Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelseutskottet > Sammanträde 2008-09-22

Sammanträde 2008-09-22

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§91 Kommunens säkerhetsarbete, utryckningar och åtgärder i Tyresö 9 augusti – 7 september 2008

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Diskussionen och redovisningarna noteras.

Beskrivning av ärendet

Helgerna kring skolstart har varit relativt lugna när det gäller klotter och glaskross. Det har dock förekommit mycket skadegörelse runt om i kommunen senaste perioden. Man har bland annat skräpat ner på skolgårdar genom att kasta ägg, äpplen och ölburkar. Man har även saboterat övervakningskameror och IR-däckare på skoltak. På Hanvikens skola har man kastat in smällare genom krossad ruta som självslocknade.

Inbrott har skett på Njupkärrs skola där man stulit en skärmaskin.

Allmänheten har hört av sig och framfört att det varit stökigt liksom Stockholms lokaltrafik.

Utrustningen för övervakning av vattentornet har skjutits sönder. Utrustningen är åtgärdad. Bildkvalitén har förbättrats liksom backup rutinerna.

Säkerhets- och beredskapsenhetens förslag till åtgärder

Polis och fritidsgårdspersonal är medvetna om händelser i kommunen och samarbetet fortsätter för att komma tillrätta med problemen. BRÅ i kommunen är informerade.

Fastighetsenhetens redovisning av kostnader för skadegörelse och åverkan

På sammanträdet redovisar fastighetschefen Jan Nilsson kostnaderna för skadegörelse och åverkan. Kostnaderna är ungefär lika höga som tidigare år.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar notera redovisningen.

_____

§92 Redovisning av slutrapporten om införande av Marsh Plus i kommunens verksamheter

§93 Ledningsövningen Orvar

§94 Översiktlig Va-plan för del av Brevikshalvön

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra en översiktlig va-plan för de områden som ligger utanför gällande etappindelning.

Beskrivning av ärendet

Tekniska chefen Åke Skoglund informerar om behovet att göra en översiktlig va-plan för resterande områden på Brevikshalvön.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar uppdra åt tekniska kontoret att genomföra en översiktlig va-plan för de områden som ligger utanför gällande etappindelning.

_____

§95 Införande av 30-zon inom centralområdet i Trollbäcken

Kommunstyrelseutskottets beslut

  1. Tekniska kontoret får i uppdrag att vidta de åtgärder som erfordras för att skapa en 30-zon inom centralområdet i Trollbäcken.

  2. 30-zonen inom centralområdet planers inte innehålla några fysiska åtgärder.

  3. En utvärdering av effekten av denna 30-zon ska göras efter cirka ett år vidare ska effekten av fyrvägsstoppen utefter Kärrvägen studeras.

Beskrivning av ärendet

På kommunstyrelseutskottets sammanträde den 18 mars 2008, § 31, antogs en turordning för införandet av 30-zoner inom Tyresö.

Till grund för turordningen ligger trafiknätsanalysen, områdets tekniska förutsättning, begäran och önskemål från boende med mera. 30-zonens omfattning framgår av aktbilaga.

Ordförandeutlåtande

I enlighet med kommunens strategi- och budgetplan ska kommunen utföra en rad trygghets- och trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Det innebär att vi nu går vidare med införandet av 30-zoner i enlighet med våra mål och löften som vi gett inför innevarande mandatperiod.

Jag föreslår därför att kommunstyrelseutskottet beslutar uppdra till tekniska kontoret vidta de åtgärder som behövs för att införa 30-zon inom centralområdet i Trollbäcken samt att studera effekten av nuvarande fyrvägsstopp utefter Kärrvägen.

_____

§96 Stockholm Vattens förstudie om införande av köksavfallskvarnar i hushållen i Stockholm

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras

Beskrivning av ärendet

Stockholm Vatten har genomfört en utredning för att kartlägga förutsättningarna att installera köksavfallskvarnar. Utredningen omfattar enbart Stockholm Vattens verksamhetsområde det vill säga Stockholm och Huddinge.

Va- och renhållningschefen Bertil Eriksson lämnar en muntlig redovisning av ärendet.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar att notera redovisningen.

_____

§97 Förstudie om möjligheten att tillåta köksavfallskvarnar i Tyresö

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Tekniska kontoret får i uppdrag att genomföra en förstudie om möjligheten att tillåta köksavfallskvarnar inom kommunen.

Beskrivning av ärendet

Av Stockholm Vattens förstudie framgår det att köksavfallskvarnar kan installeras och anslutas till avloppsnätet. Inom vissa områden är det dock inte lämpligt att tillåta köksavfallskvarnar. Det är det lokala avloppsnätets skick och status som är avgörande för om köksavfallskvarnar kan anslutas eller inte.

För att kunna avgöra om Tyresö kommun kan tillåta installation av köksavfallskvarnar måste det lokala avloppsnätets skick och status klarläggas. Därför bör tekniska kontoret få i uppdrag att utreda frågan.

Ordförandeutlåtande

Eftersom Stockholm Vatten är mottagare av avlopp från Tyresö kommun bör vi sträva efter att ha samma regelverk som Stockholm och Huddinge.

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet uppdrar åt tekniska kontoret att genomför en förstudie om möjligheten att tillåta köksavfallskvarnar inom kommunen.

_____

§98 Uppföljning av ekologiska målet för livsmedel januari till och med augusti 2008

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Underlag för centralköket är hämtat från kommunens huvudleverantörer Servera och Arla. Av denna sammanställning framgår att kommunens inköp av ekologiska livsmedel uppgår till 5,88 %. Det mål kommunen ställt upp för inköp av ekologiska livsmedel under 2008 är 5 %.

Merkostnaden för inköp av ekologiska livsmedel uppgår 203 000 kronor eller 1,59 %.

Som exempel kan nämnas att den ekologiska mjölken är 25 % dyrare än den vanliga mjölken. De ekologiska livsmedlen som köps in från Servera är 60 % dyrare än de produkter som inte är ekologiska.

Kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel för 2008 har budgeterats till 23 000 000 kronor. Merkostnaden för att uppnå målet 5 % ekologiska livsmedel kommer då att uppgå till 365 000 kronor.

Centralkökschefen Kent Lund lämnar en muntlig redovisning av ärendet.

Ordförandeutlåtande

Jag föreslår att kommunstyrelseutskottet beslutar att notera redovisningen.

_____

§99 Budgetuppföljning för tekniska kontoret för januari – augusti 2008

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen läggs med ett godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Lokalförsörjning

Kommentar till periodutfall: Fastighetsenheten redovisar ett underskott på 0,9 mkr per den sista augusti. Kostnaderna har blivit något lägre än budgeterat. Det planerade underhållet för året är upparbetat. I övrigt finns följande positiva avvikelser: Fjärrvärme - lägre än budgeterat på grund av varmare väder än normalt. Intäkter har däremot blivit lägre än budgeterat på grund av att Bollmora föreningsgård och fritidskontoret saknar hyresgäster.

Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott: Inga fler periodiska underhållsåtgärder kommer att utföras.

Väghållning

Kommentar till periodutfall: Det totala överskottet beror till största delen på den milda vintern, samt sjukfrånvaro i personalgruppen, vilket i sin tur även leder till minskade övriga driftskostnader.

Kommentar till årsprognos: På grund av den milda vintern lämnas ett årsprognos på +2 mkr.

Park

Kommentar till periodutfall: Utfallet visar ett litet överskott jämfört med budget. Delvis på grund av lägre kapitaltjänstkostnader samt lägre kostnader för gräsklippningen på grund av gynnsam väderlek.

Idrott- och friluftsliv

Kommentar till periodutfall: Kostnaderna för idrott och friluftsverksamheten vissar ett mindre underskott dels för ökade kapitaltjänstkostnader samt ökade elkostnader i samband med uppstarten av de konstfrysta isbanorna.

Sidoordnad verksamhet

Kommentar till periodutfall: På grund av den milda vintern har inte ersättning behövts betalas ut till entreprenörer som snöröjer vägar inom vägföreningarnas områden. Detta är orsaken till den stora skillnaden mellan budget och utfall.

Exploatering

Kommentar till periodutfall: Större delen av överskottet beror på lägre kapitaltjänstkostnader jämfört med budget då planerade investeringar skjutits i tid.

Kommentar till årsprognos: Då kapitaltjänstkostnaderna blir lägre jämfört med budget på visar årsprognosen ett överskott på 0,5 mkr

Hållbar utveckling och miljö

Kommentar till periodutfall: Överskottet beror till största delen på vakanser inom verksamheterna hållbar utveckling och miljö.

Va-verket

Kommentar till periodutfall: På grund av ett ovanligt regnigt år har kostnaderna för rening av avloppsvatten blivit högre än budgeterat vilket till stor del ligger till grund för underskottet. Intäkterna för året är högre än budget på grund av tillfälliga anslutningsavgifter från exoplateringsområden.

Kommentar till årsprognos: Årsprognosen redovisar ett underskott jämfört med budget på 1 mkr vilket beror på ovanstående kommentar.

Renhållning

Kommentar till periodutfall: Periodens utfall visar på ett samlat resultat i huvudsak i balans med budget. Kostnader för farligt avfall har ökat på grund av indexuppräkning med 6,2 % och intäkter för metallskrot är något större än förväntat.

Centralköket

Kommentar till periodutfall: Personalkostnaderna är mindre än budget för perioden, vilket beror på en sjukskrivning. Dessutom har livsmedlen blivit billigare jämfört med budget.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås med ett godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

_____

§100 PIA (Produkter I Arbete)

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Redovisning sker på sammanträdet. Bland annat kommer följande punkter att redovisas:

- Nytorpsvägen har fått en beläggning med tyst asfalt.

- Utefter Lindalsvägen har en trottoar anlagts och asfalterats.

- Räkning på anläggningsavgifter har skickats ut till boende kring Nytorpsvägen.

- En angöring vid Fornuddens skola har utförts.

- Invigningar har skett av Fontanahallen, förskolan Kattfoten och Nya Föreningsgården.

- Ombyggnaderna vid Stimmets och Nyboda skola.

- Upphandlingen av schaktning, pålning och platta på mark vid Breviksskolan är genomförd. Arbetena beräknas komma igång i oktober.

- Upphandlingen av arbetena vid Dalhallen blir en generalentreprenad.

- Omsorgsboendet vid Gränsvägen blir en totalentreprenad.

- Utbyte av avloppsledningen under idrottshallen vid Strandskolan kommer att ske till helgen,

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta notera redovisningen.

_____

§101 Pågående och kommande upphandlingar

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av pågående och kommande upphandlingar.

För upphandlingar markerade med * beräknas kostnaden överstiga gränsen för tjänstemannadelegation.

Kretsloppscentralen

*Ramper och avlämningsyta, (2009)

Breviks förskola etapp 3

*Rör

*Ventilation

El

Sprinkler

*Stomkomplettering

Plåt

Målning

Undertak

Styr/regler Inbrottslarm

Finplanering

Mattor

Dalskolan, tillbyggnad gymnastikhall

Schakt & sprängning

Plattor på mark

*Stomme (tätt hus)

* Rör

*Ventilation

*El

Stomkomplettering

Plåt

Målning

Mattor

Undertak

Gymnastikutrustning

Finplanering

Hiss

Styr/regler

Övrigt

Parkeringsövervakning

Radonmätning

* Grävmaskinstjänster

Brandskydd och årlig kontroll

Drift och underhåll av trafiksignaler

Ramavtal - Vägmärken (gemensamt med Haninge kommun)

Hantverksmaterial

*Byggnation av särskilt boende

*Upphandling särskilt boende, Backstuga

Mattransporter inom kommunen

Avslutningsarbeten vid vattentornet

Sjöledning mellan Alby och Raksta

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås notera redovisningen.

_____

§102 Redovisning av beslut fattade enligt delegationsordning

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Beslut fattade av tekniska chefen Åke Skoglund.

Ramavtal för klottersanering och klotterskydd.

Anbudsutvärdering har utförts genom jämförelse med olika arbetsåtgärder i omfattning som bedömts erfordras under en period av ett år.

ATL Klotterskydd & Underhåll AB har antagits som entreprenör. (Beslutet har överklagats)

_____

Pålningsentreprenad Breviks skola etapp 3

Pålplintar AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 230 000 kronor exklusive mervärdesskatt

_____

Platta på mark Breviksskola etapp 3

Hertzmans Byggservice AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 2 185 000 kronor exklusive mervärdesskatt

_____

Schaktentreprenad Breviks skola etapp 3

HL Markservice AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 1 203 000 kronor exklusive mervärdesskatt

_____

Beslut fattat av kommunchefen Staffan Isling.

Upphandling av entreprenad för Tät byggnad för Breviks skola etapp 3

Svenska Träelement AB har antagits som entreprenör.

Kostnad: 4 774 000 kronor exklusive mervärdesskatt

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.

_____

§103 Information och meddelanden

Va- och renhållningschefen Bertil Eriksson gör en presentation av utställningen av ett förslag till avfallsplan för Tyresö kommun.

_____

§104 Handläggning och tillsyn av serveringstillstånd, öl klass 2 (folköl) och tobak

Kommunstyrelseutskottets beslut

1. Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet

Utredare Ulrika Josephson Westberg lämnar en muntlig redovisning av pågående diskussioner med grankommuner rörande handläggning med mera av serveringstillstånd.

Ordförandeutlåtande

Kommunstyrelseutskottet föreslås besluta att notera redovisningen.