Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2008-05-21

Sammanträde 2008-05-21

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§50 Kommunens säkerhetsarbete, utryckningar och åtgärder i Tyresö 7 april – 5 maj 2008

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. Redovisningen noteras.

  2. Frågan om återkommande aktiviteter i samband med skolstarter och Valborg överlämnas till ledningsgruppen för behandling.

Beskrivning av ärendet

Mycket glaskross har förekommit runt om på skolor under perioden främst på Kumla skola och skolor i centrala Tyresö.

Inbrott har skett på Kumla skola, Stjärngården och Nyboda skola där bland annat datorer stulits.

Vid återvinningscentralen i Petterboda har man haft olaga intrång genom skadegörelse på ena grinden.

Valborgsfirandet har enligt väktare, polis och Södertörns brandförsvarsförbund gått lugnt tillväga.

Energikällan och fritidsgården hade ordnade aktiviteter för ungdomar som var väldigt uppskattade.

Extra insatt väktarbil ronderade i kommunen

Kampanj mot langning, insatser från närpolisen utifrån Kronobergsmodellen och planerade aktiviteten på Energikällan resulterade i lite ungdomsfylla i kommunen. Cirka 250 ungdomar i främst högstadieåldern deltog i aktiviteterna på Energikällan.

Ingen anmäld misshandel, endast ett par mindre incidenter med glaskross och klotter rapporterades under Valborgskväll/natt

Säkerhets- och beredskapsenhetens förslag till åtgärder

Då de aktiviteter som anordnades vid Valborg visade sig ge positiv effekt föreslås att aktiviteterna återkommer vid Valborg och även vid höstlovets start. Till detta krävs tillskjutna medel med ca 50 000 kr per tillfälle.

Föreslås att frågan behandlas i ledningsgruppen

Ordförandeutlåtande

Det är glädjande att höra att firandet under Valborg gått lugnt till väga. Mycket tyder på att de olika insatta aktiviteterna har gett ett önskat resultat. Det är också glädjande att så många ungdomar deltog i aktiviteterna på Energikällan.

Jag delar därför säkerhets- och beredskapsenhetens uppfattning att motsvarade aktiviteterna för ungdomarna kontinuerligt återkommer vid höstlovets start och Valborg.

Därmed föreslår jag att kommunstyrelseutskottet noterar redovisningen och överlämna frågan till ledningsgruppen för vidare behandling.

_____

§51 Upphandling av entreprenad för gatu- va- och vägbelysningsarbeten med mera

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. Som entreprenör antas JVAB att utföra anläggningsarbeten för gatu- va- och vägbelysningsarbeten med mera inom detaljplan Vitsippevägen, Kostnaden för anbudet uppgår till 16 270 000 kronor exklusive moms.

  2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Tekniska kontoret infortdrat anbud för att utföra anläggningsarbeten för gatu- va- och vägbelysningsarbeten med mer inom detaljplan Vitsippevägen,

Entreprenaden har varit utannonserad i Kommentus anons.

Fyra företag har inkommit med anbud.

Sammanställning av inkomna anbud

Företag

Anbudssumma

Utvärderad anbudssumma

JIVAB

16 111 000 kronor

16 270 000 kronor

JM Entreprenad AB

19 975 000 kronor

19 975 000 kronor

GBA Grus & Betong AB

16 651 000 kronor

16 651 000 kronor

LF Markconsult AB

16 610 294 kronor

16 610 294 kronor

Utvärderingen har utförts av Sven Pettersson, tekniska kontoret och Leif Malmström, Malmströms Markkonsult AB.

Redovsning sker på sammanträdet.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar anta JVAB som entreprenör för att utföra anläggningsarbeten för gatu- va- och vägbelysningsarbeten med mera inom detaljplan Vitsippevägen, Kostnaden för anbudet uppgår till 16 270 000 kronor exklusive moms.

_____

§52 Grönplan 2008 för Tyresö kommun

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Grönplan 2008 överlämnas till kommunstyrelsen för antagande.

Beskrivning av ärendet

Ärendet bordlades på sammanträdet den 14 april 2008, § 41.

Kommunstyrelsen har gett tekniska kontoret i uppdrag att utarbeta en ny grönplan för kommunen.

Den nu gällande planen antogs i oktober 1997.

Förslaget till grönplan har utökats till att även omfatta Brevik, Solberga, Bergholm och Raksta. Planen fokuseras på åtgärder som rör park, gatunära grönytor och promenad- och strövområden i naturmark. För de kommunala naturreservaten Alby och Sandholmarna redovisas hur skogen ska skötas och behovet av insatser av informativ karaktär som exempelvis skyltning.

Förutom att redovisa behovet av åtgärder ska planen fungera som ett under för kommunens framtida markplanering. Planen redovisar även grönstrukturens funktioner i olika delar av kommunen. Den ska även fungera som en åtgärdskatalog inför kommande budgetarbete.

I grönplanen, som bör förnyas vart femte år, är det inte möjligt redovisa kostnaderna för åtgärder då dessa förändras raskt. I stället värderas behovet av insatser i en tregradig skala efter angelägenhetsgrad.

Ordförandeutlåtande

Jag anser att grönplanen på tydligt sätt redovisar behoven insatser för att bibehålla och förbättra våra gemensamma naturtillgångar. Grönplanens prioriteringar av åtgärder bör därför underlätta kommande och framtida budgetarbeten. De olika projekten kan därför på ett lättare sätt än tidigare vägas mot andra angelägna insatser inom ramen för vad kommunens ekonomi tillåter.

Det är också viktigt att detta dokument ingår som ett av flera underlag i kommunens framtida och långsiktiga markplanering.

Jag förslår att kommunstyrelseutskottet beslutar överlämna grönplanen till kommunstyrelsen för antagande.

_____

§53 Planerat underhåll av kommunens fastigheter

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras och överlämnas utredningen till strategigruppen.

Beskrivning av ärendet

WSP Enviromental har på uppdrag av tekniska kontoret utfört underhållsbesiktningar på merparten av kommunens fastigheter. Syftet med besiktningarna är att fastställa det kommande underhållsbehovet för fastighetsbeståndet.

Totalt förvaltar kommunen cirka 222 000 m2 varav 32 000 m2 är inhyrda.

I budgeten för år 2008 har kommunen anslagit 15 miljoner för planerat underhåll.

Tekniska chefen Åke Skoglund lämnar en muntlig redovisning av ärendet på sammanträdet.

Till ärendet hörande handling (aktbilaga)

WSP:s utredning Planerat underhåll

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen och överlämna utredningen till strategigruppen.

_____

§54 Budgetuppföljning för tekniska kontoret för januari – april 2008

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen läggs med ett godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Lokalförsörjning

Kommentar till periodutfall: Överskottet i perioden beror på följande kostnadsposter: Avskrivning, internränta - försenade investeringar. Fjärrvärme - lägre än budgeterat på grund av varmare väder än normalt. Skador och åverkan - Lägre skadegörelse. Bygg reparationer - Eftersläpning av underhåll. Intäkter - Saknar hyresgäster på Bollmora föreningsgård och fritidskontoret.

Väghållning

Kommentar till periodutfall: Överskottet för perioden beror till största delen på den milda vintern, samt sjukfrånvaro i personalgruppen.

Park

Kommentar till periodutfall: Utfallet visar ett litet överskott jämfört med budget. Delvis på grund av lägre kapitaltjänstkostnader samt lägre kostnader för personal.

Idrott- och friluftsliv

Kommentar till periodutfall: Kostnaderna för Alby ligger inte jämnt fördelade över året. Exempelvis kostar belysning på motionsspår mer under vinterhalvåret. Kostnad för förbrukningsinventarier något missvisande på grund av inköp av motorsåg och skogsröjare, dessa inköp görs inte varje månad. Även kostnaderna för Bollmoravallen och Trollbäckens IP är högre under vintern, delvis på grund av högre elkostnader under den perioden.

Sidoordnad verksamhet

Kommentar till periodutfall: På grund av den milda vintern har inte ersättning behövts betalas ut till entreprenörer som snöröjer vägar inom vägföreningarnas områden. Detta är orsaken till den stora skillnaden mellan budget och utfall.

Exploatering

Kommentar till periodutfall: Större delen av överskottet beror på lägre kapitaltjänstkostnader jämfört med budget då planerade investeringar skjutits i tid.

Hållbar utveckling och miljö

Kommentar till periodutfall: Överskottet beror till största delen på vakanser inom verksamheterna hållbar utveckling och miljö.

Va-verket

Kommentar till periodutfall: VA-verksamheten visar ett fortsatt positivt resultat, främst beroende på ökande intäkter från anslutningsavgifter. Driftkostnaderna följer gällande budget i sin helhet.

Renhållning

Kommentar till periodutfall: Renhållningsverksamheten visar ett positivt resultat för perioden, främst beroende på eftersläpning i fakturering av behandlingskostnader för slam och grovavfall.

Centralköket

Kommentar till periodutfall: Personalkostnaderna är mindre än budget för perioden, vilket beror på en sjukskrivning.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås med ett godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

_____


§55 PIA (Produkter I Arbete)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Tekniska chefen Åke Skoglund beskriver problemet att hitta platser för att bland annat kunna sortera, krossa och flisa de massor som uppstår vid anläggningsarbeten. En stor del av dessa massor kan därefter återanvändas. Genom en effektiv masshantering reduceras miljöpåverkan genom minskade transporter och återanvändning. Det medför också kostnadsbesparingar genom lägre transportkostnader och inköp av massor. Arbete pågår kontinuerligt att finna lämpliga masshanteringsplatser i nära anslutning till de områden där anläggningsarbeten pågår. Behovet av tillfälliga masshanteringsplatser kommer framöver att beaktas vid detaljplanläggning inom kommunen.

Ombyggnaden av trafikapparaten vid Kumla allé bedrivs i nära samarbete med vägverket och SL.

En ansökan om byggnadslov för fotbollsplaner (en elvamanna- och en sjumannaplan) i Wättinge har lämnats in till byggnadsnämnden.

Anläggningsarbetena vid Nytorpsvägen går för närvarande mycket bra och lär nästan bli klara till midsommar.

SL har skärp sina krav på vägbredder. Kravet för buss är numera 7,0 meter.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____


§56 Pågående och kommande upphandlingar

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av pågående och kommande upphandlingar

För upphandlingar markerade med * beräknas kostnaden överstiga gränsen för tjänstemannadelegation.

Kretsloppscentralen

*Dagvattensystem och markarbeten

*Ramper och avlämningsyta,

Breviks förskola etapp 3

Schakt

Pålning

Plattor på mark

*Stomme (tätt hus)

*Rör

*Ventilation

El

Sprinkler

*Stomkomplettering

Plåt

Målning

Undertak

Styr/regler Inbrottslarm

Finplanering

Mattor

Dalskolan, tillbyggnad gymnastikhall

Schakt & sprängning

Plattor på mark

*Stomme (tätt hus)

* Rör

*Ventilation

*El

Stomkomplettering

Plåt

Målning

Mattor

Undertak

Gymnastikutrustning

Finplanering

Hiss

Styr/regler

Övrigt

Luftbehandlingsaggregat på barnstugan Gunghästen.

*Ombyggnad av kök förskolan Paletten.

Ramavtal avseende Klotterskydd klottersanering

*Målning sommaren 2008.

*Nyanläggning av gata-, va- och belysning rör område vid Pelles väg.

Parkeringsövervakning (befintliga avtal har förlängts till året ut)

Radonmätning

* Grävmaskinstjänster

Brandskydd och årlig kontroll

Drift och underhåll av trafiksignaler

Ramavtal - Vägmärken (gemensamt med Haninge kommun)

Hantverksmaterial

*Byggnation av särskilt boende

Kameraövervakning

*Upphandling särskilt boende, Backstuga

*Syrenen

*Krusmyntan

Mattransporter inom kommunen

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____


§57 Redovisning av beslut fattade enligt delegationsordning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade av tekniska chefen Åke Skoglund.

Uppdraget är att göra en studie omfattande en inventering av riskområden i Tyresö samt en bedömning av vad klimatförändringen kan ha för inverkan på risk för skred, ras och erosion i kommunen.

SWECO VBB har fått uppdraget

Kostnad uppgår till 80 000 kronor exklusive moms.

Beslut fattade av trafikingenjören

Under perioden 1 januari till 19 maj har tolv beslut om bortforsling av ”skrotbilar” fattats.

Under perioden 1 januari till 19 maj har 63 beslut om parkeringstillstånd (nya och förlängda) fattats.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____


§58 Ansökan om ändring i tillståndet för Restaurang Lyktan

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Tyresö kommun, socialnämnden, 212000-0092, beviljas tillstånd att servera vin, starköl och spritdrycker på Restaurang Lyktan, Björkbackens äldrecentrum, Bollmoravägen 28, 135 40 Tyresö. Tillståndet gäller med serveringstiderna 11.00-01.00 på inneserveringen och 11.00-22.00 på uteserveringen. Tillståndet gäller tills vidare.

Beskrivning av ärendet

Ansökan om förändring av tillståndet för Restaurang Lyktan.

Förändringen avser dels utökade ytor för servering och dels rätten att få servera spritdrycker till allmänheten. Nuvarande tillstånd gäller vin och starköl till allmänheten och spritdrycker till slutna sällskap.

Tillåtet område för alkoholserveringen har tidigare bara omfattat själva matsalen. Eftersom det nu framkommit önskemål om att få alkoholdrycker serverat i andra lokaler än matsalen har man ansökt om utökning. De nya utrymmena omfattar ett studierum bredvid matsalen och två uteserveringar (innegårdar).

Ordförandeutlåtande

Det finns enligt min mening inte något som talar mot denna ansökan. Jag föreslår därför att kommunstyrelseutskottet beviljar ansökan.

_____


§59 Ändrat datum för kommunstyrelseutskottets sammanträde i juni

Kommunstyrelseutskottets beslut

Sammanträdet onsdagen den 11 juni 2008 flyttas till torsdagen den 12 juni 2008 med början klockan 08.15.

Beskrivning av ärendet

Såväl planberedningen som kommunstyrelseutskottet har bokat in sina sammanträden onsdagen den 11 juni 2008.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslås att kommunstyrelseutskottet beslutar att flytta sammanträde till torsdagen den 12 juni 2008 med början klockan 08.15.

_____


§60 Meddelanden

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har tillskrivit kommunen om arbetsmiljörisker för transportörer med flera vid Sagan, Pusslet och Karlavagnen.

Ett utkast till svar på skrivelsen med tillhörande tidplan redovisas på sammanträdet.

Plastkretsen

Plastkretsen har sagt upp avtalet med kommunen om insamling av mjukplast från hushållen.

Aktuellt om Gator och Trafik (2008:26 den 9 maj 2008)

Regler för mätning av energiåtgång för gatubelysning, parkeringsmätare med mera (aktbilaga).

Pressmeddelande om trafiksäkert i Tyresö (aktbilaga)

Tyresö är bland de tio trafiksäkraste kommunerna i Sverige.

Under 2007 har uppgår antalet trafikskadade till 13 personer per 10 000 invånare. Snitt för länet är strax under 30. Uppgifterna är hämtade i en rapport från Vägtrafikinpektionen.