Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2007-08-22

Sammanträde 2007-08-22

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§81 Tekniska kontorets organisation

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet.

Tekniska chefen Åke Skoglund redovisar tekniska kontorets organisation efter genomförda förändringar.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____


§82 Kommunens säkerhetsarbete, utryckningar och åtgärder för perioden 26 maj till och med den 10 augusti 2007

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. Investering av kameraövervakning av kommunens mest utsatta fastigheter ska fortsätta.

  2. Rapporten om händelser med mera noteras.

Redovisning av händelser

Händelser under perioden

– Inbrott i en förskola där köksmaskiner stals till ett värde av 22 000 kr

– Inbrott i en skola där 14 bärbara datorer stals.

– En skola har utsatts för skadegörelse på fasad och väggpanel.

– Två skolor har vandaliserats med bland annat färg uthälld på skolgård, uppryckta träd samt brand i utemöbler.

– Glaskross på ett flertal skolor runt om i kommunen

Årskostnaden för övervakning av kommunens fastigheter baserat på juni månads resultat blir 66 kr per innevånare och år.

Motsvarande kostnader för reparationer av skadegörelse på kommunens fastigheter och gator är 90 kr +12 kr per innevånare och år. (Uppgifterna är baserade på utfallet till och med juni månad 2007)

Säkerhets- och beredskapsenhetens förslag till åtgärder

Fortsatt investering av kameraövervakning på utsatta fastigheter

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att fortsätta med investeringen av kameraövervakning samt att i övrigt notera rapporten.

_____


§83 Redovisning av förslag till avfallstaxa och föreskrifter för avfallshanteringen

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Va- och renhållningschefen Bertil Eriksson redovisar ett förslag till avfallstaxa och föreskrifter för avfallshanteringen.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____


§84 Begäran om trafikreglerande åtgärder på Klockvägen m.m.

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. Tekniska kontoret får i uppdrag att i samverkan med Södergårdens Mäklartjänst lösa bristen på kund- och personalparkering.

  2. Begäran om trafikregleringar, såsom begränsning av hastigheten till 30 km/h och avstängning av Klockvägen avslås.

Beskrivning av ärendet

I skrivelse från boende beskrivs trafiksituationen på Klockvägen delen Vendelsövägen – Vårlöksvägen som en genomfartsväg. Den ökade trafikbelastning med medförande bullerstörningar, problemen utgörs också av att ett antal fordon parkerar på aktuell sträcka och därigenom hindrar boende vid in och utfart från området.

De har framfört tre förslag på åtgärder för att förbättra trafikförhållandena på Klockvägen.

- Stänga av Klockvägen för genomfartstrafik i anslutning till Vårlöksvägen.

- Införa regleringen (förbud att parkera) i första hand sträckan från Vendelsövägen och ca 50 m in på Klockvägen, alternativt förbud att parkera på hela sträckan.

- Införa 30 km/h sträckan Vendelsövägen mellan Sagovägen och Önskegången samt Kärrvägen sträckan Vendelsövägen – Bollmoravägen.

Tekniska kontorets bedömning

Inledningsvis kan konstateras att det finns alltför många fordonsförare som utnyttjar vägnätet på ett annat sätt än vad som ursprungligen planerats. Det går inte att genom fysiska hinder komma tillrätta med problemet med fordonsförares vägval och körsätt.

Verksamheten vid Södergårdens Mäklartjänst har idag brist på kund- och personalparkeringar vilket medför att parkering ske på Klockvägen. Det innebär att verksamheten kommer att uppmanas att lösa behovet av kund- och personalparkering. Om denna åtgärd inte räcker bör ett förbud att parkera på sträckan från Vendelsövägen och ca 50 m in på Klockvägens syd östra sida införas.

Begäran om att stänga Klockvägen för genomfartstrafik samt införande av 30 km/h och förbud mot att parkera på hela Klockvägen bedöms inte som realistisk och bör därför avslås.

Ordförandeutlåtande

Jag delar tekniska kontorets uppfattning att verksamhetens brist på kund- och personalparkering ska lösas för att undvika parkering utefter Klockvägen.

Den av kommunen utarbetade trafiknätsanalysen ska ligga till grund för kommunens långsiktiga trafiksäkerhetsarbete. För att på ett optimalt sätt utnyttja kommunens tillgängliga resurser måste åtgärder sättas in där det bäst behövs.

En viktig del i trafiksäkerhetsarbetet och att minska störningarna av trafiken är att förbättra samspelet mellan fordonsförare, oskyddade trafikanter och boende utefter vägarna. Som föräldrar och vuxna har vi en gemensam uppgift att förbättra trafiksäkerheten och att minska trafikens störningar.

Vidare kan konstateras trafiksituationen på Klockvägen inte är sådan att 30 km/h inte ska införas. Det bör nämnas att kommunen arbetar aktivt med att successivt införa 30-zoner i områden som utpekas i kommunens trafiknätsanalys.

Det aktuella området, med utgångspunkt från trafiknätsanalysen, inte ett prioriterat område vilket innebär att begärda trafikregleringar inte bör genomföras.

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet uppdrar åt tekniska kontoret att i samverkan med Södergårdens Mäklartjänst löser bristen på kund- och personalparkering. Vidare föreslås att begärda trafikregleringar, såsom begränsning av hastigheten till 30 km/h och avstängning av Klockvägen avslås.

_____


§85 Redovisning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärende

Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar för att ta reda på medborgarnas uppfattning om hur kommunen sköter gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshanteringen (aktbilaga).

I Tyresö genomförs enkäten var tredje år med början 1992.

På sammanträdet kommenterar tekniska chefen Åke Skoglund resultatet.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____


§86 Budgetuppföljning för tekniska kontoret januari – juli 2007

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Fastighet

Det periodiska underhållet har påbörjats men inte slutförts varför ett överskott redovisas för perioden.

Kommentar: Budgetomslutningen kommer att öka med 1 390 tkr då förskolan Jollen, inhyrd i Masten samt att ett nytt gruppboende på Sjöhagsvägen tillkommit.

Väg

Väghållningen visar ett överskott på ca 1,5 mnkr, vilket beror på att delar av beläggningsprogrammet inte har kommit igång.

Kommentar: Inga förändringar jämfört med budget har prognostiserats.

Park

Parkverksamheten redovisar ett litet underskott för perioden.

Idrott och friluft

Verksamheten för idrott och friluft visar ett överskott om 0,1 mnkr. Kostnaderna har under perioden blivit mindre än budgeterat, delvis på grund av en sjukskrivning samt att elkostnaderna inte är periodiserade. Intäkterna faktureras efter varje kvartal, därför sker en eftersläpning av intäkterna.

Kommentar: Budgeten för Alby ansträngd när det gäller material, tjänster och inventarier. Detta på grund av ett uppdämt underhållsbehov. Osäkert vad byggnationen drar med sig för kostnader på Trollbäckens IP.

Sidoordnad verksamhet

Den sidoordnande verksamheten visar ett litet överskott på grund av en extern intäkt som inkommit men där delar av arbetet återstår.

Exploatering

Exploateringsverksamheten visar ett överskott för perioden. Det beror bland annat på lägre kapitaltjänstkostnader än beräknat då projekten förskjutits i tid varför Den sidoordnande verksamheten visar ett litet överskott på grund av en extern intäkt som inkommit men där delar av arbetet återstår.

Kommentar: Ingen förändring i prognosen redovisas för året.

Vatten och avlopp

Driftkostnaderna är fortsatt höga på grund av ökade behandlingskostnader för spillvatten och inköp av renvatten samt för lågt budgeterade maskin- och entreprenadkostnader. Ökade intäkter från anslutningsavgifter för viss nyexploatering har medfört att verksamheten har ett överskott för perioden på 1,1 mnkr.

Renhållning

Perioden visar ett totalt positivt utfall. Denna balans förväntas dock komma att förändras negativt under resterande år på grund av fortsatt ökade behandlings- och entreprenadkostnader.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott: Ny renhållningstaxa är under utarbetande för att tas i bruk under senare delen av 2007.

Centralköket

Centralköket visar ett överskott på 121 tkr vilket kan förklaras med minskade personalkostnader på grund av långtidssjukskrivning.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____


§87 PIA (Produkter I Arbete)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Projekt nedskräpning

Syftet med projektet är att förändra attityden till att slänga skräp.

- Skräpmätning genomfördes v 33-34

- Vecka 36 inbjuds alla skolor och fritidsgårdar att delta i olika aktiviteter.

- Kampanjstart sker vecka 37 med annonser, affischer m.m.

- Städkväll för fritidsgårdarna vecka 38

- Städdag för årskurs 6-9 vecka 39

- Tävling för årskurs 4-5 vecka 40

- Utdelning av skräppåsar till bilister vecka 48

- I april genomförs en ny skräpmätning.

- Skräpplockardagen vecka 17. Det är en nationell aktivitet samtidigt genomförs en uppföljningskampanj.

Arbetet med ombyggnaden för den nya föreningsgården löper på.

Invikningen av den nya cirkulationsplatsen vid golfbanan invigs idag. Utsmyckningen består bland annat av en stor golfboll som belyses under mörker.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§88 Meddelanden

- Projekt: Minska nedskräpningen

Nu i höst drar projekt ”Minska nedskräpningen i kommunen” igång. Avsikten är att påverka människans attityd till nedskräpning. Syftet är att få allmänheten mer positiv till att slänga skräpet i papperskorgar istället för på marken. I detta arbete är ungdomar en nyckelgrupp. Därför vänder sig många aktiviteter till elever och studenter på kommunens skolor (mellanstadier, högstadier och gymnasiet).

Projektet kommer att drivas av arbetsgruppen i nära samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent, men också rektorer och skolledning måste ge sitt stöd till aktiviteterna och lärarkollegium behöver informeras och engageras i ett par skoluppgifter. En träff med rektorer och skolledningen kommer att ske inom kort.

§89 Upphandling av markentreprenad för nybyggnad av konstgräsplan på Bollmoravallen

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. SPENTAB föreslås få i uppdrag att uppföra markentreprenad för nybyggnad av konstgräsplan på Bollmoravallen. Anbudet uppgår till 3 952 000 kronor.

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärende

Upphandlingen gäller en markentreprenad för nybyggnad av konstgräsplan på Bollmoravallen.

Anbudsförfrågan har gått ut till tio företag, fyra av företagen har inkommit med anbud.

Följande anbud har prövats

Jungs Trädgårdsanläggningar AB

4 735 000 kronor

KPK-Entreprenader AB

5 313 133 kronor

SPENTAB

3 952 000 kronor

Y2 Anläggningar AB

4 700 000 kronor

Tekniska kontorets bedömning

SPENTAB föreslås få i uppdrag att uppföra markentreprenad för nybyggnad av konstgräsplan på Bollmoravallen. Motiveringen är lägst anbud.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta enligt tekniska kontorets förslag.

_____


§90 Upphandling av om- och tillbyggnad av kök i Stimmets skola

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. TH Bygg & Ventilation AB föreslås få i uppdrag att uppföra om- och tillbyggnad av kök i Stimmets skola. Anbudet uppgår till 3 270 000 kronor.

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärende

Upphandlingen gäller om- och tillbyggnad av kök i Stimmets skola.

Anbudsförfrågan har gått ut till fem företag, tre av företagen har inkommit med anbud.

Följande anbud har prövats

TH Bygg & Ventilation AB

3 270 000 kronor

AB ByggSelå

3 780 000 kronor

Hertzmans Byggservice AB

4 650 000 kronor

Tekniska kontorets bedömning

TH Bygg & Ventilation AB föreslås få i uppdrag att uppföra om- och tillbyggnad av kök i Stimmets skola. Motiveringen är lägst anbud.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta enligt tekniska kontorets förslag.

_____


§91 Beslut fattade enligt delegationsordning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beslut fattade av Åke Skoglund

Om- och tillbyggnad av bygghall vid Tyresö Gymnasium

Utsedd entreprenör är Svenska Servicegruppen i Sverige AB

Kontraktssumman för entreprenaden: löpande räkning och debiteras mot verifierad självkostnad.

Leverans av vägg- och takelement för tillbyggnad av bygghall vid Tyresö Gymnasium

Utsedd entreprenör är Svenska Träelement AB

Kontraktssumman för entreprenaden är 1 318 000 kronor exkl. moms

Stomkomplettering i samband med utförande av tillbyggnad av bygghall vid Tyresö Gymnasium

Utsedd entreprenör är Svenska Servicegruppen i Sverige AB

Kontraktssumman för entreprenaden är 2 012 600 kronor exkl. moms

Stomme i samband med tillbyggnad av bygghall vid Tyresö Gymnasium

Utsedd entreprenör är Svensk Hallteknik AB

Kontraktssumman för entreprenaden är 445 000 kronor exkl. moms

Tätskikt på yttertak vid tillbyggnad av bygghall vid Tyresö Gymnasium

Utsedd entreprenör är Tak & Byggentreprenader AB

Kontraktssumman för entreprenaden är 111 500 kronor exkl. moms

Elinstallationer i samband med utförande av om- och tillbyggnad av bygghall vid Tyresö Gymnasium

Utsedd entreprenör är Kwalitel AB

Kontraktssumman för entreprenaden är 533 614 kronor exkl. moms

_____