Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsens demokratiberedning > Sammanträde 2011-09-13

Sammanträde 2011-09-13

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (156 kb)

§1 Motion Öppna upp och öka intresset för politiken i Tyresö

Miljöpartiet har lämnat in en motion Öppna upp och öka intresset för politiken i Tyresö. Demokratiberedningen har fått motionen på remiss. Svaret skall vara inne senast 1 November. Miljöpartiet vill utveckla demokratin och uppmuntra fler att delta i dialog och debatt kring samhällsfrågor och politiken. Demokratins arbetsformer måste ständigt diskuteras och förnyas. För att öka intresset vill miljöpartiet pröva flera demokrativerktyg.

  • Att ta fram en plan för att höja valdeltagandet i valdistrikt med ett valdeltagande under 70 procent
  • Att införa öppna nämndmöten
  • Att införa allmänhetens frågestund på fullmäktige
  • Att inför fullmäktige arrangera korta Webbsända debatter i 2-3 frågor
  • Att arbeta långsiktigt för ungdomars inflytande, t ex ungdomsråd
  • Att genomföra samråd i andra frågor än planfrågor, t ex kommunal ekonomi.
  • Att initiera ett samarbete med lokal-kabel TV företag som kan sända fullmäktige.

Socialdemokraterna ställer sig bakom motionen i sin helhet

Majoriteten är positiv till att medborgarna på olika sätt och via olika kanaler kan framföra sin åsikt, ställa frågor och få information. En gränsdragning måste dock göras mellan vad som är kommunens uppdrag och vad som istället är ett uppdrag för de politiska partierna. På kommunen ligger bland annat att på ett objektivt sätt informera medborgarna till exempel genomförde informationsavdelningen ett antal aktiviteter i samband med valet 2010. Dessutom ansvarar kommunen för vallokaler med god tillgänglighet samt förtidsröstning.

Det ligger i demokratiberedningens uppdrag att arbeta med att fördjupa demokratin för medborgare och förtroendevalda. Att arbeta för att medborgarnas åsikter och idéer tas till vara i den politiska processen samt att ta initiativ för att tillförsäkra medborgarna medinflytande. För att åtgärderna skall få störst genomslag är det viktigt att de beaktas i samband med Kommunplanen. Även om man är positiv till syftet med motionen kan man inte ställa sig bakom de alla enskilda förslag. Det kan också finnas andra insatser som är mer angelägna.

Därefter fördes en diskussion om de enskilda punkterna i förslaget

När det gäller förslaget om att ta fram en plan för att höja valdeltagandet i valdistrikt med lågt valdeltagande finns viss tveksamhet till att kommunen tar fram en plan och sätter upp mål om att höja valdeltagandet i enskilda valdistrikt. Däremot har de politiska partierna en viktig uppgift att på olika sätt verka för att höja valdeltagandet.

Att införa öppna nämndsammanträden kan medföra att diskussionerna mellan majoriteten och oppositionen inte blir lika öppna och konstruktiva som de skulle kunna bli. Det finns också praktiska problem av olika slag. När det gäller socialnämnden är vissa ärenden sekretessbelagda och när det gäller kultur och fritidsnämnden åker man runt på olika anläggningar. Generellt är sammanträdesrummen inte avpassade till att det skall finnas åhörare och kan finnas problem gäller säkerheten. Ett alternativ som kom upp var att testa vid några tillfällen.

När det gäller allmänhetens frågestund finns funderingar om fullmäktige är rätt forum. Det finns redan idag andra kanaler där man kan ställa frågor till politikerna exempelvis frågepanelen. Allmänhetens frågestund tar tid och fullmäktiges möten kan vara långa redan i dagsläget. Skall man ha frågestund bör frågorna skickas in i förväg och tiden begränsas.

Kommunfullmäktiges möten sänds redan idag via webb TV och merparten av tiden är debatter. Lyssnandet kan öka om sändningen sker i lokal eller kabel TV nätet.

Alla vill verka för att långsiktigt att öka ungdomars inflytande. Däremot finns olika uppfattningar om ungdomsråd. Är det kommunens uppgift att bilda ungdomsråd? Är ungdomsråden till för ungdomarna eller för kommunen? Erfarenheterna av ungdomsråd varierar i vissa fall fungerar de bra i andra fall mindre bra. Det kan vara svårt med kontinuiteten och hur representativa är ungdomarna. Där ungdomsråden fungerar bra finns det ofta bra kontakter på tjänstemannanivå så att förslag kanaliseras in i ett tidigt skede i beslutsprocessen. Ett alternativ till ungdomsråd kan vara ett ungdomsnätverk.

När det gäller samråd är man något frågande inför vad förslaget innebär. Samrådsförfarandet i planfrågor berör inte alla medborgare utan endast sakägare och är en mycket resurskrävande process.

§2 Ungdomskonferensen ställs in

Den 19 oktober 2011 var en ungdomskonferensen inplanerad i föreningsgården Kvarnhjulet. Demokratiberedningen beslutade enhälligt att ställa in konferensen eftersom det fortfarande finns alltför stora frågetecken kring programmet och vi måste gå ut med information till ungdomarna nu om konferensen skulle vara den 19 oktober.

Varje parti ansvarar för att meddela respektive organisation att konferensen ställs in.

Vi har också fått besked från Gymnasiet att det skulle vara färre deltagare än förra gången ca 200 ungdomar från framförallt samhällsprogrammet. Demokratiberedningen tycker att det vore en fördel med en mer blandad målgrupp.

Ett nytt möte bokas in till den 17 oktober för att tal om en eventuell ny konferens.

§3 Nästa möte

Demokratiberedningen har sitt nästa möte den 17 oktober klockan 18.30.