Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2008-08-20

Sammanträde 2008-08-20

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§73 Samverkan med polismyndigheten i alkoholfrågor med inriktning på restaurangnäringen

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Diskussionen och redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Poliserna Örjan Biewald och Claes Stjärnström är inbjuden till dagens sammanträde för att i första hand diskutera alkoholfrågor med speciell inriktning på restaurangnäringen.

Under diskussionen framkommer bland annat att huvuddelen av störningarna uppstår i samband med stängning.

Ordförandeutlåtande

Avsikten med mötet är att vi ska få en plattform för att på sikt utforma en policy som syftar till att minimera alkoholrelaterade störningar som sammanhänger med servering av alkoholhaltiga drycker.

Mitt förslag till kommunstyrelseutskottets beslut är att vi noterar diskussionen och redovisningarna och att vi arbetar fram en policy för Tyresö kommun som harmoniserar med grannkommunerna.

_____

§74 Inskränkning av tiden för alkoholservering för restaurang Tjili

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Tiderna för alkoholservering natt alla dagar i veckan inskränks till klockan 02.00 på inneserveringen och till klockan 22.00 på uteserveringen. Beslutet träder i kraft från och med den 15 september 2008.

Beskrivning av ärendet

Restaurang Tjili har för närvarande rätt att servera alkohol till klockan 03.00 på inneserveringen och till klockan 02.00 på uteserveringen natt mellan fredagar och lördagar samt natt mellan lördagar och söndagar. Övriga dagar i veckan har man rätt att servera alkohol till klockan 02.00.

Boende i bostadsområdet Axel Wennergrens väg har i skrivelser till kommunen framfört klagomål på störningar från berusade personer på väg till och från Tjili på helgerna. Störningarna har bestått i oväsen, skadegörelse och nedskräpning.

Polisen har i muntliga och skriftliga rapporter redovisat en ökning av våld och fylleri i området kring restaurangen det senaste året, framförallt på helgnätterna.

För att komma till rätta med problemen föreslår alkoholhandläggaren att serveringstiderna på helgerna inskränks antingen till klockan 02.00 alternativt klockan 01.00 alla dagar i veckan.

Förslaget till beslut har kommunicerats med ägaren till restaurang Tjili.

Ordförandeutlåtande

Jag finner det anmärkningsvärt att restaurang Tjili inte vidtagit kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med de störningar som uppstår som en följd av alltför berusade gäster. Ett sätt att minska problem med att överförfriskade gäster går från ett serveringsställe till ett annat är att de bör ha samma serveringstider. Jag tror att vi på detta sätt kan minska störningarna. Det är också viktigt att serveringsställena vidtar kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med det bråk som uppstår i den närmaste omgivningen.

Som framgår av alkohollagen är normaltiden för servering av alkoholdrycker mellan 11.00 – 01.00. I särskilda fall finns det möjlighet för tillståndsmyndigheten att göra avsteg från normaltiden. När vi tidigare prövade Tjilis tillstånd gjorde vi bedömningen att den förlängda serveringstiden till klockan 03.00 inte skulle medföra några störningar. Nu kan jag bara konstatera att den bedömning vi tidigare gjort inte stämde. Min uppfattning är därför att vi bör ompröva restaurang Tjilis serveringstider. Vid fastställelse av serveringstider måste vi ta stor hänsyn de yttre störningarna som krogbesökarna kan förorsaka när de lämnar restaurangen. Med hänsyn till störningarna i omgivningen anser jag att serveringstiden för Tjili bör begränsas till 01.00 på inneserveringen och 22.00 på uteserveringen.

Jag föreslår jag att kommunstyrelseutskottet ska besluta minska Tjilis serveringstid till klockan 01.00 på inneserveringen och klockan 24.00 på uteserveringen. Om det visar sig att störningarna kommer att fortsätta kan kommunstyrelseutskottet komma att på nytt ompröva serveringstillståndet.

Efter förda diskussioner i ärendet finner jag att utskottets ledamöter inte delar min uppfattning att begränsa öppet till klockan 01.00 utan istället förespråkar klockan 02.00. Därför föreslår jag att kommunstyrelseutskottet beslutar att restaurang Tjili enbart får servera alkohol fram till klockan 02.00 på inneserveringen och klockan 22.00 på uteserveringen.

_____

§75 Ansökan om serveringstillstånd för alkoholdrycker efter byte av företagsform på Curres Corner

Kommunstyrelseutskottets beslut

 1. Handelsbolaget Curres Corner tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl till allmänheten återkallas.

 2. Curres Corner Restaurang AB (556666-9288) beviljas tillstånd att servera alla slag av alkoholdrycker på Curres Corner, Granängsvägen 2, 135 46 Tyresö. Tillståndet gäller med serveringstiderna 11.00 – 02.00 på inneserveringen och 11.00 – 22.00 på uteserveringen. Tillståndet gäller tills vidare.

 3. Tillståndet är förknippat med följande villkor: Minst två stycken av polisen förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra från kl. 20.00 till dess sista gästen har lämnat lokalen. Det område som ordningsvakterna har ansvar över är förutom serveringslokalerna även hela parkeringen utanför Curres Corner.

 4. Curres Corner AB meddelas en varning enligt 7 kap 20 § alkohollagen

Beskrivning av ärendet

Företrädarna för Curres Corner har ansökt om att få överföra tillståndet från handelsbolaget (Curres Corner i Tyresö HB) till ett aktiebolag (Curres Corner Restaurang AB). Ägare och företrädare för de två bolagen är samma personer. Tillståndet för handelsbolaget har gällt med serveringstiderna 11.00 – 01.00 samt till klockan 02.00 natt mot lördag, söndag och helgdag på inneserveringen och mellan 11.00 – 22.00 på uteserveringen.

Alkoholhandläggaren har beviljat Curres Corner AB ett tillfälligt serveringstillstånd i avvaktan på kommunstyrelseutskottets beslut. Detta tillstånd överensstämmer med det som gäller för Curres Corner HB.

Förändringen innebär serveringstillståndet för handelsbolaget ska återkallas. Vidare ska begäran serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker för aktiebolaget prövas av kommunstyrelseutskottet.

Utredning

För att behandla ansökan har remiss sänts till skatteverket. Av deras svar framkommer att aktiebolaget drivit restaurangen sedan en tid tillbaka och att handelsbolaget varit overksamt under denna tid.

För att bedöma ordningsläget i och kring restaurangen har uppgifter inhämtas från polismyndigheten

Regelverk

Enligt alkohollagen skall följande vara uppfyllt för att en sökande ska erhålla serveringstillstånd för alkoholdrycker:

Lämplighetsprövning av den som ansöker inklusive alla företrädare och ägare till ett eventuellt bolag (7 kap 7 § alkohollagen, AL).

Serveringsstället ska ha ett kök för allsidig matlagning och tillhandahålla lagad mat. Restaurangen ska även ha ett tillräckligt antal sittplatser för gästerna (7 kap 8 § AL).

Om serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om kraven i 7 och 8 §§ är uppfyllda (7 kap 9 § AL).

Enligt 7 kap 19 § AL skall kommunen återkalla serveringstillståndet om det inte endast tillfälligt uppkommer olägenheter i fråga om ordning och nykterhet. I stället för återkallelse enligt 19 § kan tillståndshavaren meddelas varning, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (7 kap 20 § AL).

Normaltiden för servering av alkoholdrycker är enligt alkohollagen mellan 11.00 – 01.00. Vid prövning av serveringstiderna skall särskilt beaktas sådana olägenheter och risker som beskrivs i 7 kap 9 § AL.

Alkoholhandläggarens bedömning

När det gäller lämplighetsprövningen av företrädarna får man beakta att det är samma personer som innehaft serveringstillstånd sedan 2001. Av det som framkommit genom uppgifter från skatteverket finns det inte anledning att anse dem olämpliga.

Serveringslokalen är densamma sen tidigare och uppfyller alkohollagens krav.

Det senaste året har det emellertid kommit flera rapporter från polisen och om våld och fylleri på Curres Corner och i anslutning därtill. Frekvensen av detta har ökat under sommaren 2008. Enligt ordningspolisen i Nacka polismästardistrikt är Curres Corner bland de restauranger som orsakat polisen mest problem i distriktet.

Med anledning av detta finns det behov av åtgärder för att komma tillrätta med problemet. En lämplig åtgärd enligt polisen är att utöka ordningsvakternas ansvar tidsmässigt och även att omfatta området utanför restaurangen. Den upprepade överserveringen av gäster bör även föranleda ett ingripande mot serveringstillståndet. I dagsläget kan det dock räcka med en varning enligt 7 kap 20 § AL.

Förslaget till beslut har kommunicerats med ägaren till restaurang Curres Corner.

Ordförandeutlåtande

Jag finner det ytterst anmärkningsvärt att innehavarna till restaurang Curres Corner inte vidtagit kraftfulla åtgärder för att förhindra problemet med våld och fylla på och i anslutning till restaurangen. Detta förhållande kan inte få passera obemärkt. Eftersom Curres Corner nu bytt företagsform har vi till uppgift att pröva frågan om serveringstillstånd på nytt. Ett sätt att minska störningarna utomhus kan vara att ett krav på att utöka ordningsvakternas ansvar till att även omfatta parkeringsplatsen utanför serveringslokalen.

En fråga som uppstår vid en ny prövning är om vi ska acceptera att Curres Corner ska få tillstånd att servera alkohol efter alkohollagens normaltid som sträcker sig mellan 11.00 – 01.00.

Jag anser att vi i detta skede ska meddela Curres Corner AB en varning enligt alkohollagen. Det innebär enligt mitt förmenade att vi kan komma att dra in tillståndet om problemet med våld och fylla fortgår.

Mot denna bakgrund föreslår jag att kommunstyrelseutskottet ska besluta följande:

- Handelsbolaget Curres Corner serveringstillstånd återkallas.

- Curres Corner Restaurang AB beviljas tillstånd att servera alla slag av alkoholdrycker. Tillståndet gäller med serveringstiderna 11.00 – 01.00 på inneserveringen och 11.00 – 22.00 på uteserveringen.

- Ansökan om servering till klockan 02.00 på inneserveringen avslås.

- Minst två stycken ordningsvakter ska tjänstgöra från kl. 20.00 tills sista gästen har lämnat lokalen. Ansvarsområdet även hela parkeringen utanför Curres Corner.

- Curres Corner AB meddelas en varning enligt 7 kap 20 § alkohollagen

Efter förda diskussioner i ärendet finner jag att utskottets ledamöter inte delar min uppfattning att begränsa öppet till klockan 01.00 utan istället förespråkar klockan 02.00. Därför föreslår jag att kommunstyrelseutskottet beslutar att restaurang Curres Corner får servera alkohol fram till klockan 02.00 på inneserveringen och klockan 22.00 på uteserveringen.

_____

§76 Ansökan om serveringstillstånd för alkoholdrycker på Trollkrogen

Kommunstyrelseutskottets beslut

 1. Restaurang Trollet AB erhåller tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl till allmänheten på Trollkrogen, Trollbäcksvägen 34 A, 135 50 Tyresö.

 2. Tillståndet gäller med serveringstiderna 11.00 – 01.00 på inneserveringen och 11.00-22.00 på uteserveringen. Tillståndet gäller tills vidare.

Beskrivning av ärendet

Restaurang Trollet AB har lämnat in en ansökan om serveringstillstånd för alkoholdrycker på Trollkrogen, Trollbäcksvägen 34 A, 135 50 Tyresö. Ansökan gäller spritdrycker, vin och starköl till allmänheten året runt med serveringstiderna 11.00 – 01.00 på inneserveringen och 11.00 – 22.00 på uteserveringen.

Regelverk

Enligt alkohollagen ska följande vara uppfyllt för att en sökande ska erhålla serveringstillstånd för alkoholdrycker.

Lämplighetsprövning av den som ansöker inklusive alla företrädare och ägare till ett eventuellt bolag (7 kap 7 § alkohollagen, AL). Sökandens personliga och ekonomiska förhållanden granskas. Sökanden måste ha tillräcklig kunskap i alkohollagstiftningen, en godtagbar finansiering av serveringsrörelsen och en bakgrund som inte är olämplig, till exempel på grund av tidigare brottslig verksamhet eller ekonomisk misskötsamhet.

Serveringsstället ska ha ett kök för allsidig matlagning och tillhandahålla lagad mat. Restaurangen ska även ha ett tillräckligt antal sittplatser för gästerna (7 kap 8 § AL). En restaurang med servering till allmänheten ska ha ett välutrustat kök som också ska användas. Ett varierat och brett matutbud ska kunna tillredas av råvaror. Kommunen ska ha godkänt lokalen som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen.

Om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt, får serveringstillstånd vägras även om ovannämnda krav är uppfyllda (7 kap 9 § AL). Det kan till exempel röra sig om etablering i områden med känd missbruksproblematik eller hög brottsbelastning.

Utredning

För att bedöma tillståndsansökan har sökanden lämnat in uppgifter om sin ekonomiska och personliga lämplighet att bedriva alkoholservering. Remisser har sänts till polisen, skattemyndigheten och uppgifter har inhämtats från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Av de handlingar som lämnats samt inkomna remissvar in får sökanden anses uppfylla lämplighetskravet i 7 kap 7 § AL.

Enligt uppgift från handläggare på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund finns ett villkorat godkännande av livsmedelslokalen.

Av remissvaret från polisen och de uppgifter tillståndsmyndigheten i övrigt har beträffande etableringen har inte framkommit att det finns risk för sådana alkoholpolitiska olägenheter som nämns i 7 kap 9 § alkohollagen.

Ordförandeutlåtande

Med hänsyn till vad som ovan redovisats får sökanden anses uppfylla kraven för att få serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl i enlighet med ansökan. Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beviljar tillstånd för alkoholservering under tiden 11.00 – 01.00 på inneserveringen och 11.00 – 22.00 på uteserveringen.

_____

§77 Ansökan om serveringstillstånd för alkoholdrycker på Ti Amo

Kommunstyrelseutskottets beslut

 1. Esro kommanditbolag, org nr 969733-8326 erhåller tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl till allmänheten på Restaurang-Pub-Pizzeria Ti Amo, Vintervägen 2, 135 40 Tyresö.

 2. Tillståndet gäller med serveringstiderna 11.00 – 01.00 på inneserveringen och 11.00 – 22.00 på uteserveringen. Tillståndet gäller tills vidare.

Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad skrivelse

Beskrivning av ärendet

Esro kommanditbolag ansöker om serveringstillstånd för alkoholdrycker på Restaurang – Pub – Pizzeria Ti Amo, Vintervägen 2, 135 40 Tyresö. Ansökan gäller spritdrycker, vin och starköl till allmänheten året runt med serveringstiderna 11.00 – 01.00 på inneserveringen och 11.00 – 22.00 på uteserveringen.

Regelverk

Enligt alkohollagen ska följande vara uppfyllt för att en sökande ska erhålla serveringstillstånd för alkoholdrycker:

Lämplighetsprövning av den som ansöker inklusive alla företrädare och ägare till ett eventuellt bolag (7 kap 7 § alkohollagen, AL). Sökandens personliga och ekonomiska förhållanden granskas. Sökanden måste ha tillräcklig kunskap i alkohollagstiftningen, en godtagbar finansiering av serveringsrörelsen och en bakgrund som inte är olämplig, till exempel på grund av tidigare brottslig verksamhet eller ekonomisk misskötsamhet.

Serveringsstället ska ha ett kök för allsidig matlagning och tillhandahålla lagad mat. Restaurangen ska även ha ett tillräckligt antal sittplatser för gästerna (7 kap 8 § AL). En restaurang med servering till allmänheten ska ha ett välutrustat kök som också ska användas. Ett varierat och brett matutbud ska kunna tillredas av råvaror. Kommunen ska ha godkänt lokalen som livsmedelslokal enligt livsmedelslagen.

Om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt, får serveringstillstånd vägras även om ovannämnda krav är uppfyllda (7 kap 9 § AL). Det kan t.ex. röra sig om etablering i områden med känd missbruksproblematik eller hög brottsbelastning.

Utredning

För att bedöma tillståndsansökan har sökanden lämnat in uppgifter om sin ekonomiska och personliga lämplighet att bedriva alkoholservering. Remisser har sänts till polisen, skattemyndigheten, Södertörns brandförsvarsförbund och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Av de handlingar som lämnats samt inkomna remissvar in får sökanden anses uppfylla lämplighetskravet i 7 kap 7 § AL.

Enligt yttrande från Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund finns ett villkorat godkännande av livsmedelslokalen.

Av remissvaret från polisen och de uppgifter tillståndsmyndigheten i övrigt har beträffande etableringen har inte framkommit att det finns risk för sådana alkoholpolitiska olägenheter som nämns i 7 kap 9 § alkohollagen.

Ordförandeutlåtande

Med hänsyn till vad som ovan redovisats får sökanden anses uppfylla kraven för att få serveringstillstånd för spritdrycker, vin och starköl i enlighet med ansökan. Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beviljar tillstånd för alkoholservering under tiden 11.00 – 01.00 på inneserveringen och 11.00-22.00 på uteserveringen.

_____

§78 Kommunens säkerhetsarbete, utryckningar och åtgärder i Tyresö 6 juni – 8 augusti 2008

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Säkerhets- och beredskapsenhetens förlagt till åtgärder godkänns och i övrigt noteras redovisningarna.

Beskrivning av ärendet

Många anlagda bränder har förekommit i kommunen i sommar. Bland annat Icas lastkaj, skolgårdar på Nyboda – Njupkärr – Kumla och Telegrafberget.

Vid Krusboda skola har man försökt anlägga brand i fasad som självslocknade.

Gymnasiet, Nyboda, Fornudden, Kumla och Tyresö skola har haft mycket glaskross under perioden och på midsommaraftons natt hade ett 40-tal fönsterrutor krossats på Strandskolan.

Inbrott har skett på Alby friluftsgård, Lokets förskola, Bergfotens skola samt Bollmorahallen där man tillgripit dator, dataskärmar och borrmaskiner.

Det har även den senaste tiden förekommit omfattande skadegörelse och nedskräpning i området vid gamla föreningsgården i Tyresö centrum.

Fastighetschefen Jan Nilsson redovisar kostnaderna för skador och åverkan på kommunens lokaler för perioden januari till och med juli.

Säkerhets- och beredskapsenhetens förslag till åtgärder

Av erfarenheter ute i landet och i våra grannkommuner så ökar skadegörelse innan skolstart (och även vid skolavslutning) kring kommunala byggnader och skolor.

Säkerhetsenheten har diskuterats åtgärder tillsammans med brandförsvaret för att så långt som möjligt förhindra nya bränder:

- Alla larm från kommunala byggnader kommer man att se som "skarpa" och larma enheter enligt förstärkt larmplan.

- Man kommer att ha skärpt uppmärksamhet på kommunala byggnader när man är ute med sina enheter.

- De väktare som kommunen har kommer samtidigt få larm vid brand. Fördelen med detta är att väktarna ofta kan vara på plats tidigare.

- En civil väktarbil kommer att patrullera vid kommunala byggnader –främst skolor - nattetid vid helger runt skolstart

Ordförandeutlåtande

Det är tråkigt att konstatera att skadegörelse och åverkan alltid ökar i anslutning till skolstart och vid skolavslutning. Förutom säkerhets- och beredskapsenhetens förslag till åtgärder är det viktigt att vi får igång tvärsektoriella insatser för att motverka denna meningslösa och kostsamma åverkan och skadegörelse. Det är med gemensamma insatser och samverkan mellan olika myndigheter, intresseorganisationer, föreningar, företag, enskilda medborgare med flera som vi kan skapa ett samhälle utan meningslös förstörelse, åverkan och våld. Vi måste på ett bättre sätt ta tillvara den kreativitet våra ungdomar har inom sig.

Jag förslår att kommunstyrelseutskottet beslutar att godkänna säkerhets- och beredskapsenhetens förslag till åtgärder samt i övrigt notera redovisningen. Jag vill samtidigt att kommunstyrelseutskottets ledamöter och ersättare inom respektive diskuterar hur vi ska komma tillrätta med problemen.

_____

§79 Begäran om hastighetsbegränsning och bullerplank

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Begäran om hastighetsbegränsning och bullerdämpande åtgärder ”bullerplank” avslås.

Beskrivning av ärendet

I en skrivelse, med tillhörande namnlistor, har föräldrar till barn på förskolan Hästhagen begärt att hastigheten för fordon ska begränsning till 30 km/tim på del av Tyresövägen (öster om Lagergrens väg). Vidare begär de att bullerdämpande åtgärder i form av bullerplank ska uppföras på denna sträcka.

Tekniska kontorets utlåtande

Begränsning av hastigheten

Tyresövägen är en del av kommunens huvudvägnät. Kommunens huvudvägar är byggda och anpassade, såväl trafiksäkerhets- och miljömässigt, för en hastighet på 50 km/tim. Smärre undantag från denna bashastighet kan förekomma på sträckor där skolor ligger i direkt anslutning till vägen.

Kommunen är angelägen om att skapa en trygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter och att få en väl fungerande trafikmiljö för både kollektivtrafik som bilism. En jämn trafikrytm, utan onödig inbromsningar och accelerationer, bidrar till att minska miljöstörningarna (avgasutsläpp och buller) från trafiken.

Från trafiksäkerhetssynpunkt bedöms förskolan Hästhagen ligga på ett betryggande avstånd från Tyresövägen.

Trafikbuller

När det gäller trafikbuller har riksdagen enbart beslutat om riktvärden vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad för bland annat bostäder, undervisningslokaler med mera. Målsättningen för befintlig miljö är att bullret inte ska överstiga 65 dB(A) utomhus vid fasad. För att beräkna trafikbuller används den av Naturvårdsverket framtagna beräkningsmodellen.

Förskolan Hästhagens byggnad ligger cirka 95 meter från Tyresö vägen. Bullernivån på förskolan Hästhagens södra sida har beräknats ligga mellan 51 – 65 dB(A). På den norra sidan ligger bullernivån mellan 36 – 50 dB(A).

Med utgångspunkt från gälla nationella målsättningar för trafikbuller bedöms det inte i dagsläget aktuellt att anlägga ”bullerplank” i anslutning till förskolan Hästhagen.

Sammanfattningsvis finner tekniska kontoret att skrivelsen från Daniel Ruberg, med tillhörande namnlistor, inte ska medföra någon ytterligare åtgärd från kommunens sida.

Ordförandeutlåtande

Inledningsvis tycker jag att det är mycket positivt att våra medborgare engagerar sig i frågor som rör våra barns säkerhet och tillgång behov av en god miljö.

Vi har i Tyresö genomfört en utredning (trafiknätsanalys) om trafiksäkerheten i och i anslutning till våra bostäder och verksamheter. Den ligger till grund för kommunens långsiktiga trafiksäkerhetsarbete. Vi följer med stort intresse nya rön om trafiksäkerhetsarbete, miljöpåverkan från trafik och dess påverkan på människors hälsa och utgör en naturlig grund i vårt aktiva folkhälso- och trafiksäkerhetsarbete. En intressant detalj i detta sammanhang är vägverkets beslut att införa ett större antal hastighetsgränser. På sikt kan naturligtvis detta förhållande medföra att kommunens trafikpolitik kan komma att förändras.

Den viktigaste och mest avgörande faktorn när det gäller trafiksäkerhet är att den enskilde trafikanten ska anpassa hastigheten till vägens säkerhet med hänsyn till alla oskyddade trafikanter (inklusive barn) och väglag. Jag vill i detta sammanhang lyfta fram de senaste rapporterna där det framgår att det är barnens föräldrar som uppfattas som den största trafikfaran, när de lämnar och hämtar barnen. Men om vi alla hjälps åt kan vi skapa en trafikmiljö som gynnar oss alla. Oavsett vilka åtgärder och begränsning vi inför finns det alltid en liten grupp trafikanter som saknar omdöme och skapar sina egna regler.

Målet för kommunens trafiksäkerhetsarbete är att hitta en balans mellan kraven på trafiksäkerhet, miljö, tillgänglighet, framkomlighet, positiv regional utveckling och jämställdhet.

Det buller som alstras av vägtrafiken och drabbar förskola Hästhagen ligger under de gränsvärden som uppställts av staten som vi inom kommunen följer. På Tyresövägen som är en genomfartsled är det viktigt är det viktigt att vi skapar ett så jämt trafikflöde som möjligt. Ett jämt trafikflöde bidrar till att minimera miljöstörningarna från vägtrafiken

Mot denna bakgrund delar jag tekniska kontorets bedömning att det inte är nödvändigt att begränsa hastigheten på Tyresövägen vid förskolan Hästhagen eller att uppföra bullerplank. Jag förslår därför att kommunstyrelseutskottet beslutar att begäran om hastighetsbegränsning och uppförande av ”bullerplank” vid förskolan Hästhagen avslås.

_____

§80 Upphandling för ombyggnad av Björkbacken avdelningarna Kastanjen och Syrenen

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. TL-Bygg AB antas som entreprenör för ombyggnad av Kastanjen och Syrenen. Anbudssumman uppgår till 13 796 000 kronor.

Beskrivning av ärendet

Ombyggnaden är planerad till att påbörjas till kommande månadsskifte. Under ombyggnaden kommer de boende att tillfälligt flyttas till Skarpnäcksgården.

Anbudsförfrågan har gått ut till sju byggnadsföretag. Enbart ett byggföretag har inkommit med anbud.

Anbudet från TL-Bygg AB uppgår till 13 796 000 kronor.

Tekniska kontorets bedömning

Anbudet visar tydligt vad som ingår och motsvarar väl förfrågningsunderlagets specifikationer och krav. TL-Bygg AB har bra referenser från liknande uppdrag. Att gå ut med en ny anbudsförfrågan bedöms som orealistisk.

Tekniska kontoret föreslår att kommunstyrelseutskottet antar TL-Bygg AB som entreprenör för ombyggnaden av avdelningarna Kastanjen och Syrenen i Björkbacken.

Ordförandeutlåtande

Jag delar tekniska kontorets bedömning och föreslår att kommunstyrelseutskottet antar TL-Bygg AB som entreprenör för ombyggnaden av avdelningarna Kastanjen och Syrenen i Björkbacken. Anbudet uppgår till 13 796 000 kronor.

_____

§81 Groddjursprojektet på Södertörn 2008

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av projektet

Bakgrund

Europeiska djurparksföreningen EAZA har utsett 2008 till Grodans år på grund av de stora hot som finns för denna djurgrupp världen över.

Groddjur finns på alla kontinenter utom Antarktis och i de flesta naturtyper. I Sverige har vi 13 olika arter av groddjur totalt och i Stockholms län har vi fem arter.

Södertörnskommunerna inklusive Stockholm har under våren och sommaren utfört en tätortsnära inventering av groddjur i framförallt småvatten.

På grund av skogsavverkningar, utdikningar, tätortstillväxten, klimatförändringar med flera anledningar så har denna djurgrupp svårare att hitta och behålla äldre levnadsmiljöer samt de mindre vattenmiljöer där de förökar sig om vårarna. Det kan vara dammar, kärr, mindre sjöar och vattendrag som är deras lekplatser.

De fem arterna av groddjur som finns i länet är den större respektive mindre vattensalamandern, vanlig groda, åkergroda samt vanlig padda.

Projektet

Medel till inventeringen har kommunerna fått från Landstingets miljöanslag.

Drygt 200 lokaler har besökts 3–5 gånger under olika tillfällen under perioden och även under olika delar dygnet. Speciellt under tidiga morgnar och sena kvällar då det är hög luftfuktighet är det ofta enklare att få tag på de mer skyggare arterna.

Tyresös del i projektet

I Tyresö inventerades följande småvatten: Öringesjön, dammarna på golfbanan, Kolardammarna, Farmarstigskärret, kärr nordost om Barnsjön, Barnsjön, Fornuddsdammarna, Karptjärn, dammen Droppen samt sjön Fatburen.

Av dessa lokaler återfanns en eller flera arter i de flesta lokalerna, Kolardammarna och följt av golfbanedammarna var de dammar som hade de största populationerna av djur.

Den av Artdatabanken/Naturvårdsverket och internationella naturvårdsfederationen rödlistade större vattensalamandern hittades i en av lokalerna. För Tyresös del så är resultatet godkänt, men vi kan framöver hoppas på nya lokaler i form av mindre dagvattendammar.

Projektets syfte och avrapportering

Projektets resultat är viktiga underlag till kommunernas planarbete, fakta till den nationella Artdatabanken i Uppsala samt för miljöövervakningen i kommunerna och i länet. Det är lätt att upprepa inventeringen efter exempelvis fem eller tio år.

En slutrapport för kommunerna ska tas fram under hösten och kanske kan resultaten även presenteras på något lämpligt seminarium framöver.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet noterar redovisningen.

_____

§82 Ekologisk status i Svealands kustvatten

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av projektet

Redovisning av årsrapporten från Svealands Kustvattenvårdsförbund (SKVVF).

Rapporten baseras på de bedömningar av ekologisk status för växtplankton, näringsämnen och siktdjup som togs fram i december 2007.

Bedömningsgrunderna klassas enligt en skala från dålig – otillfredsställande – måttlig – god till hög.

För Tyresös vatten gäller för alla delområden klassningen ”måttlig” som indikerar att det är en bra bit från godkända värden. I Kalvfjärden klassa parametern fosfor som otillfredsställande.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet noterar redovisningen.

_____

§83 KRÖS - Klimatrelaterade, ras-, översvämnings- och skredrisker

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Rapport har arbetats fram på uppdrag av kommunstyrelsen med anledning av Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60) och de klimatscenarier som tagits fram av FN:s klimatpanel, IPCC.

Utredningen syftar till att undersöka om och i så fall var eventuella riskområden för ras, skred, erosion och översvämningskänslighet finns i kommunen.

Rapporten och kunskapsunderlaget baserar sig på:

 1. Geotekniska undersökningar (1954-2007)

 2. Stabiliseringsåtgärder (1960-2007)

 3. Förstudie av ras- och skredkänsliga områden i Tyresö kommun (1996), SGI

 4. Översiktlig översvämningskartering längs Tyresån (2007), Räddningsverket

 5. Förorenade områden i Tyresö kommun (2002), Länsstyrelsen i Stockholms län

 6. Klimatpåverkan på Tyresös kustlinjer (2008), SMHI (kompletterande studie)

 7. Inventering av riskområden samt bedömning av klimatförändringens påverkan (2008), SWECO (kompletterande studie).

Sammanfattning av utredningarnas resultat:

1-2. Geotekniska undersökningar och stabiliseringsåtgärder

Ger en samlad bild av genomförda geotekniska undersökningar, likaså vilka stabiliseringsåtgärder som gjorts.

3. SGI:s förstudie (1996)

På uppdrag av Statens Räddningsverk (SRV), genomförde Statens Geotekniska Institut (SGI) under 1996 en förstudie inför översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena i bebyggda områden inom Stockholms län. I Tyresö bedömdes tre områden vara i behov av en översiktlig kartering: Drevviken och Gudö å, Tegelbruket – Nytorp samt Trinntorp.

4. Räddningsverkets och SMHI:s kartering av Tyresån

Tyresös stränder utmed Tyresån mer eller mindre skulle påverkas av en förändring av vattenstånd. Särskilt översvämningskänsliga områden är: Sofieberg, Gudö å samt Solberga. Men även Fornudden, Skälsätra, Persudde, Gimmersta, Nyfors och Bergholm kan komma att drabbas.

5. Potentiellt förorenade områden i Tyresö kommun (Lst 2002)

Totalt finns 20 stycken misstänkt förorenade objekt inom områden som klassats som antingen översvämningskänsliga, i behov av stabiliseringskartering, eller är belägna i områden med postglacial lera.

6. Klimatpåverkan på Tyresös kustlinjer (SMHI)

SMHI har genomfört en analys av långsiktig påverkan på kommunens kustlinjer till följd av förväntade förändringar i nederbörd och klimat. Beräkningarna från framtidens klimat bygger på klimatserier hämtade från två olika klimatscenarier, dels B2 och A2 som kan ses som ett medellågt och ett medelhögt scenario.

Några viktiga slutsatser:

• Utredningen fastslog att vi i framtiden kommer att få räkna med att höga vattenstånd samt en ökad stormfrekvens som återkommer mer ofta än i dagsläget.

• Medelvattenytan i framtidens klimat, kommer att ligga någonstans mellan -58 och -12 cm (dagens medelvattenyta är -39 cm i RH00).

• För ”mest gynnsamma scenario” är havsvattenhöjningen dock mindre än landhöjningen.

• Även om det finns vissa osäkerheter i använda modeller och scenarier, samt vissa generella osäkerheter för såväl globala och regionala bedömningar, visar det samlade materialet på viktiga utvecklingsmönster.

Beräknade havsvattenstånd för olika återkomsttider i Tyresö kommun

2 år

10 år

50 år

100 år

Dagens klimat
1961-1990

17 – 25

41 - 53

56 - 77

61 - 87

Lågt scenario
2071-2100

-2 – 6

22 - 34

37 - 58

42 - 68

Högt scenario 2071-2100

52 – 61

81 - 94

99 - 122

105 - 134

Tabell 1. Beräknade havsvattenstånd för olika återkomsttider i Tyresö angett i cm i RH00. Siffrorna anger 95 % -igt konfidensintervall för det framräknade återkomstvärdet. Med dagens klimat menas 1961-1990; med framtidens klimat menas 2071-2100.

7. Inventering av riskområden samt bedömning av klimatförändringens påverkan (SWECO)

Urvalet har gjorts dels med ledning av SGI:s skredriskinventering (förstudien från 1996), dels på basis av de utredningar företaget gjort i Tyresö under perioden 1954-2008 (se bilaga 1).

Några viktiga slutsatser:

· De förändringar av portryck och grundvattennivåer som en klimatförändring kan innebära ger en försämring av markstabiliteten.

· Stabilitetsförhållandena kommer att försämras främst i områden med förekomst av lös lera och litet djup till vattenförande skikt med erosionskänslig jord och i direkt anslutning till vattendrag.

· Ytterligare påverkas stabilitetsförhållandena i slänter som idag är på gränsen till att vara instabila.

· En allmän höjning av vattenståndet medför en förbättring av stabiliteten om vatteninnehållet i jorden är oförändrat.

· SWECO pekade ut totalt nio områden (se nedan) som riskområden om jordens hållfasthet försämras på grund av ökat portryck (exempelvis ökat vatteninnehåll).

Områden som identifierats som riskområden (om jordens hållfasthet förändras): Drevviken och Gudö å, Skälsätra, Gimmersta, Tegelbruket – Nytorp, Breviksmaren, Trinntorp, Strandvägen, Strandängarna i Tyresö strand samt Slumnäsvägen. Det kan även finnas andra områden som kan påverkas.

Några tänkbara åtgärder för att minska kommunens sårbarhet:

· Förstärkt övervakning av grundvattenståndet (grundvattenrör)

· begränsningar/regleringar i planbestämmelser

· utredningskrav med uppföljning i bygglovsförfarandet

· restriktioner för tung trafik på vissa vägar

· krav på specifika grundkonstruktioner i riskområden (ex. kalkpelare eller påldäck)

· ökad beredskap generellt, men särskilt för översvämningar i sjöar, vattendrag och dagvattenledningar.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet noterar redovisningen.

_____

§84 Utredning busstrafik till Skälsätra

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har uppdragit åt tekniska kontoret att utreda busstrafik till Skälsätra.

WSP har av tekniska kontoret fått i uppdrag att studera åtgärder och kostna­der för att med buss trafikera Skälsätra. Tekniska chefen Åke Skoglund redovisar resultatet av WSP rapporten.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet noterar redovisningen.

_____

§85 Budgetuppföljning för tekniska kontoret för januari – juli 2008

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen läggs med ett godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Lokalförsörjning

Kommentar till periodutfall: Överskottet i perioden beror på följande kostnadsposter: Avskrivning, internränta - försenade investeringar. Fjärrvärme - lägre än budgeterat på grund av varmare väder än normalt. Skador och åverkan - Lägre skadegörelse. Bygg reparationer - Eftersläpning av underhåll.

Intäkter - Saknar hyresgäster på Bollmora föreningsgård och fritidskontoret.

Väghållning

Kommentar till periodutfall: Överskottet för perioden beror till största delen på den milda vintern, samt sjukfrånvaro i personalgruppen, vilket i sin tur även leder till minskade övriga driftskostnader.

Park

Kommentar till periodutfall: Utfallet visar ett litet överskott jämfört med budget. Delvis på grund av lägre kapitaltjänstkostnader samt lägre kostnader för personal.

Idrott- och friluftsliv

Kommentar till periodutfall: Kostnaderna för idrott och friluftsverksamheten balanserar för perioden men ett varsel för ökade elkostnader i samband med uppstarten av de konstfrysta isbanorna.

Sidoordnad verksamhet

Kommentar till periodutfall: På grund av den milda vintern har inte ersättning behövts betalas ut till entreprenörer som snöröjer vägar inom vägföreningarnas områden. Detta är orsaken till den stora skillnaden mellan budget och utfall.

Exploatering

Kommentar till periodutfall: Större delen av överskottet beror på lägre kapitaltjänstkostnader jämfört med budget då planerade investeringar skjutits i tid.

Hållbar utveckling och miljö

Kommentar till periodutfall: Överskottet beror till största delen på vakanser inom verksamheterna hållbar utveckling och miljö.

Va-verket

Kommentar till periodutfall: Resultatet för perioden är fortsatt positivt, främst beroende på ingående balans i form av tillfälligt ökade intäkter för anslutningsavgifter från exploateringsområden.

Renhållning

Kommentar till periodutfall: Periodens utfall visar på ett samlat resultat i huvudsak i balans med budget. Kostnader för farligt avfall har ökat på grund av indexuppräkning med 6,2 % och intäkter för metallskrot är något större än förväntat.

Centralköket

Kommentar till periodutfall: Personalkostnaderna är mindre än budget för perioden, vilket beror på en sjukskrivning. Dessutom har livsmedlen blivit billigare jämfört med budget.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås med ett godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

_____

§86 PIA (Produkter I Arbete)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

· Breviksskolan bland annat kommer en gräsyta att anläggas. Beklagligtvis måste masshanteringsplatsen användas till vidare. Det beror på att länsstyrelsen upphävt ett marklov för masshantering vid Vitsippevägen.

· Nytorpsvägen, va klart i slutet på månaden och slutbesiktning nästa månad. Nytorpsvägen kommer att toppbeläggas med tyst asfalt

· Trollbäckens IP, ishall och konstgräs klart

· Bollmorahallen konstgräs klart, omklädningsrum ska ut på anbud

· Energiplan beräknas vara klar om 3 – 4 veckor

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§87 Pågående och kommande upphandlingar

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av pågående och kommande upphandlingar.

För upphandlingar markerade med * beräknas kostnaden överstiga gränsen för tjänstemannadelegation.

Kretsloppscentralen

*Ramper och avlämningsyta, (2009)

Breviks förskola etapp 3

Schakt pågår

Pålning pågår

Plattor på mark pågår

*Stomme (tätt hus) pågår

*Rör

*Ventilation

El

Sprinkler

*Stomkomplettering

Plåt

Målning

Undertak

Styr/regler Inbrottslarm

Finplanering

Mattor

Dalskolan, tillbyggnad gymnastikhall

Schakt & sprängning

Plattor på mark

*Stomme (tätt hus)

* Rör

*Ventilation

*El

Stomkomplettering

Plåt

Målning

Mattor

Undertak

Gymnastikutrustning

Finplanering

Hiss

Styr/regler

Övrigt

Ramavtal avseende Klotterskydd klottersanering

Parkeringsövervakning

Radonmätning

* Grävmaskinstjänster

Brandskydd och årlig kontroll

Drift och underhåll av trafiksignaler

Ramavtal - Vägmärken (gemensamt med Haninge kommun)

Hantverksmaterial

*Byggnation av särskilt boende

Kameraövervakning

*Upphandling särskilt boende, Backstuga

Mattransporter inom kommunen

Avslutningsarbeten vid vattentornet

Sjöledning mellan Alby och Raksta

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§88 Redovisning av beslut fattade enligt delegationsordning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade av tekniska chefen Åke Skoglund.

Ombyggnad av yttertak och ventilationsanläggning i Nyboda skola etapp 2. Entreprenaden omfattar elinstallationer.

Kwalitel AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 191 000 kr exkl. mervärdeskatt

_____

Ombyggnad av yttertak och ventilationsanläggning i Nyboda skola etapp 2. Entreprenaden omfattar luftbehandlingsinstallationer.

Skanska Inneklimat AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 788 000 kronor exkl. mervärdesskatt

_____

Ombyggnad av yttertak och ventilationsanläggning i Nyboda skola etapp 2. Entreprenaden omfattar rörinstallationer.

Perlato Rör AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 475 000 kr exkl. mervärdeskatt

_____

Om- och tillbyggnad av kök i Nyboda skola. Entreprenaden omfattar ventilation.

JG-Ventilation AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 1 021 500 kr exkl. mervärdeskatt

_____

Om- och tillbyggnad av kök i Nyboda skola. Entreprenaden omfattar rörarbeten.

e3k Installation AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 648 000 kr exkl. mervärdeskatt

_____

Om- och tillbyggnad av kök i Nyboda skola. Entreprenaden omfattar elinstallationer.

Upplands Bro Elbyrå AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 398 000 kr exkl. mervärdeskatt

_____

Beslut fattade av tjänstgörande kommunchef Torbjörn Dybeck (delegationsgräns 6 miljoner)

Ombyggnad av yttertak och ventilationsanläggning i Nyboda skola etapp 2. Entreprenaden omfattar byggnadsarbeten.

Byggunderhåll Produktion AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 5 812 000 kr exkl. mervärdeskatt

_____

Beslut fattade av trafikingenjör Leif Svärdsén

1. Avslag parkeringstillstånd gällande XX

2. Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade 56/2008 - 68/2008

3. Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Korta vägens hela sträckning

4. Lokal trafikföreskrift om ändring av gällande 24 tim parkering på Björkbacksvägen sträckan parkeringsfickan vid fastigheten Järnet 7 och vintervägen. Ändras till parkering begränsad tid 07:00 – 24:00 alla dagar

5. Antal protokollförda långtidsuppställda fordon perioden april –juli 2008 uppgick till totalt 49 stycken, varav 31 stycken har efter anmaning fordonsägaren själv flyttat och 21 stycken har skrotats av kommun.

6. Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade perioden 12/6–31/7- 2008 till 34 stycken med nr 68/2008 – 102/2008

7. Lokal trafikföreskrift om begränsad hastighet 30 km/tim inom zon
46 stycken enskilda beslut i Lokal trafikföreskrift om 30 zon Fornudden/Persudde med undantag om 50 km tim på del av Fornuddsvägen, Poppelvägen, Persuddevägen och Stamvägen.

8. Lokal trafikföreskrift om begränsad hastighet 30 km/tim på
På Skälsätravägen mellan Pellesväg och Torparevägen.

På Myggdalsvägen mellan 45 meter öster om Grepvägen och 75 meter öster om Bondevägen.

På Industrivägen mellan Björkbacksvägen och 100 m väster om Axel Wennergrensväg.

9. Förbud att parkera fordon

Bansjöslingan mellan fastighet nr 24 och 13 och mellan fastighet 23 och 17.

Tillfälligt beslut på Brakmarsvägen mellan Tyresövägen och Kyrkvägen.

10. Bred transport av husmodul Thulevägen.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____

§89 Information och meddelanden

På kommunstyrelsesammanträde i september ska beslut tas om att ställa ut och skicka ut den nya avfallsplanen remiss.

En stor rensning av skrotbilar har genomförts. Fordonen har flyttat in på ägarens fastighet. Ärendet ligger hos byggnadsnänden.

Information om var vattenskotrar får framföras finns på kommunens hemsida.