Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2008-06-12

Sammanträde 2008-06-12

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§61 Kommunens säkerhetsarbete, utryckningar och åtgärder i Tyresö 6 maj – 5 juni 2008

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Krusboda skola blev utsatt för ett rånförsök.

Inbrott har skett på gymnasiet där man kommit över dataskärmar.

Glaskross har skett på skolor främst på Dalskolan och Kumla skola

Bajamajor har eldats upp vid Strandbadet, Strandallén.

Vid lekplatsen på Alby friluftsgård har man eldat på lekredskap

En klottrare greps på bar gärning av kommunens väktare vid Nyboda skola.

Extra bevakning av Bollmoravallen sattes in under en helg på grund av skadegörelse och att ungdomar eldat tidigare helger. Ett 20 tal ungdomar avvisades från platsen.

Fastighetschef Jan Nilsson redovisar för kostnaderna för klotter och skadegörelse.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar notera redovisningen.

_____

§62 Information om SRF (Stockholmsregionens försäkringsaktiebolag)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Försäkringsbolaget är nu operativt och kommer att börja försäkra kommuner från och med den 1 januari 2009.

Berit Assarsson sitter i bolagets styrelse. Styrelsen har en första heldag den 16 juni för att få information och fatta beslut om framtida inriktning. Gunnar Oom (KSO Danderyd) är styrelseordförande.

Bolaget har anställt en riskingenjör vid namn Christer Persson.

Arbetet med att samla in uppgifter från kommunerna är i stort sett klart och alla kommuners kontaktpersoner har fått besök där diskussioner om skadehistorik och framtida behov har förts. Skadehistorik för de senaste 5 åren har samlats in.

Arbetet med försäkringar av typen, motor, olycksfall, tjänsteresa, LOU föreslås fortsätta som planerat med att SRF i princip handlar upp dessa till kommunerna.

Kommunförsäkringen (som i Tyresös fall inkluderar entreprenadförsäkring) kommer troligen att hanteras på ett annat sätt än i ursprungsförslaget på grund av vissa domar angående kommunal upphandling som fattats nyligen.

Kommunernas kontaktpersoner har möte med SRF den 18 juni för att informeras om vad som beslutats på styrelsesammanträdet och att diskutera arbetet i höst.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar notera redovisningen.

_____

§63 Förnyad begäran om åtgärder avseende trafikmiljön i Trollbäcken (Stamvägen)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Begäran om hastighetssänkande åtgärder på Stamvägen mellan Fornuddsvägen/Gärdesvägen och Vendelsövägen avslås.

Beskrivning av ärendet

XX har inkommit med en begäran om omprövning av kommunstyrelseutskottets beslut från den 18 april 2007, § 46, att inte vidta vidta några hastighetssänkande åtgärder på Stamvägen.

I skrivelsen anges att följande faktorer ska beaktas vid en förnyad prövning av ärendet:

- Vägsträckan, mellan Fornuddsvägen/Gärdesvägen och Vendelsövägen, är farlig till följd av alla som bryter mot den redan i nuläget för höga hastighetsbegränsningen.

- Buller och mängden vägdamm är oacceptabel hög för oss som bor längs vägen.

- Cyklar tvingas av säkerhetsskäl att utnyttja trottoaren vilket ökar risken för fotgängare.

- Det saknas grund att påstå att en hastighetssänkning från 50 till 30 på en sträcka av 150 meter skulle utgöra något beaktansvärt hinder för biltrafiken.

- Ett någorlunda modernt förhållningssätt till såväl miljö- som människors boendevillkor medger inte att man i ett område planlagt för boende prioriterar bilars rätt att köra med viss hastighet högre än hälsa och säkerhet.

Tekniska kontorets bedömning

Som tidigare påtalats i kommunstyrelseutskottets beslut ligger trafiknätsanalysen till grund för kommunens trafiksäkerhetsarbete. Den aktuella vägsträckan är en del av områdets uppsamlingsväg. En uppsamlingsväg håller en högre trafiksäkerhetsstandard än lokalvägarena inom området. Att dela upp en uppsamlingsväg i ett större antal hastighetszoner kommer på ett negativt sätt påverka miljön genom ökade utsläpp och buller vid acceleration.

Tekniska kontoret har vid sin tidigare samlade bedömning av begäran beaktat den synpunkter som framförts i skrivelsen. Det innebär att tekniska kontoret vidhåller sitt tidigare ställningstagande att XX begäran ska avslås.

Ordförandeutlåtande

Som jag påtalat tidigare ska trafiknätsanalysen ligga till grund för kommunens långsiktiga trafiksäkerhetsarbete. Nya rön om trafiksäkerhetsarbete, miljöpåverkan från trafik och dess påverkan på människors hälsa följs med stort intresse och ligger som en naturlig grund i kommunens folkhälso- och trafiksäkerhetsarbete. En intressant detalj i detta sammanhang är vägverkets beslut att införa ett större antal hastighetsgränser. På sikt kan naturligtvis detta förhållande medföra att kommunens trafikpolitik kan komma att förändras.

Den viktigaste och mest avgörande faktorn när det gäller trafiksäkerhet är att den enskilde trafikanten ska anpassa hastigheten till vägens säkerhet med hänsyn till alla oskyddade trafikanter (inklusive barn) och väglag. Om vi alla hjälps åt kan vi skapa en trafikmiljö som gynnar oss alla. Oavsett vilka åtgärder och begränsning vi inför finns det alltid en liten grupp trafikanter som saknar omdöme och skapar sina egna regler.

Till slut vill jag påminna om att målet för kommunens trafiksäkerhetsarbete är att hitta en balans mellan kraven på trafiksäkerhet, miljö, tillgänglighet, framkomlighet, positiv regional utveckling och jämställdhet.

Vid en förnyad prövning av begäran och med hänsyn de faktorer familjen anser ska beaktas finner jag inget motiv till att förändra det tidigare ställningstagandet. Därmed föreslås att kommunstyrelseutskottet ska besluta att avslå familjen Fällgrens begäran om sänkning av hastigheten till 30 km och att anlägga fysiska hinder.

_____

§64 Miljöpåverkande- och ekonomiska konsekvenser av exploatering och underhåll

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

En långsiktig planering i alla led kan minska såväl kostnaderna vid exploatering och underhållsarbeten som att miljöpåverkan reduceras och att skapa en bra arbetsmiljö.

Entreprenadingenjör Sven Pettersson redovisar muntligen hur denna ekvation går ihop.

Vid såväl exploatering som underhållsarbeten är en nära tillgången till etableringsplatser (helst större än 5 000 m2) för uppställning av fordon, bodar behandling av schaktmassor med mera mycket viktig. Närheten till en etableringsplats spar mycket tid och pengar samtidigt som avgasutsläppen minskar. I kommande exploateringar där etapperna blir mycket större ställs det ännu större krav på lättillgängliga och närbelägna etableringsplatser, vilket är svårt att uppbringa i Tyresö.

Ett stort miljöproblem med den gamla asfaltsbeläggningen som bland annat finns på Breviksvägen är att den innehåller stenkolstjära med höga halter av PAH (polycykliska aromatiska kolväten).

Ordförandeutlåtande

Redovisningen pekar på många punkter som inte varit så väl kända av oss förtroendevalda. När vi framöver vill öka takten när det gäller vidare utbyggnad av östra Tyresö måste vi beakta alla svårigheter för att inte i onödan öka kostnaderna vid utbyggnaden. Jag är också medveten om svårigheten att finna lämpliga etableringsplatser för masshantering då kommunens markinnehav är mycket begränsat. En lösning kan vara att kommunen köper in mark som kan användas tillfällig under etableringstiden för att efter avslutad verksamhet säljas. Därmed föreslår jag att kommunstyrelseutskottet beslutar notera Sven Petterssons redovisning.

_____

§65 Budgetuppföljning för tekniska kontoret för januari – maj 2008

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen läggs med ett godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Lokalförsörjning

Kommentar till periodutfall: Överskottet i perioden beror på följande kostnadsposter: Avskrivning, internränta - försenade investeringar. Fjärrvärme - lägre än budgeterat på grund av varmare väder än normalt. Skador och åverkan - Lägre skadegörelse. Bygg reparationer - Eftersläpning av underhåll. Intäkter - Saknar hyresgäster på Bollmora föreningsgård och fritidskontoret.

Väghållning

Kommentar till periodutfall: Överskottet för perioden beror till största delen på den milda vintern, samt sjukfrånvaro i personalgruppen, vilket i sin tur även leder till minskade övriga driftskostnader.

Park

Kommentar till periodutfall: Utfallet visar ett litet överskott jämfört med budget. Delvis på grund av lägre kapitaltjänstkostnader samt lägre kostnader för personal.

Idrott- och friluftsliv

Kommentar till periodutfall: Kostnaderna för idrott och friluftsverksamheten balanserar för perioden men ett varsel för ökade elkostnader i samband med uppstarten av de konstfrysta isbanorna.

Sidoordnad verksamhet

Kommentar till periodutfall: På grund av den milda vintern har inte ersättning behövt betalas ut till entreprenörer som snöröjer vägar inom vägföreningarnas områden. Detta är orsaken till den stora skillnaden mellan budget och utfall.

Exploatering

Kommentar till periodutfall: Större delen av överskottet beror på lägre kapitaltjänstkostnader jämfört med budget då planerade investeringar skjutits i tid.

Hållbar utveckling och miljö

Kommentar till periodutfall: Överskottet beror till största delen på vakanser inom verksamheterna hållbar utveckling och miljö.

Va-verket

Kommentar till periodutfall: Resultatet för perioden är fortsatt positivt, främst beroende på ingående balans i form av tillfälligt ökade intäkter för anslutningsavgifter från exploateringsområden. Vidare så är kostnaderna lägre än förväntat på grund av lägre kapitaltjänstkostnader, vakant personal och därför mindre underhållsinsatser vilket inneburit lägre förbrukning av anläggningsmaterial samt minskat nyttjande av anläggningsentreprenader.

Renhållning

Kommentar till periodutfall: Periodens utfall visar på ett samlat resultat i balans med budget.

Centralköket

Kommentar till periodutfall: Personalkostnaderna är mindre än budget för perioden, vilket beror på en sjukskrivning.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås med ett godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

_____

§66 PIA (Produkter I Arbete)

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. Platserna vid gamla ICA i Tyresö strand, ridskolan, Bondevägen, Amaryllisparken (Bollmoravägen) och Kärrvägen får upplåtas för försäljning av jordgubbar med mera till fler än en försäljare.

  2. I övrigt noteras redovisningen.

Beskrivning av ärendet

Trafikingenjör Leif Svärdsén informerar om problemen med platserna för jordgubbsförsäljning.

Kommunstyrelseutskottet beslutade den 23 maj 2007, § 63, att platserna vid gamla ICA i Tyresö strand, ridskolan, Bondevägen, Amaryllisparken (Bollmoravägen) och Kärrvägen får upplåtas för försäljning av jordgubbar med mera.

En frågeställning som uppkommit är till hur många tillstånd till respektive plats som kan meddelas.

Ordförandeutlåtande

Jag finner i dagsläget ingen anledning att utöka antalet försäljningsplatser. Även om antalet platser är begränsade finns det inget som förhindrar att låta flera försäljare får disponera platserna. Det är dock viktigt att sökandena blir informerade om att flera försäljare får disponera de olika platserna.

Därmed föreslår jag att kommunstyrelseutskottet besluta tillåta att fler än en försäljare av jordgubbar med mera får disponera de olika platserna.

I övrig föreslår jag att redovisningen noteras.

_____

§67 Pågående och kommande upphandlingar

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av pågående och kommande upphandlingar.

För upphandlingar markerade med * beräknas kostnaden överstiga gränsen för tjänstemannadelegation.

Kretsloppscentralen

*Markarbeten

*Ramper och avlämningsyta,

Breviks förskola etapp 3

Schakt

Pålning

Plattor på mark

*Stomme (tätt hus)

*Rör

*Ventilation

El

Sprinkler

*Stomkomplettering

Plåt

Målning

Undertak

Styr/regler Inbrottslarm

Finplanering

Mattor

Dalskolan, tillbyggnad gymnastikhall

Schakt & sprängning

Plattor på mark

*Stomme (tätt hus)

* Rör

*Ventilation

*El

Stomkomplettering

Plåt

Målning

Mattor

Undertak

Gymnastikutrustning

Finplanering

Hiss

Styr/regler

Nyboda skola – om- och tillbyggnad av kök

*?Byggnadsentreprenad (E1)

VS-installationer (E2)

Luftbehandlingsinstallationer (E3)

El-installationer (E4)

Storköksutrustning (E5)

Övrigt

Luftbehandlingsaggregat på barnstugan Gunghästen.

*Ombyggnad av kök förskolan Paletten.

Ramavtal avseende Klotterskydd klottersanering

*Målning sommaren 2008.

*Nyanläggning av gata-, va- och belysning rör område vid Pelles väg.

Parkeringsövervakning

Radonmätning

* Grävmaskinstjänster

Brandskydd och årlig kontroll

Drift och underhåll av trafiksignaler

Ramavtal - Vägmärken (gemensamt med Haninge kommun)

Hantverksmaterial

*Byggnation av särskilt boende

Kameraövervakning

*Upphandling särskilt boende, Backstuga

*Syrenen

*Jasminen

Mattransporter inom kommunen

Avslutningsarbeten vid vattentornet

Sjöledning mellan Alby och Raksta

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§68 Redovisning av beslut fattade enligt delegationsordning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade av tekniska chefen Åke Skoglund.

Alba Måleri, CPA Jacobsson Timblad Måleri och Svenska Servicegruppen. Antas som entreprenörer för att utföra Målningsarbeten.

Kostnad: 1 840 800 kr exkl. mervärdeskatt

Beslut fattade av Leif Svärdsén

  1. Avslag parkeringstillstånd gällande Ing-Marie Beckström

  2. Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 56/2008 - 68/2008

  3. Lokal trafikföreskrift om FÖRBUD ATT PARKERA FORDON på Korta vägens hela sträckning

  4. Lokal trafikföreskrift om ändring av gällande 24 tim parkering på Björkbacksvägen sträckan parkeringsfickan vid fastigheten Järnet 7 och vintervägen. Ändras till parkering begränsad tid 07:00 – 24:00 alla dagar

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____

§69 Information och meddelanden

- Tyresö är bland de tio trafiksäkraste kommunerna i Sverige. – Det är resultatet av ett långsiktigt arbete, säger tekniske chefen Åke Skoglund i ett pressmeddelande (aktbilaga).

- Tekniska kontorets yttrande till Arbetsmiljöverket

- Bertil Eriksson informerar om KRÖS (Klimatpåverkan Ras Översvämning och Skredrisk

- Planerat underhåll av kommunens fastigheter samt drift och underhållsbudget 2009. (Kan eventuellt bli ett ärende)

_____

§70 Inspektion av arkivutrymmen hos högstadieskolor

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. Tekniska kontoret får i uppdrag att i samråd med berörd personal ta fram en kostnadskalkyl på nödvändiga åtgärder.

  2. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

På uppdrag av kommunstyrelseutskottet har kommunkansliet genomfört kontroll av arkivutrymmen med mera i Tyresö skola, Tyresö skola, Dalskolan, Kumla skola, Strandskolan och Nyboda skola.

Av inspektionsrapporten framgår att det är stora brister i säkerheten när det gäller såväl förvaring som hantering av arkivhandlingar (aktbilaga).

Som åtgärd föreslås nästan genomgående att brandklassade arkivskåp införskaffas.

På Kumla skola bedöms läget vara akut eftersom historiska handlingar och annan viktig information kan gå förlorad om inte bristerna åtgärdas inom en snar framtid. I det skyddsrum som används som arkivlokal är det fuktigt och misstänkt mögligt och dessutom fungerar det som förråd för allt möjligt gammalt skräp.

Även på Nyboda skola bedöms läget vara allvarligt och bör åtgärdas inom en snar framtid.

Vidare påtalas att kommunen som helhet har brist på arkivutrymmen och att en utredning pågår hur detta ska lösas på sikt.

Ordförandeutlåtande

Det är en självklarhet att respektive skola snarast måste åtgärda sin interna hantering av arkivhandlingar och rensa ut ovidkommande bråte. Samtidigt föreslås att tekniska kontoret får i uppdrag att i samråd med berörd personal ta fram en kostnadskalkyl på nödvändiga åtgärder. I övrigt föreslås att kommunstyrelseutskottet beslutar notera redovisningen.

_____

§71 Redovisning av tillsynsverksamheten inom området alkohol

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. Redovisningen noteras.

  2. Alkoholhandläggaren Fredrik Fahlander får i uppdrag att bjuda in en person från polismyndigheten till nästa sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Kansli- och personalchef Kerstin Hedén lämnar en dagslägesrapport om tillsynsverksamheten inom området alkohol.

De tidigare diskussionerna med bland annat Haninge kommun har avslutats. Istället pågår diskussioner med Nacka och Värmdö, som tillhör samma polisdistrikt som Tyresö.

Ett utkast till samverkan mellan Nacka, Tyresö och Värmdö beräknas komma fram under hösten. En viktig detalj i detta arbete är att de förtroendevalda anger vilken ambitionsnivå tillsynsverksamheten ska ha.

Tillsynen från polisens sida kommer att öka under sommaren.

Ordförandeutlåtande

Jag tycker att det är viktigt att diskussionerna om en samverkan mellan kommunerna påskyndas. Det är också viktigt att framöver håller samma nivå på tillsynsverksamheten som våra grannkommuner. Viktigt är också att få polisens syn på hur vi med gemensamma krafter ska bedriva tillsynsverksamhet. Därför tycker jag att vi till vårt första sammanträde efter sommaren ska bjuda in polismyndigheten.

Kommunstyrelseutskottet föreslås dels notera redovisningen och uppdra åt alkoholhandläggaren Fredrik Fahlander att bjuda in en person från polismyndigheten till nästa sammanträde.

_____

§72 Ansökan om serveringstillstånd på Saithan Restaurang

Dnr: 2008.A004-090

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Ansökan om serveringstillstånd avslås.

Protokollsanteckning

Ledamoten Liljan Edberg (m) var ej närvarande under behandlingen av ärendet.

Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Beskrivning av ärendet

Saithan AB, Vendelsövägen 10, 135 51 Tyresö har lämnat in en ansökan om serveringstillstånd för alkoholdrycker på Saithan Restaurang och Bar med samma adress.

Ansökan gäller spritdrycker, vin och starköl till allmänheten året runt med serveringstiderna 11.00 – 01.00 på inneserveringen och 11.00 – 22.00 på uteserveringen. Restaurangen drevs tidigare under namnet Tonys Place.

Den 12 maj 2008 har alkoholhandläggaren beviljat Saithan AB ett tillfälligt serveringstillstånd i enlighet med ansökan. Detta beslut gäller till och med den 12 juni 2008.

Enligt alkohollagen ska följande vara uppfyllt för att en sökande ska få serveringstillstånd för alkoholdrycker:

Lämplighetsprövning av den som ansöker inklusive alla företrädare och ägare till ett eventuellt bolag (7 kap 7 § alkohollagen, AL). Sökandens personliga och ekonomiska förhållanden granskas. Sökanden måste ha tillräcklig kunskap i alkohollagstiftningen, en godtagbar finansiering av serveringsrörelsen och en bakgrund som inte är olämplig, till exempel på grund av tidigare brottslig verksamhet eller ekonomisk misskötsamhet.

Serveringsstället ska ha ett kök för allsidig matlagning och tillhandahålla lagad mat. Restaurangen ska även ha ett tillräckligt antal sittplatser för gästerna (7 kap 8 § AL). En restaurang med servering till allmänheten ska ha ett välutrustat kök som också ska användas. Ett varierat och brett matutbud ska kunna tillredas av råvaror. Kommunen ska ha godkänt lokalen som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen.

Om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt, får serveringstillstånd vägras även om ovannämnda krav är uppfyllda (7 kap 9 § AL). Det kan t.ex. röra sig om etablering i områden med känd missbruksproblematik eller hög brottsbelastning.

För att bedöma tillståndsansökan har sökanden lämnat in uppgifter om sin ekonomiska och personliga lämplighet att bedriva alkoholservering. Remisser har sänts till polisen, brandmyndigheten, skattemyndigheten och Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund.

Alkoholhandläggarens bedömning av ansökningshandlingar och remissvar

De handlingar som lämnats samt inkomna remissvar från Skatteverket och polisen föranleder ingen annan bedömning än att sökanden uppfyller lämplighetskravet i 7 kap 7 § AL.

Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund har tillstyrkt ansökan och lämnat ett villkorat godkännande av livsmedelsanläggningen.

Södertörns brandförsvarsförbund har uppställt ett antal villkor för att lokalen ska anses säker ur brand- och utrymningssynpunkt. I dessa hänseenden uppfyller sökanden för närvarande kraven i 7 kap 8 § AL beträffande lokalens beskaffenhet.

Remissvaret från polisen och de uppgifter tillståndsmyndigheten i övrigt har beträffande etableringen visar inte på att det finns risk för sådana alkoholpolitiska olägenheter som nämns i 7 kap 9 § AL.

Inspektion den 23 maj 2008

Kommunen representerad av alkoholhandläggare XX inspekterade i samarbete med närpolisen och brandmyndigheten restaurangen den 23 maj 2008. Vid inspektionen kunde följande brister konstateras:

- Två personer som inte var anställda hjälpte till i restaurangen bland annat med alkoholhanteringen. Enligt lag ska alla som är verksamma i en rörelse med alkoholtillstånd vara anställda, bolagsmän eller praktikanter från restaurangskola.

- Den ena av personerna, som stod i baren och serverade alkohol, misstänktes för narkotikapåverkan. Polisen rapporterade detta och han fick genomgå provtagning. Detta föranledde anmälan om brott mot alkohollagen.

- Polisen kände igen kriminella båda bland personal och gäster. En gäst var misstänkt narkotikapåverkad och togs med för provtagning och rapporterades.

- Insatsledaren från brandmyndigheten konstaterade att det saknades nödutgångsskyltar. Gasolanläggning i köket drevs utan tillstånd för hantering av brandfarligt vara. Ansökan var dock inlämnad.

Sammantaget får dessa brister anses medföra att sökanden inte längre uppfyller lämplighetskravet i 7 kap 7 § AL. Vidare framkommer det nu att det finns alkoholpolitiska olägenheter förknippade med serveringsstället, 7 kap 9 § alkohollagen, eftersom narkotikapåverkade och kriminella personer vistas där. Detta medför enligt min mening att alkoholtillståndet inte bör förlängas till ett tillsvidare tillstånd. Ansökan bör alltså avslås.

Förslaget till beslut har kommunicerats med Saithan Restauranger AB. Ett yttrande har inkommit den 10 juni 2008. Närvarande ledamöter och ersättare i kommunstyrelseutskottet har tagit del av yttrandet vid behandlingen av ärendet (aktbilaga).

Ordförandeutlåtande

Jag kan bara instämma i alkoholhandläggarens uppfattning att de brister som uppdagades vid inspektion är så allvarliga att sökande inte uppfyller alkohollagens lämplighetskrav. Att det dessutom framkom att såväl narkotikapåverkade och kriminella vistats i där bedöms även medföra att alkoholpolitiska olägenheter är förknippade med restaurangen.

Vid en samlad bedömning finner jag att alkoholtillståndet inte ska förlängas. Jag förslår att kommunstyrelseutskottet besluta att avslå Saithan AB:s ansökan om serveringstillstånd.