Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2008-01-23

Sammanträde 2008-01-23

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§1 Kommunens säkerhetsarbete, utryckningar och åtgärder i Tyresö under 2007

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av händelser

Under året har följande förslag till åtgärder framförts från säkerhetsenheten på grund av den statistik som tas fram om skador och tillbud. Detta är de åtgärder som genomförts under år 2007.

· Handlingsplanen mot skadegörelse och klotter har setts över.

· Trygghetsvandringar har genomförts under året på Granängsringen, Strandskolan, Tyresö skola och Stimmets skola.

· En allmän översyn av rutiner för hantering av avbrotts- och inbrottslarm samt dess funktion och duglighet har beställts för att göra det möjligt för väktarna att hitta plats i byggnad där felet utlösts.

· Översyn av larminstruktioner för personalen på objekten föreslogs Och detta kommer att tas med säkerhetsombuden.

· Månatliga möten där representanter från väktarbolag, säkerhetsenheten och vald enhet träffas förslogs. Första mötet var på Nyboda skola.

· Tekniska kontoret tar fram en plan för ett antal enheter med mycket glaskross där skadade fönster ersätts ned okrossbara glas.

· Fortsatt investering av kameraövervakning på utsatta fastigheter

· Barn- och utbildningsförvaltningen ser över rutiner vid stängning av skollokaler.

· Prioriterat rondering med väktare, både invändigt och utvändigt, på skolor i utsatta områden.

· Projekt har startats för att utveckla kameraövervakningen på kommunens fastigheter. Ansvarig tekniska kontoret i samarbete med säkerhetsenheten.

För att minska skador och tillbud har även andra åtgärder utförts.

· Utvecklat och förankrat en ny säkerhetsorganisation med säkerhetshandläggare och säkerhetsombud

· Utbyte och förändring av låssystem samt tillgänglighet på Hanvikens skola

· Förändring av rutiner för väktarnas rondering

· Inköp och implementering av program för systematiskt brandskyddsarbete samt skade- och tillbudsrapportering

· Vattentornet förklarats som skyddsobjekt och försetts med kameror och skalskydd

· Passersystemet och tillgängligheten till kommunhuset har bytts ut och tillgängligheten setts över.

Tillbud och skador 2007

Objekt

Totalt

Kumla

138

Nyboda

97

Tyresö Gymn.

88

Tyresö skola

80

Forellskolan

72

Njupkärr

65

Stimmet

62

Strandskolan

60

Hanviken

53

Dalskolan

46

Bergfoten

37

Kulturskolan

29

Krusboda

28

Fornudden

27

Sofieberg

22

Fårdala

21

Antal av händelser

Händelse

Totalt

Glaskross

227

Klotter

132

Personskada

128

Skadegörelse

45

Tillsyn

37

Öppet fönster

29

Rond

26

Yttre koll

25

Inbrott

17

Brand

16

Öppen dörr

15

Stök

14

Hot

12

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§2 Upphandling av grus och krossprodukter samt sandningssand

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. Anbudsgivare Skanska Sverige AB antas som leverantörer under avtalstiden den 1 april 2008 till och med den 31 mars 2010 med möjlighet till ett års förlängning

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Upphandlingen omfattar kommunens behov av grus och krossprodukter samt sandningssand för perioden den 1 april 2008 till och med den 31 mars 2010. Avtalet kan förlängas ytterligare ett år.

Utvärdering av anbuden

Den som lämnat lägst pris utifrån givna kvantiteter och leverans till angiven leveransadress vinner anbudstävlan. Utvärdering sker genom att bilagorna 1 och 2 sammanräknas där sammanräknat lägst pris vinner. Utvärderingen av bilaga 3 sandningsand utvärderas separat och lägst pris vinner.

Anbudsöppningen skedde den 13 december 2007.

Tre anbud har inkommit. Av dess är det företag som inte klarade kvalificeringskraven.

Utvärderarnas förslag till kommunstyrelseutskottet

Upphandlingsenheten och utvärderingsgruppen att föreslår följande anbudsgivare som leverantörer under avtalstiden: 2008-04-01 – 2011-03-30 med möjlighet till ett års förlängning:

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar anta Skanska Sverige AB som leverantörer under avtalstiden den 1 april 2008 till och med den 31 mars 2010 med möjlighet till ett års förlängning. Paragrafen ska förklaras omedelbart justerad.

_____

§3 Trafikreglerande åtgärder inom västra Farmarstigen

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. 30-zon för området västra Farmarstigen införs.

  2. Parkeringsförbud på vändplan inom området västra Farmarstigen införas.

  3. Beslutet träder omedelbart i kraft då uppskyltningen är utförd.

Beskrivning av ärendet

Styrelsen för Ranunkelns samfällighet har i skrivelse daterad den 30 november 2007 ansökt om en sänkning av hastigheten med mera för hela området.

De åtgärder styrelsen önskar diskutera inom ramen för trafikplanering inom området är:

- Hastighetsbegränsning till högst 30 km i timmen.

- Parkeringsförbud på Ranunkelgränd.

- Parkeringsförbud på vändplanen.

- Möjlighet till markering av gångväg.

- Inrättande av fasta vägbulor i början av Ranunkelgränd.

Av skrivelse framgår vidare att rektorn för Bergfotens skola stöder förslaget om hastighetsbegränsning och parkeringsförbud på vändplanen.

Tekniska kontorets bedömning

Efter diskussion med representanter från Ranunkelgränds samfällighets styrelse har följande åtgärder bedömts lämpliga att genomföra:

- Hastighetsbegränsning till 30 km i timmen för hela området.

- Parkeringsförbud på vändplan.

Ordförandeutlåtande

Västra Farmarstigen är ett väl samlat område med en infartsväg vilket medför att det är väl lämpat som en 30-zon. Jag delar tekniska kontorets bedömning att hastigheten för området bör begränsas till högst 30 km i timmen. Med hänsyn till att Bergfotens skola drabbats av problem med bilar som parkerat på vändplan är det lämpligt med ett parkeringsförbud.

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta om att införa en 30-zon för området västra Farmarstigen och parkeringsförbud på vändplan.

_____

§4 Nya hastighetsgränser för vägar

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Trafikingenjör Sandra Sasu lämnar en muntlig redovisning av de nya hastighetsgränser som får införas på vägar inom kommunen.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet noterar redovisningen

_____

§5 Energirådgivning inom Tyresö kommun

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärende

Landets kommunala energirådgivare svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmningssystem, fjärrvärme, biobränslen, energikostnader, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat. Energirådgivningen vänder sig till allmänheten, småföretag och organisationer.

Energirådgivningen sker i samverkan mellan kommunerna Haninge, Huddinge, Salem och Tyresö. Huddinge har tagit på sig arbetsgivaransvaret för energirådgivarna.

För att fortsätta energirådgivningen inom Tyresö kommun måste ett nytt avtal tecknas för perioden 2008 – 2010. Det är ett beslut som kommer att behandlas av kommunstyrelsen.

Va- och renhållningschefen Bertil Eriksson lämnar en muntlig redovisning i ärendet.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§6 Bokslut för tekniska kontoret år 2007

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Lokalförsörjning

Kommentar till periodutfall: Drift och underhållsbudgeten är upparbetad, inklusive de extra anslagen på 8 200 tkr för tidigareläggning av eftersatt underhåll och ljuddämpande åtgärder på skolor, förskolor och gymnasiet.

Kommentar till årsprognos: Budgetomslutningen ökade med 1 390 tkr då förskolan Jollen, inhyrd i Masten samt att ett nytt gruppboende på Sjöhagsvägen tillkommit.

Väghållning

Kommentar till periodutfall: Väghållningsverksamheten redovisar ett överskott för perioden på ca 1,1 mnkr.

Kommentar till årsprognos: Årets överskott beror i första hand på att mindre mängd dikningsarbete utförts samt den milda vintern.

Park

Kommentar till periodutfall: Parkverksamheten redovisar ett överskott för perioden.

Kommentar till årsprognos: Inga förändringar jämfört med budget har prognostiserats.

Idrott och friluft

Kommentar till periodutfall: Verksamheten för idrott och friluft visar ett överskott om 0,6 mnkr.

Kommentar till årsprognos: Anledningen till överskottet beror främst på en vakantsatt tjänst på Bollmoravallen och att budgeterade, men ej nyttjade, underhålls- och kapitaltjänstkostnader för investeringar som inte färdigställts under året. Alby kommer att gå med ett mindre underskott.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott: Återhållsamhet när det gäller ovanstående kommentarer för Alby. I övrigt inga planerade åtgärder.

Sidoordnad verksamhet

Kommentar till periodutfall: Verksamheten visar ett överskott i perioden.

Kommentar till årsprognos: Verksamheten kommer inte att visa några större avvikelser gentemot budget

Notering: I och med en kreditfaktura för gångbron i Farmarstigen har det blivit en diff på momsen. 157,3 tkr ska bokas från den sidoordnade verksamheten till momskontot. Det gör att denna verksamhet kommer att sluta med ett överskott på ca 110 tkr. Bokningen görs eventuellt tisdag eller onsdag v 4.

Exploatering

Kommentar till periodutfall: Exploateringsverksamheten visar ett överskott för perioden. Det beror bland annat på lägre kapitaltjänstkostnader än beräknat då projekten förskjutits i tid varför slutredovisning ej gjorts enligt budget.

Kommentar till årsprognos: Ingen förändring i prognosen redovisas för året.

Folkhälsa och hållbar utveckling

Kommentar till periodutfall: Verksamheten visar ett mindre överskott för perioden. Projektet för överviktiga och feta barn och ungdomar, "Väx i din vikt", drivs i samverkan mellan kommunen, Stockholms läns landsting och Korpen Tyresö.

VA-verket

Kommentar till periodutfall: VA-verksamheten visar fortfarande ett förbättrat totalutfall under perioden främst beroende på tillfälligt ökade intäkter från exploateringsområden under 2007. Kostnader för maskinentreprenader samt rening av avloppsvatten är fortsatt höga samtidigt som intäkterna från renvattenförsäljning ökar delvis till följd av höjda brukningsavgifter.

Kommentar till årsprognos: VA-verksamheten visar ett positivt totalutfall under året främst beroende på tillfälligt ökade intäkter från exploateringsområden. Detta balanserar upp ett annars samlat underskott på grund av att kostnader för maskinentreprenader samt rening av avloppsvatten är fortsatt höga. Personalkostnaderna inom VA-verksamheten har ökat under året till följd av lönerevision 2007, rekryteringskostnader samt på grund av viss omfördelning av personal inom tekniska kontoret till följd av omorganisation 2006-2007. Samtidigt har intäkterna från renvattenförsäljning ökat under andra halvåret främst till följd av höjda brukningsavgifter genom antagande av ny VA-taxa 1 juli 2007.

Renhållning

Kommentar till periodutfall: Verksamheten visar ett förbättrat totalutfall under perioden främst beroende på fortsatt ökade intäkter från försäljning av metallskrot från kretsloppscentralen.

Kommentar till årsprognos: Renhållningsverksamheten visar ett slutligt, positivt utfall under året främst beroende på kraftigt ökade intäkter från försäljning av metallskrot från kretsloppscentralen samt att vissa intäkter från grovavfall som nu bokförts på driftåret vilket inte skedde år 2006. Dessa intäkter inverkar positivt på årets balans med 350 tkr. Som helhet har kostnaderna för kretsloppscentralen ökat under året till följd av ett större besöksantal, nu drygt 73 600, (+ 7,4%) vilket också genererat en total ökning av avfallsmängderna till centralen med ca 5 %. Högkonjunkturens genomslag visar sig också i kraftigt ökade entreprenadindex samt att mängderna elektronik- och träavfall ökat markant.

Centralkök

Kommentar till periodutfall: Perioden visar ett underskott på 155 tkr vilket kan förklaras med minskade intäkter från externa kunder.

Kommentar till årsprognos:

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§7 PIA (Produkter I Arbete)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Inom kort kommer de nya renhållnings- och VA-taxa att delas ut till alla abonnenter. VA-taxan innehåller några korta räkneexempel för att kunna räkna fram anslutningsavgiften,

Avtal om att finansiera vägverkets arbete med att ta fram en arbetsplan för Skrubba Malmväg har träffats mellan Stockholm, Nacka och Tyresö. Arbetsplan bör vara klar under hösten 2008. Den nya korsning vara klar någon gång under åren 2011 – 20012.

Projektet Vem Bryr Sig drar igång på nytt. Bland annat kommer företag att köpa papperskorgar för 2 500 kronor med företagets reklam. Kommunen svarar för tömningen. Sex plexiglas lådor kommer att ställas på skolor för att samla in skräp. Under sommaren är de tänkta att placera vid exempelvis större busstationer.

Passerkort till kretsloppscentralen är på gång.

Avfallsplanen kommer att samrådas med de större fastighetsägarna i Tyresö. Troligen kommer den behandlas av kommunfullmäktige i mars.

En arbetsgrupp har tillsatts för att studera översvämningsriskerna i Tyresö. Meteorolog Lage Larsson har knutits till gruppen.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§8 Meddelanden med mera

- Svinnet på skolmat mat kommer på nytt att mätas veckorna 15 och 16. Eventuellt ska några näringsanalyser göras på maten.

- VAS-Rådet 2008 har en konferens den 14 februari 2008. VAS-Rådet är det forum där det regionala samarbetet diskuteras och förankras.

- Illustrationsplan för Strandängarna

_____

§9 Information om beslut fattade på delegation

Geoteknisk undersökning för utbyggnad av vägar och va-ledningar inom Varvsvägens och Sjöbackens detaljplaner.

Entreprenör SWECO VBB. Kostnad 447 000 kronor

Upprustning av markanläggning vid Fornuddens fotbollsplan.

Entreprenör LF Markconsult AB. Kostnad 834 000 kronor

Utredning av busstrafik på Skälsätravägen – Långsjövägen.

Entreprenör WSP Samhällsbyggnad. Kostnad Rörligt arvode med en budget av 50 000 kronor

_____

§10 Serveringstillstånd för alkoholdrycker på Chateau Moreau, Vendelsövägen 62, 135 53 Tyresö

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Chateau Moreau Handelsbolag beviljas utökad serveringstid till klockan 01.00 alla dagar i veckan på inneserveringen. Chateau Moreau beviljas vidare ett årligt tillstånd, mellan 1 april och 31 oktober, att servera alla slag av alkoholdrycker på uteserveringen, med serveringstiderna mellan klockan 11.00-22.00. Tillståndet gäller tills vidare.

Beskrivning av ärendet

Chateau Moreau HB, Vendelsövägen 62, 135 53 Tyresö har ansökt om tillstånd att få servera alkoholdrycker till allmänheten med serveringstiderna 11.00-01.00.

Deras nuvarande serveringstid är mellan klockan 11.00-22.00.

Enligt alkohollagen är normtiden för tillåten serveringstid mellan klockan 11.00-01.00. För att frångå normtiden krävs särskilda skäl, vilka inte framkommit i utredningen. Ansökan bör därför beviljas.

När det gäller tid för uteservering är kommunens policy att inte bevilja serveringstid efter klockan 22.00 i tättbebyggt område.

Ordförandeutlåtande

Med hänsyn till vad som redovisats får sökanden anses uppfylla kraven för beviljas tillstånd till klockan 01.00 på inneserveringen och till senast klockan 22.00 på uteserveringen.

_____

§11 Serveringstillstånd för alkoholdrycker på Liu Liu Restaurang (Nuvarande Koh Chang Thai)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Liu-Zhan Restaurang Handelsbolag beviljas tillstånd att servera vin, starköl och spritdrycker på Liu Liu Restaurang, Industrivägen 14, 135 40 Tyresö. Tillståndet gäller med serveringstiderna klockan 11.00-01.00 på inneserveringen och mellan klockan 11.00-22.00 på uteserveringen. Tillståndet gäller tills vidare.

Beskrivning av ärendet

Liu-Zhan Restaurang Handelsbolag har lämnat in en ansökan om serveringstillstånd för alkohol­drycker på Liu Liu Restaurang (nuvarande Koh Chang Thai) på Industri­vägen 14 i Tyresö.

Enligt alkohollagen ska följande vara uppfyllt för att en sökande ska få serveringstillstånd för alkoholdrycker:

Lämplighetsprövning av den som ansöker inklusive alla företrädare och ägare till ett eventuellt bolag (7 kap 7 § alkohollagen, AL). Sökandens personliga och ekonomiska förhållanden granskas.

Serveringsstället ska ha ett kök för allsidig matlagning och tillhandahålla lagad mat. Kommunen ska ha godkänt lokalen som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen (7 kap 8 § AL).

Om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt, får serveringstillstånd vägras även om ovannämnda krav är uppfyllda (7 kap 9 § AL)

För att bedöma tillståndsansökan har remisser sänts till polisen, miljö- och bygglovskontoret och skatteverket.

Av de handlingar som lämnats samt inkomna remissvar in får sökanden anses uppfylla lämplighetskravet i alkohollagen. När det gäller restauranglokalen har miljö- och bygglovskontoret besökt restaurangen i november och därefter beslutat om ett villkorat godkännande av livsmedelsanläggningen.

Ordförandeutlåtande

Med hänsyn till vad som redovisats får sökanden anses uppfylla kraven för beviljas tillstånd enligt ansökan.