Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2007-04-18

Sammanträde 2007-04-18

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§40 Kommunens säkerhetsarbete, utryckningar och åtgärder i Tyresö för perioden 25 februari till och med 25 mars 2007

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Rapporten om händelser med mera noteras.

Redovisning av händelser

- Mycket glaskross på skolorna under perioden

- Det har anmälts klotter vid 11 tillfällen från skolorna och av dessa har övervägande polisanmälts och fotograferats

- Ovanligt mycket utryckningar på grund av att inbrottslarmen har utlösts. Orsaker har till övervägande varit fel i hantering (13) samt att de utan känd orsak (19) lösts ut.

Säkerhets- och beredskapsenhetens kommande åtgärder

  1. I april månad startar månatliga möten med representanter från väktarbolag, säkerhetsenheten och vald enhet. Första mötet har hållits i Nyboda skola. Mötet syftar till att skapa samförstånd mellan väktarbolaget och kommunens enheter och samtidigt få en helhetssyn. Nästa objekt är gymnasiet.

  2. Inbrottslarmen i kommunen är av varierande ålder och har i många fall byggts ut och om ett flertal gånger. Dokumentation av larmen är viktig av många skäl bland annat för att:

a) Få en helhetsbild av status på larmen om skalskyddet ska förbättras

b) Minska antalet fel vid när larmen aktiveras eller avaktiveras

c) Göra det möjligt för väktarna att hitta platsen i byggnaden där felet utlösts

d) Minska sårbarheten genom digital backup

e) Den årliga översynen av brandlarm ska utvidgad till att även gälla inbrottslarm i år

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera rapporten.

_____

§41 Säkerhetshandläggare och säkerhetsombud

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Rapporten med information kring säkerhetshandläggare och säkerhetsombud noteras.

Säkerhets- och beredskapsenhetens kommande åtgärder

- Tidigare beslutad säkerhetsorganisation genomförs enligt plan.

- Organisationen med säkerhetshandläggare och ombud ingår i säkerhetsenhetens strategi för att kunna uppnå ett tryggt och säkert Tyresö.

- Organisationen är också en del av lösningen på de brister i säkerhetsorganisationen som påpekades i revisionsrapport

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera rapporten om information kring säkerhetshandläggare och säkerhetsombud.

_____

§42 Trygghetsvandring och trygghetsprojekt i Granängsringen

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Rapporten om arbetet med trygghetsvandringar och trygghetsprojekt i Granängsringen noteras.

Beskrivning av ärendet

Trygghetvandring är en förebyggande metod som syftar till att identifiera och åtgärda fysiska problem och brister i ett område. Målet med arbetssättet är att den uppfattade tryggheten bland boende ska öka och möjligheterna att begå brott ska minska.

Arbetet med trygghetsvandringar inleddes under förra året och har i år fortsatt med ett samarbete med Tyresöbostäder och ett större trygghetsarbete i Granängsringen. Det består av tre delar:

  1. Trygghetsvandringar. Två stycken så kallade mörkervandringar har genomförts i mars och två vandringar under dagtid ska genomföras senare i vår.

  2. Nattvandringar i området på helgkvällar. Tillsammans med det lokala föreningslivet ska nattvandringar i området återupptas.

  3. Organiserad idrott på multiarenan. Tillsammans med ett antal föreningar planeras organiserad idrott på multiarenan, ledda av föreningsledare, under våren och sommaren. Verksamheten vänder sig i till barn och ungdomar och syftar till att förstärka spontanidrottande och få med dem som inte vanligtvis deltar i föreningslivet.

På Tyresös hemsida dokumenteras trygghetsvandringarna med bild och kort beskrivning av problemen (www.tyreso.se/trygghetsvandring).

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera rapporten om arbetet med trygghetsvandringar och trygghetsprojekt i Granängsringen.

_____

§43 Ansökan om att få vattentorn förklarat som skyddsobjekt enligt Lag (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Kommunchefen Staffan Isling får i uppdrag att hos länsstyrelsen ansöka om att få vattentornet, på fastigheten Bollmora 2:1, förklarat som skyddsobjekt.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har enbart ett vattentorn vilket försörjer stora delar av kommunens invånare med vatten. På vattentornet sitter ett antal master för tele och annan kommunikationsutrustning. Idag är tillgängligheten för allmänheten fri kring vattentornet. Detta har medfört att vattentornets bas har täckts med klotter och att några personer har klättrat upp i tornet. Försök att stängsla in tornet har saboterats ett flertal gånger trots väktarinsatser. Belysning har skjutits sönder.

Skyddsobjekt

Att få vattentornet förklarat som skyddsobjekt är en del av en större satsning för att skydda tornet mot klotter (i längden försvagar klottret betongkonstruktionen) och annan åverkan på byggnad och känslig teknisk utrustning.

Larm och lås förbättras, stängslet återställas och övervakningskameror sätts upp. Området kring tornet kommer att rensas från sly för att förbättra möjligheten att identifiera eventuella förövare.

Att förklara vattentornet som skyddsobjekt innebära att:

- Straffpåföljden för intrång höjs

- Kameraövervakning är tillåten utan tillstånd

- Kraven på låsning höjs

- Det finns större möjlighet att få polisen att prioritera objektet

- Kommunen är skyldighet att sätta upp skyltar i området

Säkerhetsenhetens förslag till åtgärder

Tyresö kommun ansöker om att förklara vattentornet på fastigheten Bollmora 2:1, Rapsvägen 16 som skyddsobjekt enligt Lag (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

Ordförandeutlåtande

Jag delar säkerhetsavdelningens uppfattning att säkerheten vid vattentornet måste förbättras. Därför föreslås kommunstyrelseutskottet besluta uppdra åt kommunchefen Staffan Isling att hos länsstyrelsen ansöka om att förklara vattentornet på fastigheten Bollmora 2:1, Rapsvägen 16 som skyddsobjekt.

_____

§44 Webbaserat program för SBA-systematiskt brandskyddarbete

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Rapporten om arbetet med ett webbaserat program för systematiskt brandskyddsarbete noteras.

Beskrivning av ärendet

Enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) är ägare och nyttjanderättshavare av fastigheter ansvariga för brandskyddet och för att en tydlig dokumentation av arbetet finns.

För att kunna bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) behövs bra verktyg och kunskap.

Säkerhetsenheten tittar på ett webbaserat program för det systematiska brandskyddsarbetet tillsammans med fastighetsförvaltare.

Programmet innehåller även systematiskt säkerhetsarbete, rapportering av skada och tillbud samt säkerhetsanalys.

Om programmet löser kommunens behov för att kunna bedriva ett systematiskt brandskydds- och säkerhetsarbete tecknas ett avtal med aktuell firma och utbildningar för användare påbörjas.

Kommunens säkerhetsombud blir nyckelpersoner i detta arbete.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera rapporten om arbetet med ett webbaserat program för systematiskt brandskyddsarbete.

_____

§45 Begäran om sänkning av hastighetsgräns på Myggdalsvägen vid Fårdala skola

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Tekniska kontoret får i uppdrag att utför trafik- och hastighetsmätningar på Myggdalsvägen i anslutning till Fårdala skola samt göra en utvärdering av mätresultaten.

Beskrivning av ärendet

XX med flera boende i anslutning till Myggdalsvägen har begärt att kommunen vidtar åtgärder för att få ner hastigheten på Myggdalsvägen vid Fårdala skola och förskolan Pusslet.

Boende i området som kontaktat kommunen har påtalat att bilisterna på Myggdalsvägen håller betydligt högre hastigheter än de tillåtna 50 km/tim.

Trafiknätsanalys för Tyresö kommun

Trafiknätsanalysen för Tyresö kommuns centrala delar är en genomgripande analys av trafiksäkerhet och framkomlighet på det kommunala vägnätet. Trafiknätsanalysen är en viktig del i kommunens trafiksäkerhetsarbete, analysen är ett objektivt beslutsunderlag som ska ligga till grund för förändringar. Trafiknätsanalysen behandlar bland annat hastighet och trafiksäkerhet på vägnätet.

I dokumentet görs en klassning av vägarna inom kommunen. De klasser som vägnätet delats in i är genomfartsväg, huvudväg, uppsamlingsväg samt lokalväg.

Enligt trafiknätsanalysen är Myggdalsvägen klassad som huvudväg vilket innebär att den är utformad som en väg avsedd för 50 km/tim.

Tekniska kontorets bedömning

Det var relativt länge sedan som trafik- och hastighetsmätningar utfördes på Myggdalsvägen i anslutning till Fårdala skola. Tekniska kontoret anser att förnyade mätningar bör genomföras innan ytterligare åtgärder diskuteras.

Ordförandeutlåtande

Inledningsvis kan konstateras att Myggdalsvägen är en huvudväg och utformad för en maximal hastighet på 50 km/tim. För att inte spekulera i vilka hastigheter som råder på Myggdalsvägen måste förnyade mätningar av trafikmängder och hastigheter genomföras.

Jag delar därför tekniska kontorets uppfattning att nya mätningar av trafiken och hastigheten genomförs på den aktuella platsen. Vidare anser jag att den mobila utrustningen för hastighetsmätning ska sättas upp för att ge bilisterna en påminnelse om vilken faktisk hastighet de håller på Myggdalsvägen. Lämpligen bör mätningarna utföras före och under tiden den mobila ”hastighetsmätaren” finns på plats.

Efter utvärdering ska ärendet behandlas på nytt av kommunstyrelseutskottet.

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta uppdra åt tekniska kontoret att snarast genomför nya trafik- och hastighetsmätningar samt göra en utvärdering av mätresultaten.

§46 Begäran om åtgärder avseende trafikmiljön i Trollbäcken (Stamvägen)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Begäran om sänkning av hastigheten och att anlägga fysiska hinder avslås.

Beskrivning av ärende

XX med familj boende på Stamvägen X begär att kommunen sänker den tillåtna hastigheten i bostadsområden till 30 km/h att fysiska hinder anläggs (aktbilaga).

Tekniska kontorets bedömning

Trafiknätsanalys för Tyresö kommuns centrala delar är en genomgripande analys av trafiksäkerhet och framkomlighet på det kommunala vägnätet. Trafiknätsanalysen är en viktig del i kommunens trafiksäkerhetsarbete, analysen är ett objektivt beslutsunderlag som ska ligga till grund för förändringar.

Vägnätet i kommunen har klassificerats i fyra grupper: genomfartsvägar, huvudvägar, uppsamligsvägar samt lokalvägar.

Stamvägen, mellan Vendelsövägen och Stupvägen, är klassad som uppsamlingsväg. Uppsamlingsvägar är utformade som 30/50 vägar. Det innebär normalt 50 km i timmen. Gång- och cykelpassager hastighetssäkras till 30 km i timmen. Där behovet att korsa vägen på flera ställen bör det övervägas att sänka hastigheten till 30 km.

Enligt Trafiknätsanalysen bör hastigheten på lokalvägnätet vara 30 km. Tyresö kommun planerar att successivt införa 30-områden på lokalvägnätet enligt trafiknätsanalysen. Begäran från familjen X bör därför avslås.

Ordförandeutlåtande

Jag delar helt tekniska kontorets uppfattning att trafiknätsanalysen ska ligga till grund för kommunens långsiktiga trafiksäkerhetsarbete. För att på ett optimalt sätt utnyttja kommunens tillgängliga resurser måste åtgärder sättas in där det bäst behövs. Jag förstår familjen X oro för barnen men samtidigt måste vi använda kommunens begränsade medel för att öka den totala trafiksäkerheten i kommunen. En viktig del i detta arbete är att förbättra samspelet mellan fordonsförare och alla oskyddade trafikanter. Detta är en uppgift som vi alla kan hjälpa till med.

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att avslå familjen X begäran om sänkning av hastigheten till 30 km och att anlägga fysiska hinder.

_____

§47 Odins väg och säker skolväg – begäran om hastighetsdämpande åtgärder

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Tekniska kontoret att sätta upp nödvändiga trafikskyltar och aktivera skolan, eleverna och dess föräldrar i trafiksäkerhetsarbetet.

Beskrivning av ärende

Tyresö kommun har fått in ett stort antal skrivelser med begäran om hastighetsdämpande åtgärder på Odins väg vid Kumla skola.

Pågående arbete

I samverkan med Vägverket genomför Tyresö Kommun projektet ”Säkra skolvägar och ökad tillgänglighet inom kollektivtrafiken”.

Syftet med samarbetet är att förbättra och säkra barns skolvägar och att öka tillgängligheten och tryggheten för funktionshindrade, cyklister och fotgängare.

Arbetet som ännu inte är avslutat kommer att resultera i en åtgärdskatalog med tillhörande kostnadskalkyler. Förslaget till åtgärder kommer därefter att arbetas in i kommunens totala trafiksäkerhetsarbete.

Tekniska kontorets bedömning

På Odins väg som saknar trottoar är det angeläget att begränsa fordonstrafiken så långt det är möjligt. En möjlighet är att förbjuda all obehörig trafik på Odins väg. Det innebär bland annat att avlämning och hämtning av barn ska ske från befintlig angöring. Vidare är det angeläget att skolan är med i arbetet att åstadkomma säkrare skolvägar. Detta ska ses som en första åtgärd att öka trafiksäkerheten vid skolan.

Ordförandeutlåtande

Samverkan mellan skolan, elever och föräldrar är en mycket viktig del i arbetet med att skapa säkra skolvägar för våra barn. Jag delar tekniska kontorets uppfattning om att vi ska förbjuda all obehörig trafik på Odins väg. Avlämning och hämtning av skolbarn ska ske vid befintlig angöring. Vidare anser jag att tekniska kontoret ska ta kontakt med skolan för att i samverkan med föräldrar och elever öka trafiksäkerheten vid skolan och utefter skolvägarna i området.

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta uppdra åt tekniska kontoret att utföra nödvändig skyltning och aktivera skolan, eleverna och dess föräldrar i trafiksäkerhetsarbetet.

_____

§48 Upphandling av markentreprenad för ishallen på Trollbäckens idrottsplats

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. LF Markconsult AB föreslås få i uppdrag att uppföra markarbetena för ishallen på Trollbäckens idrottsplats. Anbudet uppgår till 5 333 000 kronor.

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärende

Upphandlingen gäller en markentreprenad för ishallen på Trollbäckens idrottsplats.

Anbudstiden gick ut den 27 mars 2007.

Två företag har inkommit med anbud.

Följande anbud har prövats

JM Entreprenad AB

5 995 000 kronor

LF Markconsult AB

5 333 000 kronor

Tekniska kontorets bedömning

LF Markconsult AB föreslås få i uppdrag att uppföra markarbetena för ishallen på Trollbäckens idrottsplats. Motiveringen är lägst anbud.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta enligt tekniska kontorets förslag.

_____

§49 Anmälan om pågående och kommande upphandlingar

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet

Följande upphandlingar är aktuella:

Breviks skola

- Styrutrustning

- Köksutrustning

- Kylinstallation

- Hissinstallation

Trollbäckens IP

- Betongplattor och socklar till ishall

- Rör för ispist ishall

- Rörentreprenad ishall

- Ventilationsentreprenad ishall

- Elentreprenad ishall

Kretsloppscentralen

- Inredning av personalutrymmen och el-arbeten, Kretsloppscentralen

- Dagvattensystem och markarbeten

- Ramper och avlämningsyta

Övrigt

- *Nyanläggning av gata-, va- och belysning för område vid västra Nytorpsvägen Finborgsvägen

- Om- och tillbyggnad av Stimmets skolbespisning

* Betyder att ärendet kommer att behandlas av kommunstyrelseutskottet.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera anmälan.

_____

§50 Budgetuppföljning för tekniska kontoret januari – mars 2007

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Fastighet

Periodiska underhållet har ännu inte påbörjats varför ett överskott redovisas för perioden.

Kommentar: Budgetomslutningen kommer att öka med 1 390 tkr då förskolan Jollen, inhyrd i Masten samt att ett nytt gruppboende på Sjöhagsvägen tillkommit.

Väg

Väghållningen går med ett mindre underskott i slutet av första kvartalet. Detta beror på att elförbrukningen för gatubelysningen inte har säsongsperiodiserats. Förbrukningen av el är högre under den första delen av året och därmed också kostnaden.

Kommentar: Inga förändringar jämfört med budget har prognostiserats.

Park

Parkverksamheten redovisar ett mindre överskott för perioden.

Idrott och friluft

Plussiffrorna på kostnaderna beror främst på att vissa verksamheter inte kommit igång för året, rent faktiskt ligger vi nog något sämre till än vad siffrorna anger. Minusposten på intäkterna beror på att lokalavgifter faktureras efter varje kvartal.

Kommentar: Svårt att bedöma med vad de nya verksamheterna drar med sig, till exempel ny ishall, nytt konstgräs på Bollmoravallen. Vi kommer troligtvis att få ett underskott på personalbudgeten på grund av mer extrapersonal till tredje isbanan.

Sidoordnad verksamhet

Den sidoordnade verksamheten redovisar ett mindre underskott för perioden. Underskottet beror främst på eftersläpning av kundfakturering.

Exploatering

Exploateringsverksamhetens utfall per sista mars är ett överskott på 0,4 mnkr. Det beror på lägre kapitaltjänstkostnader för perioden.

Kommentar: Ingen förändring i prognosen redovisas för året.

Vatten och avlopp

Underskottet kvarstår till stor del på grund av ökade behandlingskostnader för spillvatten och inköp av renvatten. Det till 2007 ingående överskottet i VA-verket om ca 2 000 tkr är därmed förbrukat. Kostnaderna för inköp av renvatten samt behandling av spillvatten hos Stockholm Vatten AB motsvarar ca 35 % av VA-verkets totala kostnader. Ökade kostnader tillkommer 2007 på grund av uppräkning enligt avtal och indexhöjning.

Renhållning

Utfallet visar ett positivt resultat där kostnader för mars månad avseende behandling av hushållsavfall ännu inte är bokförda vilket kommer att innebära ett balanserat resultat för första kvartalet.

Centralköket

Överskottet på 201 tkr jämfört med budget beror till största delen på minskade personalkostnader främst på grund av sjukskrivning. Till följd av ett stort varulager vid ingången 2007 har livsmedelsinköpen kunnat hållas nere.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____

§51 PIA (Produkter I Arbete)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Skadorna på Tyresö brygga vid Trinntorp är åtgärdade.

Arbetet med nya avloppsledningar från Bollmora pumpstation till Nacka pågår. En gång- och cykelväg kommer att anläggas ovanpå ledningarna. Vid pumpstationen pågår även arbetet med att bygga en mätkammare.

Under helgen har en omfattande städning har genomförts i Trollbäcken och Öringe med bra resultat.

Efter Höglidsvägen har en ny dagvattenledning lagts ner.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____

§52 Beslut fattade enligt gällande delegationsordning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beslut fattade av Åke Skoglund

Upphandling Bergvärme Brevik Skola. Antagen entreprenör är BPS Borr & Pumpservice AB Anbudssumma 1 112 000 kronor

Upphandling av betongplattor och socklar till Trollbäckens IP. Antagen entreprenör LF Markconsult AB Anbudssumma 807 000 kronor

Upphandling av rör för ispist till Trollbäckens IP.Antagen entreprenör är Huurre Sweden AB Anbudssumma 565 000 kronor

Upphandling av köksutrustning till Breviks skola. Antagen entreprenör är Storköksgruppen Öst Svenska AB Anbudssumma 1 145 701 kronor

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____

§53 Forum Folkhälsa - Förnyad anmälan om medlemskap

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Tyresö kommun förnyar sin anmälan om medlemskap i Forum Folkhälsa.

Beskrivning av ärendet

En ny mandatperiod har inletts och det är dags att förnya medlemskapet i Forum Folkhälsa.

Syftet med Forum Folkhälsa är att skapa förutsättningar som gör det möjligt för intresserade kommuner, landsting/regioner och övriga organisationer att ha ett erfarenhetsutbyte inom folkhälsoområdet. Avsikten är också att stödja det lokala folkhälsoarbetet genom kunskapsspridning och fungera som en inspirationskälla. Detta sker via webbsiter på Sveriges Kommuner och Landsting och Statens folkhälsoinstitut, via referensgruppen och den årliga konferensen. Målet på sikt är att alla kommuner och landsting/regioner ska bedriva ett aktivt folkhälsoarbete.

Forumet är öppet för de kommuner och landsting/regioner och organisationer som arbetar aktivt med folkhälsofrågor. Det är organisationer som är medlemmar och inte enskilda individer. En viktig utgångspunkt för att delta är det övergripande målet om en god och jämlik utveckling av hela befolkningens hälsa samt att arbeta tvärsektoriellt. Beslut om anmälan till Forum Folkhälsa ska antingen tas på politisk nivå eller i verkställande styrelse. Anmälan ska skickas till Sveriges Kommuner och Landsting och anmälan bör förnyas vart fjärde år, kopplat till mandatperioden.

Sveriges Kommuner och Landsting önskar ett nytt ställningstagande från medlemmarna om fortsatt deltagande i forumet och emotser förnyelsebekräftelsen enligt bifogade blankett insänd under våren 2007. Det har hittills i år inkommit några ändringar och för er hoppas vi att denna påminnelse inte upplevs som dubbelarbete.

Ordförandeutlåtande

Fört att kunna bedriva ett effektivt och rationellt folkhälsoarbete är ett erfarenhetsutbyte med andra aktörer inom kommuner, landsting, organisationer med mera ett absolut måste. Avsikten med forumet är också att stödja det lokala folkhälsoarbetet genom kunskapsspridning och fungera som en inspirationskälla. Vi får därmed möjlighet att bedriva ett aktivt och utåtriktat folkhälsoarbete.

Kommunstyrelseutskottet föreslås därför besluta att kommunen även fortsättningsvis ska vara en aktiv medlem i Forum Folkhälsa.

_____

§54 Yttrande över ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Tyresö kommun har inget att erinra mot att Pizzeria Ti Amo beviljas tillstånd till spel på värdeautomater

Beskrivning av ärendet

Lotteriinspektionen har remitterat Pizzeria Ti Amos ansökan om att få ha två värdeautomater för spel.

Kommunens handläggare har inget att erinra mot ansökan.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta inte ha något att erinra mot att Pizzeria Ti Amo beviljas tillstånd till spel på värdeautomater