Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsens demokratiberedning > Sammanträde 2011-11-24

Sammanträde 2011-11-24

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (140 kb)

§1 Medborgardialogen idag

Tyresö försöker utveckla system där medborgardialogen blir en naturlig del i styrningen av organisationen och där resultaten av dialogerna ingår som ett underlag inför beslut. Karin Hassler hade en genomgång av medborgare möjligheter att påverka idag, med hemsidan som underlag.

  • Tyck till: ett formulär där besökaren kan välja vilket ämne han/hon har åsikter eller förslag om. Det inkommer ett tiotal förslag och frågor per år denna väg
  • Frågepanelen: De som bor och verkar i Tyresö kan ställa frågor till representanter för de politiska partierna med representation i kommunfullmäktige.
  • Medborgaridé: här kan medborgarna skriva ut en blankett på vilken de kan skriva sina förslag och skicka in pappret undertecknat till kommunen. Förslaget läggs ut på kommunens hemsida, och skickar ut till gruppledarna i de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Något eller några av partierna kan sedan driva det vidare. Få idéer har kommit in under de senaste åren och de har inte besvarats.
  • Tyresöpanelen Tyresö har en medborgarpanel. I panelen deltar kommuninvånare som själva har anmält sitt intresse att vara med. I dagsläget är cirka 160 personer i åldrarna 16 till 81 år med i panelen. Senaste medborgarpanelen var i november 2010.
  • Överklaga ett kommunalt beslut
  • Allmänna val

På hemsidan finns även en modul synpunkter och klagomål och Tyresö är aktiv på sociala medier som Twitter och Facebook.

Karin har förslag till förändringar i utbudet

Tyck till: kan samordnas med synpunkter och klagomål

Frågepanelen: behåll.

Medborgaridé: ta bort

Tyresöpanelen: lämpligt med 4-6 frågeomgångar per år. Om inte den viljan finns bör panelen läggas ned.

Ung demokrati: hitta form och forum för ungdomsdialog och beskriv detta.

Sociala media: dialogen kan utvecklas

Sändningar av KF i radio och via webb-tv. I nuläget osäkert om den utbildning som finns på C3L och som svarar för webb-tv produktionen kommer att finnas kvar. Upphandling kommer att ske.

Det treåriga projektet Medborgarfokus som startar 2012 kommer att ta fram förslag till ytterligare vidareutveckling av medborgardialogen.

Det är viktigt att skilja på politisk påverkan och kvalitetsutveckling. Demokratiberedningen skall framförallt ha synpunkter på politisk påverkan.

Möjligheterna för medborgarna att påverka bör struktureras på ett tydligare sätt. Se exempelvis Huddinge.

Medborgaride fungerar inte bra i nuläget och bör tas bort i den form den finns idag, möjligheten för medborgare att ge idéer finns fortfarande kvar genom direkt kontakt och under Tyck till.

Tyresö panelen bör vi undersöka om det politiska intresset finns.

§2 Ungdomskonferens

Anna har varit i kontakt med gymnasiet. Det är bra om man kan integrera konferensen med utbildningen på gymnasiet. Ur deras perspektiv vore det bäst med en konferens under hösten