Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsens demokratiberedning > Sammanträde 2013-05-14

Sammanträde 2013-05-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
sammanträdesrum Nyboda
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (147 kb)

§1 Medborgardialog om Översiktsplanen och Alby friluftsområde

Kommunen arbetar med att ta fram en ny Översiktsplan. Hur lever vi i Tyresö år 2035? Då är det 100 år sedan första kommunfullmäktige tillträdde. Medborgarna kommer på olika sätt att bjudas in till dialoger för att fånga in idéer.

· Interaktiv utställning på flera platser

· Facebook

· Hemsidan

· Event: Tyresöfestivalen Företagskonferenser

· Framtidsmingel

· Ring så kommer vi

· Tyresöpanelen

· Workshops

Arbetet med att skapa ett attraktivare friluftsområde har påbörjats. Dialog kommer att ske på olika sätt för att få in idéer. En delredovisning kommer att ske i december 2013 och slutredovisningen i juni 2014.

Karin Hassler deltar i ett nätverk om utveckling av E-dialog på Sveriges kommuner och landsting. Tyresö kommer inom projektets ram arbeta med att utveckling av dialogen kring Översiktsplanen. På nästa möte den 11 september kommer Karin att berätta om arbetet.

§2 Öppna politikerträffar

Kommunstyrelsen har beslutat att Kommunstyrelsen, Demokratiberedningen och Miljö och samhällsbyggnadsutskottet ska has en öppen politikerträff var för kommunens invånare under hösten. Om försöket faller väl ut fortsätta att arrangera öppna politikerträffar minst en gång per termin..

Demokratiberedningen planerar att arrangera ett öppet möte i samband med sitt sammanträde den 24Oktober. Vi får återkomma efter sommaren och försöka hitta ett bra format.

§3 Motion om att Se barnen!

Socialdemokraterna har i en motion föreslagit att samtliga ärenden inför beslut i kommunens nämnder och styrelser granskas utifrån ett barnperspektiv. Demokratiberedningens ordförande föreslår att utifrån demokratiberedningens perspektiv föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att avslår motionen. Socialdemokraterna yrkar bifall.

Demokratiberedningen beslutar att föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att utifrån demokratiberedningen perspektiv avslå motionen

§4 Sveriges kommuners och landstings demokratidag

Sveriges Kommuner och Landsting anordnades enDemokratidagen, den 24 april på Folkets Hus i Stockholm. Från Tyresö deltog Ann Sandin Lindgren, Mats Fält, Pål Keusch, Per-Olof Lindfors.

På förmiddagen var det gemensamma föreläsningar med bland annat Sven-Åke Thoresen ordförande i Sveriges kommuner och landstings demokratiberedning samt EU och demokratiminister Birgitta Ohlsson som pratade under rubriken Demokrati måste vinnas varje dag. Professor Sören Holmberg, Mona Sahlin och SKL chefsekonom Mats Kinnvall. talade under rubriken Demokratins utmaningar. Vidare redovisades de satsningar som Sveriges kommuner och landsting gör inom områdena demokrati och medborgardialog.

På eftermiddagen kunde deltagarna välja mellan 14 olika seminarier.. Deltagarna från Tyresö var på seminarier om:

Hållbart samhällsbyggande genom medborgardialog..

Det är viktigt att på ett tidigt stadium involvera medborgarna i samhällsbyggandet. Upplands-Väsby har i arbetet med Väsby Villastad prövat nya grepp för att utveckla möjligheterna för medborgarna att bli delaktig i planeringsprocessen av ett nytt område.

Att bygga förtroende

Hur kan vi lära oss att använda konflikter och svåra frågor för att utvecklas tillsammans?

Det förstärkta folkinitiativet

Belyste de folkinitiativ som lett till folkomröstningar. Bland annat medverkade Ekerö och Falu kommuner.

Lika fast olika – Unga medborgare i det samtida Sverige

Det politiska intresset bland unga visar inga tecken på minskning. Men formerna och motiven för det politiska deltagandet är delvis annorlunda. Medverkade gjorde professor Erik Amnå Örebro Universitet.

Medborgardialog då nu och i framtiden

Vad har hänt de senaste åren som gjort att medborgardialog kommit i ropet ? Vilka är utmaningarna för ett hållbart demokratiskt samhälle?

Det händer något när man börjar arbeta med kultur och värderingar!

Med vilka värderingar bygger vi ett välfungerade samhälle? Erfarenheter från Göteborg redovisades

Avslutningsvis talade utrikesreportern Erika Bjerström under rubriken Så kan Europa möte globaliseringens utmaningar.

§5 Tider hösten 2013

Tre möten är inbokade under hösten den 11 September, 24 Oktober och 28 November. Start klockan 18.30 utom den 24 Oktober då vi börjar med öppen politikerträff klockan 17.00

 

§6 Övrigt

Hur skall demokratiberedningen arbeta? Öppna diskussioner eller som en traditionell nämnd?

Hur kan ungdomars inflytande utvecklas? Viktigt att politiker tar sig tid för att besöka gymnasiet. Vi kan bjuda in de politisk ungdomsförbunden. Anordna möten i Cafe Bonza ?

Per- Olof Lindfors

Sekreterare

Protokollet justeras

Anna Lund (KD), ordförande Pål Keusch (S) 2 vice ordförande