Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2007-03-21

Sammanträde 2007-03-21

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§21 Introduktion för kommunstyrelseutskottets förtroendevalda

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Efter sammanträdet den 18 april 2007 genomförs en heldags introduktion för kommunstyrelseutskottets förtroendevalda.

Beskrivning av ärendet

Onsdagen den 18 april 2007 kommer en heldags introduktion för kommunstyrelseutskottets förtroendevalda att genomföras. Ett program har utarbetats (aktbilaga). Platsen för introduktionen blir Globen Hotell plan 5 konferensrum Tre kronor.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta genomföra en heldagsintroduktion efter sammanträdet den 18 april 2007.

_____

§22 Kommunens säkerhetsarbete, utryckningar och åtgärder i Tyresö för perioden 25 januari till och med 24 februari 2007

Kommunstyrelseutskottets beslut

 1. Säkerhetsenheten får i uppdrag att se över larminstruktioner för personalen på objekten tillsammans med säkerhetsombud och säkerhetshandläggare.

 2. Rapporten om händelser med mera noteras.

Beskrivning av ärendet

Händelser av vikt under perioden

- Det har anmälts klotter vid 10 tillfällen från skolorna

- På sportlovsveckans inledande helg utsattes Njupkärrs skola för stor skadegörelse i form av glaskross på cirka 30 fönsterrutor. Polisanmält

- I januari skedde glaskross på en skola där en person har erkänt. Händelsen är polisanmäld.

- Inbrottslarmen har utlösts dels av okänd orsak och dels på grund av fel i hanteringen av personal.

Säkerhetsenhetens förslag till åtgärder

Se över larminstruktioner för personalen på objekten och vid behov uppdatera dessa.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottets beslutar uppdra åt säkerhetsenheten att ser över larminstruktioner för personalen på objekten tillsammans med säkerhetsombud och säkerhetshandläggare. Vidare föreslås att rapporten om händelser med mera noteras.

_____

§23 Uppdrag att utarbeta förslag till ny säkerhetspolicy

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Säkerhetsenheten får i uppdrag att utarbeta ett förslag till säkerhetspolicy. Förslaget ska vara klart senast december 2007.

Beskrivning av ärendet

Kommunens säkerhetspolicy togs i april 1998. Policyn måste anpassas till nu gällande lag och organisation samt få samma upplägg som andra policys i kommunen (till exempel arbetsmiljöpolicyn).

Om delar av säkerhetspolicyn omfattar kommunens medborgare måste detta tydliggöras i förhållande till de delar som omfattar kommunens verksamheter och personal. Detta är viktigt eftersom en ökad del av kommunens verksamheter drivs av andra aktörer.

Policyn är tänkt att vara kort och övergripande för att kompletteras av en plan för genomförande som är mera detaljerad och kan förändras efter beslut på tjänstemannanivå.

Säkerhetsenhetens förslag till åtgärder

Säkerhetsenheten får i uppdrag att utarbeta ett förslag till säkerhetspolicy.

Ordförandeutlåtande

Jag delar säkerhetsenheten uppfattning att en ny säkerhetspolicy ska utarbetas och att den ska vara kort och övergripande. Förslaget till säkerhetspolicyn ska vara klar senast december 2007.

_____

§24 Reservkraft

Kommunstyrelseutskottets beslut

 1. Resterande delar av Björkbackens äldreboende ska förses med reservkraft.

 2. Säkerhetschefen Peter Holck får i uppdrag att undersöka möjligheten att kunna nyttja Tyresö närradio och deras radiofrekvens vid krislägen med mera.

Beskrivning av ärendet

Kommunen ansvarar för att ha en beredskap för händelser som elavbrott och extraordinära händelser. Varje år får kommunen statliga medel för att komplettera kommunens egna satsningar på beredskapshöjande åtgärder.

Säkerhetsenhetens förslag till åtgärder

Säkerhetsenheten har funnit att försörjningen av reservkraft behöver förbättras i första hand för Björkbackens äldreboende och för Tyresö närradio. Vidare måste den nya föreningsgården utrustas med reservkraft för att kunna tjäna som informationsplats

Kostnader med mera

 1. Försörjning med reservkraft för resterande delar av Björkbackens äldreboende genom kabeldragning och installationer. Kostnad 295 000:-.

 2. Reservkraft till Tyresö närradios sändare på vattentornet samt utrustning för att kommunen ska kunna informera direkt från ledningsplats via närradions sändare. Detta kräver avtal med närradion samt vetskap om andra radiokanaler kan åta sig att informera om att Tyresö kommuns invånare kan få detaljerad information via närradion. Kostnad cirka 130 000:-. Det är också viktigt att garantera tillgången till närradon och dess sändningsfrekvens även om närradon skull avvecklas. Därför bör säkerhetschefen Peter Holck får i uppdrag att undersöka möjligheten att kunna nyttja Tyresö närradio och deras radiofrekvens vid krislägen med mera.

 3. Reservkraft vid nya föreningsgården för att kunna ersätta den informationsplats som försvinner med nedläggningen av nuvarande föreningsgård. Kostnad okänd

Statliga bidrag bedöms kunna täcka minst 500 000:- av dessa åtgärder.

I ett första skede föreslås att kommunstyrelseutskottet besluta att förse resterande delar av Björkbackens äldreboende med reservkraft och att förse Tyresö närradios sändare med reservkraft samt annan nödvändig utrustning.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att förse resterande delar av Björkbackens äldreboende med reservkraft och ge säkerhetschefen Peter Holck i uppdrag att undersöka möjligheten att kunna nyttja Tyresö närradio och deras radiofrekvens vid krislägen med mera.

_____

§25 Upphandling av beläggningsarbeten för perioden 2007 – 2009

Kommunstyrelseutskottets beslut

 1. NCC får i uppdrag att utföra beläggningsarbeten för perioden 2007 – 2009 med eventuell förlängning till 2010 – 2011. Utvärderad anbudssumma uppgår till 6 816 753 kronor. Utvärderingspoäng vid prövning anbud uppgick totalt till 96,5 poäng.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Upphandlingen omfattar både underhålls- och nybyggnads beläggningar, i viss utsträckning överbyggnadsarbeten, lagning efter kommunal lednings schakt, nya kantstöd samt justering av brunnsbetäckningar. Upphandlingen avser perioden 2007 – 2009 med eventuell förlängning till 2010 – 2011.

Aktuella arbeten kommer att avropas när så behövs. Avropen kommer vid varje tillfälle visa arbetes omfattning. För underhålls beläggning upprättas ett beläggningsprogram varje år. Underhålls beläggningen budget inklusive Tyresö vägförening har tidigare varit ungefär 1,5 miljoner kronor per år.

Ytan på den beräknade asfaltbeläggningen beräknas bli ca 30 000 m2 för perioden 2007 – 2009, och vid en förlängning för period 2010 – 2011 ca 50 000 m2.

Anbudstiden löper ut den 20 mars 2007.

Fyra företag har inkommit med anbud. Ett företag har tackat nej.

Följande anbud har prövats

Företag

Utvärderad anbudssumma

Utvärderingspoäng vid prövning anbud

Kvalitets Asfalt AB

8 455 000

Ersättning:

45,5

Organisation

15

Företagsreferenser

13

Kvalitetssystem

5

Miljöledningssystem

3

Summa:

81,5

Sandahls Grus & Asfalt

6 416 041

Ersättning:

60

Organisation

15

Företagsreferenser

13

Kvalitetssystem

5

Miljöledningssystem

3

Summa:

96

Skanska

8 092 912

Ersättning:

47,6

Organisation

15

Företagsreferenser

13

Kvalitetssystem

5

Miljöledningssystem

4

Summa:

84,6

NCC

6 816 753

Ersättning:

56,5

Organisation

15

Företagsreferenser

15

Kvalitetssystem

5

Miljöledningssystem

5

Summa:

96,5

Tekniska kontorets bedömning

Utvärderingen av anbuden har utförts av Sven Pettersson och Mikael Svan på tekniska kontoret samt Mikael Blomberg på ekonomikontoret.

NCC föreslås få i uppdrag att utföra beläggningsarbeten för perioden 2007 – 2009 med eventuell förlängning till 2010 – 2011. Motivet är att NCC fått högst utvärderingspoäng vid prövning av anbuden.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta enligt tekniska kontorets förslag.

_____

§26 Upphandling av hallbyggnad till Trollbäckens idrottsplats

Kommunstyrelseutskottets beslut

 1. NOVAB AB antas som entreprenör för att uppförande hallbyggnaden på Trollbäckens idrottsplats. Anbudet uppgår till 4 065 000 kronor.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärende

Upphandlingen gäller uppförande av en hallbyggnad på Trollbäckens idrottsplats

Anbudstiden gick ut den 29 januari 2007.

Tre företag har inkommit med anbud. Ett av anbudet följer inte förfrågningsunderlaget vilket innebär att det inte tas upp till prövning. Ytterligare två företag har inte inkommit med något anbud.

Följande anbud har prövats

LLENTAB AB

4 264 000 kronor

NOVAB AB

4 065 000 kronor

Tekniska kontorets bedömning

NOVAB AB föreslås få i uppdrag att uppföra hallbyggnaden på Trollbäckens idrottsplats. Motiveringen är lägst anbud.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta enligt tekniska kontorets förslag.

_____

§27 Upphandling av entreprenad för gatu-, va- och vägbelysning med mera inom detaljplan för Ljungvägen

Kommunstyrelseutskottets beslut

 1. LF Markconsult AB antas som entreprenör för gatu-, va- och vägbelysning med mera inom detaljplan för Ljungvägen. Anbudet uppgår till 12 654 728 kronor.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärende

Upphandlingen gäller entreprenadarbeten för gatu-, va- och vägbelysning med mera inom detaljplan för Ljungvägen.

Fyra företag har inkommit med anbud. Tre företag har tackat nej.

Följande anbud har prövats

GBA grus & betong AB

15 195 000 kronor

JM Entreprenad AB

14 471 000 kronor

LF Markconsult AB

12 654 728 kronor

JVAB

16 915 000 kronor

Tekniska kontorets bedömning

LF Markconsult AB föreslås få i uppdrag att utföra entreprenadarbeten för gatu-, va- och vägbelysning med mera inom detaljplan för Ljungvägen.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta enligt tekniska kontorets förslag.

_____

§28 Anmälan om pågående och kommande upphandlingar

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet

Följande upphandlingar är aktuella:

Breviks skola

- Målning

- Golvbeläggning mjuka golv

- Styrutrustning

- Köksutrustning

- Kylinstallation

- Hissinstallation

- Borrning för bergvärme

- Undertak till förskola/skola

Tyresö skola

- Ridåvägg

- Gymnastikgolv

- Gymnastikinredning

Trollbäckens IP

- *Markentreprenad ishall

- Betongplattor och socklar till ishall

- Rör för ispist ishall

- Byggnadsentreprenad ishall

- Rörentreprenad ishall

- Ventilationsentreprenad ishall

- Elentreprenad ishall

Kretsloppscentralen

- Inredning av personalutrymmen och el-arbeten, Kretsloppscentralen

- Dagvattensystem och markarbeten

- Ramper och avlämningsyta

Övrigt

- *Nyanläggning av gata-, va- och belysning för område vid Ljungvägen, Tranmyrav, Törnrosvägen

- Projektering av Brakmarsvägen

- *Nyanläggning av gata-, va- och belysning för område vid västra Nytorpsvägen Finborgsvägen

* Betyder att ärendet kommer att behandlas av kommunstyrelseutskottet.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera anmälan.

_____

§29 Budgetuppföljning för tekniska kontoret

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Tekniska chefen Åke Skoglund lämnar en muntlig redovisning av budgetuppföljningen för tekniska kontoret.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____

§30 PIA (Produkter I Arbete)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Den ursprungliga delen av Breviksskolan är klar i maj. Därefter återstår det för barn- och utbildningsförvaltningen att anskaffa den lösa inredningen. Den extra tillbyggnaden beräknas bli klar under sommaren.

Rondellen vid Siklöjevägen kommer att bli klar till sommar.

Arbetet med Nytorpsvägen påbörjas i maj. Det är mycket mark som måste lösas in för att kunna bredda vägen.

Ombyggnaden av Nyboda skola pågår.

Byggstart för ombyggnaden i kommunhuset påbörjas under maj och kommer att avslutas under december.

Sandupptagningen påbörjades vecka 11.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____

§31 Beslut fattade enligt gällande delegationsordning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beslut fattade av Åke Skoglund

- Upphandling av målningsarbeten för Breviks skola. Som entreprenör utsågs Svärd och son AB. Anbudssumman är 826 400 kronor.

- Upphandling av undertak till Breviks skola. Som entreprenör utsågs Tillströms Montage AB. Anbudssumman är 199 400 kronor.

- Upphandling av golvbeläggning för Breviks skola. Som entreprenör utsågs Nils Lidman AB. Anbudssumman är 535 303 kronor.

Beslut fattade av Sandra Sasu

 1. Flyttning av fordon. Beslut 2006/29-2006/31 2007/1- 2007/5

 2. Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 175/2006- 185/2006 1/2007-41/2007

 3. Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon – Muskotgränd

 4. Lokal trafikföreskrift om begränsad hastighet om 30 km/h på SJÖHAGSVÄGEN

 5. Tillfällig lokal trafikföreskrift om begränsad hastighet om 30 km/h mellan 06:00 – 18:00 på Tyresövägen i höjd med OKQ8 fram till i höjd med rackethallen. Ska gälla från 2007-02-08 fram till 2007-08-15.

 6. Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Sofiebergsvägen mellan Orrvägen och Trädgårdsvägen.

 7. Tillfällig Lokal trafikföreskrift om tidsbegränsad parkering på Kryddvägen mellan Sopstationen vid Basilikagränd fram till Kryddvägen 3. Ska gälla mellan 2007-01-01 fram till 2007-04-30.

 8. Upplåtelse av offentlig plats Cirkus Wictoria AB.

 9. Upplåtelse av offentlig plats Tidnings AB Metro 14 nya platser för tidningsställ.

 10. Upplåtelse av offentlig plats Stockholm City i Sverige AB förlängning av befintliga platser samt två nya platser för tidningsställ.

 11. Upplåtelse av offentlig plats för Valborg Korpen Tyresö, Lindalens Egnahemsförening , Tyresö Bygdegård, Trollbäckens Scoutkår , Lokala Hyresgästföreningen Koriandern samt Öringe Villaägarförening.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§32 Redovisning av tillsyn på utskänkningsställen

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Fredagen den 23 februari 2007 genomfördes yttre tillsyn av restauranger med serveringstillstånd i kommunen. Inspektionerna genomfördes kvällstid mellan kl 20.00 – 24.00. Tillsynen genomfördes i samarbete med polisen. Från kommunen deltog alkoholhandläggaren, från polisen en polisinspektör och en polisassistent

Under tillsynen besöktes åtta serveringsställen. Vid inspektionerna kontrollerades att serveringansvarig fanns på plats, om det förekom överservering av alkohol, att inte alkohol serverades till minderåriga, marknadsföring och prissättning av alkoholdrycker.

Alkoholhandläggaren lämnar en muntlig rapport om tillsynen.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§33 Yttrande till länsstyrelsen över ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. H-G Elektronik AB:s ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning avstyrks.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen har begärt kommunens yttrande över ansökan om kameraövervakning på H-G Elektronik AB, Grenvägen 6 i Tyresö.

H-G Elektronik AB uppger att ändamålet med övervakningen är att bevaka bilparkering och lagerlokal. Anledningen är otaliga skadegörelser och konkreta explosioner mot hus, vägg och brevlåda. Även bilinbrott förekommer. Företaget vill fånga eventuella förövare på bild för att kunna lämna över till polisen. Företaget äger fastigheten som både verksamhet och privat bostad. Området är inte inhägnat.

Bildinspelning är digital och sker dygnet runt när något eller någon beträder bevakningsområdet. Ansökan gäller uppsättning av 16 kameror.

Ordförandeutlåtande

Enligt lagen om allmän kameraövervakning ska tillstånd meddelas om intresset för övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid bedömningen ska särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga brott. Att sätta upp ett stort antal övervaknings kameror på den egna fastigheten i ett villaområde bedöms inta vara förenligt med den enskildes intresse att inte bli övervakad. Jag anser därför att H-G Elektronik AB ansökan om kameraövervakning inte kan tillstyrkas.

_____

§34 Yttrande över begäran om att utöka antalet värdeautomater

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Tyresö kommun har inget att erinra mot utökningen av antalet värdeautomater på Pizzeria Ringen.

Beskrivning av ärendet

Lotteriinspektionen har remitterat Pizzeria Ringens ansökan om utökning av antalet värdeautomater från två till tre.

Kommunens handläggare har inget att erinra mot utökningen av antalet värdeautomater.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta inte ha något att erinra mot utökningen av antalet värdeautomater.

_____

§35 Projektet ”Säkra skolvägar och tillgänglighets inventering”

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Lägesrapport av projektet ”Säkra skolvägar och tillgänglighets inventering”

Sammanfattning

Sedan projektets början har följande skolor inventerats: Tyresö, Strandskolan, Hanviken, Fårdala, Fornudden, Stimmet, Forellen och Nyboda samt även förskolorna i Pärlan, Dalstugan, Pusslet, Rotvik och Öringestugan. Vidare har inventerarna haft möten med rektorerna på skolorna i Hanviken och Fornudden.

Inventering av Njupkärrs skola och Bergfoten samt förskolan Farmarstugan pågår. En temakväll Trafiksäkerhet och Vandrande skolbussar arrangerades på Hanvikens skola den 6 mars i samverkan med föräldraföreningen.

Planerade aktiviteter för kommande månad

Inväntar leverans av handdatorer med GPS för att påbörja inventering av vandringsstråk samt cykel- och gångbanor.

Föräldramöten gällande vandrande skolbussar förbereds på Fårdala-, Strand- och Tyresö skola till april.

Registrering i GIS

Från och med slutet av vecka 12 kommer resultaten från inventeringen av skolorna att registreras i GIS.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§36 Tillsyn av dokumenthantering och arkivvård

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Enligt arkivlagen ska arkivmyndigheten (d v s kommunstyrelsen) kontrollera att kommunens myndigheter följer arkivlagen och kommunens arkivreglemente.

Tillsynen utförs av kommunarkivarien genom regelbundna inspektioner.

Kommunarkivet har under år 2006 utövat tillsyn hos Barn och utbildningsnämndens förvaltningskontor, Stimmets skola, Njupkärrs skola, Sofiebergs skolan, Krusboda skola, Kultur- och fritidsnämnden, Överförmyndarnämnden och Tyresö Bostäder AB.

Resultatet av tillsynen redovisas i till ärendet hörande skrivelse (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§37 Skötsel av yttre fastighetsunderhåll på entreprenad

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Tekniska chefen Åke Skoglund får i uppdrag attlägga ut parkskötseln inom den yttre fastighetsdriften 2007 på entreprenad.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseutskottets ordförande Peder Holmström har uppdragit åt tekniska chefen att utarbeta förslag på verksamheter som kan läggas ut på entreprenad.

Enligt Kommunstyrelsens verksamhets - och budgetplan 2007 framgår under god ekonomisk hushållning att konkurrensutsättning av verksamheterna prövas kontinuerligt.

Budgeten för parkskötseln för år 2007 har förstärkts med 2 miljoner vilket medför att befintliga resurser ska ses över. Den egna personalens kompetens bör tas tillvara så bra som möjligt varför den koncentreras till att sköta de allmänna parkytorna med gräsklippning, klippning av träd, skötsel av rabatter och övrigt som hör parkverksamheten till.

Tekniska kontoret avser som ett led i detta att parkskötseln inom den yttre

fastighetsdriften 2007 läggs ut på entreprenad.

Parkskötseln på fastigheterna kommer att uppdelas på tre entreprenader en för skolor, en för förskolor och en för övriga fastigheter. Detta för att få in flera olika aktörer på marknaden då dessa områden är av olika storlek.

Berörda arbetstagare på parksektionen kommer att ges möjligheter att erbjudas arbete hos antagen eller antagna entreprenörer. Kvarvarande personal bereds arbetsuppgifter inom den ordinarie parkskötseln.

Snöröjningsuppgifter för parkpersonalen som är samordnade med gatusektionen kvarstår lika som tidigare.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att uppdra åt den tekniska chefen Åke Skoglund lägga ut parkskötseln inom den yttre fastighetsdriften 2007 på entreprenad.

_____

§38 Kommunala riktlinjer för kameraövervakning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Säkerhetschefen Peter Holck och kommunsekreterare Fredrik Fahlander att får i uppdrag att ta fram ett förslag till kommunala riktlinjer för kameraövervakning.

Beskrivning av ärendet

Kameraövervakning blir allt vanligare i vårt samhälle, bland annat för att förebygga brott, förhindra skadegörelse eller olyckor. Det är länsstyrelsen prövar om tillstånd för kameraövervakning ska lämnas eller avslås. Ansökningarna skickas på remiss till berörd kommun.

Ordförandeutlåtande

Jag kan konstatera att kommunen två roller när det gäller kameraövervakning. Dels som remissinstans dels som sökande av kameraövervakning för att förebygga skadegörelse med mera.

För att kunna göra en riktig allsidig bedömning är det angeläget att kommunen antar kommunala riktlinjer för kameraövervakning.

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet föreslås besluta uppdra åt Säkerhetschefen Peter Holck och kommunsekreterare Fredrik Fahlander att ta fram ett förslag till kommunala riktlinjer för kameraövervakning.