Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsens demokratiberedning > Sammanträde 2012-11-21

Sammanträde 2012-11-21

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (141 kb)

§1 Hur kan medborgarna påverka idag?

Catarina Stavenberg presenterade projekt Medborgarfokus. Syftet med projektet är att det skall vara lätt att vara Tyresöbo. Projektet pågår i tre år 2012-2014 består av två delar, medborgarservice och kvalitetsutveckling. Till projekt knyts befintlig personal som kan bidra till projektets genomförande totalt ca 30 personer.

Projekt Medborgarfokus kommer att ta fram förslag till ytterligare vidareutveckling av medborgardialogen. Det är viktigt att skilja på politisk påverkan och kvalitetsutveckling. Demokratiberedningen skall framförallt ha synpunkter på politisk påverkan.

Karin Hassler hade en genomgång av medborgare möjligheter att påverka idag, med hemsidan som underlag.

· Tyck till: ett formulär där besökaren kan välja vilket ämne han/hon har åsikter eller förslag om. Det inkommer ett tiotal förslag och frågor per år denna väg

· Frågepanelen: De som bor och verkar i Tyresö kan ställa frågor till representanter för de politiska partierna med representation i kommunfullmäktige.

· Tyresöpanelen Tyresö har en medborgarpanel. I panelen deltar kommuninvånare som själva har anmält sitt intresse att vara med. I dagsläget är cirka 160 personer i åldrarna 16 till 81 år med i panelen. Senaste Tyresöpanelen var i november 2010.

· Medborgarundersökning Tyresö genomför tillsammans med bland annat Södertörnskommunerna vartannat år medborgarundersökningar. Bland annat ställs frågor om medborgarinflytande

· Facebook och Twitter :Tyresö är aktiv på sociala medier som Facebook och Twitter

De instrument som vi använder oss av idag är framtagna vid olika tidpunkter. Det är viktigt att vi fortlöpande gör en översyn av vilka instrument som vi använder oss av samt tar fram en samlad strategi för demokratiutvecklingen. Att ge återkoppling till dem som deltar är avgörande för att medborgarna skall känna förtroende och uppleva att medborgardialogen har varit meningsfull.

Sveriges kommuner och landsting har gjort en granskning av kommunernas hemsidor. Totalt har man ställt ca 250 frågor Jämfört med föregående undersökning är ca 20 % av frågorna förändrade främst är det frågor om e-tjänster och resultatjämförelser som tillkommit. Undersökningen har genomförts av ett antal datavana studenter. Svar på frågan skall man hitta inom två minuter. Tyresös hemsida tillhör en av de tio bästa i landet. Genom åren har vi använt oss av Sveriges kommuner och landstings undersökning för att förbättra vår egen hemsida.

Goda exempel

Karin har tittat på hemsidorna i några andra kommuner för att hitta Goda exempel.

Stockholm har tagit fram en tjänst Jämför service där medborgaren kan se vilka resultat som olika enheter uppnår. Det är tänkt att vara ett hjälpmedel för medborgarna att kunna göras medvetna val. Stockholms stad har valt att lägga ut tjänsten som öppen källkod vilket möjliggör för andra att använda sig av tjänsten. Bland annat har Karlstad använda sig av detta när de byggt upp en motsvarande tjänst.

Malmö använder sig av E-petitioner inom ramen för något som kallas Malmö initiativet. E-petitioner gör det möjligt för medborgarna att lämna förslag till kommunen. Förslaget finns på hemsidan och andra medborgare har möjlighet att föra diskussioner om och stödja förslaget. En annan kommun som också använder sig av e-petition är Haparanda.

Kungsbacka bedrev under 2011 och 2012 invånardialoger i projektform. Fyra försök, så kallade piloter, genomfördes om kollektivtrafik, ett idrottsområde, invånarpanel samt framtidens boende. Piloterna gav lärdomar kring hur invånardialogen i Kungsbacka ska se ut. Kommunstyrelsen har beslutat att fortsätta satsningen på invånardialog och göra det till en naturlig del i kommunens beslutsprocess.

Kungsbacka har sedan tidigare något som kallas Barbro betalar. Elever i 8:an, 9:an eller i gymnasiet kan under två veckor i början av varje termin lämna förslag till vad som kan bli bättre i Kungsbacka kommun. Eleverna kan sedan rösta på förslagen. De förslag som får flest röster diskuterar med politikerna på ett rådslag.

Karlskoga och Degerfors kommuners folkhälsonämnd/förvaltning arbetar med att utveckla medborgardialogen med unga. Folkhälsonämnden har ett ansvar för folkhälso- och barnrättsfrågorna i kommunerna. Man arbetar med en mängd olika metoder, ungdomskonferens, studiebesök på högstadie- och gymnasieskolor, ungdomscafé, feriearbeten, workshop, paneldiskussioner, speedating, facebookgrupp, SMS tjänst och LUPP.

§2 Tyresöpanelen

Tyresö har en medborgarpanel. I panelen deltar kommuninvånare som själva har anmält sitt intresse att vara med. I dagsläget är cirka 160 personer i åldrarna 16 till 81 år med i panelen. Senaste Tyresöpanelen var i november 2010.

Det är viktigt att vi bestämmer oss hur vi skall göra med Tyresöpanelen. Endera bör vi väcka nytt liv i den eller så bör den avvecklas. Från tjänstemannahåll föreslås att vi väcker liv i Tyresöpanelen.

· Inledningsvis ansvarar kommunikationschefen för genomförande och återkoppling.

· Tyresöpanelen ska tillfrågas minst två gånger om året.

· Förslag på frågeställningar ska inhämtas från kommunens ledningsgrupp alternativt referensgruppen för Medborgarfokus samt demokratiberedningen.

· Frågeställningarna ska godkännas av KS presidium och berörd nämndordförande

Exempel på frågeställningar som kan vara intressanta är behov av utveckling av E-tjänster, omstrukturering av centrum samt Albyområdets utveckling

Beredningen vill behålla Tyresöpanelen

§3 Ungdomars inflytande

Demokratiberedningen har planerat en ungdomskonferens såväl 2011 som 2012. Konferenserna har av olika anledningar ställts in. Demokratiberedningen kommer under våren att arbeta med frågan om ungas möjligheter att påverka i samhället

Tidigare besökte politiker och politiska ungdomsförbunden gymnasiet regelbundet men under de senaste åren har man inte släppts in. Den förändrade attityden beror troligen på en rädsla för främlingsfientliga organisationer och därför släpps inga partier in.

Skrivelse får Rädda Barnen

Demokratiberedningen har fått en skrivelse från Rädda Barnen med anledning av att Ungdomskonferensen ställdes blev inställd. Rädda barnen har erfarenheter från andra kommuner som arbetar med olika modeller för inflytande och vill gärna diskutera om något liknande kan genomföras här?

· Inflytande för de allra yngsta

· Inflytande för ungdomar på den enskilda skolan/arbetsplatsen

· Ungdomar inflytande för kommunens övriga verksamheter som brukare

Rädda Barnen anser att det är särskilt viktigt att ungdomarna kommer in i den riktiga beslutsprocessen.

Demokratiberedningens ordförande och vice ordförande har svarat Rädda Barnen. Demokratiberedningen kommer under våren att arbeta med frågan om ungas möjligheter att påverka i samhället. Inspiration och information kommer att inhämtas från olika aktörer. Skrivelsen och svaret bifogas protokollet.

§4 Övriga frågor

Motionen från Miljöpartiet om oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012 års folkomröstning kommer att behandlas på nästa möte i demokratiberedningen.

Ann Sandin Lindgren har tillsammans med Christina Melzen spelat in Kommunfullmäktige och gjort en kortversion som spelas upp i lokalradion. Mötena är tråkiga och bemötandet dåligt. Är detta en fråga för demokratiberedningen eller för KF presidium?

Asif som kommer från Pakistan ursprungligen har fått ”Friend of Liberation War Honour Award” som tredje svensk.

§5 Vårens möten

Eftersom flera av ledamöterna är med i andra nämnder och de politiska partierna har fasta mötestider har vi velat avvakta sammanträdesplanen innan vi fastställde vårens möten. Vi återkommer om vårens möten i demokratiberedningen.