Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2007-01-19

Sammanträde 2007-01-19

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§1 Anmälan av valda ledamöter och ersättare till kommunstyrelseutskottet

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet

Den 19 december 2006, § 37, beslutade kommunstyrelsen att kommunstyrelseutskottet skall bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare och att utse följande ledamöter och ersättare:

Ledamöter

Peder Holmström (m)

Martin Huusmann (m)

Mats Larsson (fp)

Anders Bergérus (s)

Marita Bertilsson (s)

Ersättare

Lilian Edberg (m)

Leif Kennerberg (kd)

Bengt Bergström (c)

Lennart Jönsson (s)

Susann Ronström (s)

Ordförande

Peder Holmström (m)

Vice ordförande

Mats Larsson (fp)

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottets föreslås besluta notera anmälan.

_____

§2 Upphandling av entreprenad för en cirkulationsplats Tyresövägen – Siklöjevägen

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. JM Entreprenad AB antas som entreprenör för att anlägga av cirkulationsplats med mera i området Tyresövägen – Siklöjevägen. Anbudet uppgår till 6 848 000 kronor.

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärende

Upphandlingen gäller byggande av en cirkulationsplats med tillhörande med tillhörande gatulängd på cirka 500 meter med hårdgjorda ytor om cirka 5 700 m2 samt vegetationsytor om cirka 1 750 m2. Va-ledningsgrav om cirka 350 meter. Vägbelysning med ingående 24 stycken stolpar samt kabelgrav om cirka 975 meter.

Anbudstiden gick ut den 29 december 2007.

Två företag har inkommit med anbud och tre företag har tackat nej.

Följande anbud har inkommit

LF Markconsult AB

7 318 219 kronor

JM Entreprenad AB

6 848 000 kronor

Tekniska kontorets bedömning

JM Entreprenad AB föreslås få i uppdrag att anlägga cirkulationsplats med mera i området Tyresövägen – Siklöjevägen. Motiveringen är lägst anbud.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta enligt tekniska kontorets förslag.