Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2007-02-21

Sammanträde 2007-02-21

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§3 Prisade avfallstransporter

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Upphandlingen av avfallstransporter har fått kvalitetspris.

Renare miljö och ökad trafiksäkerhet för Tyresöborna. Bättre arbetsmiljö för sophämtarna. Det är resultatet av kommunens kvalitetssatsning på renhållningstransporter.

Tyresö kommun har fått organisationen QIII:s utmärkelse för särskilt hög kvalitet i upphandlingen av avfallstransporter. QIII är en icke kommersiell organisation som gemensamt ägs av LO och NTF. QIII är en organisation som bedömer nivån på transportköparnas kravställningar inom arbetsmiljö-, trafiksäkerhets- och miljöområdet. Köpare som ställer höga krav belönas med QIII:s kvalitetsbevis.

Tyresö kommun kräver bland annat att alla bilar ska vara miljövänliga och köras på rätt bränslen, vara utrustade med alkolås och ha låga förarhytter som sparar knäna på förarna. Det betyder renare luft och säkrare trafik för invånarna i Tyresö.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottets föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§4 Förlängning av avtal med Bevakningsassistans

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Säkerhets- och beredskapsenheten att får i uppdrag att förlänga avtalet med Bevakningsassistans längst till den 31 augusti 2009.

Beskrivning av ärendet

Gällande avtal med Bevakningsassistans gäller till och med den 31 augusti 2007 med möjlighet till ytterligare två års förlängning om parterna är skriftligen överens om detta minst sex månader före avtalstidens slut (07-02-28).

Säkerhets- och beredskapsenhetens bedömning

Säkerhets- och beredskapsenheten föreslår en förlängning av avtalet efter samråd med Tekniska kontoret. Förlängningen varar till den 31 augusti 2009.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottets föreslås besluta uppdra åt säkerhets- och beredskapsenheten att förlänga avtalet med Bevakningsassistans längst till den 31 augusti 2009. Vidare får säkerhetsenheten i uppdrag att utarbeta ett underlag för en förnyad upphandling av bevakningstjänster med mera.

_____

§5 Kommunens säkerhetsarbete, utryckningar och åtgärder i Tyresö under perioden 11 december 2006 – 24 januari 2007

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Säkerhets- och beredskapsenheten får i uppdrag att i samverkan med berörda instanser genomföra följande åtgärder:

- Handlingsplan mot skadegörelse och klotter ska revideras.

- Trygghetsvandringar ska genomföras inom de mest utsatta områdena i kommunen.

- En allmän översyn av rutiner för hantering avbrotts- och inbrottslarmen samt deras funktion och duglighet ska genomföras.

2. Rapporten om händelser med mera noteras.

Beskrivning av ärendet

Säkerhets- och beredskapsenheten kommer från och med 2007 att lämna rapport om händelser av vikt i Tyresö under angiven period och även ge förslag på åtgärder och utvecklingsområden.

Trygghetsvandring

Under hösten 2006 genomfördes en trygghetsvandring vid Stimmets skola då det konstaterats att det skett ovanligt mycket inbrott och skadegörelse på skolan under året. Efter trygghetsvandringen gjordes en investering i bland annat belysning runt skolan till en kostnad på cirka 250 000 kronor. Detta har lett till att skadegörelsen har minskat och området kring skolan upplevs som tryggare att vistas på.

Händelser

- Under perioden har det förekommit mycket klotter i kommunen.

- En person är gripen för olaga intrång i en skola.

- Glaskross har uppmärksammats vid rondering och har alltså inte föranlett en utryckning.

- Inbrottslarmen har utlösts av okänd orsak och på några enheter har larmet inte varit påkopplat. Alla larm har varit falsklarm.

Kostnader

Kostnader för skador och åverkan under 2006 var cirka 3 100 000 kronor. En ökning med cirka 800 000 kronor jämfört med 2004. Kostnaden för glaskross har legat konstant över åren (1 000 000 kronor). Kostnader för klottersanering har ökat de två senaste åren med 250 000 kronor till att ligga på cirka 450 000 kr under 2006. Kostnaderna gäller enbart för kommunens fastigheter.

Säkerhets- och beredskapsenheten förslag till åtgärder

Handlingsplanen mot skadegörelse och klotter måste ses över.

Trygghetsvandringar bör genomföras under året på mest utsatta områden i kommunen.

En allmän översyn av rutiner för hantering avbrotts- och inbrottslarmen samt deras funktion och duglighet bör genomföras.

Ordförandeutlåtande

Jag delar säkerhets- och beredskapsenheten bedömning att förslagna åtgärder är angelägna att genomföra. Därmed föreslås att kommunstyrelseutskottets beslutar uppdra åt säkerhets- och beredskapsenheten att i samverkan med berörda instanser genomföra följande åtgärder:

- Handlingsplan mot skadegörelse och klotter ska revideras.

- Trygghetsvandringar ska genomföras inom de mest utsatta områdena i kommunen.

- En allmän översyn av rutiner för hantering avbrotts- och inbrottslarmen samt deras funktion och duglighet ska genomföras.

Vidare föreslås att rapporten om händelser med mera noteras.

_____

§6 Remiss från länsstyrelsen, begäran om trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder på Gudöbroleden och Skrubba Malmväg

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Ordförandeutlåtandet antas som svar till länsstyrelsen till länsstyrelsen på XX skrivelse till vägverket.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen har översänt XX skrivelse till vägverket Stockholm beskrivit sin 12-åriga dotters farliga skolväg mellan Gudö och Kunskapsskolan i Skrubbatriangeln. För att komma från Kunskapsskolan måste dottern korsa Skrubba Malmväg och Gudöbroleden för att komma till busshållplatsen (Stockholms stad). Vidare måste Gudöbroleden passeras vid busshållplatserna vid Gudö (Haninge kommun).

XX anser att det ska byggas en övergångsbro eller tunnel, införa hastighetsbegränsning till 50 km/tim (helst 30 km/tim), uppsättning av skolskyltar med mera för att skapa en säker skolväg för dottern och hennes skolkamrater.

Tekniska kontorets bedömning

Eftersom de aktuella vägavsnitten ligger inom Stockholms stad och Haninge kommun ska fråga behandlas av Haninge och Stockholm.

Samtidigt kan nämnas att Tyresö kommun i ett yttrande över en förstudie/vägrevision av väg 260 Gudöbroleden ställts sig possitv till vägverkets helhetslösning för hela vägsträckan som tar hänsyn till såväl trafiksäkerhet som miljöaspekter.

Ordförandeutlåtande

Gudöbroleden är en primär länsväg som löper genom Tyresö kommun mellan Gudö och Skrubba. Det ligger i Tyresö kommuns intresse att trafiksäkerhetsåtgärder genomförs på Gudöbroleden eftersom vägen trafikeras av ett stort antal av kommunens invånare.

År 2002 genomförde vägverket en vägrevision av väg 260 Gudöbroleden genom Tyresö kommun. I förstudien konstateras att vägsektionen inte motsvarar dagens krav på trafiksäkerhet.

Vägrevisionens åtgärdsprogram för vägsträckningen presenterar en helhetslösning omfattande avsmalning av vägbanan för att ge plats till fysiskt separerad regional cykelled, ombyggnad av korsningar till cirkulationsplatser, samt uppsättning av bullerskydd längs vägen.

Om vägverket utför de åtgärder som framgår av vägrevision ökar trafiksäkerheten för skolbarnen och övriga trafikanter. Genom rondeller ökar framkomligheten och därigenom minskar avgasutsläppen. Vidare kommer bullerstörningarna att minska. Länsstyrelsen bör därför påtala för vägverket om nödvändigheten att utföra de åtgärder som framgår av vägrevision. Samtidigt kan noteras att Tyresö kommun i sitt yttrande över den 15 oktober 2002 ställt sig positiv till åtgärdsförslaget.

_____

§7 Datumparkering på Granitvägen

Kommunstyrelseutskottets beslut

 1. Tekniska utskottets beslut från den 23 augusti 2005, § 72 upphävs.

 2. 6 timmars parkering med p-skiva införs vardagar mellan 08.00 – 20.00 på del av Granitvägen (aktbilaga).

 3. Parkeringsförbud införs på onsdagar mellan kl 08.00 – 16.00 under perioden september till och med april månad.

Beskrivning av ärendet

Tekniska utskottet beslutade den 23 augusti 2005, § 72, upphäva parkeringsförbudet och införa parkeringsförbud en vardag varje vecka mellan kl 08-16 på Granitvägens norra sida mellan vändzon och Pingstkyrkan.

Tekniska kontoret har konstaterat att av parkeringsförbudet en dag i veckan fungerar dålig. Resultatet har blivit att snöröjningen försvårats och långtidsuppställning av fordon (mer eller mindre skrotbilar) ökat.

Tekniska kontorets bedömning

En möjlighet att förbättra situationen är att införa datumparkering på del av Granitvägen och samtidigt återinföra parkeringsförbudet på resterande delar av Granitvägen (aktbilaga).

Inledningsvis föreslogs möjligheten att förbättra situationen genom att införa datumparkering på del av Granitvägen och samtidigt återinföra parkeringsförbudet på resterande delar av Granitvägen.

Efter samtal med boende samt Securitas som är P-bolag på kommunens gator är det nya förslaget att införa 6 timmars parkering med p-skiva vardagar mellan klockan 08.00 – 20.00. Det ska även råda p-förbud onsdagar mellan kl 08.00 – 16.00 under perioden september till och med och april så att snöröjning möjliggörs.

Securitas anser att denna typ av reglering är lätt att förstå samt enkel att övervaka. På detta sätt undviks långtidsuppställning av fordon på Granitvägen.

Parkeringen ska placeras på Granitvägens norra sida mellan vändplan och en punkt 75 m fram vid infart till p-plats(enligt karta).

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till tekniska kontorets bedömning förslås kommunstyrelseutskottet besluta införa 6 timmars parkering med p-skiva vardagar mellan 08.00 – 20.00. Det ska även råda p-förbud onsdagar kl 08.00 – 16.00 mellan september och april för att underlätta snöröjningen.

_____

§8 Redovisning av vägverkets försök med nya hastighetsgränser

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

I samarbete med 16 olika kommuner genomför vägverket med nya hastighetsgränser under perioden 1 maj 2007 – 30 april 2008. En utvärdering av försöket beräknas vara klar till den 1 oktober 2008. De försöksvis införda hastighetsgränserna bör gälla tills att ställning tagits till om de ska permanentas eller inte.

En grundprincip är att det ska gälla 30 km/tim vid skolor, bostadsområden och centrumområden, 40 km/tim på huvudgator med blandtrafik och övergångsställen samt 60 km/tim på leder med i huvudsak separerad gång- och cykeltrafik längs vägen men inga övergångsställen och stora korsningsavstånd.

I första hand genomförs försöket i Halmstad, Hylte, Luleå, Vänersborg, Växjö och Stockholm. Under mer begränsade former kan Helsingborg, Haparanda, Umeå, Nyköping, Solna, Lidköping, Göteborg, Malmö, Eskilstuna och Håbo.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§9 30-zon i Sofiebergsområdet

Kommunstyrelseutskottets beslut

 1. Tekniska kontoret får i uppdrag vidta de åtgärder som fordras för att skapa en 30-zon i Sofiebergsorådet.

 2. 30-zonen i Sofiebergsområdet ska inte innehålla några fysiska åtgärder.

 3. En utvärdering av effekten på denna 30-zon ska göras efter ett år.

 4. Hastigheten 30 km/h införs för hela Sofiebergsvägen.

Beskrivning av ärendet

Trafiksäkerhetsanalysen som genomfördes 2003 har identifierat delar av blandtrafiknätet där de olika trafikslagen har motstridiga anspråk på framkomlighet och trafiksäkerhet. De trafikslag som ingår i studien är biltrafik, kollektivtrafik, utryckningstrafik, gångtrafik och cykeltrafik. I dokumentet pekades ett antal områden eller åtgärder ut som kommunen arbetar vidare med. En av dessa åtgärder är införandet av 30-zoner.

Tekniska kontorets bedömning

Det område som bedömts mest lämpligt för denna åtgärd är Sofiebergsområdet. Området är väl avgränsat med fem infartsvägar. Dessutom har boende i området framfört önskemål om olika trafikreglerande åtgärder.

Detta blir också det första försöket utan fysiska hinder. De fem infarterna till området ska förses med en portal som tygligt visar på att här börjar 30-zonen.

Efter ett år ska en utvärdering genomföras för att reda på vilken effekt denna hastighetssänkande åtgärd fått.

Avsteg från Trafiknätsanalysen

Sofiebergsvägen mellan Gudöbroleden och Åkervägen klassas som uppsamlingsväg i trafiknätsanalysen. ”Ambitionen är att uppsamlingsvägar ska utformas som 30/50 vägar vilket innebär att 50 km/h tillåts på sträckor och att gång- och cykelpassager hastighetssäkras till 30 km/h. Där behovet att korsa gatan på många ställen bör det övervägas att sänka hastigheten till 30 km/h.” Sofiebergsvägen har endast trottoar på södra delen av vägen vilket innebär att många gående måste korsa gatan för att nå slutdestinationen. Sofiebergsvägens bredd och karaktär skiljer sig inte nämnvärt från övriga vägarnas i det föreslagna 30-området.

Sofiebergsvägen är även hastighetsreglerad till 30 km/h mellan Klintvägen och Ängsvägen utanför Sofiebergsskolan. Boende på Sofiebergsvägen har begärt hastighetssänkande åtgärder framförallt mellan korsningen med Gudöbroleden och hastighetssänkningen utanför Sofiebergsskolan eftersom många bilister ökar hastigheten på denna sträcka.

Tekniska kontoret anser att hastigheten på hela Sofiebergsvägen sänk till 30 km/h. Detta medför att vägen får en enhetlig hastighet som alternativ till att två sträckningar av vägen har hastigheten 50 km/h och resterande delar är hastighetsreglerade till 30 km/h.

Ordförandeutlåtande

Trygga, Trivsamma Tyresö – allas vårt ansvar. Denna vision ska vara en inspirationskälla och ledstjärna för oss alla i allt vi gör. Enligt kommunens strategi- och budgetplan ska kommunen utföra en rad trygghets- och trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder som beskrivs i trafiknätsanalysen. Det innebär att vi nu tar itu med att leva upp till våra mål och löften som vi gett inför denna mandatperiod.

Jag vet att införande av 30-zoner kommer att framkalla både ris och ros. Men det är viktigt att vi tar vårt ansvar för att öka tryggheten för alla som befinner sig på våra vägar och gator. Därmed föreslås att kommunstyrelseutskottet beslutar att införa en 30-zon i Sofiebergsområdet och att inga fysiska hinder ska anläggas. En utvärdering av 30-zonens effekt inom Sofiebergsområdet ska göras efter ett år.

Jag delar också tekniska kontorets uppfattning att vi gör avsteg från trafiknätsanalysen och inför 30 km/h för hela Sofiebergsvägen.

_____

§10 Begäran om fyrvägsstopp eller gupp i korsningen Njupkärrsvägen – Uddbyvägen

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Gerd Anderssons begäran om fyrvägsstopp eller gupp i korsningen Njupkärrsvägen – Uddbyvägen avslås.

Beskrivning av ärendet

XX begär att det i korsningen Njupkärrsvägen – Uddbyvägen införs fyrvägsstopp eller förses med gupp. Detta beror på att hastighetsbegränsningen till 30 km/tim på Njupkärrsvägen inte efterlevs. Vidare anförs att barn måste trafikera denna väg till och från förskola eller skola. Ytterligare en åtgärd som önskas är att förse korsningen med övergångsställe.

Tekniska kontorets bedömning

Med hänsyn till områdets topografi (backe), korsningens utformning och vägbredder är det inte lämpligt att införa önskade farthinder eller andra åtgärder. Speciellt vintertid skulle åtgärderna försvåra framkomligheten för kollektivtrafiken.

Under våren kommer tekniska kontoret måla 30 markering på vägen.

Ordförandeutlåtande

Med instämmande i tekniska kontorets bedömning föreslås kommunstyrelseutskottet besluta avslå XX begäran.

_____

§11 Anmälan om pågående upphandlingar

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet

Följande upphandlingar är aktuella:

Upphandling avseende målning Breviks skola

Upphandling avseende golvbeläggning mjuka golv Breviks skola

Upphandling avseende styrutrustning Breviks skola

Upphandling avseende köksutrustning Breviks skola

Upphandling avseende kylinstallation Breviks skola

Upphandling avseende hissinstallation Breviks skola

Upphandling avseende borrning för bergvärme Breviks skola

Upphandling avseende Ridåvägg Tyresö skola

Upphandling avseende Gymnastikgolv Tyresö skola

Upphandling avseende Gymnastikinredning Tyresö skola

Upphandling avseende undertak Breviksskolan

Upphandling avseende nyanläggning av gata-, va- och belysning för område vid Ljungvägen, Tranmyravägen och Törnrosvägen

Upphandling avseende av projektering Brakmarsvägen

Upphandling avseende nyanläggning av gata-, va- och belysning för område vid västra Nytorpsvägen Finborgsvägen

* Upphandling avseende Hallbyggnad Trollbäckens IP

Upphandling avseende markentreprenad ishall Trollbäckens IP

*Upphandling av parkeringsvakter.

* Betyder att ärendet kommer att behandlas av kommunstyrelseutskottet.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera anmälan.

_____

§12 Bokslut för tekniska kontoret för år 2006

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Tekniska chefen Åke Skoglund redovisar bokslutet för år 2006 (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____

§13 PIA (Produkter I Arbete)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Förändringarna i centrum kommer bland annat att medföra omläggningar av dagvattenkulverten, fjärvärmeledningar med mera.

Vägverkets och länsstyrelsens förstudie av trafikplatsen i Skrubba beräknas bli klar till hösten. Kostnaden för trafikplatsen uppgår till cirka 30 miljoner som ska delas mellan Stockholm, Nacka och Tyresö. Dessutom går Nacka in med 5 miljoner för att sänka den befintliga tunneln.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____

§14 Revidering av ”Grönplan” från år 1997

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Tekniska kontoret får i uppdrag att revidera dokumentet Grönplan.

Beskrivning av ärendet

Gällande ”Grönplan” från år 1997 är i behov av en revidering. Ett normalt intervall för denna typ av plan är cirka 10 år. Dessutom finns det ett behov att föra in skötselåtgärder för kommunens naturområden.

Samarbete med Nacka ska påbörjas för att få fram gång- och cykelvägar inom Ersta.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta uppdra åt tekniska kontoret att revidera dokumentet Grönplan.

_____

§15 Ansökan om serveringstillstånd på "Tjili", restaurang, bar och nattklubb (tidigare restaurang Masten)

Kommunstyrelseutskottets beslut

 1. Tyresö Sportbar AB, org nr 556707-0619, erhåller tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl till allmänheten på Tjili (Restaurang, bar & nattklubb), Bollmora gårdsväg 12, 135 47 Tyresö. Tillståndet gäller med serveringstiderna 11.00-02.00 på inneserveringen och 11.00-22.00 på uteserveringen. Tillståndet gäller tills vidare.

 2. Tillståndet upphör att gälla om inte restaurangen godkänns som livsmedelslokalen av miljö- och byggnadsnämndens.

Beskrivning av ärendet

Tyresö Sportbar AB, org nr 556707-0619, Bollmora gårdsväg 12, 135 47 Tyresö ansöker om serveringstillstånd för alkoholdrycker på Tjili (Restaurang, bar & nattklubb), Bollmora gårdsväg 12 i Tyresö. Ansökan gäller spritdrycker, vin och starköl till allmänheten året runt med serveringstiderna 11.00-03.00.

Alkoholhandläggaren beviljade den 20 december 2006 ett tillfälligt tillstånd för alla slag av alkoholdrycker med serveringstiderna 11.00-01.00 på inneserveringen. Tillfälliga förlängningar av serveringstiden till 02.00 natt mot lördag och söndag har beviljats vid ett flertal tillfällen. Några problem har inte rapporterats.

Förutsättningar för beviljande serveringstillstånd för alkoholdrycker

Enligt alkohollagen ska följande vara uppfyllt för att en sökande ska få serveringstillstånd för alkoholdrycker:

Lämplighetsprövning av den som ansöker inklusive alla företrädare och ägare till ett bolag (7 kap 7 § alkohollagen, AL). Sökandens personliga och ekonomiska förhållanden granskas. Sökanden måste ha tillräcklig kunskap i alkohollagstiftningen, en godtagbar finansiering av serveringsrörelsen och en bakgrund som inte är olämplig, till exempel på grund av tidigare brottslig verksamhet eller ekonomisk misskötsamhet.

Serveringsstället ska ha ett kök för allsidig matlagning och tillhandahålla lagad mat. Restaurangen ska även ha ett tillräckligt antal sittplatser för gästerna (7 kap 8 § AL). En restaurang med servering till allmänheten ska ha ett välutrustat kök som också ska användas. Ett varierat och brett utbud av mat ska kunna tillredas av råvaror. Kommunen ska ha godkänt lokalen som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen.

Om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt, får serveringstillstånd vägras även om ovan nämnda krav är uppfyllda

(7 kap 9 § AL). Det kan till exempel röra sig om etablering i områden med känd missbruksproblematik eller hög brottsbelastning.

Utredning

För att bedöma tillståndsansökan har sökanden lämnat in uppgifter om sin ekonomiska och personliga lämplighet att bedriva alkoholservering. Remisser har sänts till polisen, skatteverket, brandmyndigheten och miljö- och bygglovavdelningen.

Bedömning

Av de handlingar som lämnats samt inkomna remissvar in får sökanden anses uppfylla lämplighetskravet 7 kap 7 § AL.

Enligt miljö- och bygglovskontoret är livsmedelslokalen tillfälligt godkänd i tre månader från den 20 december 2006. Brandmyndigheten ger sitt godkännande under förutsättningen att vissa villkor uppfylls för att garantera brandskydd (se brandmyndighetens yttrande).

Polismyndigheten förordar att serveringstid senast till kl. 01.00 ska gälla. Anledningen till detta är ett generellt ställningstagande på grund av risker för våldsbrottslighet vid sena serveringstider. I enstaka fall anser polisen att senare tider, efter 01.00 kan beviljas.

Ordförandeutlåtande

Med hänsyn till vad som redovisats får sökanden anses uppfylla kraven för att erhålla serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl tills vidare.

När det gäller serveringstid efter kl 01.00 bör det beaktas att restauratören har en nattklubbsinriktning. För att kunna bedriva Tjili på ett seriöst sätt hävdar ägaren att det förutsätter öppettider minst till kl 02.00. I annat fall uppsöker gästerna andra ställen. För att säkerställa ordningen finns det alltid minst fyra ordningsvakter i tjänst.

Det finns skäl att bevilja serveringstid till kl 02.00. Ansökan om tid till 03.00 bör dock i detta skede inte beviljas.

_____

§16 Ansökan om serveringstillstånd på "Min Favoritkrog" (tidigare Hanvikens pizzeria)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Min Favoritkrog i Tyresö HB, org nr 969702-5717, erhåller tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl till allmänheten på ”Min Favoritkrog”, Trollbäcksvägen 34 A, 135 50 Tyresö. Tillståndet gäller med serveringstiderna 11.00-01.00 på inneserveringen och 11.00-22.00 på uteserveringen. Tillståndet gäller tills vidare.

Beskrivning av ärendet

Min Favoritkrog i Tyresö HB ansöker om serveringstillstånd för alkoholdrycker på "Min Favoritkrog" (tidigare Hanvikens pizzeria). Ansökan gäller servering av alla slag av alkoholdrycker året runt till allmänheten med serveringstiderna 11.00-01.00.

Alkoholhandläggaren har beviljat tillfälligt tillstånd i enlighet med ansökan i väntan på utskottets beslut i frågan.

Förutsättningar för beviljande serveringstillstånd för alkoholdrycker

Enligt alkohollagen ska följande vara uppfyllt för att en sökande ska få serveringstillstånd för alkoholdrycker:

Lämplighetsprövning av den som ansöker inklusive alla företrädare och ägare till ett bolag (7 kap 7 § alkohollagen, AL). Sökandens personliga och ekonomiska förhållanden granskas. Sökanden måste ha tillräcklig kunskap i alkohollagstiftningen, en godtagbar finansiering av serveringsrörelsen och en bakgrund som inte är olämplig, till exempel på grund av tidigare brottslig verksamhet eller ekonomisk misskötsamhet.

Serveringsstället ska ha ett kök för allsidig matlagning och tillhandahålla lagad mat. Restaurangen ska även ha ett tillräckligt antal sittplatser för gästerna (7 kap 8 § AL). En restaurang med servering till allmänheten ska ha ett välutrustat kök som också ska användas. Ett varierat och brett utbud av mat ska kunna tillredas av råvaror. Kommunen ska ha godkänt lokalen som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen.

Om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt, får serveringstillstånd vägras även om ovan nämnda krav är uppfyllda

(7 kap 9 § AL). Det kan till exempel röra sig om etablering i områden med känd missbruksproblematik eller hög brottsbelastning.

Utredning

För att bedöma tillståndsansökan har sökanden lämnat in uppgifter om sin ekonomiska och personliga lämplighet att bedriva alkoholservering. Remisser har sänts till polisen, skatteverket och miljö- och bygglovavdelningen.

Bedömning

Av de handlingar som lämnats samt inkomna remissvar in får sökanden anses uppfylla lämplighetskravet 7 kap 7 § AL.

Enligt miljö- och bygglovavdelningens är livsmedelslokalen godkänd den 31 maj 2006 som restaurang. Lokalen får därmed anses uppfylla kravet i 7 kap 8 § AL.

Inga problem med alkoholserveringen har framkommit under den tid nuvarande ägaren har haft tillfälligt tillstånd.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till vad som redovisats föreslår jag att det sökta tillståndet beviljas.

_____

§17 Ansökan om serveringstillstånd på restaurang Peking (ändring från HB till AB)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Donghai AB, 556655-7046, erhåller tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl till allmänheten på Restaurang Peking, Kumla Allé 7-9, 135 53 Tyresö. Tillståndet gäller tills vidare med serveringstiderna 11.00-22.00 söndag – torsdag och 11.00-24.00 fredag - lördag (till 24.00 endast på inneserveringen).

Beskrivning av ärendet

Ägarna av Restaurang Peking har lämnat in en ansökan om ändring av ägarförhållandena från handelsbolag till aktiebolag. Handelsbolaget Haidong Xia (969651-8712) har drivit restaurang Peking i flera år. Man vill nu driva i aktiebolagsform, Donghai AB (556655-7046) och har lämnat in en ansökan om detta. Önskade serveringstider är 11.00-01.00.

Eftersom det rör sig om en ny juridisk person som ska driva restaurangen behöver ett nytt tillstånd beviljas.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att aktiebolaget beviljas serveringstillstånd tills vidare för alla slag av alkoholdrycker. När det gäller serveringstiderna så har restaurangen hittills haft begränsningar enligt följande: 11.00-22.00 söndag – torsdag och 11.00-24.00 fredag - lördag (till 24.00 endast på inneserveringen), på grund av risken för störningar på bland annat de boende i äldreboendet Ängsgården. Eftersom förhållandena fortfarande är samma föreslår jag att tiderna för alkoholservering inte ändras från det som gäller nu.

_____

§18 Hållbar utveckling

Kommunstyrelseutskottets beslut

 1. En komplettering med ett åtgärdsprogram i dokumentet ”Tyresö kommuns övergripande mål för hållbar utveckling” ska genomföras.

 2. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommuns övergripande mål för hållbar utveckling antagen av kommunfullmäktige år 2003 (delas ut på sammanträdet) saknar åtgärdsprogram sida 25. Måldokumentet bör kompletteras med ett åtgärdsprogram.

Redovisning av pågående arbete

Filmen med Al Gores powerpoint presentation "En obekväm sanning" som handlar om miljö- och klimattillståndet i världen kommer att visas för politiker och anställda i Tyresö kommun den 22 mars.

Tyresö kommun kommer att delta i projektet "Säker och lekvänlig skolväg". Ansökan om finansiering har inlämnats till vägverket.

Vägverkets två plusjobbare utför trafiksäkerhetsinventeringar vid Tyresös skolor. Ansökan om ytterligare en plusjobbare från vägverket som kan hjälpa till med stöd till skolorna och föräldrar i trafiksäkerhetsfrågor har inlämnats.

Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan har påbörjas.

Ordförandeutlåtande

Dokumentet Tyresö kommuns övergripande mål för hållbar utveckling, skulle kompletteras med ett åtgärdsprogram under 2004. Arbetet har inte färdigställts och eventuella åtgärder är därför inte fastställda. Att fastställa mål som inte följs upp med prioriterade åtgärder är därmed bortkastat arbete.

Jag föreslår att miljösamordnaren får i uppdrag att inventera kommunens miljöarbete, för att kartlägga, vad gör vi och hur gör vi idag samt vad bör vi göra som vi inte gör idag? Efter detta arbete kan vi besluta om prioriterade åtgärder med hänsyn till den effekt vi får i förbättrad miljö som åtgärden medför och om vi har resurser tidsmässigt och ekonomiskt för genomförandet. Vidare föreslås att redovisningarna noteras.

_____

§19 Yttrande till länsstyrelsen över ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Tyresö kommun har inga invändningar mot det sökta tillståndet.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen har begärt kommunens yttrande över ansökan om kameraövervakning på OKQ8, Siklöjevägen 3 i Tyresö.

OKQ8 uppger att ändamålet med övervakningen är att avskräcka från brott och att öka säkerheten för personalen. Inspelningen ska ske kontinuerligt i syfte att klara upp brott som stöld, skadegörelse, anläggande av brand osv.

Kamerorna (fyra stycken) ska sitta fastmonterade på stationsvägg på ca 3,5 meters höjd. De ska övervaka bensinpumparna.

Ordförandeutlåtande

Enligt lagen om allmän kameraövervakning ska tillstånd meddelas om intresset för övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid bedömningen ska särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga brott. Jag har förståelse för att OKQ8 behöver denna övervakning och anser därför att kommunstyrelseutskottet kan tillstyrka ansökan.

_____