Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsens demokratiberedning > Sammanträde 2013-04-15

Sammanträde 2013-04-15

Datum
Klockan
18.00
Plats
Sammanträdesrum Nyboda
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (129 kb)

§1 Samtalstonen i politiken

Ann Sandin Lindgren har tagit upp att mötena i kommunfullmäktige är tråkiga och bemötandet dåligt. Denna fråga har därefter diskuterats internt i de olika partigrupperna. Slutsatsen är att detta i första hand är en fråga för partierna och kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktiges presidium har därför bjuds in till kvällens möte med demokratiberedningen.

Sveriges kommuner och landsting har tagit fram ett diskussionsunderlag ”Samtalstonen i politiken”. Förtroendevalda behöver själva ta initiativ et för att skapa ett bra samtalsklimat. Ansvaret för ett gott klimat ska kunna skapas och vidmakthålls delas i den politiska vardagen av alla förtroendevalda i alla partier. På uppdrag av Tyresö kommun gjorde Jenny Erika Larsson och Katti Sandberg blivande retorikkonsulter från Södertörns högskola 2007 gjort en analys av debatter i kommunfullmäktige ur ett retoriskt perspektiv ”Tala tydligt i Tyresö”.

Diskussionen utmynnade i att fullmäktiges presidium tar upp frågan om bemötandet i fullmäktige med gruppledarna. Det är viktigt att presidiet är aktivt och säger ifrån oftare samt ser till att hålla man håller sig till saken. Frågan bör också diskuterats internt i de olika partigrupperna. En idé som framkom var om det finns behov av en utbildning i härskarteknik. Hur stort är intresset? Någon i presidiet kan också gå igenom med åhörarna innan mötet om vilka frågor som skall behandlas på mötet. Bra att veta om skolklasser kommer på besök samt följa upp hur de uppfattade debatten.

§2 Motion om lokal demokrativecka

Miljöpartiet har i en motion föreslagit att en demokrativecka arrangeras inom ramen för Europarådets lokala demokrativecka. Miljöpartiet efterlyser en rejäl satsning på demokratifrågorna. Demokratin behöver ständigt erövras. Europarådets demokrativecka infaller under vecka 42 den 14-20Oktober 2013 bland annat deltar Huddinge, Sundbyberg och Örebro.

Ordförandens förslag är att demokratiberedningen i princip är positiv till att det i Tyresö anordnas en demokrativecka, men det arrangemang som Miljöpartiet hänvisar till i Huddinge är av ett format som inte demokratiberedningen har resurser för att genomföra.

Demokratiberedningen beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

§3 Gymnasiet tider

Vid föregående möte var rektorerna på gymnasiet inbjudna till demokratiberedningen för diskutera hur ungdomars inflytande kan utvecklas. De politiska ungdomsförbunden besöker gymnasiet regelbundet men under de senaste åren har det begränsats till två gånger om året. Rektorerna vill nu ha besked om lämpliga tider inför nästa läsår.

Demokratiberedningen vill att tiden utökas till två gånger per termin under hösten 2013 någon gång vecka 38 och 47 samt under nästa år 2014 vecka 7 och 15 dock ej på fredagar. Det är viktigt att ungdomsförbunden får en vettig placering.

§4 Övrigt

Lokalerna på C3L är uppsagda vilket innebär att kommunfullmäktiges möten måste flyttas. Det bästa alternativet är Kvarnhjulet men då krävs att lokalerna piffas upp, belysningen förbättras samt förbättringar när det gäller parkeringsplatser. Tyresö kommer om några år att ha över 36000 röstberättigade då måste kommunfullmäktige ha minst 61 ledamöter.

Det är viktigt att demokratiberedningens protokoll är påskrivna när de går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Motionen från Socialdemokraterna Se barnen! kommer att behandlas på nästa möte i demokratiberedningen. Då kommer också Carolina Fintling Rue berätta om medborgardialogen om Översiktsplanen och Alby samt Karin Hassler om utveckling av E-dialog.

§5 Nästa möte

Nästa möte är 14 Maj klockan 18.00.