Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsens demokratiberedning > Sammanträde 2011-03-30

Sammanträde 2011-03-30

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (124 kb)

§1 Arbetsordning för demokratiberedningen

Att stärka medborgarnas inflytande och vitalisera demokratin i kommunen är en viktig uppgift för kommunen. I ett antal år har Tyresö arbetat med att utveckla demokratifrågorna genom en demokratiberedning under fullmäktige. Den har lidit av att sakna hemvist i den vardagliga kommunala organisationen. Det har varit svårt att få genomslag för de beslut och diskussioner som förts i demokratiberedningen. Tillgången till kommunens tjänstemannaorganisation och budgetmedel har också varit begränsad. Mot den bakgrunden har istället för kommunfullmäktiges demokratiberedning inrättats kommunstyrelsens demokratiberedning. Den nya demokratiberedningen har till uppgift att arbeta med frågor om demokrati och medborgarinflytande i bred bemärkelse.

Beredningen skall se till att det egna arbetet bedrivs enligt de mål och planer som kommunstyrelsen har bestämt. Minst ett av sammanträdena per år skall innehålla ett samråd med kommunstyrelsens presidium. Bra om demokratiberedningen har regelbundna möten så att vi kan fungerar som remissinstans. Det är viktigt att man tar upp på seminariet om målen för 2012-2014 som kommunstyrelsen har den 6April. Demokratiberedningen bör ta fram en verksamhetsplan på nästa möte.

§2 Valdeltagandet

Över tiden har valdeltagandet minskat jämfört med 1970-talet och början av 1980 talet. Höst var valdeltagandet i valet 1976 då 90,9 % röstade i kommunvalet i Tyresö. Valdeltagandet minskade till 81,2 % år 2002 och har därefter ökat till 84,5 % 2010. Tyresö ligger på ca 40 plats i riket när det gäller valdeltagandet.

Valdeltagandet varierar mellan olika valdistrikt från över 90 % i Fårdala och Hanviken ned till 66 % i Nyboda och 61 % i Granängsringen. Det är framförallt de som bara får rösta i kommunvalet som inte röstar. Där var valdeltagandet 42 % i kommunen och 32 % i Nyboda och 26 % i Granängsringen. När det gäller förstagångsväljare var valdeltagandet 79 % i Tyresö jämfört med 74 % i riket och 76 % i länet.

Detta kan vara ett område för demokratiberedningen att arbeta vidare med. Vi bör kunna sätta upp mål för såväl valdeltagandet som olika åtgärder som behöver vidtas? Det är något som alla har till uppgift att fundera över. Det kan vara lämpligt att jämföra med kommuner av motsvarande karaktär exempelvis Lerum som vi haft samarbete med tidigare i olika sammanhang.

Sveriges kommuner och landsting har tagit fram underlag för hur kommunen kan arbeta för att öka valdeltagandet.

§3 Hur kan medborgarna påverka idag?

För att alla skall veta vilka olika möjligheter medborgare har att påverka idag hade vi en genomgång av dessa, med hemsidan som underlag (Titta under Kommun och Demokrati påverka).

Tyresö försöker utveckla system där medborgardialogen blir en naturlig del i styrningen av organisationen och där resultaten av dialogerna ingår som ett underlag inför beslut.

För att förbättra dialogen med medborgarna har Tyresö infört en frågepanel. Där kan de som bor och verkar i Tyresö ställa frågor till representanter för de politiska partierna med representation i kommunfullmäktige. Tyresö har en medborgarpanel. I panelen deltar kommuninvånare som själva har anmält sitt intresse att vara med. I dagsläget är cirka 160 personer i åldrarna 16 till 81 år med i panelen. Sex medborgarpaneler, har genomförts. Sedan några år tillbaka kan medborgarna kommer med idéer till förenklingar och förbättringar av kommunen. Förslaget läggs även ut på kommunens hemsida, och skickar ut till gruppledarna i de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Något eller några av partierna kan sedan driva det vidare.

Tyresö kommun deltar i Kommunens kvalitet i korthet. Sveriges kommuner och landsting har tagit fram ett material som de förtroendevalda kan använda för att underlätta dialogen med medborgarna om hur effektivt skattemedlen används och vad man får för pengarna. Tyresö genomför tillsammans med bland annat Södertörnskommunerna vartannat år medborgarundersökningar. Bland annat ställs frågor om medborgarinflytande

Det är viktigt att ta ställning till hur stortinflytande man vill ge medborgarna mellan valen. Risk kan finnas att dialogen blir ytterligare en väg för resursstarka att påverka. De instrument som vi använder oss av idag är framtagna vid olika tidpunkter. Det är viktigt att vi fortlöpande gör översyn av vilka instrument som vi använder oss av samt tar fram en samlad strategi för demokratiutvecklingen.Att ge återkoppling till dem som deltar är avgörande för att medborgarna skall känna förtroende och uppleva att medborgardialogen har varit meningsfull.

För att vi skall kunna utvärdera dessa olika kanaler så får alla i ”hemläxa” att läsa och sätta sig in i vilken typ av frågor som ställs, hur är svarsfrekvensen av politikerna (där de skall svara) osv. Om vi skall samtala om detta behöver alla veta vad vi talar om. Vi skall också tala med gruppledarna om hur de upplever att frågepanelen fungerar, vad som kan förbättras osv.

§4 Ungdomskonferens

En konferens arrangerades i februari 2010 i föreningsgården Kvarnhjulet för kommunens ungdomar. Arrangemanget omfattade ett antal debatter, utfrågningar av lokala nämndföreträdare och en föreningsmässa. Dessutom genomfördes en särskild diskussion om de framtida formerna för ungas inflytande i kommunen. Drygt 300 elever deltog – de flesta från gymnasiet.

Anna har varit i kontakt med Jesper Engström lärare på samhällsprogrammet på gymnasiet. Det är viktigt att nå ungdomar och få dem intresserade av politik. Det är bra om man kan integrera konferensen med utbildningen på gymnasiet. Ur deras perspektiv vore det bäst med en konferens i slutet av oktober. En annan tänkbar målgrupp är eleverna på högstadiet. Bör vi anordna två konferenser en för gymnasiet och en för högstadiet?

§5 Övrigt

Fritidspolitikernas situation kan vara en fråga av intresse för demokratiberedningen. En del av dessa frågor behandlas av gruppledarna i kommunfullmäktige.

Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en rapport om vad som utmärker politikerna i Stockholms län. I rapporten redovisas också hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

§6 Nästa möte

Boka in nya möten den 5 Maj klockan respektive 15 Juni klockan 18.30