Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2024-04-17

Sammanträde 2024-04-17

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bollmora

§55 Information från kommunstyrelsens ordförande

  • § 55

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras.

 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.

Ordförandeutlåtande

Tyresö kommun fått en ny politisk majoritet. Socialdemokraterna och Moderaterna har valt att gå ihop och samarbeta över blockgränserna för att säkra ett tryggt och stabilt styre för Tyresöborna.

Vi har i samband med det nya samarbetet valt att se över den politiska organisationen. Socialdemokraterna och Moderaterna är överens om att nuvarande stadsbyggnadsutskott och hållbarhetsutskott bildar en egen nämnd som kommer att heta Samhällsbyggnads- och hållbarhetsnämnden. Vi tror att vi på så vis bättre och med mer handlingskraft kan leverera och hantera dessa viktiga frågor.

För oss är det viktigt att organisationsförändringen sker på ett tryggt och genomarbetat sätt. Vi planerar därför att beslutet ska hanteras på kommunfullmäktige i maj. Då kommer även nya ledamöter och ersättare att väljas i kommunstyrelsen och i nämnderna.

Eftersom den politiska majoriteten i kommunstyrelsens nuvarande utskott inte längre är densamma som i fullmäktige föreslås därför kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att återkalla uppdragen i utskotten. 

 

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

§56 Återkallande av uppdrag och delegerad beslutanderätt *

  • 56 Diarienummer 2024/KS 0156

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen återkallar delegerad beslutanderätt från stadsbyggnadsutskottet, hållbarhetsutskottet och kommunledningsutskottet från och med 1 maj 2024.

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Uppdragen för samtliga förtroendevalda i stadsbyggnadsutskottet, hållbarhetsutskottet och kommunledningsutskottet återkallas.

 

 

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen kap. 4 § 10 punkt 1 får fullmäktige återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige. Den bestämmelsen kommer tillämpas analogt, för utskotten.

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 1.2 kan kommunstyrelsen återta delegationen, generellt eller i ett specifikt ärende.

 

Ordförandeförslag

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

- Kommunstyrelsen återkallar delegerad beslutanderätt från stadsbyggnadsutskottet, hållbarhetsutskottet och kommunledningsutskottet från och med 1 maj 2024.

 

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- Uppdragen för samtliga förtroendevalda i stadsbyggnadsutskottet, hållbarhetsutskottet och kommunledningsutskottet återkallas.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.