Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2007-10-24

Sammanträde 2007-10-24

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§107 Kommunens säkerhetsarbete, utryckningar och åtgärder för perioden 5 september till och med den 10 oktober 2007

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. Tekniska chefen Åke Skoglund får i uppdrag att till kommunens ledningsgrupp och brottsförebyggande rådet framföra behovet av en samverkan inom Tyresö kommun för att minska omfattningen av skadegörelse, klotter, våld och bråk.

  2. Ett projekt ska genomföras för att utveckla kameraövervakningen på kommunens fastigheter. Ansvarig för projektet är tekniska kontoret som ska genomföras i samarbete med säkerhets- och beredskapsenheten. Peter Holck får i uppdrag att tillsammans med tekniska kontoret bilda en projektgrupp med berörda lokalanvändare.

  3. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över rutiner för stängning (låsning) av skollokaler.

  4. Prioritera rondering med väktare, både invändigt och utvändigt, på skolor i utsatta områden.

Beskrivning av ärendet

– Vattentornet har vid flertal tillfällen varit utsatt för sabotage bland annat paintbollfärg mot kamera och uppklippt staket.

– Stimmets skola har varit utsatt för inbrott 3 gånger, varav en ledde till inbrott i bil med stulen brandsläckare. En person har gripits

– Inbrott har skett i Nyboda paviljong där man stulit en skrivare

– Brand på Tyresö skolas gård där man har hällt ut bensin och tuttat på.

– Anlagd brand på Strandskolan där man kastat in en brinnande sko i en entré. Man har även eldat på en lekställning på gården.

– Inbrott Tyresö skola där man stulit en köksmaskin till ett värde av 20 000 kronor

– Skadegörelse på tak och innegårdar Bergfotens skola.

Säkerhets- och beredskapsenhetens förslag till åtgärder

Barn- och utbildningsförvaltningen ser över rutiner för stängning av skollokaler.

Prioritera rondering med väktare, både invändigt och utvändigt, på skolor i utsatta områden.

Projekt startas för att utveckla kameraövervakningen på kommunens fastigheter. Ansvarig är Tekniska kontoret i samarbete med säkerhets- och beredskapsenheten.

Ordförandeutlåtande

Den allt mer ökande våldet och skadegörelsen medför att lidande och otrygghet för medborgarna. Dessutom måste vi lägga ut stora belopp på att åtgärda alla skador istället för att kunna komma kommunmedborgarna till i for av ökat utbud av service och omsorg om våra barn och äldre.

Inledningsvis konstaterar jag att kommunen måste göra en kraftsamling för att komma till rätta med det allt mer ökande våldet och skadegörelse. Det är därför en självklarhet att alla aktör inom kommunen samverkar för att komma tillrätta med våld och skadegörelse. Att enbart förlita sig på tekniska lösningar är ingen framkomlig väg utan enbart ett hjälpmedel.

Kommunen har naturligtvis ett stort ansvar för att Tyresö kommun utvecklas till trygga trivsamma Tyresö

Brottförebyggande rådet har i detta sammanhäng ett stort ansvar för att se till att alla är med och bidrar till att skapa ett tryggt och trivsamt samhälle som andas medmänsklighet och respekt för varandra och för omgivningen.

Jag föreslår därför att Åke Skoglund får i uppdrag att inför kommunledningen och brottsförebyggande rådet om vikten av samverkan såväl inom kommunala verksamheter som med företagare, föreningar och enskilda medborgare.

I övrigt delar jag säkerhets- och beredskapsenhetens uppfattning att barn och utbildningsförvaltningen måste se över sina rutiner för stängning av skollokaler.

Med tanke på det stora antal händelser måste skollokalerna prioriteras när det gäller väktarinsatser till dess kameraövervakningen utvecklats. Därmed föreslår jag att kommunstyrelseutskottet beslutar i enlighet med säkerhets- och beredskapsenhetens förslag.

_____


§108 Trafiksituationen vid Tyresö skola

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Tekniska kontoret får i uppdrag att skyndsamt genom föra redovisade åtgärder med syfte att förbättra trafiksäkerheten vid Tyresö skola.

Beskrivning av ärendet

Arbetet att projektera trafiksäkerhetsåtgärder i Tyresö skolas omnejd pågår.

Förslaget innebär bland annat det befintliga ljusreglerade övergångsstället ska flyttas, omledning av cykel- gång- och biltrafik. Vid parkeringsplatsen, på skolans östra sida, ska en utvidgning av vändplan genomföras. Dessutom ska tre parkeringsplatser för cyklar iordningställas.

Ordförandeutlåtande

Jag anser det viktigt att kommunen i samverka med skolan och föräldrar skapa säkra vägar för våra barn när de ska ta sig till och från skolan. Därför föreslås kommunstyrelseutskottet besluta uppdra åt tekniska kontoret att genomföra de redovisade åtgärderna.

_____


§109 Trafiksituationen i Tyresö centrum (korsningen Bollmoravägen – Myggdalsvägen

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Tekniska kontoret får i uppdrag att skyndsamt genom föra redovisade åtgärder med syfte att förbättra trafiksituationen i Tyresö centrum. Önskvärt är att åtgärderna är genomförda för årets julbrådska.

Beskrivning av ärendet

Tekniska kontoret genomföra åtgärd nummer 3 som rekommenderas i den trafiktekniska studie som genomförts av trafiksignalskorsningen Bollmoravägen – Myggdalsvägen.

Följande åtgärder kommer att genomföras:

– Optimerad tidsättning av trafikljusen för att minimera fördröjningen i korsningen. En optimerad tidsättningen för de olika faserna medför minskad fördröjningen i korsningen och att trafikkapaciteten ökar.

– Ny vägvisning söderifrån på Bollmoravägen. Komplettering av vägskyltarna samt heldragen linje på vägen.

– Ny vägvisning på Myggdalsvägen. Befintliga skyltningen kompletteras.

– Ny fasbild för trafikljusen. Fasbilden kommer att förlänga grönt ljus för vänstersvängande fordon norrifrån på Bollmoravägen. Tiden för grönt ljus för högersvängande fordon från Myggdalsvägen österifrån förlängs (denna åtgärd har även tagits upp av invånare i kommunen).

Den optimerade tidsättningen och den nya fasbilden för trafiksignalerna i korsningen medför att en ny funktionsbeskrivning måste tas fram. Dessutom måste även en signal- och kabeländringsplan för tilläggssignalen för högersvängande fordon från Myggdalsvägen samt övriga handlingar tas fram.

En ny vägvisning för Bollmoravägen söderifrån samt för Myggdalsvägen österifrån kräver även en ny trafikanordningsplan. WSP och Swarco arbetar med att ta fram de dokument som behövs för att genomföra redovisade åtgärder.

Ordförandeutlåtande

Trafiksituationen under rusningstid i Tyresö centrum är mycket besvärligt vilket och framförts av många kommuninnevånare.

Det förslag till åtgärder som tekniska kontoret tycker jag är bra. Därmed föreslår jag att kommunstyrelseutskottet beslutar uppdra åt tekniska kontoret att genomföra föreslagna åtgärder. Det är önskvärt att dessa är genomförda innan den verkliga julbrådskan börjar.

_____


§110 Kumla skola eventuell ombyggnad av angöringen

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Skolan ska meddela ombyggnaden av angörningen vid skolvägen till föräldrarna. Vecka 44 avser tekniska kontoret att flytta avstängningen eftersom föräldrar och barn då är informerade om förändringen gällande angöring till parkeringsplats på Torsväg. Under hösten kommer ansvariga på skolan att tillsammans med Sandra Sasu diskutera ytterligare trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring skolan.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____


§111 Översyn av fastighetsverksamheten

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Solving Bohlin & Strömberg har på uppdrag av tekniska kontoret genomfört en översyn fastighetsverksamheten. Rapporten är daterad september 2007 (aktbilaga).

Syftet med uppdraget är att skapa en gemensam plattform för ledning och medarbetare samt en plan för fortsatt utveckling och uppföljning av verksamheten. En grundläggande del av uppdraget är att skapa en kort- och långsiktig underhållsplanering. Den ska tjäna som underlag för beslut om underhållspolicy och budget.

Tekniska chefen Åke Skoglund lämnar en muntlig redovisning och kommentarer till utredningens resultat.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____


§112 Budgetuppföljning för tekniska kontoret under perioden januari – september 2007

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Fastighet

Det periodiska underhållet har påbörjats men ej slutförts varför ett överskott redovisas för perioden. Det positiva överskottet gällande el och fjärrvärme håller i sig, det vill säga överskottet kommer att öka även det sista kvartalet. Dock beräkna överskottet att förbrukas till årets slut.

Kommentar: Budgetomslutningen kommer att öka med 1 390 tkr då förskolan Jollen, inhyrd i Masten samt att ett nytt gruppboende på Sjöhagsvägen tillkommit.

Väghållning,

Väghållningsverksamheten redovisar ett överskott på ca 2,5 mnkr, vilket beror på att delar av beläggningsprogrammet ej har kommit igång

Kommentar: Väghållningsverksamheten redovisar ett överskott på ca 2,5 mnkr, vilket beror på att delar av beläggningsprogrammet ej har kommit igång.

Kommentar till årsprognos: Inga förändringar jämfört med budget har prognostiserats.

Park

Parkverksamheten redovisar ett överskott för perioden. Arbete med att åtgärda besiktningsanmärkningar på lekplatser pågår.

Idrott och friluft

Verksamheten för idrott och friluft visar ett överskott om 0,8 mnkr. Kostnaderna har under perioden blivit mindre än budgeterat, delvis på grund av en sjukskrivning samt att elkostnaderna ej är periodiserade.

Kommentar: Budgeten för Alby ansträngd när det gäller material, tjänster och inventarier. Detta på grund av ett uppdämt underhållsbehov. Osäkert vad byggnationen drar med sig för kostnader på Trollbäckens IP.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott: Återhållsamhet när det gäller ovanstående kommentarer för Alby. I övrigt inga planerade åtgärder.

Exploatering

Exploateringsverksamheten visar ett överskott för perioden. Det beror bland annat på lägre kapitaltjänstkostnader än beräknat då projekten förskjutits i tid varför slutredovisning ej gjorts enligt budget.

Kommentar: Ingen förändring i prognosen redovisas för året.

Sidoordnad verksamhet

Den sidoordnade verksamheten visar ett resultat i balans.

Hållbar utveckling

Följer budgeten.

Vatten och avlopp

Driftkostnaderna är fortsatt höga pga ökade behandlingskostnader för spillvatten och inköp av renvatten samt ökade maskin- och entreprenadkostnader. Intäkter från brukningsavgifter till följd av ny VA-taxa (den 1 juli 2007) förbättrar sakta verksamhetens balans i positivare riktning.

Kommentar: Kostnaderna för inköp av renvatten samt behandling av spillvatten hos Stockholm Vatten AB motsvarar ca 35 % av VA-verkets totala kostnader. Det ingående överskottet i VA-verket kommer att förbättras i slutet av året pga anslutningsavgifterna för nyexploatering vid Siklöjevägen.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott: Det tidigare negativa resultatet bedöms kunna förbättras under sista kvartalet 2007 till följd av dessa intäktsförstärkningar.

Renhållning

Utfallet visar ett resultat där kostnader för behandling av viss del av grovavfallet ännu inte är bokförda och intäkter ökat för metallskrot på grund av högre marknadspris vilket innebär ett svagt balanserat resultat för perioden.

Kommentar: Kostnaderna för behandling av hushållsavfall har främst ökat som följd av föreliggande förbränningsskatt på avfall vilket drabbar Tyresös abonnenter genom ett genomsnittligt påslag om drygt 16 % i kommande avfallstaxa för 2008. Förbränningsskatten inträdde 1 juli 2006 som renhållningsverksamhetens ingående balans delvis klarade att bära under verksamhetsåret 2006 och del av 2007 utan påverkan på abonnentkostnaderna. Ny renhållningsentreprenad och avtal för behandling av hushållsavtal som upphandlades för ikraftträdande i oktober 2006 har gradvis också återspeglats i ökade kostnader som tekniska kontoret så långt möjligt burit inom befintliga kostnadsramar. Dessa tillkommande ekonomiska belastningar har dock slutligen krävt höjningar av avfallstaxorna inför 2008 för att åter uppnå balanserat resultat för renhållningsverksamheten.

Centralköket

Centralköket visar ett lite underskott på 0,5 mnkr vilket kan förklaras med ej betalade internfakturor till skolorna. Detta kommer att justeras i kommande period.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____


§113 PIA (Produkter I Arbete)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Ombyggnaden av Nytorpsvägen pågår. Boende i området använder Fasanvägen som smitgata i allt större omfattning. Fasanvägen kommer att förses med ett stort antal gupp för att stävja denna utveckling.

Isen på Trollbäckens idrottsplats är på gång.

Representanter från Gävle kommer hit för att ta del av vår pågående kanpanj mot nedskräpning.

Ny organisation för snöröjningen redovisas av Mikael Svan

Förändringen är bland annat påtingad av de nya arbetstidsreglerna.

– Kommunen kommer inte ha någon egen vinterberedskap.

– Det blir enbart arbetsledarna inom kommunen som har jourberedskap.

– Mellan 06.30 till 16.00 kommer kommunen ha ökad tillgång till personal och maskiner.

Antalet fordon som är inblandade i vinterrenhållningen är sex lastbilar, elva lastmaskiner och 14 traktorer. Inom kommunen finns det totalt 21 plogplaner. Bussgator är högprioriterade.

Varje år sprider vi ut mellan 4 000 och 6 000 ton grus, cirka 2/3 tas upp i samband med sopning på våren. För att minska problemet med damning har mängden finkornigt material minskat.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§114 Ansökan om utökning av serveringstid för alkoholdrycker på Tjili, Restaurang, bar och nattklubb, Bollmora Gårdsväg 12

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Tyresö Sportbar AB (556707-0619), beviljas förlängd serveringstid på Tjili Restaurang Bar och Nattklubb, dels på inneserveringen till kl 03.00 natt mellan fredag och lördag samt natt mellan lördag och söndag och dels på uteserveringen till klockan 02.00 natt mellan fredag och lördag samt natt mellan lördag och söndag.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseutskottet beviljade Tyresö Sportbar AB (556707-0619) i februari 2007 ett tillsvidare tillstånd att servera alkoholdrycker på Tjili. De serveringstider som beviljades var 11.00 – 02.00.

Alkoholhandläggaren har under våren och sommaren i samråd med utskottets ordförande beviljat tillfälliga tillstånd att servera alkoholdrycker till 03.00 natt mot lördag och söndag.

Tyresö Sportbar ansöker nu om ett permanent tillstånd att få servera alkoholdrycker till klockan 03.00 natt mot lördag och söndag samt tillstånd att på uteserveringen (som är en avskild innergård till lokalen) få möjligheter att hålla öppet till klockan 02.00 de nätter de har serveringstid till 03.00.

Inhämtade uppgifter

För att bedöma riskerna för eventuella störningar av de sena serveringstiderna har handläggaren haft ett flertal kontakter med polisen samt det bevakningsbolag som kommunen anlitar. De samstämmiga uppgifter som inhämtats är att det varit lugnt och god ordning på restaurangen. Alkoholhandläggaren har gjort en nattlig inspektion av restaurangen sedan tillståndet beviljades. Vid detta besök fanns det inget att anmärka. Restaurangen har vid de sena öppettiderna alltid minst fyra förordnade ordningsvakter i tjänst.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till det som redovisats om ordningsläget på restaurangen anser jag att det nu finns skäl att permanenta öppethållandet till 03.00 på helger. Jag föreslår därför att kommunstyrelseutskottet beviljar det sökta tillståndet.

_____


§115 Pågående och kommande upphandlingar

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av pågående och kommande upphandlingar.

Kretsloppscentralen

Inredning av personalutrymmen och el-arbeten

Dagvattensystem och markarbeten

*Ramper och avlämningsyta

Övrigt

Parkeringsövervakning

Städning för förskola, grundskola och gymnasium

Grävmaskiner, inhyrning

Däck

Livsmedel

Mobilt borraggregat

Yrkeskläder och skor

Park- och lekmaterial

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____


§116 Beslut fattade enligt delegationsordning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade av Åke Skoglund

Projektering av cirkulationsplats Tyresövägen – Dalgränd

Utsedd entreprenör är WSP Samhällsbyggnad

Kontraktssumman för entreprenaden är 720 000 kronor exkl. moms

Omläggning av VA-ledning kv Trädgårdsbruket

Utsedd entreprenör är LF Markconsult

Kontraktssumman för entreprenaden är 785 000 kronor exkl. moms

Tyresö Strandängarna – förberedande planutredning avseende idéskisser för utvidgad båthamn samt allmänt bad

Utsedd entreprenör är White arkitekter AB

Kontraktssumman för entreprenaden är 180 000 kronor exkl. moms

Stimmets skola om- och tillbyggnad av kök

Elentreprenad – entreprenad 4 utsedd entreprenör är Kwalitel AB

Kontraktssumman för entreprenaden är 372 000 kronor exkl. moms

Tankbeläggning i Tyresö kommun 2007 – 2009

Utsedd entreprenör är Masab Asfalt AB

Kontraktssumman för entreprenaden är 1 842 415 kronor exkl. moms

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§117 Upphandling av markskötselentreprenad

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras och läggs med ett godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärende

Tekniska kontoret har infordrat på markskötselentreprenad för följande tre objekt: Skola, Förskola och Övriga fastigheter.

Elva företag har tagit ut anbudshandlingarna. Sju företag har inkommit med anbud varav två ofullständiga.

Anbuden prövas utifrån ett i anbudsunderlaget angivet poängsystem. För lägsta pris fås maximalt 80 poäng. För referenser kan maximalt 10 poäng fås och för organisation är den maximala poängen 10. I anbudsunderlaget angavs att ett företag inte kan få mer än två områden.

Följande fyra anbud har prövats för skola

Företag

Summa poäng

DN Trädgård & Markskötsel HB

87

1

Stockholm entreprenad

59

4

Miljöbyggarna Stockholm AB

74

3

Svensk Markservice

80

2

Följande fyra anbud har prövats för förskola

Företag

Summa poäng

DN Trädgård & Markskötsel HB

87

1

Stockholm entreprenad

71

4

Miljöbyggarna Stockholm AB

84

2

Svensk Markservice

81

3

Följande fem anbud har prövats för övriga fastigheter

Företag

Summa poäng

DN Trädgård & Markskötsel HB

87

1

Stockholm entreprenad

52

4

Miljöbyggarna Stockholm AB

61

3

SVEAB

36

5

Svensk Marservice

69

2

Tekniska kontorets bedömning

DN Trädgård & Markskötsel föreslås som entreprenör för områdena skola och övriga fastigheter. Motiveringen är det förmånligaste anbud.

Miljöbyggarna Stockholm AB föreslås som entreprenör för objektet förskola. Motiveringen är det förmånligaste anbud. Eftersom antalet områden för en och samma entreprenör är begränsat till maximalt två.

Ordförandeutlåtande

Då ärendet var av mycket brådskande natur har jag på kommunstyrelseutskottets vägnar beslutat i ärendet i enlighet med tekniska kontorets förslag. Mitt förslag till kommunstyrelseutskottets beslut att redovisningen noteras och att den läggs med ett godkännande till handlingarna.

_____


§118 Sammanträdesplan för år 2008

Tekniska utskottets beslut

1. Ärendet bordläggs.

Beskrivning av ärendet

Sekreteraren i kommunstyrelseutskottet, planberedningen och miljö- och byggnadsnämnden har upprättat följande förslag till sammanträdesplan för år 2008. Såväl beredningarna som sammanträdena är förlagda till onsdagar.

Kommunstyrelseutskottet har sitt sammanträde en vecka innan kommunstyrelsen.

Ordförandeberedning (08.15)

Sammanträde (08.15)

9 jan

23 jan

6 feb

20 feb

5 mars

18 mars

9 apr

23 apr

7 maj

21 maj

28 maj

11 juni

6 aug

20 aug

10 sept

24 sept

8 okt

22 okt

5 nov

19 nov

26 nov

10 dec

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet bordlägger ärendet så att ledamöter och ersättare får möjlighet att framföra eventuella önskemål om föränderingar.

_____


§119 Meddelanden

Svenskt vatten inbjuder förtroendevalda till en kurs om VA-branschen bland annat i Stockholm den 7 november 2007 (Lustikulla Konferens, Liljeholmsvägen 18).

Ur innehållet

– Vatten och politik

– .Lagar som styr vattentjänsterna

– Ekonomi i vattentjänsterna

– Vattentjänsten i samhällsplaneringen

– VASS – vattentjänsternas statistik

– Dricksvatten

– Avlopp och miljö

– Rörnät

– Svenskt Vatten – aktuella frågor

_____


§120 Upphandlingen av kontors- och skolmaterial

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. Kontorab AB antas som leverantör av kontorsmaterial.

  2. Corporate Express AB antas som leverantör av skolmaterial.

  3. Ordförande Peder Holmström får i uppdrag att underteckna tilldelningsbeslutet.

Beskrivning av ärendet

Upphandlingen har genomförts såsom en samordnad upphandling i Kommentus regi.

14 anbudsgivare har lämnat anbud.

Upphandlingsenhetens bedömning i ärendet

Inom området kontorsmaterial har Kontorab AB lämnad det mest förmånliga anbud.

Inom området skolmaterial har Corporate Express AB lämnad det mest förmånliga anbud.

Ordförandeutlåtande

Med hänvisning till upphandlingsenhetens bedömning i ärendet föreslås att kommunstyrelseutskottet beslutar anta Kontorab AB som leverantör av kontorsmaterial och Corporate Express AB som leverantör av skolmaterial.

_____


§121 Upphandlingen av livsmedel

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Som entreprenör för:

– Specerier och konserver utses Servera

– Färska grönsaker, rotfrukter, pot & frukt utses Centrala Partihallarna

– Färska kött- och charkprodukter utses Servera

– Matfett, ost och ägg utses Servera

– Djupfryst - grönsaker, potatis utses Servera

– Djupfryst - kött, kött-, grönsak-, äggprod utses Servera

– Djupfryst – fisk utses Servera

– Djupfryst – bröd utses Servera

– Djupfryst - bär, frukt utses Servera

– Glass utses Servera

– Färskt bröd och konditorivaror utses Nynäsbageriet

– Färsk fisk utses Br. Hansson

Beskrivning av ärendet

Upphandlingen har genomförts såsom en samordnad upphandling tillsammans med Haninge kommun.

Upphandlingen är uppdelad i tio huvudgrupper. Huvudgrupp sex, det vill säga djupfryst, är indelat i fem undergrupper:

1. Specerier och konserver

2. Färska grönsaker, rotfrukter, pot & frukt

3. Färska kött- och charkprodukter

4. Mejerivaror

5. Matfett, ost och ägg

6. Djupfryst - grönsaker, potatis

6. Djupfryst - kött, kött-, grönsaks-, äggprod.

6. Djupfryst - fisk

6. Djupfryst - bröd

6. Djupfryst - bär, frukt

7. Glass

8. Malt- och läskedrycker

9. Färskt bröd och konditorivaror

10. Färsk fisk

14 anbudsgivare har lämnat anbud.

Upphandlingsunderlaget innehåller bland annat viss formella krav som måste uppfyllas. De företag som inte uppfyller kraven utesluts.

Kvalificeringen baserar sig på ekonomisk och teknisk förmåga samt kapacitet.

Upphandlingsenhetens bedömning i ärendet

Då inget anbud för gruppen Mejerivaror kvalificerat sig kommer en förnyad upphandling att genomföras för denna grupp. Behovet av upphandling av Malt- och läskedrycker kommer att omprövas.

Efter prövning av de kvalificerade företagen har följande framkommit:

Som entreprenör för:

Specerier och konserver föreslås Servera

Färska grönsaker, rotfrukter, pot & frukt föreslås Centrala Partihallarna

Färska kött- och charkprodukter Servera

Matfett, ost och ägg Servera

Djupfryst - grönsaker, potatis Servera

Djupfryst - kött, kött-, grönsaks-, äggprod Servera

Djupfryst – fisk Servera

Djupfryst – bröd Servera

Djupfryst - bär, frukt Servera

Glass Servera

Färskt bröd och konditorivaror Nynäsbageriet

Färsk fisk Br. Hansson

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet förslås besluta i enlighet med upphandlingsenhetens förslag.