Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsens demokratiberedning > Sammanträde 2013-03-05

Sammanträde 2013-03-05

Datum
Klockan
Plats
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Ungdomars inflytande

Rektorerna på gymnasiet Helene Bergström och Eva Svensson har bjudits in till demokratiberedningen för diskutera hur ungdomars inflytande kan utvecklas. Demokratiberedningen har planerat en ungdomskonferens såväl 2011 som 2012. Konferenserna har av olika anledningar ställts in. De elever och lärare som planerade att delta på konferensen blev besvikna.

Gymnasiet arbetar på olika sätt för att öka elevernas inflytande via exempelvis elevråd och programråd. Det går trögt intresset för kollektiva aktiviteter är inte lite stort som för 8-10 år. Endast en handfull elever är intresserade. Det är många aktiviteter som konkurrerar om elevernas tid.

Demokratiberedningen har inte planerat någon ny ungdomskonferens 2013 men kanske valåret 2014. Om man ordnar en konferens måste det bli riktigt bra. Tidigare kom representanter för partierna ut till gymnasiet och deltog på lektionerna. Erfarenheterna var blandade. Det tar också mycket tid.

Ur gymnasiets perspektiv är besöken i klassrummen att föredra. Det är viktigt att det kommer in i planeringen för kommande läsår i ett tidigt skede. Tyresö gymnasium har många elever som kommer från andra kommuner så det får inte bli för lokalt präglat. Lärarna på samhällsprogrammet har uppskattat den gemensamma planeringen med politikerna.

År 2014 då vi har såväl EU parlamentsval som val till riksdag, landsting och kommun kan det bli aktuellt att anordna en ny ungdomskonferens eller en debatt i aktuella frågor ur ungdomarnas perspektiv. De nationella valen är mest intressanta. Eleverna som går i årskurs 3 är förstagångsväljare

Det är viktigt att vi klargör vad vi vill åstadkomma. Vill vi nå resultat eller skall vi pricka av ett antal aktiviteter.

Tidigare besökte de politiska ungdomsförbunden gymnasiet regelbundet men under de senaste åren har det begränsats till två gånger om året. Anledningen är att man fått ha polisbevakning och att nyanlända elever känts sig hotade. Av rädsla för främlingsfientliga organisationer har man begränsat tillgängligheten för samtliga partier. Nästa tillfälle är den 11 Mars. Tidpunkterna anslås på gymnasiets hemsida. De politiska ungdomsförbunden vill kunna besöka gymnasiet mer frekvent och inte vara begränsade till två gånger om året. . En dialog om alternativa datum skall föras och när datumet är satt ska rektorerna se till att dessa mailas till demokratiberedningens ordförande.

§2 Motion om oberoende forskningsförankrad utvärdering av 2012års folkomröstning

Miljöpartiet har lämnat in en motion om en oberoende forskningsförankrad utvärdering av Tyresös folkomröstning 2012. Ordföranden föreslår att motionen avslås. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar bifall.

Demokratiberedningen beslutar att avslå motionen.

§3 Minnesanteckningar för demokratiberedningen 2012

Förslag till verksamhetsberättelse har tagits fram. Demokratiberedningen anser att skrivelsen ändras till Minnesanteckningar och inte skickas vidare till Kommunstyrelsen

§4 Övriga frågor

Ann Sandin Lindgren tog på förra mötet upp att mötena i kommunfullmäktige är tråkiga och bemötandet dåligt. Denna fråga har därefter diskuterats internt i de olika partigrupperna. Slutsatsen är att detta i första hand är en fråga för partierna och kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktiges presidium bjuds in till nästa möte med demokratiberedningen. Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en vägledning om god ton som kan vara en vägledning.

Motionen från Miljöpartiet om Demokrativecka 2013 kommer att behandlas på nästa möte i demokratiberedningen.

Sveriges Kommuner och Landsting anordnar enDemokratidagen, den 24 april på Folkets Hus i Stockholm. Anna går ut med en förfrågan om någon är intresserad.

§5 Vårens möten

Två möten är inbokade under våren den 15 april och 14 Maj klockan 18.00.