommundirektören i uppdrag att
genomföra en konsekvensanalys utifrån resultaten i skyfallsutredningen och ta fram en strukturplan för området kring Bollmora inklusive Lindalen som har avrinning mot Tyresö centrum. Arbetet finansieras inom tidigare anslaget utrymme i budgeten för miljö- och klimatarbete.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet 2020-06-17 §24.pdf

§120 Svar angående förslag om masstestning av personal i förskola och skola

Dnr 2020/KS 0185 014

Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet anses besvarat.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni att överlämna ärendet Masstestning av
personal i förskola och skola till förvaltningen för beredning. Ärendet avser ett
förslag från Anki Svensson (M) om att kommunen ska låta testa all personal inom förskola och skola för Covid-19 och därmed minska risken för smittspridning i samband med höstterminens start.

Förvaltningen har utrett frågan och redovisar svar i bifogad tjänsteskrivelse med
förslag till kommunstyrelsen om att ärendet ska anses besvarat.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
anser ärendet besvarat.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen anser ärendet besvarat.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet 2020-08-12 § 51.pdf
Tjänsteskrivelse masstestning av personal i förskola och skola.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-06-22 § 112.pdf

§121 Dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden

Dnr 2020/KS 0205 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Sam Norryd, jurist, utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 31 augusti 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare Jonny Knutas.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har en
anställd jurist, Sam Norryd, som föreslås bli dataskyddsombud.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
utser Sam Norryd, jurist, till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden, samt beslutar att uppdraget ska gäller från och med den 31 augusti 2020 och ersätta nuvarande uppdrag som dataskyddsombud,
informationssäkerhetssamordnare Jonny Knutas.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen utser Sam Norryd,
jurist, till dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområden samt
beslutar att uppdraget gäller från och med den 31 augusti 2020 och ersätter
nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare
Jonny Knutas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet 2020-08-12 § 54.pdf
Dataskyddsombud till kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

§122 Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige 2021

Dnr 2020/KS 0183 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Datum för kommunstyrelsens sammanträden under 2021 fastställs enligt kommunkansliets förslag.
2. Strategidagar 2021 för presidier och kommunledning hålls 11 mars, 15 april, 29 april och 18 november.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
3. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2021 fastställs enligt kommunkansliets förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och
sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.
Sammanträdesdatum för kommunledningsutskott, kommunstyrelse och
kommunfullmäktige samt strategidagar för år 2021 föreslås fastställas enligt
bifogat förslag.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen
fastställer datum för kommunstyrelsens sammanträden samt strategidagar under
2021 enligt kommunkansliets förslag samt föreslår kommunfullmäktige att fastställa datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2021 enligt
kommunkansliets förslag.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen fastställer datum för kommunstyrelsens sammanträden samt strategidagar under 2021 enligt kommunkansliets förslag och att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer datum för kommunfullmäktiges sammanträden
under 2021 enligt kommunkansliets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet 2020-08-12 § 53.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum samt strategidagar 2021.pdf

§123 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Dnr 2020/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2020-08-12, se https://insynsverige.se/tyreso-
ledningsutskott/protokoll?date=2020-08-12
Hållbarhetsutskottet 2020-06-17, se https://insynsverige.se/tyreso-
hallbarhetsutskott/protokoll?date=2020-06-17
Stadsbyggnadsutskottet 2020-06-17, se https://insynsverige.se/tyreso-
stadsbyggnadsutskottet/protokoll?date=2020-06-17

§124 Kommunstyrelsens meddelanden augusti 2020

Dnr 2019/KS 0370 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Cirkulär nummer 20:29, 20:30, 20:31, 20:32, se
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/allacirkular.16226.html

Övriga meddelanden
Samordningsförbundet Östra Södertörn Nyhetsbrev nr 2 2020, se
https://www.samordningsforbundetostrasodertorn.se/Homepage/Download -
File/f/1255408/h/f065beb056f6892ba4288bcf7d9de381/Sfb+%C3%96S+Ny
hetsbrev+nr+4+2020

Bilagor
Södertörns miljö- och hälösoskyddsförbund protokoll direktionen 2020-06-16.pdf