Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2008-02-20

Sammanträde 2008-02-20

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§12 Kommunens säkerhetsarbete, utryckningar och åtgärder i Tyresö 1 januari- 5 februari 2008

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Under perioden har tre inbrott och tre inbrottsförsök ägt rum.

På Stimmets skola, Förskolan Loket och Kumla skola har man brutit sönder fönsterlister, krossat glas och tagit sig in men avbrutit.

På TYDA Industrivägen och Nyboda skola har man haft inbrott där man kommit över bland annat datorer och DVD-spelare med tillbehör.

På Njupkärrs skola har någon krossat ett fönster och tagit sig in på rektorsexpeditionen under dagtid. Inget blev stulet.

Säkerhets- och beredskapsenhetens förslag till åtgärd

Redovisningen noteras.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet noterar redovisningen.

_____

§13 Lägesrapport Marsh Plus

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Införandet av webbaserat system Marsh Plus för bland annat systematiskt brandskyddsarbete går enligt projektets tidplan.

En pilotgrupp bildades i september 2007 och har träffats tre gånger. Gruppen har bland annat arbetat fram checklistor med kontrollpunkter för arbetet med brandskyddet som fastighetsägare och verksamhetsutövare.

Pilotskolorna Hanvikens skola och Nyboda skola har testkört checklistorna skarpt och allt har fungerat perfekt.

En lista med kommunens fastigheter har lagts in i programmet och användare har knutits till olika behörigheter.

Kommunspecifika blanketter och dokument finns inlagt och även länkar till olika myndigheter.

Utbildning av användare kommer att starta i mitten av mars och pågå under våren. Utbildningen genomförs internt i samarbete med Södertörns brandförsvarsförbund.

Projektet bedöms fortsätta hålla fastställd tidplan.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet noterar redovisningen

_____

§14 Redovisning av förslag till brandskyddspolicy för Tyresö kommun

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Säkerhets- och beredskapsenheten har utarbetat ett förslag till övergripande brandskyddspolicy för Tyresö kommun.

Policyn kommer att ange mål och inriktning för det gemensamma systematiska brandskyddsarbetet för Tyresö kommun.

Detta ska syfta till att uppnå ett fullgott brandskydd på alla kommunala verksamheter samt att förebygga eller förhindra olyckor samt skador på människor, miljö och egendom.

En uppföljning av brandskyddsarbetet ska göras kontinuerligt på förvaltningsnivå.

Säkerhetssamordnare Maj Ingels lämnar en muntlig redovisning av förslaget till brandskyddspolicy för Tyresö kommun.

Säkerhets- och beredskapsenhetens förslag till åtgärder

Redovisningen noteras.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§15 Kommunens trafiksäkerhetsarbete, utökning av försöket med 30-zoner inom Fornudden och Persudde

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. Tekniska kontoret får i uppdrag vidta de åtgärder som fordras för att skapa en 30-zon inom Fornudden och Persudde.

  2. Södra delen av Kumla Allé från korsningen Sofiebergsvägen – Bränneribacken mot Kumla Herrgård ska ingå i 30-zonsförsöket för Fornudden och Persudde.

  3. Trafikundersökningar och mätningar inom området ska genomföras innan försöket ska påbörjas.

  4. En utvärdering av effekten på denna 30-zon ska göras efter ett år.

Beskrivning av ärendet

Trafiksäkerhetsanalysen som genomfördes 2003 har identifierat delar av blandtrafiknätet där de olika trafikslagen har motstridiga anspråk på framkomlighet och trafiksäkerhet. De trafikslag som ingår i studien är biltrafik, kollektivtrafik, utryckningstrafik, gångtrafik och cykeltrafik. I dokumentet pekades ett antal områden eller åtgärder ut som kommunen arbetar vidare med. En av dessa åtgärder är införandet av 30-zoner.

Det område som nu bedömts lämplig för utökningen av försöket med 30-zon är denna åtgärd är Fornudden och Persudde.

Fornudden och Persudde i Trollbäcken består mestadels av lokalvägar där oskyddade trafikanter blandas med fordon. På många av lokalvägarna finns inga gångbanor dessutom är vägarna är smala och krokiga och sikten är begränsad. Många barn rör sig på och kring vägarna.

Medelhastigheterna i bostadsområdena är oftast inte så höga, cirka 35 – 40 km/tim. Dock förekommer högre hastigheter ofta på morgnar och eftermiddagar då många rör sig på vägarna. De högsta hastighetera brukar uppmätas på nätterna.

Enligt nollvisionen bör hastigheten inte vara högre än 30 km/tim där oskyddade trafikanter och bilister blandas. De flesta gående (90 procent) överlever om de blir påkörda av en bil som kör i 30 km/tim.

I trafikförordningen står att fordonsförare har skyldighet att anpassa sin hastighet till omständigheter och speciellt ta hänsyn till barn och äldre. Tyvärr har fokus på denna fråga hamnat på hastighetsgränser istället för på kravet att anpassa sin hastighet. Detta leder till att många kommuner inför 30-zoner i sina bostadsområden.

Idag det pågår ett försök med 30-områden i Gimmersta och Sofieberg. Mätningar har visat en sänkning av medelhastigheten i dessa områden efter införandet av 30-zon. Utvärderingen är inte klar förrän till våren. Andra kommuners erfarenheter av 30-zoner visar att medelhastigheten sjunker mellan 3 – 5 km/tim vilket kan tyckas ganska lite men den sänkningen är gynnsam, dels händer färre olyckor och dels blir skadan lindrigare.

Tekniska utskottet antog den 3 februari 2004 ”Trafiknätsanalys för centrala Tyresö”. Det är en genomgripande analys av trafiksäkerhet och framkomlighet på det kommunala vägnätet. Trafiknätsanalysen är en viktig del i kommunens trafiksäkerhetsarbete och behandlar bland annat hastighet och trafiksäkerhet på vägnätet.

I analysen görs en indelning av kommunens vägnät i genomfartsväg, huvudväg, uppsamligsväg samt lokalväg. Alla vägar som är klassade som lokalvägar är indelade i 30-område som avgränsas av uppsamlingsvägar. Inom Fornudden och Persudde klassas Stamvägen, Fornuddsvägen, delar av Poppelvägen och Persuddevägen som uppsamlingsvägar. Övriga vägar är klassade som lokalvägar och ligger således i föreslagna 30-områden.

Ordförandeutlåtande

Trygga, Trivsamma Tyresö – allas vårt ansvar. Denna vision ska vara en inspirationskälla och ledstjärna för oss alla i allt vi gör. Enligt kommunens strategi- och budgetplan ska kommunen utföra en rad trygghets- och trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder som beskrivs i trafiknätsanalysen. Det innebär att vi nu tar itu med att leva upp till våra mål och löften som vi gett inför denna mandatperiod.

Jag vet att införande av 30-zoner kommer att framkalla både ris och ros. Men det är viktigt att vi tar vårt ansvar för att öka tryggheten för alla som befinner sig på våra vägar och gator. Att jag kallar detta ett försök är att vi måste ta reda på om effekterna av 30 begränsningen innan vi inför det permanent. Om försöket faller väl ut kommer försöket att permanentas. I annat fall måste 30-zons-försöket kompletteras med ytterligare åtgärder för att uppnå ställda mål.

Därmed föreslås att kommunstyrelseutskottet beslutar att införa en 30-zon inom Fornudden och Persudde. Även södra delen av Kumla Allé från korsningen Sofiebergsvägen – Bränneribacken mot Kumla Herrgård ska omfattas av försöket med 30-zoner.

_____

§16 Kommunens trafiksäkerhetsarbete, sänkning av hastighet utanför förskola på Skälsätravägen till 30 km/tim

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. En begränsning av hasigheten till 30 km/tim ska införas utanför förskolan Kattfoten, mellan Skälsätravägen 28 fram till Skälsätravägen 52.

  2. Beslutet träder i kraft när skyltning och övriga åtgärder genomförts.

Beskrivning av ärendet

På Skälsätravägen 40 öppnades förskolan Kattfoten i januari 2008.

Kommunen har anlagt trottoar på Skälsätravägen 1A till 29A.

För att förbättra säkerheten för barn och föräldrar som ska till förskolan föreslår Tekniska kontoret en sänkning av hastigheten till 30 km/tim från Skälsätravägen 28 fram till Skälsätravägen 52.

Ordförandeutlåtande

I det kommunala trafiksäkerhetsarbetet är kommunen av den bestämda uppfattningen att hastigheten på gatorna runt våra skolor och förskolor ska begränsas till 30 km/tim. Jag tycker att det därmed är en självklarhet att hastigheten utanför förskolan ska begränsas till 30 km/tim. Därför förslår jag att kommunstyrelseutskottet beslutar om att hastigheten utanför förskolan Kattfoten begränsas till 30 km/tim.

_____

§17 Kommunens trafiksäkerhetsarbete, sänkning av hastighet utanför skola, vårdhem, badhus och bostadsområde på Industrivägen

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. En begränsning av hasigheten till 30 km/tim ska införas på Industrivägen från korsningen med Björkbacksvägen och Industrivägen 12.

  2. Beslutet träder i kraft när skyltning och övriga åtgärder genomförts.

Beskrivning av ärendet

På Industrivägen från korsningen med Björkbacksvägen och Industrivägen 12 finns stort antal verksamheter och utfarter. Bland annat finns en skola, vårdhem, badhus och ett nybyggt bostadsområde. Alla dessa verksamheter genererar trafik av oskyddade trafikanter.

Tekniska kontoret föreslår en sänkning av hastigheten till 30 km/tim på den aktuella sträckan.

Ordförandeutlåtande

I enlighet med vår strävan att skapa en trafiksäker trafik inom kommunen delar jag tekniska kontorets uppfattning om denna lokala hastighetsbegränsning. Jag föreslår därför att kommunstyrelseutskottet beslutar i enlighet med tekniska kontorets förslag.

_____

§18 Årsredovisning för tekniska kontoret 2007

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Tekniska chefen lämnar muntligen en redovisning av ärendet sker på sammanträdet.

Ordförandeutlåtande

Avsikten med redovisningen är att kommunstyrelseutskottet till nästkommande sammanträde ska få tid att ta del av Tekniska kontorets årsredovisning, Eftersom ärendet ska tas upp på nästkommande sammanträde föreslås kommunstyrelseutskottet att notera dagens redovisning.

_____

§19 PIA (Produkter I Arbete)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Fastighetschef Jan Nilsson visar bilder från ombyggnaden av Nyboda föreningsgård samt en skiss på tankbar förbättring av utomhusmiljön. Sammanställning av kostnader för ombyggnaden är ännu inte klar.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§20 Redovisning av kostnader för skador och åverkan

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Fastighetschef Jan Nilsson redovisar kostnaderna för skador och åverkan orsakade av fysiskt våld.

Av redovisningen framgår att kostnaderna för skador och åverkan är relativt konstant de senaste åren.

I år kommer kostnaderna för skador och åverkan att delas upp i en inre och yttre del.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§21 Redovisning av förslag till skyltmanual

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Fastighetschef Jan Nilsson redovisar pågående arbete med framtagning av en skyltmanual för kommunens byggnader och verksamheter. Fördelen med en skyltmanual är få en enhetlig utformning av skyltar inom kommunen. Genom upphandling av skylttillverkare (avropsavtal) bör kostnaderna för kommunens verksamheter sjunka.

Förankringen av skyltmanualen ska göras i kommunens ledningsgrupp.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§22 Pågående arbete med utarbetande av en energiplan för Tyresö kommun

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Fastighetschef Jan Nilsson redovisar pågående arbete med en energiplan för kommunen. Konsultföretaget WSP har anlitats för att hjälpa till med arbetet.

Energiplan kommer att bestå av två delar, en informationsdel som beskriver komunens energisituation och en beslutsdel med mål inom energiområdet med tillhörande förslag på strategi och åtgärder.

Ett utkast till energiplan beräknas vara klar till hösten.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§23 Ekologisk mat för bland annat skolor inom Tyresö

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras och samtidigt konstatera att målet att 5 % av maten från centralköket är av ekologiskt ursprung kommer att uppfyllas.

Beskrivning av ärendet

Centralkökschef Kent Lund och kostchef Mette Kjörstad Böstrup redovisar möjligheter och frågeställning om ekologisk mat.

De avgörande faktorer som påverkar möjligheten att servera ekologisk mat inom kommunens verksamheter är: den begränsade tillgången på ekologiska livsmedel samt merkostnaden för dessa produkter (cirka 30 %).

Kommunens ambition är att minst 5 % av kommunens servering av mat ska vara ekologiskt natur.

För centralkökets medför övergången till ekologiska livsmedel ingen förändring i tillverkningsprocessen. Centralköket kommer under året att nå det uppställda målet på minst 5 %. Merkostnaden har beräknats till cirka 100 000 kronor.

Ordförandeutlåtande

Jag kan med glädje konstatera centralköket kommer att uppnå målet att producera mins 5 % ekologisk mat under innevarande år. Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen och meddela att kommunens mål på 5 % producerad ekologisk mat kommer att uppfyllas.

_____

§24 Meddelanden med mera

- Länsstyrelsen i Stockholm län, Räddnings- och säkerhetsavdelningen, inbjuder till bordsövningen ”Åtgärder i samband med oljeutsläpp” onsdagen den 2 april 2008.

- Aktuellt om bildandet av Tyresåns vattenvårdförbund.

_____