Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2007-11-21

Sammanträde 2007-11-21

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§122 Kommunens säkerhetsarbete, utryckningar och åtgärder för perioden den 9 oktober till och med den 2 november 2007

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. Säkerhets- och beredskapsenheten får i uppdrag att fortlöpande redovisa brotts- och klotterstatistiken för berörda nämnder, styrelser och övriga ideella organisationer.

  2. Säkerhets- och beredskapsenheten får i uppdrag att fortlöpande redovisa brotts- och klotterstatistik samt planerade och genomförda åtgärder för kommunstyrelseutskottet.

Beskrivning av ärendet

För att kunna kartlägga allt klotter i kommunen har vi sammanställt all inrapporterat klotter från och med april i år fram tills nu. Med hjälp av mät/karta har vi lagt in all den informationen i en GIS-karta (Geografiskt Informations System).

GIS-kartan ska fungera som så att man märker ut olika färger för hur många gånger det har skett klotter på en och samma plats och kartan ska uppdateras kontinuerligt varje månad. GIS-kartan ska vara lätt att överblicka och man ska kunna ta fram information om vilka fastigheter som utsatts mest och vilka datum det har skett. Det går även att ta fram information om hur mycket klotter som förekommit på kommunens fastigheter under en månad, tvåmånadsperiod eller kvartalsvis. Med hjälp av GIS-kartan får man en helhetsbild av klottret i Tyresö och en vägledning om vart man ska lägga resurser mot klottret.

Ny brottsstatistik har sammanställts av polisens nya brottsstatistiker och BRÅ. Där kan man se att det skett en ökning med 11 % av alla brott i Tyresö sedan förra året samma period. Med den nya brottsstatistiken har vi möjlighet att bryta ner statistiken på gatunivå och dessutom få en uppdaterad brottsstatistik varje vecka. Den nya brottsstatistiken är lätt att överblicka och kan ge ett bra underlag för hur handlingsplaner ska läggas upp och hjälpa oss i vårat samarbete med polisen i ett brottsförebyggande syfte. Med brottsstatistiken som en grund har vi kunnat arbeta fram en förstärkt fältverksamhet, Vuxna Bryr Sig, som ska röra sig i områdena Alléplan och Tyresö Strand. Där kan vi se att brottsanmälningarna har ökat, i alla brottskategorier.

Säkerhets- och beredskapsenhetens bedömning

Med hjälp av GIS-kartan med klotter och polisens statistik på ett effektivt sätt gå in med nödvändigs åtgärder för att bryta trenden när det gäller klotter och olika typer av brott. Ett bra exempel är den förstärkta fältverksamhet, Vuxna Bryr Sig, som ska röra sig i områdena Alléplan och Tyresö Strand. Den huvudsakliga uppgiften är att få bukt med ungdomsfylleriet.

Ordförandeutlåtande

Jag är nöjd med att vi nu fått ett verktyg för att bättre händelseutvecklingen. Den kommer att ligga till grund för handlingsplaner som syftar till aktiva åtgärder.

Det är också viktigt att alla berörda instanser fortlöpande får del av brotts- och klotterstatistiken.

Mot denna bakgrund föreslås kommunstyrelseutskottet besluta uppdra åt säkerhets- och beredskapsenheten att fortlöpande redovisa statistiken för berörda nämnder och styrelser och övriga instanser. Vidare föreslås att kommunstyrelseutskottet får en fortlöpande redovisning av brotts- och klotterstatistik samt planerade och genomförda åtgärder.

_____

§123 Redovisning från övningen Finn den 16 oktober 2007

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Övningen Finn som genomfördes den 16 oktober 2007. Syftet med övningen var att testa kommunens krisledningsorganisation mot bakgrund av ett i förväg känt scenario. Avsikten är att förbättra kommunens förmåga att hantera en kris vid en extraordinär händelse.

Länsstyrelsens sammanfattning

Tyresö kommun har en tydlig organisation för krisledning och det är många aktörer som är involverade. Det finns ett stort intresse för krishanteringsfrågor hos både politiker och tjänstemän vilket är glädjande. Övningen var mycket välorganiserad och förberedd vilket gjorde att det gick att komma igång med arbetet snabbt och effektivt. Det var ett intresserat gäng som övade med inlevelse och glädje (aktbilaga).

Säkerhets- och beredskapsenhetens bedömning

Säkerhets- och beredskapschef Peter Holck har i en rapport gjort en egen bedömning av övningen Finn (aktbilaga).

Sammanfattning av de delar som berör kommunstyrelseutskottet

– Planer som vi enligt lag är skyldiga att upprätta behöver uppdateras eller i vissa fall produceras. Revidering bör genomföras en gång per år av respektive förvaltning. Lämpligen bör revideringen läggas i förvaltningens årscykel för att inte glömmas bort.

– Reservledningsplats vid krisledning behöver utrustas med vissa installationer.

– Färdiga underlag på GIS-kartor med reservkraft etc inlagt ska skapas.

– Vikten av att det ska finnas värmestugor i alla kommundelar framkom tydligt under övningen. Målet är att det ska avsättas medel till en värmestuga i Breviks skola i budget 2009. Värmestugorna kan även utvecklas för att kunna ge enkel sjukvård och kurativt stöd. Avtal måste upprättas med de privata aktörer som driver enheter som är en del av kommunens krisberedskap.

– Sätts det in ett reservkraftverk i skolan på Brevikshalvön behöver vi reglera ansvaret för denna värmestuga i ett avtal med Pysslingen. Vi kan också i framtiden ställa krav på aktörer som vill sköta äldreomsorgen när det gäller reservkraft och brandskydd.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

§124 Utbyte av låssystem på Hanvikens skola

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har ett antal enheter med låssystem som behöver bytas ut på grund av slitage. Utbyte till system av samma typ som sitter i fastigheterna för närvarande blir dyrt och kostsamt att underhålla. Passersystem är inget alternativ till nycklar utan ett komplement till ett befintligt låssystem.

Det nya låssystemet i Hanvikens skola är ett försök att skapa ett låssystem som sedan kan appliceras på andra enheter.

Hanvikens skola valdes eftersom skolan hade ett av kommunens äldsta nyckelsystem och dessutom hade en skolledning som var intresserad av att prova nya lösningar för tillträde till lokalerna.

Säkerhet

Inbrottsskyddet har ökats väsentligt. Systemet gör det också möjligt att skriva ut loggar på vem som passerat en dörr i ytterskalet vid behov. Borttappade eller stulna nycklar kan spärras (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§125 Redovisning av pågående arbete med avfallsplan (dagslägesrapport)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Va- och renhållningschef Bertil Eriksson redovisar ärendet på sammanträdet.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§126 Redovisning av pågående arbete med grönplan (dagslägesrapport)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunen har delats in i tio delområden. Det finns en karta per område med tillhörande åtgärdslista.

Kommunekolog Göran Eriksson lämnar en mutlig redovisning av ärendet.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§127 Budgetuppföljning för tekniska kontoret under perioden januari – oktober 2007

Förslag till

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av ärendet sker på sammanträdet.

Fastighet

Överskottet i perioden beror på en eftersläpning av det periodiska underhållet. Flera underhållsåtgärder pågår, vilket innebär att överskottet kommer att upparbetas till årets slut. De extra anslagen på 8,2 mnkr för 2007 är fördelade och påbörjade enligt följande: skolor 4,4 mnkr, förskolor 2,2 mnkr och gymnasiet 1,3 mnkr. Resterande 0,3 mnkr är hittills inte fördelade på barn- och utbildningsförvaltningen.

Kommentar: Budgetomslutningen kommer att öka med 1 390 tkr då förskolan Jollen, inhyrd i Masten samt att ett nytt gruppboende på Sjöhagsvägen tillkommit.

Väghållning

Väghållningsverksamheten redovisar ett överskott för perioden på ca 0,6 mnkr.

Kommentar: Inga förändringar jämfört med budget har prognostiserats.

Park

Parkverksamheten redovisar ett överskott för perioden. Arbete med att åtgärda besiktningsanmärkningar på lekplatser pågår.

Kommentar: Inga förändringar jämfört med budget har prognostiserats

Idrott och friluft

Verksamheten för idrott och friluft visar ett överskott om 1,3 mnkr.

Kommentar: Alby friluftsgård samt friluftsbaden beräknas gå med ett mindre underskott. Totalt sett beräknas hela enheten gå med ett litet överskott på grund av överskott i de övriga verksamheterna.

Sidoordnad verksamhet

Verksamheten visar ett underskott i perioden på grund av eftersläpande fakturering.

Exploatering

Exploateringsverksamheten visar ett överskott för perioden. Det beror bland annat på lägre kapitaltjänstkostnader än beräknat då projekten förskjutits i tid varför slutredovisning ej gjorts enligt budget.

Kommentar: Ingen förändring i prognosen redovisas för året.

Hållbar utveckling

Vatten och avlopp

VA-verksamheten visar ett förbättrat totalutfall under perioden främst beroende på tillfälligt ökade intäkter från exploateringsområden. Kostnader för maskinentreprenader samt rening av avloppsvatten är fortsatt höga samtidigt som intäkterna från renvattenförsäljning ökar delvis till följd av höjda brukningsavgifter.

Kommentar: Kostnaderna för inköp av renvatten samt behandling av spillvatten hos Stockholm Vatten AB motsvarar ca 35 % av VA-verkets totala kostnader. Det ingående överskottet i VA-verket kommer att förbättras i slutet av året på grund av anslutningsavgifterna för nyexploatering vid Siklöjevägen.

Renhållning

Verksamheten visar ett resultat där intäkter för visst avfall ännu inte är bokförda och intäkter ökat för metallskrot på grund av högre marknadspris vilket innebär ett något positivt resultat för perioden.

Kommentar: Kostnaderna för behandling av hushållsavfall har främst ökat som följd av föreliggande förbränningsskatt på avfall vilket drabbar Tyresös abonnenter genom ett genomsnittligt påslag om drygt 16 % i kommande avfallstaxa för 2008. Förbränningsskatten inträdde den 1 juli 2006 som renhållningsverksamhetens ingående balans delvis klarade att bära under verksamhetsåret 2006 och del av 2007 utan påverkan på abonnentkostnaderna. Ny renhållningsentreprenad och avtal för behandling av hushållsavtal som upphandlades för ikraftträdande i oktober 2006 har gradvis också återspeglats i ökade kostnader som tekniska kontoret så långt möjligt burit inom befintliga kostnadsramar. Dessa tillkommande ekonomiska belastningar har dock slutligen krävt höjningar av avfallstaxorna inför 2008 för att åter uppnå balanserat resultat för renhållningsverksamheten.

Centralköket

Perioden visar ett mindre överskott på 97 tkr vilket kan förklaras med minskade personalkostnader, en långtidssjukskriven.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§128 PIA (Produkter I Arbete)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Arbetet med Nytorpsvägen löper på enligt plan.

Fasanvägen har blivit en ”smitväg”. Därför har den försett med fyra ”gupp”.

Arbetet med ishallen i Trollbäcken går utmärkt.

Tjärnstigen etapp I är klar. Färdigställandet av etapp II har försenats och beräknas vara klar månadsskiftet februari – mars 2008.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____

§129 Sammanträdesplan för år 2008

Tekniska utskottets beslut

1. Föreliggande förslag till sammanträdesplan för 2008 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Sekreteraren i kommunstyrelseutskottet, planberedningen och miljö- och byggnadsnämnden har upprättat följande förslag till sammanträdesplan för år 2008. Såväl beredningarna som sammanträdena är förlagda till onsdagar.

Kommunstyrelseutskottet har sitt sammanträde en vecka innan kommunstyrelsen.

Ordförandeberedning (08.15)

Sammanträde (08.15)

9 jan

23 jan

6 feb

20 feb

5 mars

18 mars

9 apr

23 apr

7 maj

21 maj

28 maj

11 juni

6 aug

20 aug

10 sept

24 sept

8 okt

22 okt

5 nov

19 nov

26 nov

10 dec

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås godkänna föreliggande förslag till sammanträdesplan för 2008.

_____

§130 Redovisning av pågående folkhälsoarbete

Ärendet utgår. Kommer att behandlas på ett kommande sammanträde.

_____

§131 Beslut fattade enligt delegationsordning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade av Sandra Sasu

  1. Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 175/2007-193/2007

  2. Lokal trafikföreskrift om FÖRBUD ATT PARKERA FORDON på Klockvägen. Inom en sträcka som börjar 20 meter från Vendelsövägen, och avslutas 40 nord-östligt vid infarten till Klockvägen 4, får fordon inte parkeras.

  3. Lokal trafikföreskrift om BEGRÄNSAD HASTIGHET 30 KM/TIM på Nytorpsvägen mellan 20 meter öster om Rödhakevägen och 160 meter väster om Rödhakevägen.

  4. Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats på NYTORPSVÄGEN vid nummer 29 och 32.

  5. Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats i korsningen Nytorpsvägen - Rödhakevägen.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____

§132 Redovisning från konferensen trafik, teknik och byggande

Tekniska utskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Mats Larsson (fp) och Martin Huusmann (m) har deltagit i SKL:s konferens om trafik, teknik och byggande på Stora Brännbol i Sigtuna den 6 och 7 november.

Mats Larsson och Martin Huusmann lämnar en muntlig rapport om vad som framkommit under konferensen.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.