Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsens demokratiberedning > Sammanträde 2014-05-07

Sammanträde 2014-05-07

Datum
Klockan
18:00
Plats
Sammanträdesrum Myggdalen

§11 Återkoppling av påbörjat arbete med demokratiberedningens aktiviteter i demokratiberedningens verksamhetsplan för 2014

Dnr 2014/KS 0133 003

Demokratiberedningens beslut
1. Demokratiberedningen kommer att bjuda in politiker, tjänstemän och föreningar i Tyresö kommun till en föreläsning av Sara Mohammad om hedersrelaterat våld den 14 oktober 2014.

2. Demokratiberedningen kommer att anordna en politikerdebatt på Tyresö gymnasium den 2 september 2014.

3. Respektive parti ansvarar för att ordna sina företrädare till politikerdebatten på Tyresö gymnasium den 2 september 2014.

4. Ledamöter som tar på sig att påbörja arbetet med andra aktiviteter i beredningens verksamhetsplan återkopplar vid nästkommande möte.

Beskrivning av ärendet
På demokratiberedningens möte den 1 april 2014 diskuterade ledamöterna i beredningen de olika delarna i beredningens verksamhetsplan och vem som ska göra vad i början av arbetet med aktiviteterna.

På mötet beslutades att ledamöter som tog på sig uppgifter skulle återkoppla vid nästkommande möte (se bifogat protokollsutdrag).

Bilagor
Protokollsutdrag demokratiberedningen 2014-04-01 § 10.pdf

§12 Uppföljning av öppna politikerträffar med medborgarna hösten 2013

Dnr 2013/KS 0219 001

Demokratiberedningens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har gjort en uppföljning av erfarenheterna av höstens medborgarmöten i anslutning till nämndsammanträden. Det har varit relativt få besökare vid de åtta möten som genomförts. Förvaltningens bedömning är att ett helhetsgrepp behöver tas kring formerna för medborgardialog men att det bör ske först efter valet.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att öppna politikerträffar med medborgarna i denna form inte ska arrangeras 2014 och att kommunstyrelsen återkommer efter valet med beslut om fortsatt inriktning (se bifogat protokollsutdrag).

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 60.pdf