Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2007-09-17

Sammanträde 2007-09-17

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§92 Kommunens säkerhetsarbete, utryckningar och åtgärder för perioden 11 augusti till och med den 4 september 2007

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Rapporten om händelser med mera noteras.

Redovisning av händelser

Händelser under perioden

– Vandalisering vid vattentornet vid tre tillfällen.

– Tillbud brand vid Njupkärrs skola, Förskolan Strandpärlan och Förskolan Stjärnan

– Stök en helg vid Stimmets skola med många ungdomar

Säkerhets- och beredskapsenhetens förslag till åtgärder

Förslag till prioritering av underhåll och utbyggnad av kameraövervakning har utarbetats i samverkan med tekniska kontoret.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera rapporten.

_____


§93 Redovisning av förslag till säkerhetspolicy

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Säkerhets- och beredskapsenheten har utarbetat ett förslag till övergripande säkerhetspolicy för Tyresö kommun.

Policyn kommer att ange inriktningen för det gemensamma säkerhetsarbetet för Tyresö kommun. Säkerhetsarbetet syftar till att uppnå en hög säkerhet och att förebygga eller förhindra olyckor samt skador på människor, miljö och egendom. Arbetet ska även bidra till en god ekonomisk hushållning.

Avsikten är att alla i Tyresö, allmänhet, företag, myndigheter och de kommunala verksamheterna har ett gemensamt ansvar att verka för ett tryggt och trivsamt Tyresö.

En uppföljning av säkerhetsarbetet ska göras i samband med kommunens delårsbokslut och årsbokslut.

Säkerhets- och beredskapschefen Peter Holck lämnar en muntlig redovisning av förslaget till säkerhetspolicy för Tyresö kommun.

Ordförandeutlåtande

En säkerhetspolicy ska vara kortfattad och konkret i sin utformning och utan svepande obestämda formuleringar. Det är också viktigt att ansvaret för de olika intressenterna klargörs och att kommunen har reella möjligheter att påverka säkerhetsarbetet.

Eftersom förslaget till säkerhetspolicy för Tyresö kommun ska behandlas av kommunstyrelsen föreslår jag att kommunstyrelseutskottet beslutar notera redovisningen.

_____


§94 Redovisning av plan för komplettering och utbyggnad av kameraövervakning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Vandalisering på våra förskolor och skolor ökar. Konsekvensen förutom ökade kostnader blir att arbetsmiljön för barn och ungdomar samt personal påverkas negativt. Åtgärder som trygghetsvandringar, föräldravandringar och rondering av väktare räcker inte till. Aktiv övervakning med hjälp av kamera på ett antal enheter behövs som komplement. Med hjälp av en aktiv kameraövervakning kan väktarna styras till de enheter där de behövs för att i första hand avstyra vandalisering och inbrott innan det sker.

Säkerhets- och beredskapschefen Peter Holck lämnar en muntlig redovisning planen för komplettering och utbyggnad av kameraövervakningen med mera.

Ordförandeutlåtande

Jag delar helt Peter Holcks uppfattning om att vi måste utveckla kameraövervakningen i kommunen för att kunna minska vandaliseringen och öka tryggheten. I detta sammanhang kan bara konstateras att det förutsätter en aktiv kameraövervakning för att bland annat styra väktare till den plats som är utsatt vandalisering eller inbrott. Det är också viktigt att de personer som har tillgång till våra lokaler vet vilka åtgärder som måste vidtas för att inte utlösa falsklarm. Därmed föreslås att kommunstyrelseutskottet noterar redovisningen.

_____


§95 Information om pågående arbete med tillgänglighet till kommunhusets olika lokaler

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Med det nya passersystemet till kommunhuset är det möjligt att införa individuella behörigheter. Det som för närvarande diskuteras är att grundbehörigheten ska var låg, det vill säga tillgång till sin egen arbetsplats under normal arbetstid. Finns det behov att få tillgång till vissa lokaler under exempelvis en söndag går det att lämna en tillfällig behörighet. Samtidigt minskar det risken för personal och förtroendevalda att utsättas för misstanke om något skulle försvinna.

Normalt bör det ligga på chefens ansvar att avgöra behovet av behörighet till kommunhusets lokaler. Motsvarade bör gälla för kommunens förtroendevalda.

Ordförandeutlåtande

I avvaktan på att ett förslag till behörighet till kommunhusets lokaler föreslås att kommunstyrelseutskottet noterar redovisningen.

_____


§96 Lägesrapport om införande av Marsh Plus

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Marsh Plus är ett webbaserat system för systematiskt brandskyddsarbete. Programmet kan även utnyttjas för säkerhetsanalyser samt skade- och tillbudsrapportering.

Införandet av Marsh Plus är en del av kommunens arbete med att stärka arbetet kring säkerhet och att förebygga olyckor. Avsikten är att det ska leda till gemensamma arbetssätt och rutiner inom kommunens olika verksamheter.

Införandet av Marsh Plus sker under hösten 2007. En pilotgrupp arbetar med att ta fram checklistor.

Utbildningen av användare, säkerhetsombud, säkerhetshandläggare, operativa chefer, fastighetsförvaltare, säkerhetsenheten samt Södertörns brandförsvarsförbund, sker under våren 2008.

Projektet avslutas sista juni 2008 och kommer då att utnyttjas fullt ut.

Lönekostnader för projektledare och projektmedlemmar belastar respektive verksamheter.

Den årliga kostnaden för nyttjanderätten av systemet kostar 54 000 kronor och belastar kommunens gemensamma service. Kommande kostnader för utbildning, oavsett om den sker med extern eller intern hjälp, belastar kommunens centrala medel för utveckling.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera rapporten.

_____


§97 Redovisning av förslag till renhållningstaxa och lokal renhållningsordning för Tyresö kommun

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Tekniska kontoret har utarbetat ett förslag till renhållningstaxa och lokal renhållningsordning för Tyresö kommun. Målsättningen är att ska börja gälla den 1 januari 2008.

Behandlingen av ärendet kommer att ske i kommunstyrelse och därefter fastställas av kommunfullmäktige.

Tekniska chefen Åke Skoglund gör en muntlig redovisning av förslagen.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____


§98 Information om kravet på energideklaration

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

EU har tagit fram direktivet för att minska beroendet av importerad energi. Tanken är att energieffektivisera energianvändningen i hus och samtidigt bidra till minskade utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser (Kyotoavtalet).

Alla byggnader med undantag för byggnadsminnen, industrier, fritidshus med mera samt byggnader som inte värms upp till mer än 10o C omfattas av direktivet och ska därmed energideklareras.

Från hösten 2007 – 2008 ska alla byggnader för offentlig verksamhet samt byggnader upplåtna med nyttjanderätt samt flerbostadshus ha energideklarerats.

Därefter ska energideklarationen genomföras var 10:e år. Nya byggnader ska energideklareras senast 2 år efter att den tagits i bruk.

Kommunen kommer att ha den omedelbara tillsynen och vid behov utdöma vite om deklarationen inte skickas in.

Ett stort problem i detta sammanhang är att det i dagsläget varken certifierad personal eller ackrediterade företag som kan utföra energideklarationen.

Tekniska kontorets fastighetsavdelning följer kontinuerligt upp frågan.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera informationen.

_____


§99 Delredovisning av projektet 30-zoner i Sofiebergsområdet

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Under sommaren och hösten har tekniska kontoret genomfört mätningar av fordonens hastighet inom Sofiebergsområdet. Avsikten är att kontrollera efterlevnaden av 30 -regleringen.

Mätpunkt vid Sofiebergsvägen 26

Mätningarna utfördes under veckorna 30 och 31.

Under denna period uppgick medelhastigheten till 35 km/h. 50 % höll en hastighet mellan 31 – 40 km/h. 19 % höll en hastighet mellan 41 – 50 km/h slutligen var det 2 % körde fortare än 50 km/h.

Vid en jämförelse med mätning på Sofiebergsvägen från 2004 kan man se att hastigheten har sjunkit något. Den största skillnaden finns bland de högre hasigheterna. 34 % höll mellan 41 – 50 km/h och 5 % körde fortare än 50 km/h.

Medelhastigheten på Sofiebergsvägen är något högre än förväntat. En viktig skillnad jämfört med mätningar innan 30-zonen införts är att andelen som åker snabbare än 40 km/h har sjunkit betydligt.

För att kunna utvärdera försöket med 30-zoner måste ytterligare mätningar utföras.

Under vecka 37 genomförde polisen hastighetskontroll inom Sofieberg. De hade inget att anmärka på under denna kontroll. Detta kan vara en indikation att bilisterna håller lägre hastigheter än i somras.

_____

§100 Budgetuppföljning tillika delårsbokslut för tekniska kontoret under perioden januari – augusti 2007

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av budgetuppföljningen för perioden januari till och med augusti 2007.

Fastighet

Det periodiska underhållet har påbörjats men inte slutförts varför ett överskott redovisas för perioden.

Kommentar: Budgetomslutningen kommer att öka med 1 390 tkr då förskolan Jollen, inhyrd i Masten samt att ett nytt gruppboende på Sjöhagsvägen tillkommit.

Väg, park, idrott och friluft

Väghållning och park redovisar ett överskott på ca 1,7 mnkr, vilket beror på att delar av beläggningsprogrammet inte har kommit igång.

Verksamheten för idrott och friluft redovisar ett överskott om 1mnkr. Kostnaderna har under perioden blivit lägre än budgeterat, delvis på grund av en sjukskrivning samt att elkostnaderna inte är periodiserade.

Kommentar: Inga förändringar jämfört med väg och parkbudgeten har prognostiserats.

Budgeten för Alby ansträngd när det gäller material, tjänster och inventarier. Detta på grund av ett uppdämt underhållsbehov. Osäkert vad byggnationen drar med sig för kostnader på Trollbäckens IP.

Exploatering, sidoordnad verksamhet och ekologi

Den sidoordnade verksamheten visar ett litet överskott på grund av en extern intäkt som inkommit men där delar av arbetet återstår. Exploateringsverksamheten visar ett överskott för perioden. Det beror bland annat på lägre kapitaltjänstkostnader än beräknat då projekten förskjutits i tid varför slutredovisning inte gjorts enligt budget.

Vatten och avlopp

Driftkostnaderna är fortsatt höga på grund av ökade behandlingskostnader för spillvatten och inköp av renvatten samt för lågt budgeterade maskin- och entreprenadkostnader. Ökade intäkter från anslutningsavgifter för viss nyexploatering har medfört att verksamheten har ett överskott för perioden på 1,5 mnkr.

Kommentar: Kostnaderna för inköp av renvatten samt behandling av spillvatten hos Stockholm Vatten AB motsvarar cirka 35 % av VA-verkets totala kostnader. Det ingående överskottet i VA-verket kommer att förbättras i slutet av året på grund av anslutningsavgifterna för nyexploatering vid Siklöjevägen.

Renhållning

Utfallet visar ett positivt resultat där kostnader för augusti månad avseende behandling av hushållsavfall ännu inte är bokförda vilket kommer att innebära ett svagt balanserat resultat för sista kvartalet.

Driftstopp vid kraftvärmeverket, Högdalen, uppstod under en vecka i mitten av juni. Detta innebar att hushållsavfall transporterades till annan anläggning i norra länet och behandlades slutligen vid värmeverk i Uppsala. Incidenten innebar merkostnader för omlastning och långa transporter samt för högre behandlingskostnader på grund av att Uppsalaanläggningen saknar elproduktion och därför tillämpar full förbränningsskatt, 450 kr/ton.

Kommentar: Kostnaderna för behandling av hushållsavfall har främst ökat som följd av föreliggande förbränningsskatt på avfall vilket drabbar Tyresös abonnenter genom ett genomsnittligt påslag om drygt 16 % i kommande avfallstaxa för 2008. Förbränningsskatten inträdde den 1 juli 2006 som renhållningsverksamhetens ingående balans delvis klarade att bära under verksamhetsåret 2006 och del av 2007 utan påverkan på abonnentkostnaderna. Ny renhållningsentreprenad och avtal för behandling av hushållsavtal som upphandlades för ikraftträdande i oktober 2006 har gradvis också återspeglats i ökade kostnader som tekniska kontoret så långt möjligt burit inom befintliga kostnadsramar. Dessa tillkommande ekonomiska belastningar har dock slutligen krävt höjningar av avfallstaxorna inför 2008 för att åter uppnå balanserat resultat för renhållningsverk­samheten.

Planerade eller vidtagna åtgärder: Ny renhållningstaxa har utarbetats av tekniska kontoret som behandlas av kommunfullmäktige i november 2007 och torde börja tillämpas från 1 januari, 2008. Det tidigare svaga resultatet inom renhållningsverksamheten bedöms därefter kunna balanseras och bli svagt positivt.

Centralköket

Centralköket visar ett överskott på 118 tkr vilket kan förklaras med minskade personalkostnader på grund av långtidssjukskrivning.

Övrigt

Kostnaderna för ishallen i Trollbäcken kommer att bli betydligt högre än kalkylerat. Detta beror till stor del att entreprenadkostnaderna har skenat i höjden.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____


§101 PIA (Produkter I Arbete)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Trafikplats Skrubba. En träff har skett med Stockholm och Nacka för att utarbeta ett avtal med vägverket. Parallellt pågår arbete med att ta fram nödvändiga detaljplaner.

Ett brev med begäran om övertagande av del av motorvägen från trafikplats ”Tyresö centrum” mot korset vid Bollmoravägen.

Arbetet med ishallen till Trollbäcken idrottsplats rullar på liksom arbetena med Nytorpsvägen och Finborgsvägen.

Slutbesiktning av Sparvägen är utförd.

Den nya föreningsgården är klar för inflyttning i december.

Den officiella starten för kampanjen ”Minska nedskräpningen” är den 24 september. Berit Assarsson håller invigningstal. Kampanjen som kommer att pågå till maj nästa år.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§102 Utbildning av restaurangpersonal i ansvarsfull alkoholhantering

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Utbildning av restaurangpersonal i ansvarsfull alkoholhantering ska genomföras.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har liksom andra kommuner funnit att i kunskaper om alkoholens faror, lagstiftning med mera brister bland restaurangpersonalen och krögare. Det är därför angeläget att kommunen och andra intressenter bidrar till förbättra kunskapen hos dessa personer.

Syftet med verksamheten är att

- Utbilda krögare och restaurangpersonal i ansvarsfull alkoholservering, för att förebygga och minska alkoholservering till underåriga och kraftigt berusade gäster.

- Öka samarbetet mellan kommun, krögare och lokal polis och på så sätt få till en större delaktighet hos alla parter i detta förebyggande arbete vilket i sin tur leder till ett tryggare samhälle.

Inledningsvis kommer en kartläggning ske av alkoholsituationen i kommunen – antal serveringstillstånd, polisstatistik, annan relevant statistik. Ett antal krögare kommer därefter intervjuas och informeras om metoden ansvarsfull alkoholservering och erbjudas utbildning.

En första utbildning äger rum i slutet av oktober, tillsammans med Värmdö och Nacka kommun. Avgiften för utbildningen ska krögaren bekosta.

Ambitionen är att samtliga krögare i kommunen och serveringsansvariga ska genomgå utbildningen på sikt.

Metoden ansvarsfull alkoholservering är framtagen och även utvärderad av STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem). Tyresö ingår ett länsnätverk som leds av STAD och som syftar till att ge stöd åt det lokala arbetet på området.

Ordförandeutlåtande

Jag tycker att det är ett utmärkt initiativ att i samverkan mellan kommun, polisen och näringsidkarna öka förståelsen för riskerna med en överkonsumtion av alkohol. En överkonsumtion av alkohol kan medföra minskad trygghet i samhället med ökat våld och alkoholrelaterade olyckor. Min bestämda uppfattning är att ökade kunskaper och mer förståelse för våra olika roller kommer att bidra till ett trivsammare och tryggare Tyresö.

Därmed föreslår jag att kommunstyrelseutskottet beslutar att utbildningen av restaurangpersonal i ansvarsfull alkoholhantering ska genomföras.

_____


§103 Ansökan om serveringstillstånd för alkoholdrycker på Uddby Gårds Café

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Uddby Gård Handelsbolag (969708-9903), erhåller tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl till allmänheten på Uddby Gårds Café, Uddby Gård, 135 60 Tyresö. Tillståndet gäller året runt med serveringstiderna 11.00 - 01.00.

Beskrivning av ärendet

Uddby Gård Handelsbolag ansöker om serveringstillstånd för alkoholdrycker på Uddby Gårds Café. Ansökan gäller servering av alla slag av alkoholdrycker året runt till allmänheten med serveringstiderna 11.00 - 01.00.

Alkoholhandläggaren har beviljat tillfälligt tillstånd från och med den 7 juni 2007 i enlighet med ansökan i avvaktan på utskottets beslut i frågan.

Förutsättningar för beviljande serveringstillstånd för alkoholdrycker

Enligt alkohollagen ska följande vara uppfyllt för att en sökande ska få serveringstillstånd för alkoholdrycker:

Lämplighetsprövning av den som ansöker inklusive alla företrädare och ägare till ett bolag (7 kap 7 § alkohollagen, AL). Sökandens personliga och ekonomiska förhållanden granskas. Sökanden måste ha tillräcklig kunskap i alkohollagstiftningen, en godtagbar finansiering av serveringsrörelsen och en bakgrund som inte är olämplig, till exempel på grund av tidigare brottslig verksamhet eller ekonomisk misskötsamhet.

Serveringsstället ska ha ett kök och tillhandahålla lagad mat. Restaurangen ska även ha ett tillräckligt antal sittplatser för gästerna (7 kap 8 § AL). Kommunen ska ha godkänt lokalen som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen.

Om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt, får serveringstillstånd vägras även om ovan nämnda krav är uppfyllda (7 kap 9 § AL). Det kan till exempel röra sig om etablering i områden med känd missbruksproblematik eller hög brottsbelastning.

Alkoholhandläggarens bedömning

För att bedöma tillståndsansökan har sökanden lämnat in uppgifter om sin ekonomiska och personliga lämplighet att bedriva alkoholservering. Remisser har sänts till polisen, brandmyndigheten, skatteverket och miljö- och bygglovavdelningen.

Av de handlingar som lämnats samt inkomna remissvar in får sökanden anses uppfylla lämplighetskravet 7 kap 7 § AL.

Enligt miljö- och bygglovavdelningens är livsmedelslokalen godkänd. Lokalen får därmed anses uppfylla kravet i 7 kap 8 § AL.

Några olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt har inte framkommit i utredningen eller under den tid som sökanden varit beviljad tillfälligt tillstånd. Därmed bedöms att det sökta tillståndet kan beviljas.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till alkoholhandläggarens bedömning föreslår jag kommunstyrelseutskottet beviljar det sökta tillståndet.

_____


§104 Pågående och kommande upphandlingar

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av pågående och kommande upphandlingar.

Trollbäckens IP

Rörentreprenad ishall

Ventilationsentreprenad ishall

Elentreprenad ishall

Kretsloppscentralen

Inredning av personalutrymmen och cl-arbeten

Dagvattensystem och markarbeten

*Ramper och avlämningsyta

Revegetering av bullervallar

Förskolan Palettens kök

Kyla, ventilation och värme

Tyresö gymnasium

Sanering av golv

Om- och tillbyggnad av kök i Stimmets skola

Kök styrentreprenad

Kök entreprenad kökskyla

Övrigt

Markskötsel på entreprenad

Parkeringsövervakning

Städning för förskola, grundskola och gymnasium Grus- och krossprodukter

Grävmaskiner, inhyrning

Däck

Livsmedel

Mobilt borraggregat

Yrkeskläder och skor

Park- och lekmaterial

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.


§105 Beslut fattade enligt delegationsordning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade av Åke Skoglund

Trollbäcken idrottsplats nybyggnad av ishall och omklädningsrum

El-entreprenad – Entreprenad 6 utsedd entreprenör är Stockholms Cabling & Bygg AB

Kontraktssumman för entreprenaden är 1 600 000 kronor exkl. moms

Stimmets skola om- och tillbyggnad av kök

Entreprenad storkök – entreprenad 5 utsedd entreprenör är Storköksgruppen Öst Svenska AB

Kontraktssumman för entreprenaden är 920 000 kronor exkl. moms

Stimmets skola om- och tillbyggnad av kök

Ventilationsentreprenad entreprenad 3 utsedd entreprenör är Metag AB

Kontraktssumman för entreprenaden är 597 000 kronor exkl. moms

Stimmets skola om- och tillbyggnad av kök

RörEntreprenad – entreprenad 2 utsedd entreprenör är Njupkärrs Rör AB

Kontraktssumman för entreprenaden är 825 000 kronor exkl. moms

Stimmets skola om- och tillbyggnad av kök

Elentreprenad – entreprenad 4 utsedd entreprenör är Kwalitel AB

Kontraktssumman för entreprenaden är 372 000 kronor exkl. moms

Tankbeläggning i Tyresö kommun 2007 – 2009

Utsedd entreprenör är Masab Asfalt AB

Kontraktssumman för entreprenaden är 1 842 415 kronor exkl. moms

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§106 Trollbäckens idrottsplats

Upphandling av byggentreprenad (entreprenad 5) för nybyggnad av ishall och omklädningsrum

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. NOVAB (Norra Vadsbo Bygg AB) antas som entreprenör för att uppföra ishall och omklädningsrum på Trollbäckens idrottsplats. Anbudet uppgår till 3 975 000 kronor.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärende

Upphandlingen gäller en byggentreprenad för nybyggnad av ishall och omklädningsrum vid Trollbäckens idrottsplats.

Anbudsförfrågan har gått ut till fyra byggföretag.

Två företag har inkommit med anbud.

Följande två anbud har prövats

NOVAB (Norra Vadsbo Bygg AB)

3 975 000 kronor

AB Bygg SELÅ

4 800 000 kronor

Tekniska kontorets bedömning

NOVAB (Norra Vadsbo Bygg AB) föreslås få i uppdrag att uppföra ishall och omklädningsrum på Trollbäckens idrottsplats Motiveringen är lägst anbud.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta uppdra åt NOVAB (Norra Vadsbo Bygg AB) att uppföra ishall och omklädningsrum på Trollbäckens idrottsplats till en kostnad av 3 975 000 kronor.

Vidare föreslås att paragrafen förklaras omedelbart justerad