Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2008-03-18

Sammanträde 2008-03-18

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§25 Kommunens säkerhetsarbete, utryckningar och åtgärder i Tyresö 6 februari – mars 2008

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Under perioden har 3 inbrottsförsök och 3 inbrott ägt rum. Dessutom har det skett glaskrossning och klotter.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet noterar redovisningen

_____

§26 Stockholms regionala försäkringsbolag, nulägesrapport

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Säkerhetschefen Peter Holk lämnar en muntlig nulägesrapport om utvecklingen av Stockholms regionala försäkringsbolag.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet noterar redovisningen

_____

§27 Projekt kamerabevakning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet

Säkerhets- och beredskapsenheten och tekniska kontorets fastighetsavdelning arbetar med projektet kamerabevakning för kommunens fastigheter.

Upphandlingen av nödvändig utrustning sker tillsammans med Hultsfreds kommun och Uppland Väsby kommun.

Säkerhetschefen Peter Holck lämnade en muntlig redovisning av projektet kameraövervakning.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____


§28 Tyresåns vattenvårdsförbund

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Tekniska chefen Åke Skoglund lämnar en muntlig nulägesrapport om pågående förhandlingar om framtidens samverkan inom Tyresåns vattenvårdsförbund. Av rapporten framgår att berörda kommuner är överens om att bilda vattenvårdsförbundet. Förslaget till förbundsordning med mera ska behandlas av kommunstyrelsen.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____


§29 Årsredovisning för tekniska kontoret 2007

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen med ett godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

På föregående sammanträde lämnade tekniska chefen en muntligen redovisning av tekniska kontorets årsredovisning 2007. Samtidigt informerade ordföranden Peder Holmström att ärendet ska behandlas på ett kommande sammanträde. Avsikten var att kommunstyrelseutskottets ledamöter och ersättare ska få möjlighet att ta del av årsredovisningen som helhet och beredas möjlighet att få eventuella frågeställningar klarlagda.

Tekniska chefen Åke Skoglund lämnade muntligen kompletterande upplysningar om årsredovisningen.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet efter denna genomgång lägger tekniska kontorets årsredovisning 2007 med ett godkännande till handlingarna.

_____


§30 Budgetuppföljning för tekniska kontoret för januari – februari 2008

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Tekniska chefen Åke Skoglund redovisade muntligen budgetuppföljningen för perioden januari – februari 2008 för tekniska kontoret.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____


§31 Kommunens trafiksäkerhetsarbete, turordning för införande av 30-zoner inom kommunen

Kommunstyrelseutskottets beslut

 1. Tekniska kontorets förslag till turordning för införande av 30-zoner godkänns.

 2. Turordningen kan komma att ändras.

Beskrivning av ärendet

På uppdrag av ordförande Peder Holmström har tekniska kontoret utarbetat ett förslag till turordning för införande av 30-zoner inom kommunen.

Tekniska kontorets bedömning av ärendet

Till grund för förslaget ligger trafiksäkerhetsanalysen, områdets trafiktekniska förutsättning, begäran och önskemål från boende med mera. Med dessa utgångspunkter föreslås följande turordning (områdets avgränsning framgår av aktbilaga).

 1. Centralområdet i Trollbäcken.

 2. Skälsätra

 3. Strand och Öringe

 4. Hanviken

 5. Fårdala

 6. Lindalen

 7. Tyresö centrum och Östra Farmarstigen

 8. Krusboda

Ordförandeutlåtande

Jag är medveten om att boende i Tyresö har delade uppfattningar om införandet av 30-zoner. Trots att det är en skyldighet för fordonsförare att anpassa sin hastighet till väglag, sikt samt hänsyn till barn och övriga som uppehåller på eller i anslutning till vägarna kan hastigheterna bli för höga. Detta förhållande har tyvärr fokuserat debatten och kraven på att införa hastighetsbegränsningar och olika former av trafikhinder inom våra bostadsområden istället för att anpassa hastigheten. Konsekvensen av detta beteende medför att vi tvingas införa 30-zoner i stora delar av kommunen.

Införandet av 30-zoner sker allt på försök och ska utvärderas efter cirka ett år för att se om försöket gett önskat resultat utan att behövas kompletteras med fysiska åtgärder av varierande slag.

Viktig att notera att detta beslut om turordning kan komma att ändras om det sker oförutsända händelser inom kommunens bostadsområden.

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar godkänna förslaget till turordning för införande av 30-zoner inom kommunen och noterar att turordningen kan komma att ändras.

_____

§32 Parkeringsförbud på del av Bansjöslingan

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Parkeringsförbud införs på Bansjöslingans båda sidor mellan Bansjöslingan 24 och korsningen med Bansjöslingan 13 samt på Bansjöslingan 13, 15 och 17. Beslutet träder omedelbart i kraft när nödvändig skyltning utförts.

Beskrivning av ärendet

Boende på Bansjöslingan har i skrivelser och telefonsamtal beskrivit parkeringsproblem på vägen. Bilar parkerar i kurva och på backkrön. Av skrivelserna framgår även att parkerade bilarna skymmer sikten, försvårar till- och utfart, sophämtning och snöröjning. Bansjöslingan är så pass smal att möte försvåras betydligt om bilar parkerar längs vägen.

I två skrivelser begärs även parkerings förbud på Bansjöslingan 13, 15 och 17.

Tekniska kontorets bedömning

Kontoret delar de boendes klagomål och anser att parkeringsförbud ska införas på Bansjöslingans båda sidor mellan Bansjöslingan 24 och korsningen med Bansjöslingan 13 samt på Bansjöslingan 13, 15 och 17.

Ordförandeutlåtande

Jag delar tekniska kontorets bedömning och föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar införa parkeringsförbud Bansjöslingans båda sidor mellan Bansjöslingan 24 och korsningen med Bansjöslingan 13 samt på Bansjöslingan 13, 15 och 17.

_____

§33 Reglering av tiden för parkering på parkeringsplatsen på Sjöhagsvägen

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Tiden för parkering på parkeringsplatsen vid Sjöhagsvägen begränsas till maximalt 30 minuter mellan klockan 07.00 – 09.00. Beslutet träder omedelbart i kraft när nödvändig skyltning utförts.

Beskrivning av ärendet

Boende på Sjöhagsvägen upplever problem på morgonen då många föräldrar ska lämna av barn på daghemmet Paletten. Då de befintliga p-platserna används för infartsparkering finns inte plats för avlämnande föräldrar att parkera vilket resulterar i felaktiga parkeringar längs vägen.

Tekniska kontorets bedömning

Kontoret delar de boendes klagomål och anser att tiden för parkering ska begränsa till 30 minuter mellan klockan 07.00 – 09.00.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet att beslutar begränsa parkeringen till 30 minuter mellan klockan 07.00 – 09.00 på parkeringsplatsen vid Sjöhagsvägen.

_____


§34 Avrapportering av projektet ”Säkra skolvägar”

Kommunstyrelseutskottets beslut

 1. Redovisningen noteras.

 2. Tekniska kontoret får i uppdrag att fortsätta arbetet att i samverkan med berörda parter förbättra och säkerställa våra barns trafikmiljö.

Beskrivning av ärendet

I oktober 2006 startades projektet "Säkra skolvägar" med syfte att inventera och analysera Tyresös skolor med inriktning på säkerheten kring, skolorna. Inventeringen kommer därefter att ligga till grund för arbetet med att förbättra och säkra barns skolvägar men även att förbättra tillgänglighet och trygghet för funktionshindrade, cyklister och fotgängare inom kommunen. Projektet sker i samarbete med Vägverket, skolorna med flera.

För att förbättra säkerheten runt skolorna behöver vissa fysiska förbättringar göras, parallellt med arbetet att påverka föräldrars och elevers trafikbeteende, särskilt i

Rapporten innehåller såväl en prioritering som prissättning av fysiska åtgärder som behöver genomföras vid de olika skolorna.

Prioriteringen bygger på följande kriterier:

- Trafikfara, behovet av åtgärder.

- Intresse från skola och föräldrar.

- Projekt som delvis har finansierats.

- Lätthet att åtgärda problemet.

Trafikingenjör Sandra Sasu gör en muntlig avrapportering av projektet ”Säkra skolvägar”.

Ordförandeutlåtande

Det är mycket bra att vi nu får en samlad bild av brister i trafiksäkerheten för våra skolbarn. Därigenom kan vi nu påbörja arbetet i samverkan med skolan, elever och föräldrar att förbättra våra barns trafiksäkerhet. Jag är medveten om att tillgängliga resurser inte räcker till att lösa alla brister omedelbart. Men genom prioriteringen kan avhjälpa de alvarligaste bristerna först för att därefter successivt avhjälpa det som återstår. Det är också viktigt att notera att skolan, föräldrar och elever har en mycket stor del i arbetet att förbättra barnens trafikmiljö.

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar notera redovisningen och uppdrar åt tekniska kontoret att fortsätta arbetet att i samverkan med berörda parter förbättra och säkerställa våra barns trafikmiljö.

_____

§35 PIA (Produkter I Arbete)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Nedanstående redovisningar lämnades:

- Breviksskolan, hela utbyggnaden beräknas vara klar hösten 2009.

- Gymnastikhallen, arbetet påbörjat, behovet av sprängningsarbeten har medfört kraftigt ökade kostnader.

- Gymnasiet, ny entré andra stora förändringar är på gång.

- Gränsvägen, kommunen bygger i samverkan med socialförvaltningen.

- SL, har muntligen framfört ändrade krav på vägbredd med mera. Tekniska kontoret har begärt att få dessa krav skriftliga.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§36 Pågående och kommande upphandlingar

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Ordförandeutlåtande Beskrivning av ärendet

Redovisning av pågående och kommande upphandlingar.

Nyanläggning av gata-, va- och belysning för område vid Pelles väg.

Breviks skola etapp 3

Schakt

Pålning

Plattor på mark

Stomme (tätt hus)

Rör

Ventilation

El

Sprinkler

Stamkomettering

Plåt

Målning

Undertak

Styr/regler

Inbrottslarm

Finplanering

Mattor

Gymnastikhall Dalskolan

Schakt & sprängning

Plattor på mark

Stomme (tätt hus)

Rör

Ventilation

El

Stomkomplettering

Plåt

Målning

Mattor

Undertak

Gymnastikutrustning

Finplanering

Hiss

Styr/regler

Övrigt

Konstgräsplan

Vägmärken, Samordnad Haninge

Drift och underhåll av trafiksignaler, Samordnad Nacka,

Gruppboende LSS Gränsvägen

Parkeringsövervakning

Grävmaskinstjänster

Drycker och mejerivaror, utvärdering pågår

Grus- och krossprodukter

Personalutrymmen Kretslopps C

Sluttäckning av tak, vattentorn Fårdala

Rabattavtal avs pumpar, VA-material m.m. med flertalet övriga Södertörnskommuner.

Dagvattenlösning samt nya ramper till Kretslopps C

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§37 Ansökan om serveringstillstånd för alkoholdrycker på Lucky House Restaurang, Östangränd 17

Dnr: 2008.A002-090

Kommunstyrelseutskottets beslut

 1. Antay AB (556379-3024), beviljas tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl till allmänheten på restaurang Lucky House Restaurang, Östangränd 17, 135 25 Tyresö

 2. Tillståndet gäller med serveringstiderna 11.00-01.00 på inneserveringen och 11.00-22.00 på uteserveringen.

Beskrivning av ärendet

Antay AB har lämnat in en ansökan om serveringstillstånd för alkoholdrycker på Lucky House Restaurang, Östangränd 17, 135 25 Tyresö. Ansökan gäller spritdrycker, vin och starköl till allmänheten året runt med serveringstiderna 11.00-01.00

Sökande beviljades den 12 mars 2008 ett tillfälligt tillstånd som gäller till den 25 mars 2008.

Enligt alkohollagen ska följande vara uppfyllt för att en sökande skall få serveringstillstånd för alkoholdrycker:

Lämplighetsprövning av den som ansöker inklusive alla företrädare och ägare till ett eventuellt bolag (7 kap 7 § alkohollagen, AL). Sökandens personliga och ekonomiska förhållanden granskas. Sökanden måste ha tillräcklig kunskap i alkohollagstiftningen, en godtagbar finansiering av serveringsrörelsen och en bakgrund som inte är olämplig, till exempel på grund av tidigare brottslig verksamhet eller ekonomisk misskötsamhet.

Serveringsstället ska ha ett kök för allsidig matlagning och tillhandahålla lagad mat. Restaurangen ska även ha ett tillräckligt antal sittplatser för gästerna (7 kap 8 § AL). En restaurang med servering till allmänheten ska ha ett välutrustat kök som också ska användas. Ett varierat och brett matutbud ska kunna tillredas av råvaror. Kommunen ska ha godkänt lokalen som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen.

Om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt, får serveringstillstånd vägras även om ovannämnda krav är uppfyllda (7 kap 9 § AL). Det kan t.ex. röra sig om etablering i områden med känd missbruksproblematik eller hög brottsbelastning.

För att bedöma tillståndsansökan har sökanden lämnat in uppgifter om sin ekonomiska och personliga lämplighet att bedriva alkoholservering. Remisser har sänts till polisen, skattemyndigheten, brandmyndigheten och miljö- och bygglovavdelningen.

Alkoholhandläggarens bedömning

Av de handlingar som lämnats samt inkomna remissvar in får sökanden anses uppfylla lämplighetskravet i 7 kap 7 § AL.

Enligt miljö- och bygglovavdelningens yttrande är livsmedelslokalen den 31 januari 2008 godkänd som restaurang för beredning av kinesiska rätter.

Av inkomna remissvar från polis och miljökontor har inte framkommit att det finns risk för sådana alkoholpolitiska olägenheter som nämns i 7 kap 9 § alkohollagen.

Med hänsyn till vad som ovan redovisats får sökanden anses uppfylla kraven för att få serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl. Senaste serveringstid på uteservering bestäms till 22.00 vilket är enligt kommunens riktlinjer för etablering i tättbebyggt område.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta bevilja Antay AB tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl till allmänheten på restaurang Lucky House Restaurang med serveringstiderna 11.00-01.00 på inneserveringen och 11.00-22.00 på uteserveringen.