Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsens demokratiberedning > Sammanträde 2013-10-24

Sammanträde 2013-10-24

Datum
Klockan
Plats

§1 Tyresöpanelen

I medborgarpanelen deltar kommuninvånare som själva har anmält sitt intresse att vara med. Hösten 2013 gjordes en omstart under ledning av kommunikationschefen Karin Hassler. Planeringen är att varje nämnd ska ta fram relevanta frågor inom sitt område. Ett 20-tal nya medborgare har tillkommit och i dagsläget är cirka 170 personer från 16 år med i panelen.
 
Sedan nystarten har två frågeomgångar genomförts, dels om översiktsplanen dels om gymnasiet. Karin Hassler presenterar resultatet från frågeomgången kring gymnasiets läge och byggnad. Svartfrekvensen har varit låg, 72 av panelens 170 medlemmar har deltagit. Resultatet kommer att redovisas på tyreso.se. Paneldeltagarna kommer att få återkoppling via nyhetsbrev med kommentarer.

Nästkommande frågeomgång berör socialnämnden. Bedömningen är att om man skall kunna hålla uppe intresset bör paneldeltagarna inte tillfrågas alltför sällan.

Tyresös hemsida
Sveriges kommuner och landsting har gjort en granskning av kommunernas hemsidor. Totalt har man ställt ca 250 frågor. Undersökningen har genomförts av ett antal datavana studenter. Svar på frågan skall man hitta inom två minuter. Tyresös hemsida tillhör en av de tio bästa i landet. Genom åren har vi använt oss av Sveriges kommuner och landstings undersökning för att förbättra vår egen hemsida.

Undersökning om E-demokrati
Dagens Samhälle har gjort ett reportage om hur långt kommunerna kommit när det gäller E-demokrati. Reportaget baseras på statistik från Statistiska Centralbyrån SCB. Tyresö kommer på 75 plats av 250 kommuner som svarat på enkäten. Maximal kunde man få 15 poäng och Tyresö fick 10 poäng.

Jämför service
Tyresö håller på att ta fram en tjänst, Jämför service, där medborgaren kan se vilka resultat som olika enheter uppnår. Syftet är att förbättra information om verksamheterna vilket också kan underlätta för medborgarna att kunna göra medvetna val.

Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20131024.pdf (97 kb)

§2 Tillsammans utvecklar vi Tyresö

Under hösten anordnas flera möten där invånarna kan samtala med den politiska ledningen. Bland annat hade demokratiberedningens en träff i servicecenter innan dagens möte. Totalt skall åtta möten genomföras under hösten varav fem redan är genomförda. Information om mötena har funnits ibland annat i kommunrutan i Mitt i Tyresö. Få medborgare har hittills deltagit.

Beredningen diskuterar olika alternativ för att utveckla medborgardialogen t ex tidpunkten, frågor som berör och alternativet att satsa mer på att möta medborgarna i andra sammanhang. En uppföljning och utvärdering kommer att göras av de öppna mötena.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20131024.pdf (93 kb)

§3 Demokrativeckan

Under Europarådets demokrativecka har olika aktiviteter genomförts.

Utställningen om översiktsplanen pågick i servicecenter under fyra dagar under demokrativeckan. Öppettiderna på servicecenter utökades till klockan 19 på onsdagen på initiativ av demokratiberedningen. Politiker främst från demokratiberedningen och MSU har funnits på plats för att samtala med besökarna. Antalet besökare har uppgått till 42 personer under veckan därutöver har fem klasser 125 elever från Hanvikens skola årskurserna 4 och 6 deltagit.

Biblioteket har haft en bokutställning med temat demokrati och på sin hemsida publicerat en artikel om demokrati med olika lästips.

Översiktsplanen har också diskuterats på ett möte med ungdomar på Cafe Bonza.

Beredningen konstaterar att planeringstiden blev väldigt kort detta första år. EU:s demokrativecka infaller samma tid varje år. Det är viktigt att planering för eventuella fortsatta aktiviteter påbörjas i god tid. Ska vi ha kontinuerliga aktiviteter, särskilda teman, ska en alternativ tidpunkt för demokratifrågorna föreslås, hur ställer man sig till aktiviter efter valet 2014 etc.? Fortsatta diskussioner kommer att föras i beredningen.

Beslut/Protokollsutdrag
§3_prot_20131024.pdf (66 kb)

§4 Avsägelse som ledamot i demokratiberedningen

Nästa möte är 28 November klockan 18.30.

Då kommer vi bland annat att få en genomgång av erfarenheter av arbetet med Översiktplanen Tyresö 2035 samt ta upp skrivelse från en medborgare som har synpunkter på den demokratiska processen i samband med framtagandet av detaljplaner.

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20131024.pdf (69 kb)