Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2008-04-23

Sammanträde 2008-04-23

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§38 Kommunens säkerhetsarbete, utryckningar och åtgärder i Tyresö 13 mars – 6 april 2008

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Dalskolan, Fårdala skola och Gymnasiet har haft inbrott där det bland annat stulits datorer med skärmar och skärmaskin..

Tyda verksamheten vid Tyresövägen har haft glasskross utmed hela fasaden.

Okänd har eldat på entrétrall vid Förskolan Båten

Brandbomber har kastats mot fasaden på Kumla skola

Mycket klotter har förekommit runt om på kommuns fastigheter och på gymnasiet har man gripit en person som klottrar inomhus.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet noterar redovisningen

_____

§39 Upphandling av entreprenad för konstgräsplan

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. Som entreprenör antas Svenska Sportbygg AB att anlägga en konstgräsplan vid Trollbäckens idrottsplats. Kostnaden för anbudet uppgår till 4 598 000 kronor exklusive moms.

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Tekniska kontoret infortdrat anbud för att anlägga en konstgräsplan vid Trollbäckens idrottsplats.

Entreprenaden har varit utannonserad i Kommentus anons.

Fem företag har inkommit med anbud.

Sammanställning av inkomna anbud

Företag

Anbudssumma

Option ny belysning

Vägverket Produktion AB

6 075 000 kronor

465 000 kronor

JM-Entreprenad AB

kronor

kronor

Infrastruktur Väg & Vatten AB

5 950 000 kronor

430 000 kronor

Svenska Sportbygg AB

4 598 000 kronor

450 000 kronor

Marbit AB

6 988 963 kronor

495 000 kronor

Utvärderingen har utförts av Björn Hellqvist, tekniska kontoret och Leif Malmström, Malmströms Markkonsult AB.

Redovsning sker på sammanträdet.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar Svenska Sportbygg AB som entreprenör för att anlägga en konstgräsplan vid Trollbäckens idrottsplats. Kostnaden för anbudet uppgår till 4 598 000 kronor exklusive moms.

_____

§40 Tidplan för projekt kamerabevakning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet

V 16 ansökan skickas till länsstyrelsen

V 17 Anbudsunderlag skickas ut.

V 20 Anbuden in

V 22 Utvärdering av anbuden klar. Tilldelningsbeslut.

V 25 Avtal tecknas Personal och elevinformation

V 33 Leveransen slutförd och provdrift. Utbildning

V 39 Överlämning till kommunen.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§41 Grönplan 2008 för Tyresö kommun

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Ärendet bordläggs.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har gett tekniska kontoret i uppdrag att utarbeta en ny grönplan för kommunen. Planen skulle inte innehålla riktlinjer för den långsiktiga planeringen av grönstrukturen i kommunen.

Den nu gällande planen antogs i oktober 1997.

Förslaget till grönplan har utökats till att även omfatta Brevik, Solberga, Bergholm och Raksta. Planen fokuseras på åtgärder som rör park, gatunära grönytor och promenad- och strövområden i naturmark. För de kommunala naturreservaten Alby och Sandholmarna redovisas hur skogen ska skötas och behovet av insatser av informativ karaktär som exempelvis skyltning.

Förutom att redovisa behovet av åtgärder ska planen fungera som ett under för kommunens framtida markplanering. Planen redovisar även grönstrukturens funktioner i olika delar av kommunen. Den ska även fungera som en åtgärdskatalog inför kommande budgetarbete.

I grönplanen, som bör förnyas vart femte år, är det inte möjligt redovisa kostnaderna för åtgärder då dessa förändras raskt. I stället värderas behovet av insatser i en tregradig skala efter angelägenhetsgrad.

Ordförandeutlåtande

För att bereda alla ledamöter och ersättare en större möjlighet att sätta sig in i ärendet föreslås att kommunstyrelseutskottet beslutar bordlägga ärendet. Det innebär att ärendet på nytt tas upp på kommande sammanträde.

_____

§42 Slutredovisning av Finborgsvägen - Sparvvägen

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen läggs med ett godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 1993 § 119 att slutredovisning ska ske av projekt som färdigställts.

Projektet Sparvvägens kostnader och intäkter slutredovisas i bilaga. Beräknade kostnader från underlaget var 3 015 481 kr, i kostnadsläge september 2006. Utöver detta tillkom kostnader för projektering (8 %), administration (2 %), oförutsedda kostnader (15 %) samt kostnader för gångstig. Allt detta inklusive en uppräkning till kostnadsläget för juli 2007 gav redovisningen 3 961 724 kr som total kostnad i gatukostnadsutredningen. Då kommunen endast tar ut ersättning för halva gångstigen redovisas 3 940 924 kr som fördelningsbara kostnader i gatukostnadsutredningen.

Då området nu är utbyggt redovisas utgifter för gatan på 3 318 000 kr och ett överskott på 812 000 kr. Det är dock viktigt att komma ihåg att gatukostnadsutredningen inte är klar än utan detta är uppskattade kommande gatukostnadsavgifter samt att kostnaderna som här redovisas för projektet inte innefattar kostnader för projektering och administration.

Vidare redovisas ett överskott på VA på 470 tkr för projektet. Då inkluderas även kommande inkomster för VA på motsvarande 650 tkr.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås beslutar att redovisningen läggs med ett godkännande till handlingarna.

_____

§43 Budgetuppföljning för tekniska kontoret för januari – mars 2008

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen läggs med ett godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Tekniska chefen Åke Skoglund lämnar en muntlig redovisning av budgetuppföljningen för perioden januari – mars 2008.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås med ett godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

_____

§44 PIA (Produkter I Arbete)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Följande punkter redovisas muntligen:

  1. Ombyggnaden av föreningsgården är avslutad.

  2. Årets asfalteringsarbeten har påbörjats.

  3. Upptagning av sandningssand pågår.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§45 Redovisning av hushållsavfallets sammansättning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Under en vecka i mars genomfördes för första gången en plockanalys av hushållsavfall. Det var från områdena Tyresö strand, Krusboda, Öringe och Bollmora som studerades.

Syftet var att få kännedom om det brännbara hushållsavfallets ungefärliga sammansättning.

Resultatet från plockanalysen visar följande:

- Sammansättningen av avfallet mellan de fyra olika områdena är likartad

- Endast en mindre del farligt avfall, återkommande var batterier, glödlampor och sladdar

- Cirka 35 procent organiskt avfall

- Cirka 30 procent producentansvarsmaterial

- Cirka 35 procent hushållsavfall

- Avfallet innehöll en stor andel mjukplast, den mest förekommande fraktionen i hushållsavfallet

- Återkommande var att hushållen har sorterat ut tidningar i särskilda påsar, för att sedan slänga det i hushållsavfallet

- En försvinnande liten del blöjor

- Avfallet var i samtliga delprov väl förpackat och endast en mindre andel löst material förekom.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§46 Hållbar utveckling och folkhälsa

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Slutrapporten säkra skolvägar som redovisades på förgående sammanträde har färdigställts och delades ut på sammanträdet.

Projektet ”vandrande skolbussar” har påbörjats. Vandrande skolbuss är ett exempel på hur man med små medel kan nå stora förbättringar för det personliga välbefinnandet och miljön. En vandrande skolbuss är ett organiserat samgående där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till eller från skolan.

Projektet ”konsumtion och svinn av mat med mera” i några skolor redovisas på sammanträdet. Det är en uppföljning av ett tidigare genomfört projekt.

Ett antal promenadkartor runt sjöar har tagits fram. Förutom på nätet finns de att hämta gratis i kommunens servicecenter, på biblioteken och vårdcentralerna.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§47 Centralköket

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

På föregående sammanträde redovisades att centralköket kommer att uppfylla att 5 % av de livsmedel som produceras består av ekologiska råvaror.

Tekniska kontoret har besvarat en motion om att sluta köpa torsk. Av svaret framgår att centralköket sedan många år endast köper ett livsmedel som innehåller torsk och det finns alternativ att använda. Enligt Världsnaturfondens fiskguide och Miljöstyrningsrådets fisklista visar på att det finns torsk från andra områden än Östersjön där man inte avråder eller rekommenderar försiktighet.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§48 Pågående och kommande upphandlingar

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av pågående och kommande upphandlingar:

Upphandling särskilt boende, Backstuga

Kretsloppscentralen

*Dagvattensystem och markarbeten,

*Ramper och avlämningsyta,

Breviks förskola etapp 3

Schakt

Pålning

Plattor på mark *Stomme (tätt hus)

*Rör

*Ventilation El

Sprinkler

*Stomkomplettering

Plåt

Målning

Undertak

Styr/regler

Inbrottslarm

Finplanering

Mattor

Dalskolan, tillbyggnad gymnastikhall

Schakt & sprängning

Plattor på mark

*Stomme (tätt hus)

* Rör

*Ventilation

*El

Stomkomplettering

Plåt

Målning

Mattor

Undertak

Gymnastikutrustning

inplanering

Hiss

Styr/regler

Övrigt

Luftbehandlingsaggregat på barnstugan Gunghästen.

*Ombyggnad av kök förskolan Paletten.

Avrop - ramavtal avseende Klotterskydd & klottersanering

*Målning sommaren 2008.

*Vitsippevägen,

Väg-,Va- och kabelgravs arbeten.

*Nyanläggning av gata-, va- och belysning för område vid Pelles väg.

Parkeringsövervakning

Radonmätning

*Grävtnaskinstjänster

Brandskydd och årlig kontroll

Drift och underhåll av trafiksignaler

Vägmärken

Hantverksmaterial

*Byggnation av särskilt boende

Kameraövervakning

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§49 Redovisning av beslut fattade enligt delegationsordning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade av Åke Skoglund

Förskolan Gunghästen, luftbehandlingsaggregat

Utsedd entreprenör är Skanska inneklimat

Kontraktssumman för entreprenaden är 823 000 kronor exklusive moms.

Kretsloppscentralen i Petterboda, personal- och teknikutrymmen

Utsedd entreprenör är ByggSELÅ AB

Kontraktssumman för entreprenaden är 970 000 kronor exklusive moms.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____