Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2007-05-23

Sammanträde 2007-05-23

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§55 Anmälan av val av ledamot kommunstyrelseutskottet

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Den 24 april 2007, § 107, beslutade kommunstyrelsen att godkänna Anders Bergérus (s) avsägelsen godkänns och att välja Martin Nilsson (s) väljs till ordinarie ledamot i kommunstyrelsens utskott.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet noterar anmälan.

_____

§56 Kommunens säkerhetsarbete, utryckningar och åtgärder i Tyresö för perioden 26 mars till och med 1 maj 2007

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Rapporten om händelser med mera noteras.

Redovisning av händelser

Händelser under perioden

- Många glasrutor har krossats på skolorna under perioden. Speciellt Kumla skola har varit utsatt. Där har extra bevakning satts in.

- Fortsatt många utryckningar på grund av att larm utlösts av okänd anledning. Möten med skolor och väktare fortsätter som planerat och en översyn av befintliga larm genomförs.

Valborgsmässokvällen var det lite oroligt vid Alléplan och Kumla skola. I övrigt var allt ovanligt lugnt. Detta vittnar såväl polis som väktare och fritidspersonal om.

Föräldravandringar har genomförts i Strand, Trollbäcken och centrumområdet.

Fritidsgården hade diskotek för ungdomar från 13 år. Arrangemanget var mycket välbesökt.

Polisen hade alla tillgängliga resurser igång. En kampanj mot langning av alkohol genomfördes även i år i form av affischer i centrum under veckan innan helgen, annonser i Mitt i Tyresö under tre veckor i kommunrutan samt samarbete med det lokala Systembolaget om stor uppmärksamhet på eventuell langning och anti-langningsaffischering inne i butiken och vid kassorna.

Säkerhets- och beredskapsenhetens kommande åtgärder

Utveckla samordningen och få en översikt över förberedande åtgärder inför vissa storhelger under året. Detta berör framförallt fritidsgården, polisen, föräldravandringar och väktarbolag.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera rapporten.

_____

§57 Avtal med Tyresö Närradioförening

Ärendet ska behandlas av kommunstyrelsen vilket innebär att det utgår.

_____

§58 Demonstration av ”Marsh plus” ett Webbaserat program för systematiskt brandskyddsarbete

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Marsh plus” är ett Webbaserat program för systematiskt brandskyddsarbete. Säkerhets- och beredskapsenheten har funnit att systemet väl kommer att fungera för kommunens behov.

En pilotgrupp kommer att utses för att köra igång systemet nu till hösten. Kommunens kostnad blir 5 000 kronor per månad.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§59 Svar på remiss från länsstyrelsen ”strategi för formellt skydd av skog i Stockholms län”

Ärendet ska behandlas av kommunstyrelsen vilket innebär att det utgår.

_____

§60 Fysiska trafikåtgärder kring Tyresö skola

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Tekniska kontoret får i uppdrag att utarbeta på såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder för att öka trafiksäkerheten kring Tyresö skola. Förslagen ska vara kostnadsberäknade. Vidare ska det anges när åtgärderna kan genomföras.

Beskrivning av ärendet

Inventeringen av barnens säkra skolvägar visar på relativt stora trafiksäkerhets brister kring Tyresö skola.

Det har bland annat konstaterats att cykelparkeringen är felaktigt placerad. Trafikförhållandena vid entrén till skolgården från Tyresövägen är oroande. En sträcka på 20 meter används av gående, cyklande och mopedburna barn och ungdomar. Vägen är både infart och utfart för de föräldrar som skjutsar sina barn, för personal som kör in för att parkera, för lastbilar som ska lasta av sina varor samt för sopbilen.

Det finns ingen trafikant separering. Det finns även brister i utformning på bussavlämningen vid Tyresövägen.

Förslag på trafiksäkerhets åtgärder kring skolan har diskuterats med studieledare på skolan. På föräldramöte om projektet ”säkra skolvägar” den 25 april 2007 gav närvarande föräldrar förslag på förändringar.

Tekniska kontorets bedömning

Det finns behov för en helhetslösning för att få till stånd en säker skolväg för Tyresö skolas barn. Kommunstyrelseutskottet föreslås ge tekniska kontoret i uppdrag att utarbeta förslag på kort- och långsiktiga åtgärder.

Ordförandeutlåtande

Det är viktigt att vi ser till att våra barns vägar till och från skolan blir trafiksäkra. Förutom kommunens åtgärder är viktigt att så väl vuxna som fordons förare tar sitt ansvar får att åstadkomma en säker trafikmiljö. Det är därför viktigt att inte isolera behovet av åtgärder till skolans omedelbara närhet.

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta ge tekniska kontoret i uppdrag att utarbeta på såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder för att öka trafiksäkerheten kring Tyresö skola. Förslagen till åtgärder ska vara kostnadsberäknade. Vidare ska det anges när åtgärderna kan genomföras.

_____

§61 Hastighetssänkande åtgärder vid korsningen Kumla allé – Trädgårdsvägen

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Tekniska kontoret får i uppdrag att utarbeta på såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder för att uppnå en sänkning av hastigheten vid korningen Kumla allé och Trädgårdsvägen. Förslagen till åtgärder ska vara kostnadsberäknade. Vidare ska det anges när åtgärderna kan genomföras.

Beskrivning av ärende

Boende på Trädgårdsvägen har kontaktat kommunen för att påpeka trafikfaran vid korsningen Kumla allé med Trädgårdsvägen samt begärt hastighetssänkande åtgärder i anslutning till korsningen. Situationen beskrivs som farlig på grund av de höga hastigheter som bilister i norrgående riktning håller på grund av en nerförsbacke i korsningens närhet, backen är även skymmande.

Det finns inga trottoarer på denna del av Kumla allé. Vägen korsas av barn från Trädgårdsvägen till och från skola och dagis.

Tekniska kontorets bedömning

Som ett led i kommunens arbete med säkra skolvägar bör tekniska kontoret få i uppdrag att undersöka möjligheten att förbättra trafikmiljön för korsande.

Ordförandeutlåtande

Det är viktigt att våra barns vägar till och från skolan blir trafiksäkra. Förutom att genomföra fysiska åtgärder är viktigt att så väl vuxna som fordonsförare tar sitt ansvar för att skapa en säker trafikmiljö. Det är därför viktigt att inte isolera behovet av åtgärder till skolans omedelbara närhet.

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta ge tekniska kontoret i uppdrag att utarbeta på såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder. Förslagen till åtgärder ska vara kostnadsberäknade. Vidare ska det anges när åtgärderna kan genomföras.

_____

§62 Omvandling av Odins väg till gågata

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. Odins väg ska omvandlas till en gågata. Tekniska kontoret får i uppdrag att utföra nödvändiga tekniska och fysiska åtgärder.

  2. Efter ett år ska denna och övriga trafiksäkerhetsfrämjade åtgärder för Kumla skola utvärderas och redovisas för kommunstyrelseutskottet.

Beskrivning av ärende

Den 18 april 2007, § 47, fick tekniska kontoret bland annat i uppdra att sätta upp nödvändiga trafikskyltar på Odins väg för att förbjud all obehörig trafik.

Tekniska kontorets bedömning

Tekniska kontoret har funnit att det råder osäkerhet om vad som kan anses som behörig trafik. Bland annat kan de som kör barnen till skolan kan uppfatta sig skälva som behöriga och därmed lagligt framföra sitt fordon. I stället bör Odins väg omvandlas till en gågata.

Gågata innebär att alla former av trafikanter (exempelvis gående, bilister och cyklister) blandas och att trafiken ska framföras på de gåendes villkor. Detta är en lösning som med framgång har praktiserats på ett flertal platser i landet. Ett bra exempel är Skvallertorget i Norrköping där ett mycket stort antal bilister med flera trafikanter blandas med gående.

Skylten gågata innebär: gångfart, väjningsplikt, p-förbud, cykel tillåten, leverans, transport av boende med mera.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet förslås besluta att Odins väg ska bli en gågata och uppdra åt tekniska kontoret att utföra nödvändiga tekniska och fysiska åtgärder.

Efter ett år ska denna och övriga trafiksäkerhetsfrämjade åtgärder för Kumla skola utvärderas och redovisas för kommunstyrelseutskottet.

_____

§63 Tillstånd för jordgubbsförsäljning med mera

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. Tekniska kontoret ges möjligheten att efter prövning medge att platserna vid gamla ICA i Tyresö strand, ridskolan, Bondevägen, Amaryllisparken (Bollmoravägen) och Kärrvägen får upplåtas för försäljning av jordgubbar med mera.

  2. Tekniska kontorets medgivande innebär inte någon befrielse för sökanden att söka nödvändiga tillstånd från berörda myndigheter, markägare och andra sakägare.

Beskrivning av ärende

Ett antal kommuninvånare har hört av sig till kommunen i syfte att söka tillstånd för jordgubbsförsäljning.

Tekniska kontorets bedömning

Tekniska kontoret har tagit fram ett antal platser som utifrån trafiksäkerhetssynpunkt bedöms vara lämpliga för försäljning av jordgubbar med mera. De aktuella platserna är:

- Vid gamla ICA i Tyresö strand

- Vid ridskolan

- Vid Bondevägen

- Vid Amaryllisparken (Bollmoravägen)

- Vid Kärrvägen

Kommunstyrelseutskottet föreslås uppdra åt tekniska kontoret att efter prövning medge att dessa platser får upplåtas för jordgubbsförsäljning med mera.

Ordförandeutlåtande

Jag delar tekniska kontorets uppfattning och föreslår att tekniska kontoret ges möjlighet att efter prövning medge att dessa platser får upplåtas för försäljning av jordgubbar med mera.

_____

§64 Anmälan om pågående och kommande upphandlingar

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet

Följande upphandlingar är aktuella:

OBS! Förteckningen kan komma att korrigeras på sammanträdet

Centrala upphandlingar

- Företagshälsovård

- Kontors- och förbrukningsmaterial

- Läromedel

- Resebyråtjänster

- Drivmedel

- Personaluthyrning förskola, skola och socialsekreterare

- Park- och lekmaterial

- Grus- och krossprodukter

- Livsmedel

Breviks skola

- Styrutrustning

Kretsloppscentralen

- Inredning av personalutrymmen och el-arbeten, Kretsloppscentralen

- Dagvattensystem och markarbeten

- Ramper och avlämningsyta

Övrigt

- *Nyanläggning av gata-, va- och belysning för område vid västra Nytorpsvägen Finborgsvägen (egen §)

- Om- och tillbyggnad av Stimmets skolbespisning

- Upphandling av tankbeläggning.

*Betyder att ärendet kommer att behandlas av kommunstyrelseutskottet.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera anmälan.

_____

§65 Anbudsförfrågan för gatu- och VA-arbeten samt vägbelysning med mera

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Sammanträdet den 13 juni 2007 flyttas till den 20 juni 2007 med början klockan 07.45.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har gått ut med en anbudsförfrågan för gatu- och VA-arbeten samt belysning med mera inom detaljplan för Västra Nytorpsvägen.

Upphandlingen är en utförandeentereprenad. Förfrågningsunderlaget finns på Kommentus Annons hemsida.

Anbuden ska vara kommunen till handa senast den 14 juni 2006.

Ordförandeutlåtande

För att inte i onödan fördröja igångsättningen gatu- och VA-arbetena föreslås kommunstyrelseutskottet besluta att flytta sammanträdet från den 13 juni till den 20 juni 2007 med början klockan 07.45.

_____

§66 Budgetuppföljning för tekniska kontoret januari – april 2007

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet

Fastighet

Periodiska underhållet har ännu inte påbörjats varför ett överskott redovisas för perioden.

Kommentar: Budgetomslutningen kommer att öka med 1 390 tkr då förskolan Jollen, inhyrd i Masten samt att ett nytt gruppboende på Sjöhagsvägen tillkommit.

Väg

Väghållningen går med ett mindre överskott för perioden. Detta beror på den lilla mängden snö som föll samt den i övrigt milda vintern.

Kommentar: Inga förändringar jämfört med budget har prognostiserats.

Park

Parkverksamheten redovisar ett mindre överskott för perioden.

Idrott och friluft

Enheten för idrott och friluft redovisar ett mindre underskott om 23 tkr vilket främst beror på att lokalavgifterna inte fakturerats för perioden.

Kommentar: När det gäller driftsavdelningen är det än så länge osäkert om de nya verksamheterna (bl. a. ny ishall, konstgräs på Bollmoravallen) medför.

Sidoordnad verksamhet

Den sidoordnade verksamheten redovisar ett mindre underskott för perioden. Underskott beror främst på eftersläpning av kundfakturering.

Exploatering

Exploateringsverksamhetens utfall per sista april är ett mindre underskott om 29 tkr.

Kommentar: Ingen förändring i prognosen redovisas för året.

Vatten och avlopp

Underskottet kvarstår till stor del på grund av ökade behandlingskostnader för spillvatten och inköp av renvatten samt i obalans till följd av dålig täckning för ökande maskin- och entreprenadkostnader.

Kommentar: Ny VA-taxa behandlas under maj och juni i kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige med ikraftträdande 1 juli 2007.

Renhållning

Perioden visar ett fortsatt underskott till följd av ofullständig inkomsttäckning för ökade behandlings- och entreprenadkostnader. Insamlingen av mängderna el-avfall är mycket större än förväntat vilket följer en allmän konjukturtrend. En smärre eftersläpning förekommer också av vissa kvartalsavgifter vilket regleras inför nästkommande uppföljning.

Kommentar: Ny renhållningstaxa är under arbete för slutbehandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under tidig höst 2007.

Centralköket

Centralköket visar ett överskott på 120 tkr beroende på ett högt ingångslager från 2006 och minskade personalkostnader på grund av långtidssjukskrivning.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§67 PIA (Produkter I Arbete)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Breviksskolans första del är i det närmaste klar. De två tillkommande enheterna beräknas vara klara till årsskiftet.

Gångbanan vid Tjärnstigen – Kumla allé kommer att vara under hösten.

Ombyggnaderna för kommunens servicecenter på plan ett kommer att påbörjas efter sommaren.

Den nya avloppsledningen från Bollmora pumpstation till Nacka är i det närmaste klar.

Föreningsgårdens lokaler är uppsagda av Rodamco till den 31 december 2007.

Pålningen för isbanan och för ishallen i Trollbäcken är mycket omfattande

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____

§68 Beslut fattade enligt gällande delegationsordning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beslut fattade av Åke Skoglund

Tyresö gymnasium – tillbyggnad av bygghall

Entreprenad bottenplatta – entreprenad 2 utsedd entreprenör är Valla Asfalt & Mark AB

Kontraktssumman för entreprenaden är 1 375 000 kronor exkl. moms

Tyresö gymnasium – komplettering av ventilation

Skanska inneklimat är utsedd till entreprenör

Kontraktssumman för entreprenaden är 1 187 000 kronor exkl. moms

Upphandling av ishockeysarg

Utsedd entreprenör är DACO AB

Kontraktssumman för entreprenaden är 568 000 kronor exkl. moms

Upphandling av värmeinstallation på Gymnasiet

Utsedd entreprenör är Team Aresson Contractor AB

Kontraktssumman för entreprenaden är 1 310 000 kronor exkl. moms

Upphandling av löpande arbeten för reparationer, inköp med mera av storköksutrustning.

Antagen entreprenör är Borgs storkök

Upphandling av en treaxlad lastbil

Antaget anbud är från Scania i Sverige AB

Anbudssumman uppgår till 2 065 000 kronor.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____

§69 Redovisning av ökade investeringar i Nyboda skolas högstadium, tak och ventilation

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Kommunstyrelsen föreslås besluta att anslå följande medel för ombyggnad och investeringar i Nyboda skola:

- Omfördelning av medel från 2008 års budget till år 2007 samt att utöka budgetramen till totalt 11,2 miljoner kronor för etapp 1 och ¾ av etapp 2 inklusive kostnaden för skolpaviljongen.

- Att för år 2008 anslå totalt 4,1 miljoner kronor sista delen av etapp 2 och etappen 3.

- Att för år 2009 anslå totalt 5,4 miljoner kronor för etappen 3, hallbyggnad.

Beskrivning av ärendet

Ursprungsplaneringen från tekniska kontoret var att arbetena krävde en etappinledning enligt följande.

Etapp indelning

Kalkylerad kostnad

Utförs år

Etapp 1 Hus A låga tak delen

5,5 miljoner

2007

Etapp 2 Hus A höga tak delen

3,7 miljoner

2008

Etapp 3 Hus B, C, D

3,1 miljoner

2009

Etapp 4 Hallen

5,4 miljoner

2009

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har den 27 februari 2007 har utfärdat föreläggande med vite om 800 000 kronor att samtliga etapper ska vara åtgärdade senast den 30 december 2009.

Tekniska kontorets bedömning

Efter kalkylen vid projekteringsarbetet framkom att det tekniskt och ekonomiskt är fördelaktigare att utför etapp 1 samt ¾ av etapp 2 vid ett tillfälle. Dessutom har det visat sig att entreprenadens komplexitet påverkar verksamheten så negativt att alternativa lokaler måste anskaffas. Detta medför att den tid som åtgår för byggandet kan minimeras.

För projektet finns idag budgeterade medel om 4 miljoner kronor för år 2007 samt 4 miljoner kronor för år 2008.

Priset efter anbudsförfrågan för etapp 1 och ¾ av etapp 2 som kom in vecka 18 ligger på totalt 10,2 miljoner kronor.

Den tillkommande flyttkostnaden av befintlig paviljong från Tyresö skola och hyreskostnader beräknas till 1 miljon kronor.

Tekniska kontorets förslag är att medel omfördelas från år 2008 till år 2007 och utökas till totalt 11,2 miljoner kronor för etapp 1 och ¾ av etapp 2 inklusive skolpaviljongen.

Medel för år 2008 anslås till totalt 4,1 miljoner kronor. Sista delen av etapp 2 beräknas till 1 miljon kronor och etappen 3 med 3.1 miljoner kronor

Medel för år 2009 anslås till 5,4 miljoner kronor för etapp 4

Ordförandeutlåtande

Ombyggnaden och investeringarna i Nyboda skola ska genomföras på det för kommunen bästa och ekonomisk mest fördelaktiga sätt. Det innefattar även att störningarna för verksamheten minimeras.

Att dessa ombyggnader och investeringar kommer att medför att miljön i skolan kommer att uppfylla arbetsmiljöverkets krav är en självklarhet.

Kommunstyrelseutskottet förslag till kommunstyrelsens beslut är att anslå följande medel för ombyggnad och investeringar i Nyboda skola:

- Omfördelning av medel från år 2008 till år 2007 budget samt en utökning av budgetramen till totalt 11,2 miljoner kronor för etapp 1 och ¾ av etapp 2 inklusive kostnaden för skolpaviljongen.

- Att för år 2008 anslås totalt 4,1 miljoner kronor sista delen av etapp 2 och etappen 3.

- Att för år 2009 anslås totalt 5,4 miljoner kronor för etappen 3, hallbyggnad.

_____

§70 Begäran att Tyresö kommun ska överta kostnaderna för del av Breviksvägen

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Tyresö kommun övertar kostnaden för barmarksunderhållet för del av Breviksvägen (mellan Slottsvägen och Nytorpsvägen).

2. Tekniska chefen Åke Skoglund får i uppdrag att underteckna överenskommelsen med Tyresö vägförening om barkmarksunderhållet för del av Breviksvägen.

Beskrivning av ärendet

I samband med kommunens pågående och kommande anläggningsarbeten på- och omkring Nytorpsvägen ökar slitaget på Breviksvägen till Nytorpsvägen. Kommunen har dessutom framfört önskemål om dispens för bland annat asfalts­transporter. Den vikt som anges ska motsvara BK1-väg.

För BK 1-väg tillåts maximalt ett axeltryck på 10 ton på icke drivande axel (drivande axel 11,5 ton) ett boggitryck på 18 ton (axelavstånd 1,3 m - 1,8 m).

På BK 2-vägar tillåts maximalt ett axeltryck på 10 ton (gäller även drivande axel) ett boggitryck på 16 ton.

Istället för att debitera kommunen extra vägavgift för ökat slitage föreslås att kommunen tar över barmarksunderhållet för aktuell sträcka.

Tar kommunen över ansvar kommer vägföreningen att bevilja dispens för de tyngre fordonen.

Tekniska kontorets bedömning

Den aktuella delen av Breviksvägen mellan Slottsvägen och Nytorpsvägen är klassad som en BK2-väg (vikt kommer att anges). Tekniska kontoret finner det rimligt att kommunen tar över barmarksunderhållet för denna del av Breviksvägen.

Ordförandeutlåtande

Jag delar tekniska kontorets uppfattning att kommunen i samband med kommande arbeten på Brevikshalvön tar över barmarksunderhållet för aktuell sträcka. Därför föreslås att kommunstyrelseutskottet beslutar att ta över barmarksunderhållet för delen av Breviksvägen mellan Slottsvägen och Nytorpsvägen. Vidare föreslås att tekniska chefen får i uppdrag att underteckna överenskommelsen med Tyresö vägförening.

_____

§71 Kattfoten 2, Skälsätravägen 40-42.

Dnr:2007KSM0194

Upphandling av totalentreprenad för uppförande av förskolan Kattfoten

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. Hammersta Konsult AB antas som entreprenör för att uppföra förskolan Kattfoten. Anbudet uppgår till 13 600 000 kronor.

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärende

Upphandlingen gäller en totalentreprenad för uppförande av en ny förskola (Kattfoten) på fastigheten Kattfoten 2.

Anbudet skickades ut den 16 mars 2007. Anbudstiden gick ut efter förlängning den 27 april 2007.

Tre företag har inkommit med anbud och två har tackat nej.

Följande tre anbud har prövats

Hammersta Konsult AB

13 600 000 kronor

Byggentreprenör Sundström AB

19 900 000 kronor

Flexator AB

16 060 000 kronor

Tekniska kontorets bedömning

Hammersta Konsult AB föreslås få i uppdrag att uppföra förskolan Kattfoten på fastigheten Kattfoten 2 Motiveringen är lägst anbud.

Ordförandeutlåtande

Jag delar helt tekniska kontorets uppfattning och föreslår kommunstyrelseutskottet besluta att anta Hammersta Konsult AB som entreprenör för att uppföra förskolan Kattfoten. Anbudet uppgår till 13 600 000 kronor.

_____

§72 Meddelanden

Nyhetsbrev från miljödepartementet april 2007 ”Insatser och initiativ i klimatarbetet” Nyhetsbrevet finns publicerat på regeringskansliets webbplats: www.regeringen.se