Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsens demokratiberedning > Sammanträde 2011-05-05

Sammanträde 2011-05-05

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (146 kb)

§1 Information om kommunens styrprocess och kommunplanen

En översyn av kommunens styrprocess har gjorts. Kommunplanen kommer att tas i Kommunfullmäktige den 16 juni. Förslag till kommunplan finns.

Ett prioriterat område är medborgarperspektiv och kvalitet. Ett projekt medborgarfokus skall pågå under en treårsperiod 2012-2014. På föregående möte den 30 mars beslöt demokratiberedningen att ta fram en verksamhetsplan på nästa möte. Vi får återkomma till det när förutsättningarna för projektet medborgarfokus klarnat. På nästa möte i demokratiberedningen den 15 juni sker ett samråd med kommunstyrelsens presidium.

Anna skickar ut information om den nya styrprocessen och förslaget till kommunplan till demokratiberedningen.

§2 Sveriges kommuner och landstings demokratidag

Sveriges Kommuner och Landsting anordnade enDemokratidagen, den 14 april på Folkets Hus i Stockholm. På förmiddagen var det gemensamma föreläsningar med bland annat Ordföranden för Sveriges kommuner och landsting Anders Knape samt EU och demokratiminister Birgitta Ohlsson. Vidare redovisades de satsningar som Sveriges kommuner och landsting gör inom områdena demokrati och medborgardialog samt resultaten från SCB valdeltagandeundersökning. Professor Tommy Möller pratade på temat Demokratins utmaningar - vad händer med partierna och ideologierna.

På eftermiddagen kunde deltagarna välja mellan 14 olika seminarier. Avslutningsvis pratade Pär Johansson från Glada Hudik teatern om ”Att bli sedd, behövd och tagen i anspråk”.

Från Tyresö deltog Anna Lund, Pål Keusch och Per-Olof Lindfors. Deltagarna från Tyresö var på seminarier om:

  • Hur fungerar den lokala demokratin om demokratibarometern ett verktyg som pekar på styrkor och svagheter i den lokala demokratin och kan användas som underlag för utveckling och dialog. Demokratibarometern har använts av ca 90 kommuner i Norge och i ett pilotprojekt i fyra svenska kommuner.

  • Vilka röstar? Valdeltagandet varierar mellan olika grupper och områden. Vilka insatser har gjorts för att få fler att rösta. Medverkade gjorde personer från Sveriges kommuner och landsting, Statistiska Centralbyrån samt Botkyrka kommun.

  • Öppen dialog på Webben: Södertälje redovisade hur man kan användas nya tekniker och medier för kommunikation med medborgarna.

  • Förebygga och hantera konflikter genom dialog. Forskningsrön och exempel från Göteborgs stad på olika sätt att arbeta med svårlösta konflikter i det offentliga rummet presenterades.

  • Uddevalla i blickpunkten: Uddevalla presenterade olika sätt att utveckla formerna för medborgardialog. Uddevalla bjuder in medborgarna att delta i prioriteringar, visionsarbete och särskilda satsningar för ökad dialog bland unga.

  • Mänskliga rättigheter - från ord till handling: På seminariet presenterades erfarenheter från Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

§3 Ungdomskonferens

Initiativet till Ungdomskonferensen har tagits av demokratiberedningen. Konferensen har anordnats vid två tillfällen 2008 och 2010. Upplägget har varit något olika.

  • Vid det första tillfället i november 2008 deltog ett 100-tal högstadieelever tillsammans med skolledare från högstadiet och Tyresö gymnasium på C3L. Representanter för olika verksamheter, som socialförvaltningen, centralköket och polisen, var inbjudna för att svara på ungdomarnas frågor. Även representanter för de politiska partierna medverkade och deltog i diskussionen.

  • Vid det andra tillfället i februari 2010 deltog drygt 300 elever – de flesta från gymnasiet. Arrangemanget omfattade ett antal debatter, utfrågningar av lokala nämndföreträdare och en föreningsmässa. Dessutom genomfördes en särskild diskussion om de framtida formerna för ungas inflytande i kommunen. Konferensen arrangerades i föreningsgården Kvarnhjulet.

Vilka grupper vill vi nå och vilka kanaler kan vi använda oss av för att få ungdomarna intresserade och få in synpunkter på olika frågeområden? Exempel på kanaler förutom lärarna är elevråd och de politiska ungdomsförbunden. Innan nästa möte bör vi gå igenom syfte, upplägg och teman. Anna samlar upp synpunkter till nästa möte den 15 juni.

Anna har varit i kontakt med Jesper Engström lärare på samhällsprogrammet på gymnasiet. Ur deras perspektiv vore det bäst med en konferens i slutet av oktober. De återkommer med datum i slutet av augusti.

§4 Övrigt

Fritidspolitikernas situation kan vara en fråga av intresse för demokratiberedningen. Vi får återkomma till den.

§5 Mötestider hösten 2011

Höstens mötestider:1september, 13september och den 24 november klockan 18.30-20.30.

Det vore bra om vi angav en sluttid på mötena i kallelsen exempelvis att vi håller på i 2 timmar till klockan 20:30.