Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2007-12-12

Sammanträde 2007-12-12

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§133 Kommunens säkerhetsarbete, utryckningar och åtgärder för perioden den 2 november till och med den 29 november 2007

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Klotter (14 anmälda) och glaskross (16 anmälda) är mest frekvent.

Säkerhets- och beredskapsenhetens bedömning

Arbetet med tidigare föreslagna åtgärder fortsätter.

En sammanställning av föreslagna åtgärder och skade- och tillbudsrapporteringen från 2007 redovisas i januari för utskottet.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§134 Inbjudan från Räddningsverket onsdagen den 19 december 2007, redovisning av utförd översvämningskartering

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Martin Huusmann utses att närvara under redovisningen av den utförda översvämningskarteringen.

Beskrivning av ärendet

Räddningsverket har färdigställt översvämningskarteringarna för Oxundaån, Tyresån och Norrtäljeån och inbjuder berörda målgrupper för information och överlämning av karteringarna.

Datum: onsdagen den 19 december 2007.

Tid: 13.00 -- 16 ca

Plats: Murgrönan, Hantverkargatan 29, Stockholm

Dagordning:

– Introduktion - varför karteringar tas fram och Räddningsverkets övriga arbete med naturolyckor, bl.a. stabilitetskarteringarna och statsbidragen.

– Teknisk redovisning från Räddningsverkets konsult om de karterade vattendragen.

– GIS-visning av de karterade områdena.

– Samt efterföljande diskussion.

Exempel på målgrupper:

Olika förvaltningar inom kommunerna – till exempel räddningstjänst, plan-, miljö- och hälsoskyddskontoret, samt förtroendevalda.

Länsstyrelsens plan-, miljö-, räddningsfunktioner.

Vägverket

Banverket

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet förslås besluta att Martin Huusmann ska närvara vid redovisningen.

_____

§135 Redovisning av pågående arbete med framtagning av riktlinjer för dagvatten

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Va- och renhållningschef Bertil Eriksson lämnar en redovisning av pågående arbete med riktlinjer för dagvatten.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§136 Säkra skolvägar

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Trafikingenjör Sandra Sasu lämnar en delredovisning av projektet säkra skolvägar.

Slutrapport beräknas vara färdig i början på nästa år.

Ordförandeutlåtande

Det är viktigt att rapporten med förslaget till åtgärder ingår som en naturlig del i det kommande budgetarbetet,

Innan rapporten överlämnas till kommunstyrelsen ska den behandlas av kommunstyrelseutskottet. Därmed föreslår jag att kommunstyrelseutskottet besluta notera delredovisningen av projektet säkra skolvägar.

_____

§137 Budgetuppföljning för tekniska kontoret under perioden januari – november 2007

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av ärendet sker på sammanträdet.

Fastighet

Överskottet i perioden beror på en eftersläpning av det periodiska underhållet. Flera underhållsåtgärder pågår, vilket innebär att överskottet kommer att upparbetas till årets slut. De extra anslagen på 8,2 mnkr för 2007 är fördelade och påbörjade enligt följande: skolor 4,4 mnkr, förskolor 2,2 mnkr och gymnasiet 1,3 mnkr. Resterande 0,3 mnkr är hittills inte fördelade på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Kommentar: Budgetomslutningen kommer att öka med 1 390 tkr då förskolan Jollen, inhyrd i Masten samt att ett nytt gruppboende på Sjöhagsvägen tillkommit.

Väghållning, park, idrott och friluft

Väghållningsverksamheten redovisar ett överskott för perioden på ca 1,6 mnkr.

Kommentar: Inga förändringar jämfört med budget har prognostiserats.

Park

Parkverksamheten redovisar ett överskott för perioden. Arbete med att åtgärda besiktningsanmärkningar på lekplatser pågår.

Kommentar: Inga förändringar jämfört med budget har prognostiserats.

Idrott och friluft

Verksamheten för idrott och friluft visar ett överskott om 1,1 mnkr.

Kommentar: Anledningen till överskottet beror främst på en vakantsatt tjänst på Bollmoravallen och att budgeterade, men inte nyttjade, underhålls- och kapitaltjänstkostnader för investeringar som inte färdigställts under året. Alby kommer att gå med ett mindre underskott.

Sidoordnad verksamhet

Verksamheten visar ett överskott i perioden.

Kommentar: Verksamheten kommer inte att visa några större avvikelser gentemot budget

Exploatering

Exploateringsverksamheten visar ett överskott för perioden. Det beror bland annat på lägre kapitaltjänstkostnader än beräknat då projekten förskjutits i tid varför slutredovisning inte gjorts enligt budget.

Kommentar: Ingen förändring i prognosen redovisas för året.

Folkhälsa och hållbar utveckling

Verksamheten visar ett mindre överskott för perioden. Projektet för överviktiga och feta barn och ungdomar, "Väx i din vikt", drivs i samverkan mellan kommunen, Stockholms läns landsting och Korpen Tyresö.

Vatten och avlopp

VA-verksamheten visar fortfarande ett förbättrat totalutfall under perioden främst beroende på tillfälligt ökade intäkter från exploateringsområden under 2007. Kostnader för maskinentreprenader samt rening av avloppsvatten är fortsatt höga samtidigt som intäkterna från renvattenförsäljningen ökar delvis till följd av höjda brukningsavgifter.

Kommentar: Kostnaderna för inköp av renvatten samt behandling av spillvatten hos Stockholm Vatten AB motsvarar ca 35 % av VA-verkets totala kostnader. Det föreliggande överskottet i VA-verket baseras fortsatt på ökade anslutningsavgifter för nyexploatering

Renhållning

Verksamheten visar ett resultat där kostnader för visst avfall och nyinköp av viss utrustning ännu inte är bokförda och intäkter ökat för metallskrot på grund av högre marknadspris vilket innebär ett positivt resultat för perioden.

Kommentar: Resultatet på årsbasis bedöms kunna visa ett något positivt utfall, främst beroende på ökade intäkter för metallskrot.

Centralköket

Perioden visar ett mindre överskott på 233 tkr vilket kan förklaras med minskade personalkostnader på grund av en långtidssjukskriven.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§138 PIA (Produkter I Arbete)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Exempel på ärenden som kommer att redovisas är:

Gymnasiets bygghall är slutbesiktigad och klar.

Paviljongerna är på plats vid Hästhagen.

Omläggningen av trafiksignaler i korsningen Bollmoravägen – Myggdalsvägen är klar till onsdagen den 19 december 2007-12-14.

I rapporten ”Är skolvägarna säkrade när man bygger nya bostadsområden?” återfinns en redovisning av Trädgårdsstaden i Tyresö strand. Omdömet är att området håller nollvisionstandard och får betyget godkänt (aktbilaga).

Ishallen vid Trollbäckens idrottsplats är igång. Invigning av den ”nya” Trollbäckens idrottsplats kommer att ske under hösten 2008.

Projektering av Brakmarsvägen löper på. Bland annat kommer en ny bro att anläggas vid Uddby kraftverk. Efter ombyggnaden av vägen kommer SL att köra ut till Raksta.

Ombyggnaden av Nytorpsvägen beräknas vara klar till september 2008. Vägen kommer att beläggas med så kallad tyst asfalt.

Sjömärket till nästa cirkulationsplats som är inlämnat för blästring.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____

§139 Redovisning av pågående folkhälsoarbete

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Ärendet utgick vid föregående sammanträde.

Samordnaren för folkhälsa och hållbar utveckling Mette Kjörstad Böstrup redovisar pågående arbete med projektet Väx i Din Vikt. Det är riktat till barn och ungdomar med övervikt eller fetma. Projektet drivs i samverkan mellan Stockholms läns landsting, Tyresö kommun och Tyresö Korpen.

I dagsläget är den fortsatta finansieringen av projektet osäker.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.