Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2007-06-20

Sammanträde 2007-06-20

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§72 Kommunens säkerhetsarbete, utryckningar och åtgärder i Tyresö för perioden 2 maj till och med 19 juni 2007

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Rapporten om händelser med mera noteras.

Redovisning av händelser

Händelser under perioden

– Inbrott i fyra skolor där bland annat dataskärm, platt TV och tangentbord stals. Två pojkar 14 och 15 år greps vid ett tillfälle.

– Mycket glaskross koncentrerat till skolorna i centrum och Trollbäcken

– Tillbud brand på en skolgård och en förskola

Ett första möte med säkerhetshandläggare från förvaltningarna samt säkerhetsombud och utrymningsledare för kommunhuset har genomförts.

Det har kommit synpunkter på att det begås många bilinbrott på parkering vid Trinntorps brygga. Enligt polisens statistik från den 14 juni 2007 har det anmälts fyra bilinbrott hittills i år.

Kostnader glasarbeten var ca 480 000 kronor januari-maj i år jämfört med cirka 210 000 kronor samma period förra året.

Kostnader för klottersanering var 225 000 kronor för perioden januari – maj i år jämfört med cirka 125 000 kronor för samma period förra året. I de ökade kostnaderna för årets klottersanering ingår även kostnaderna för sanering efter vinterns klotter som i år är har utförts på entreprenad.

Säkerhets- och beredskapsenhetens förslag till åtgärder

Tekniska kontoret arbetar fram en plan för ett antal enheter med mycket glaskross där de skadade fönster ersätts ned okrossbart glas. Kommunens väktarbil ronderar även parkeringen vid Trinntorp under midsommarhelgen.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera rapporten.

_____

§73 Anbud för Nyboda skolas högstadiebyggnad, byggarbeten

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. Byggunderhåll Produktion AB antas som entreprenör för byggnadsarbeten vid ombyggnad av yttertak och ventilationsanläggning, etapp 1, av högstadiebyggnaden vid Nyboda skola. Anbudet uppgår till 7 756 500 kronor.

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Anbudsförfrågan, daterad den 23 mars 2007, har skickats ut till sex entreprenörer samt utannonserats på normalt sätt.

Tre entreprenörer har inkommit med anbud och två har tackat nej.

Följande tre anbud har prövats

TH Bygg & Ventilation AB

8 630 000 kronor

Byggunderhåll Produktion AB

7 756 500 kronor

Svenska Servicegruppen AB

8 201 550 kronor

Tekniska kontorets bedömning

Byggunderhåll Produktion AB föreslås få i uppdrag att utför byggnadsarbeten vid ombyggnad av yttertak och ventilationsanläggning, etapp 1, av högstadiebyggnaden vid Nyboda skola. Motiveringen är lägst anbud.

Ordförandeutlåtande

Jag delar tekniska kontorets bedömning och föreslår kommunstyrelseutskottet besluta att anta Byggunderhåll Produktion AB som entreprenör för byggnadsarbeten vid ombyggnad av yttertak och ventilationsanläggning, etapp 1, av högstadiebyggnaden vid Nyboda skola. Anbudet uppgår till 7 756 500 kronor.

_____

§74 Anbud för gatu- och VA-arbeten samt vägbelysning med mera inom detaljplan för Västra Nytorpsvägen

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. JM Entreprenad AB antas som entreprenör för byggnadsarbeten gatu- och VA-arbeten, belysning med mera inom detaljplan för Västra Nytorp. Anbudet uppgår till 21 250 000 kronor.

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har gått ut med en anbudsförfrågan för gatu- och VA-arbeten samt belysning med mera inom detaljplan för Västra Nytorpsvägen.

Till ärendet hörande handlingar

Utdrag från Administrativa föreskrifter 2007-04-30 för upphandling av Gatu- och va-arbeten samt vägbelysning m.m. inom detaljplan för Västra Nytorpsvägen (aktbilaga)

Anbuden ska vara kommunen till handa senast den 14 juni 2006.

Fyr entreprenörer har inkommit med anbud och fyra har tackat nej.

Följande fyra anbud har prövats

LF Markconsult AB

23 624 000 kronor

SM Marktjänst AB

22 630 000 kronor

GBA grus & betong AB

26 850 000 kronor

JM Entreprenad AB

21 250 000 kronor

Tekniska kontorets bedömning

JM Entreprenad AB föreslås få i uppdrag att utför gatu- och VA-arbeten samt belysning med mera inom detaljplan för Västra Nytorpsvägen. Motiveringen är lägst anbud.

Ordförandeutlåtande

Jag delar tekniska kontorets bedömning och föreslår kommunstyrelseutskottet besluta att anta JM Entreprenad AB som entreprenör för att utför gatu- och VA-arbeten samt belysning med mera inom detaljplan för Västra Nytorpsvägen. Anbudet uppgår till 21 250 000 kronor.

_____

§75 Hastighetsbegränsning på del av Breviksvägen

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. Tekniska kontoret får i uppdrag att inför en begränsning av hastigheten till 30 km/h på Breviksvägen i anslutning till korsningen med Rödstjärtsvägen.

  2. Begränsningen bör enbart gälla vardagar under pågående skoltermin mellan klockan 07.00 – 17.00.

  3. Åtgärden ska vara genomförd till höstterminens början.

Beskrivning av ärende

Tyresö vägförening har i en skrivelse den 10 maj 2007 inkommit med en begäran om hastighetsbegränsning till högst 30 km/h på del av Breviksvägen vid Rödstjärtsvägen. Motivet för begäran är att öka trafiksäkerheten för barnen som går till och från Breviks skola.

Tyresö vägförening föreslår att kommunen inför begränsning av hastigheten på Breviksvägen cirka 50 – 100 meter före och efter korsningen med Rödstjärtsvägen. Begränsningen bör gälla under pågående skoltermin vardagar mellan klockan 07.00 – 17.00. Vidare bör en tilläggstavla med texten ”korsande skolväg” sättas upp.

Tekniska kontorets bedömning

I samverkan med Vägverket genomför Tyresö Kommun projektet ”Säkra skolvägar och ökad tillgänglighet inom kollektivtrafiken”.

Syftet med samarbetet är att förbättra och säkra barns skolvägar och att öka tillgängligheten och tryggheten för funktionshindrade, cyklister och fotgängare.

Arbetet som ännu inte är avslutat kommer att resultera i en åtgärdskatalog med tillhörande kostnadskalkyler. Förslaget till åtgärder kommer därefter att arbetas in i kommunens totala trafiksäkerhetsarbete.

Tekniska kontoret delar Tyresö Vägförening uppfattning att trafiksäkerheten i anslutning till Breviks skola kan förbättras genom att utföra de åtgärder Tyresö Vägförening föreslår.

Ordförandeutlåtande

Som framgår av tekniska kontorets bedömning pågår ett omfattande arbete med att inventera barnens väg till och från skolorna inom Tyresö. Resultatet av inventeringen kommer att arbetas in i kommunens totala trafiksäkerhetsarbete. Jag finner det naturligt att våra barns vägar till och från skolan blir trafiksäkra. Förutom fysiska åtgärder krävs att alla, föräldrar, lärare, trafikanter, kommunen med flera, blir delaktiga i trafiksäkerhetsarbetet.

Jag finner att Tyresö Vägförening på ett konkret och förtjänstfullt visar på brister i trafiksäkerheten och lämnar förslag till konkreta åtgärder att förbättra trafiksäkerheten. Denna trafiksäkerhetsåtgärd bedöms vara enkel att genomföras utan större kostnader för kommunen. Därför bör åtgärden kunna stå klar till höstens skolstart.

Därmed föreslår jag att kommunstyrelseutskottet uppdrar åt tekniska kontoret

kommunen inför en begränsning av hastigheten till 30 km/h på Breviksvägen i anslutning till korsningen med Rödstjärtsvägen. För att begränsningen ska verka meningsfull bör den bara gälla vardagar under pågående skoltermin mellan klockan 07.00 – 17.00. Trafiksäkerhetsåtgärden ska vara genomförd till höstterminens början.

_____

§76 Förbjuden in- och utfart direkt från Myggdalsvägen till fastigheterna mellan Akvarievägen och Spiggvägen

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Tekniska kontoret får i uppdrag att sätta upp nödvändiga trafikskyltar i området mellan Akvarievägen och Spiggvägen för att förhindra direkt ut- och infart på Myggdalsvägen.

Beskrivning av ärende

Boende vid Myggdalsvägen vill ha förbjuden infart från Myggdalsvägen och in på området mellan Akvarievägen och Spiggvägen.

Tekniska kontorets bedömning

In- och utfarten från Myggdalsvägen till området som ligger mellan Akvarievägen och Spiggvägen ska enbart ske från dessa två vägar. Det gäller även vid avlämning och hämtning av barn vid förskolan Sagan. De smala vägarna mellan Akvarievägen och Spiggvägen är i första hand till för till för gående och cyklister och i mycket begräsad omfattning för transporten till och från de enskilda hushållen. Idag är det många bilister som utnyttjar dessa gång- och cykelbanor för biltrafik med direkt ut- eller infart på Myggdalsvägen.

För att förbättra trafiksäkerheten i området och på Myggdalsvägen måste skyltningen i området mellan Akvarievägen och Spiggvägen förbättras.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås uppdra åt tekniska kontoret förse området mellan Akvarievägen och Spiggvägen med nödvändiga trafikskyltar.

_____

§77 Anmälan om pågående och kommande upphandlingar

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Anmälan noteras.

Beskrivning av ärendet

Följande upphandlingar är aktuella:

Centrala upphandlingar

Status – framtagande av kravspecifikation

Personaluthyrning förskola, skola och socialsekreterare

Park- och lekmaterial

Kundval inom äldreomsorgen

Städning skola och förskola

Grus- och krossprodukter

Larm och trygghetstelefoner

Larmtjänst för trygghetstelefoner

Kopiatorer

Parkeringsövervakning

Yrkeskläder och skor

Inhyrning av grävmaskiner

Outplacement

Annonserade:

Företagshälsovård

Kontors- och förbrukningsmaterial

Läromedel

Livsmedel

Mobilt borraggregat

Under utvärdering

Skolskjuts och turbunda resor

Ismaskin

Resebyråtjänster

IT-baserat personal och lönesystem

Tilldelningsbeslut

Drivmedel

Yrkesförarutbildning

Övriga

- Parkarbeten.

- *Skötsel av yttre miljö för förskolor, skolor och institutioner.

- Klottersanering

- Om och tillbyggnad av Stimmets skolbespisning

Kretsloppscentralen

- Inredning av personalutrymmen och el-arbeten, Kretsloppscentralen

- Dagvattensystem och markarbeten

- Ramper och avlämningsyta

*Betyder att ärendet kommer att behandlas av kommunstyrelseutskottet.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera anmälan.

_____

§78 Beslut fattade enligt delegationsordning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beslut fattade av Åke Skoglund

Nyboda högstadium, ventilationsinstallationer

Utsedd entreprenör är JG Ventilation AB

Kontraktssumman för entreprenaden är 1 145 000 kronor exkl. moms

Nyboda högstadium, el-installationer

Utsedd entreprenör är Upplands Bro El-Byrå AB

Kontraktssumman för entreprenaden är 185 000 kronor exkl. moms

Nyboda högstadium, rörinstallationer

Utsedd entreprenör är Njupkärrs Rör AB

Kontraktssumman för entreprenaden är 1 189 000 kronor exkl. moms

Upphandling av Målningsarbeten Sommaren 2007

Utsedda entreprenörer är Alba Måleri, Timblad Måleri, CPA Jacobsson måleri och Svenska Servicegruppen

Kostnaderna för entreprenaderna är 1 418 135 kronor exkl. moms

Upphandling av geoteknisk undersökning inom Vitsippevägen

Utsedd entreprenör är Sweco VBB

Kostnaden för entreprenaden är 323 400 kronor exkl. moms

Upphandling av projekteringsmätning i Solberga – Raksta

Utsedd entreprenör är AB Kartverkstaden

Kostnaden för entreprenaden är 240 000 kronor exkl. moms

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____

§79 Meddelanden

- Länsstyrelsen har beslutat att vattentornet ska vara ett skyddsobjekt.

- NTF Stockholms Län, genom Helena Hartzell och Håkan Ter-Borsch, framför ett stort tack till alla som var med på cykelturen i onsdags. För er som inte var med kan vi berätta att vädrets makter ville oss väl och att vi kunde genomföra den planerade cykelturen utan större missöden och avslutade med en trevlig fika. Vi bifogar en uppdaterad dokumentation från cykelturen och förslagen även till er som inte var med den 23:e. Vi hoppas att ni också tycker att de förslag till förbättringar vi pekat på är bra och vill arbeta vidare för att förverkliga dem (aktbilaga).

- En nytryckt cykelkarta för kommunen kommer att delas ut till hushållen innan midsommar.

- Folkhälsoarbete kring barn och unga med övervikt och fetma. Stockholms läns landsting och Tyresö kommun kommer att genomföra folkhälsoprojektet "Väx i Din Vikt 2007 – 2008".

Tyresö skolhälsovård inledde hösten 2005 samverkan med Korpen Tyresö kring barn och unga med övervikt. Efter hälsoundersökningen tar skolsköterskan ta kontakt med föräldrar till överviktiga eller feta elever. I samtal med eleven och föräldrarna om elevens hälsotillstånd förmedlar skolsköterskan möjlighet till kontakt med Korpen genom Rörelserecept. Korpen har tidigare fått ekonomiskt stöd av Kultur- och fritidsnämnden för att starta Club Korpen för dessa elever.

Verksamheten ska förstärkas med en 20 % skolskötersketjänst på Nyboda skola för att kunna ha tätare kontakt med familjer och elever. Skolsköterskan ska också starta en samtalsgrupp för fysiskt inaktiva elever med syfte att lotsa dessa till fysisk aktivitet. Projektledare är folkhälsoplanerare Mette Kjörstad.

- Driftavbrott i avfallsbehandlingen i Högdalen

Driften vid Högdalenverket som behandlar kommunens hushållsavfall drabbades av stora tekniska problem under helgen den 9 till 10 juni. Från måndagen den 11 juni 2007 infördes totalt stopp för inleveranser av avfall för flertal Södertörnskommuner inklusive Stockholms stad. Totalt driftstopp har tidigare aldrig inträffat vid verket i modern tid.

Driftstoppet innebar att tekniska kontoret akut var tvungen att hitta annan avsättning för avfallet och för att förseningar eller uppehåll med miljö- och hälsoproblem inte skulle uppstå i avfallshämtningen hos kommunens abonnenter i den då rådande högsommarvärmen.

Genom en överenskommelse med SÖRAB (Söderhalls Renhållnings AB – som hanterar avfall i 9 norrortskommuner) så fick hushållsavfallet från Tyresö transporteras till avfallsanläggningen i Löt i Norrtälje kommun för omlastning för vidare transport till värmeverket i Uppsala.

Förändringen innebar att hämtfordon från Tyresö fick köras hela vägen till Löt för lossning vilket innebar en total körsträcka om drygt 170 kilometer jämfört med normala ca 25 km som en transport tur och retur till Högdalenverket innebär. Denna långa körsträckor medförde en viss försening i avfallshämtning hos hushållen. Men konsekvenserna blev relativt små främst beroende på att kommunens avfallsentreprenör SITA förtjänstfullt satte in extra resurser i form av fordon och extra personal för de drastiskt ökade transporterna. Dessutom byggde tekniska kontoret akut om en befintlig komprimatorlösning vid kretsloppscentralen i Petterboda. Den kommer även i framtiden att fungera som extra beredskap för eventuella driftstörningar.

Driften vid Högdalenverket återupptogs gradvis fredag 15 juni 2007.

Effekterna för avfallsverksamheten i Tyresö till följd av driftstoppet innebar främst att cirka 200 ton avfall behandlades vid värmeverket i Uppsala. Detta medför kraftigt ökade behandlingskostnader. Från nuvarande 570 kr (enligt avtal med Fortum, Högdalen) till drygt 850 kr per ton för behandling vid värmeverket i Uppsala.

Vidare tillkommer merkostnader i form av entreprenadkostnader för de kraftigt ökade transporterna. De exakta merkostnaderna framkommer under påföljande månad.

§80 Länsstyrelsens beteckning: 2112-2007-033504 och 2112-2007-045399

Yttrande över ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. Tyresö kommun har inga invändningar mot de sökta tillstånden.

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen har begärt kommunens yttrande över ansökan om kameraövervakning på Bergfotens skola, Bergfotensvängen 2 och Njupkärrs skola, Granängsstigen 1.

Ändamålet med övervakningen är att förhindra klotter, inbrott och skadegörelse samt att förhindra olyckor, skärsår, orsakade av glaskross. Övervakningen kommer att ske i området kring skolbyggnaderna belägna på skolgårdar.

Kamerorna kommer att sitta fastmonterade på skolbyggnaderna.

Ordförandeutlåtande

Enligt lagen om allmän kameraövervakning ska tillstånd meddelas om intresset för övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid bedömningen ska särskilt beaktas om övervakningen behövs för att förebygga brott.

En avvägning mellan det intrång på grund av övervakning som sker i den personliga integriteten för den allmänhet som rör sig i byggnadernas närhet och den förbättrade arbetsmiljö elever och personal får med hjälp av övervakning har gjorts av kommunen.

Elever och personal har skolan som arbetsplats och ska inte behöva komma till en miljö där klotter och glaskross är ett vanligt inslag.

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att Tyresö kommun inte har några invändningar mot de sökta tillstånden.