Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2022-12-20

Sammanträde 2022-12-20

Datum
Klockan
16:30
Plats
Kommunhuset

1 Förnyat förordnande som vigselförrättare

Ärende 1 Diarienummer 2022/KS 0367

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Länsstyrelsen föreslås förnya förordnandena som vigselförrättare i Tyresö kommun till och med 31 mars 2027 för:
1. Marie Linder
2. Anna Steele

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län utser borgerliga vigselförrättare efter förslag från kommunen. Länsstyrelsen ska, enligt äktenskapsbalken 4 kap. 4 §, pröva att den som föreslås har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för uppdraget.

Tyresö kommun har i nuläget elva borgerliga vigselförrättare förordnade av Länsstyrelsen. För sex av dessa löper förordnandetiden ut 2022-12-31 varav två personer, Marie Linder och Anna Steele, har lämnat önskemål om förnyat förordnande.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att föreslå Länsstyrelsen att förnya förordnandena för Marie Linder och Anna Steele. Förordnandetiden föreslås till och med den 31 mars 2027.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förnyat förordnande som vigselförrättare.pdf

2 Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun

Ärende 2 Diarienummer 2022/KS 0366

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till reviderat reglemente för styrelse och nämnder i Tyresö kommun antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
En ändring i ingressen till det allmänna nämndreglementet föreslås. Syftet är att förenkla administrationen för utskott, råd och beredningar. Ändringen innebär att det som sägs i det gemensamma reglementet i tillämpliga delar även ska gälla dessa organ och torde i praktiken vara ett förtydligande av vad som redan gäller.
Ändringar i 20 § allmänna nämndreglementet (punkt 2.12) föreslås i syfte att säkra nämndernas beslutsförhet och värna den kommunala demokratin.
Ändringarna i 20 § föreslås eftersom dagens skrivningar inte reglerar den situation som uppstår om en ledamot är frånvarande och ingen ersättare finns enligt gällande ersättarordning. Dagens skrivningar innebär också att majoriteten alltid är ersättare i första hand, oavsett vem som behöver ersättas, om ingen beslutad ersättarordning finns.

Ändringarna innebär:
2. Att ordföranden, till skillnad från vad som gäller utifrån nuvarande skrivning, kan kalla in ersättare, som ett parti valt att inte ta upp i ersättarordningen. Detta kan dock endast ske i fall då nämnden riskerar att annars inte bli beslutsför.

1. Att det anges uttryckligen att partierna i första hand ersätts av ledamöter från det parti de tillhör om ingen ersättarordning finns. I andra hand ersätts de av ledamöter från den valsedelsgrupp ledamöterna tillhört vid tidpunkten för val av nämnd/styrelse, samt utifrån ordningen i protokollet från valet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf
Revidering av gemensamt reglemente (med ändringsmarkeringar).pdf
Revidering av gemensamt reglemente.pdf

3 Regler för ersättares tjänstgöring mandatperioden 2023-2026

Ärende 3 Diarienummer 2022/KS 0314 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
För mandatperioden 2023-2026 gäller reglerna i bifogat förslag för ersättares tjänstgöring.
Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.


Sida
1 (1)

Beslutande organ
Kommunstyrelsen
Handlingstyp
Kallelse
Mötesdatum
2022-12-20
Sida
1 (1)
Beslutande organ
Kommunstyrelsen
Handlingstyp
Kallelse
Mötesdatum
2022-12-20
Sida
1 (1)

§223 Förnyat förordnande som vigselförrättare *

Diarienummer 2022/KS 0367

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Länsstyrelsen föreslås förnya förordnandena som vigselförrättare i Tyresö kommun till och med 31 mars 2027 för:
1. Marie Linder
2. Anna Steele

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län utser borgerliga vigselförrättare efter förslag från kommunen. Länsstyrelsen ska, enligt äktenskapsbalken 4 kap. 4 §, pröva att den som föreslås har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för uppdraget.

Tyresö kommun har i nuläget elva borgerliga vigselförrättare förordnade av Länsstyrelsen. För sex av dessa löper förordnandetiden ut 2022-12-31 varav två personer, Marie Linder och Anna Steele, har lämnat önskemål om förnyat förordnande.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att föreslå Länsstyrelsen att förnya förordnandena för Marie Linder och Anna Steele. Förordnandetiden föreslås till och med den 31 mars 2027.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
- Länsstyrelsen föreslås förnya förordnandena som vigselförrättare i Tyresö kommun till och med 31 mars 2027 för:
1. Marie Linder
2. Anna Steele

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förnyat förordnande som vigselförrättare.pdf

§224 Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun *

Diarienummer 2022/KS 0366

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till reviderat reglemente för styrelse och nämnder i Tyresö kommun antas och gäller tillsvidare.

Beskrivning av ärendet
En ändring i ingressen till det allmänna nämndreglementet föreslås. Syftet är att förenkla administrationen för utskott, råd och beredningar. Ändringen innebär att det som sägs i det gemensamma reglementet i tillämpliga delar även ska gälla dessa organ och torde i praktiken vara ett förtydligande av vad som redan gäller.
Ändringar i 20 § allmänna nämndreglementet (punkt 2.12) föreslås i syfte att säkra nämndernas beslutsförhet och värna den kommunala demokratin.
Ändringarna i 20 § föreslås eftersom dagens skrivningar inte reglerar den situation som uppstår om en ledamot är frånvarande och ingen ersättare finns enligt gällande ersättarordning. Dagens skrivningar innebär också att majoriteten alltid är ersättare i första hand, oavsett vem som behöver ersättas, om ingen beslutad ersättarordning finns.

Ändringarna innebär:
2. Att ordföranden, till skillnad från vad som gäller utifrån nuvarande skrivning, kan kalla in ersättare, som ett parti valt att inte ta upp i ersättarordningen. Detta kan dock endast ske i fall då nämnden riskerar att annars inte bli beslutsför.

1. Att det anges uttryckligen att partierna i första hand ersätts av ledamöter från det parti de tillhör om ingen ersättarordning finns. I andra hand ersätts de av ledamöter från den valsedelsgrupp ledamöterna tillhört vid tidpunkten för val av nämnd/styrelse, samt utifrån ordningen i protokollet från valet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förslag till reviderat reglemente för styrelse och nämnder i Tyresö kommun antas och gäller tillsvidare.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Revidering av gemensamt reglemente för nämnder i Tyresö kommun.pdf
Revidering av gemensamt reglemente (med ändringsmarkeringar).pdf
Revidering av gemensamt reglemente.pdf

§225 Regler för ersättares tjänstgöring mandatperioden 2023-2026 *

Diarienummer 2022/KS 0314 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
För mandatperioden 2023-2026 gäller reglerna i bifogat förslag för ersättares tjänstgöring.

Beskrivning av ärendet
Inom respektive partigrupper inträder ersättare i den ordning de upptagits i kommunfullmäktiges protokoll vid valförrättningen.

Dessa regler ska tillämpas om inte lag eller annan förrättning föreskriver annat om ersättares tjänstgöring. Vid fyllnadsval efter ersättare avgått ur majoritetsvald styrelse, nämnd eller annat organ ska den nyvalda ersättaren placeras efter övriga ersättare inom den egna partigruppen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att för mandatperioden 2023-2026 gäller reglerna i bifogat förslag för ersättares tjänstgöring.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Regler för ersättares tjänstgöring mandatperioden 2023-2026 - rättad.pdf